Autor Wątek: Dieta Kwa¶niewskiego  (Przeczytany 11802 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« dnia: Luty 26, 2004, 01:42:06 »
Co s±dzicie o tej diecie? - to¿ to sam t³uszcz i tony jajek. Jest to dieta wysokot³uszczowa, a wêglowodany s± tu chyba najmniej wa¿ne, a przynajmniej ma³o wa¿ne. Znam ludzi ktorzy stosuj± tê cud dietê i usilnie namawiaj± mnie abym przestawila na ni± dziecko. Mnie to jednak nie przekonuje.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2004, 10:30:29 »
Znam osoby,które sa na tej diecie,ale to dorosli..Hm...funkcjonuja jako¶,ale ¿adna skrajna dieta nie jest dobra...Znam te¿ przypadki ciê¿kie,szczególnie dzieci prowadzonych na tej diecie...Rodzice ³api± siê wszystkiego,zeby tylko co¶ sobie i innym udowodniæ...Nie potepiam tego,bo sama na pocz±tku zach³ysnê³am siê t± diet± i du¿ymi nadziejemi na wyleczenie w³a¶nie w ten sposób cukrzycy...Ale trzeba naprawdê ostroznie pochodziæ do tego i czytaæ bardzo uwa¿nie...Jest takie forum optymalnych...Tam siê zach³ysnê³am i tam otrze¥wia³am.Dieta ma wiele racji,ale te¿ wiele minusów...Tym bardziej,ze organizm potrzebuje witamin,soli mineralnych i innych sk³adników do prawid³owego rozwoju,a w szczególno¶ci organizm dziecka.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2004, 11:29:32 »
Kole¿anka (te¿ cukierek) powiedzia³a mi kiedy¶ pewn± historie. Jakas kobieta by³a kilka lat na diecie optymalnej, cukry by³y ³adne i w ogóle. No, ale to po jakim¶ czasie sie skoñczy³o. Wyniki wzros³y, ale ¿adnym sposobem nie mozna ich by³o "zbiæ", nawet insulina. Kobieta zmar³a.

Podobno to dzieje siê dlatego, ze w organizmie jest zmagazynowana tak wielka ilo¶c t³uszczu, ze nawet insulina przestaje dzia³ac.

Nie mówiê, ze ta dieta jest z³a, bo pewnie nie wszystkie przypadki musza byc tak drastyczne. No, ale wydaje mi sie, ze ta diete mozna stosowac przez jakis krotszy czas, a nie przez wiele lat.
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2004, 15:07:48 »
Mój znajomy (nie cukrzyk!) stosowa³ tê dietê na odchudzanie. Rzeczywi¶cie poskutkowa³o - w ci±gu kilku miesiêcy schud³ ze dwadzie¶cia kilo.

A potem wróci³ do standardowej diety - stwierdzi³, ¿e ju¿ mu siê niedobrze robi na widok t³uszczu...  :lol:I to chyba by³o rozs±dne podej¶cie!
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2004, 17:33:54 »
Ja osobi¶cie zadzwoni³am do Warszawy do tego o¶rodka w którym lecz± t± dietê. Pani przez telefon poinformowa³a mnie, ¿e przestawi± moje dziecko na t± dietê i powoli zacznie byæ odstawiana insulina.

Wiec jak to us³ysza³am to serdecznie podziêkowa³am za tak± pomoc. Jak mo¿na mówiæ takie g³upoty ¿e w cukrzycy insulinozale¿nej odstawia siê insulinê... :x  :x  :x

Pozdrawiam

Monia
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline djmaczek

 • Wiadomości: 16
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2005, 19:07:53 »
ja przez pewien czas eksperymentowa³am z dietami na diecie kwa¶niewskiego by³am tydzieñ i mia³am do¶c bo ci±gle w buzi mia³am posmak t³uszczu czu³am siê os³abiona ,zmêczona, krêci³o  mi siê w g³owie ,aceton mia³am olbrzymi fakt cukier by³ w normie ale mia³am powy¿ej dziurek w nosie t³ustego jedzenia pomimo ¿e by³am na tej diecie ,krótko to ona nie jest dla mnie i nie polecam jej cukrzykom na insulinie bardziej moze siê ona sprawdziæ u osób z cukrzyc± typu 2 ,mam kole¿ankê, która choruje na cukrzycê typ 1 ona stosowa³a ta dietê przez oko³o 1 miesi±ca i wyl±dowa³a w  szpitalu w ciê¿kiej ¶piaczce a jak zaczyna³a stosowaæ t± dietê wygl±da³o to tak rózowo. Ja nie polecam jej osobi¶cie chlebek biszkoptowy ,który jest stosowany w tej diecie smakuje jak papier i jest wstrêtny fu.

