Lektura diabetyka

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w Warszawie zaprezentowaliśmy dokument „Cukrzyca 2025” przygotowany wspólnie przez lekarzy i pacjentów.

To to projekt długofalowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i przedstawicieli wszystkich organizacji diabetologicznych współpracujących w ramach powołanej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja,Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.Celem strategii Cukrzyca 2025 jest wskazanie priorytetowych kierunków zmian, zmierzających w długofalowej perspektywie do poprawy wskaźników związanych z odsetkiem osób z nowo zdiagnozowaną cukrzycą, zmniejszeniem ilości powikłań i poprawa jakości życia osób z cukrzycą, a także zmniejszenia odsetka osób umierających z powodu cukrzycy w Polsce.

Opracowanie przedstawia opis priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Cukrzyca 2025 zbiega się z wdrożeniem nowej polityki zdrowotnej przez Państwo Polskie i wprowadzeniem Ustawy o Zdrowiu Publicznym oraz nowego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2015-2020. Wydaje się wiec, że to dobry moment na przyjęcie i wdrożenie wytycznych opracowanych przez środowiska diabetologiczne.

Założeniem strategii jest poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę, zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, poprawa świadomości i poziomu wiedzy o tej chorobie, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wymierne oszczędności ekonomiczne.

 

Źródło: mojacukrzyca.pl


 

Orzeczenie o niepełnosprawności