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2005, 21:25:19 »
Jak dobrze to s³yszeæ, Maczku! Moja mama, jak zachorowa³am, chcia³a ¿ebym stosowa³a t± dietê, bo podobno leczy cukrzycê. Nawet nie wyobra¿asz sobie jak ja sie z ni± musia³am k³uciæ i ile t³umaczyæ, ¿e ta dieta jest szkodliwa!! Chcia³ mnie nawet zabraæ na jakie¶ spotkanie z tym ca³ym Kwa¶niewskim, ¿ebym jej za t³umacza robi³a( mama zupe³nie nie zna siê na biologicznych czy chemicznych aspektach diety, a ja jestem w biol-chemie i interesujê siê tym). Prawda jest taka, ¿e dieta wysoko tluszczowa prowadzi do degradacji organizmu, zakwaszenia go acetonem, awitaminoz (wiêkszo¶æ witamin- oprucz A, D, E i K- rozpuszcza siê w wodzie, wiec wystepuje g³ównie w warzywach i owocach), a do sprzyja rozwojowi raka trzustki. Ciekwa jestem jakim cudem panu "doktorowi" Kwa¶niewskiemu nie przysz³o do glowy, ¿e glukoza jest w organi¼mie utleniana do nietoksycznych zwi±zków ( CO2 i wody) a t³uszcze do CO2, H2O i acetonu.... Tragedia! Najgorsze jest, ¿e ludzie wierz temu cz³owiekowi i nara¿aj± swoje zdrowie i ¿ycie na niebezpieczeñstwo. Mam nadzije, ¿e siê w koñcu opamietaj±.

Sorki, ¿e taki d³ugi post, ale naprawde sprawa tej diety wzbudza we mnie bardzo silne, negatywne emocje.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2005, 23:24:33 »
Nas te¿ ró¿ne osoby namawia³y na tê dietê. Nie wdaj±c siê w szczegó³y stwierdzili¶my, ¿e nie s±dzimy, aby dieta bez wêglowodanów mog³a byæ dobra (szczególnie dla dziecka), bo jednak mózg musi mieæ jakie¶ paliwko, po drugie nie ma badañ po wielu latach stosowania diety, wiêc my nie bêdziemy ryrzykowaæ zdrowiem maluta. No i wdiecie musi siê zawieraæ wszystkiego po troszku. I koniec, kropka.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2005, 15:26:26 »
Widzê, ¿e wielu ludzi interesowa³o siê tym 'sposobem uleczenia' cukrzycy ;)
Mnie równie¿ nie przekona³y argumenty p.Kwa¶niewskiego. Uwa¿am, ¿e ka¿da skrajno¶æ w ¿ywieniu jest zgubna. Cz³owiek od wieków jest wszystko¿erny - ju¿ nawet pierwotni oprócz miêsa mamuta podjadali 'jagody i korzonki' :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:00:29 »
Jak to kiedy¶ ¶piewa³ kabaret OT.TO? Pizza i pyzy i do tego zasma¿ka...???? :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:00:51 »
ja tez przyznam sie bez bicia ze interesowa³am siê t± diet±. Jakies pare lat temu wiaza³am z ni± duze nadzieje, ³udzi³am sie ze mozna wyzdrowiec ... hmmm
Zacze³am rozmawiac z cukrzyckiem ktory ta diete stosuje od 4 lat ... i niby pieknie, zachwala³, poleca³ ... na poczatku. Potem okaza³o sie ze ... oczka siadaj±, nerki bol±, nogi tez bol±, ... a insuline jak bra³ tak bierze tyle ze mniej .... potem szpital za szpitalem hmmm
Gdzie tu sens?

Znam troche osob na tej diecie ... od jednej nawet dosta³am mase pisemek z cyklu optymalni ... jakos przegladne³am, ale .... nie potrafie tego czytac, Artyku³y o cukrzycy  .... sa poprostu tragiczne.

Juz sama nie wiem w co wierzyæ ... ale wiem ze w t± diete nie wierze. Nie wierze ze moze sie wyleczyæ, nie wierze ze nie powoduje powik³an, nie wierze ze na d³ugi czas jest dobra dla organizmu ... ot taki niedowiarek ze mnie i tyle  :twisted:

Nigdy osobiscie jej nie spróbowa³am .... wycofa³am sie ... zanim zacze³am  :|
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:40:18 »
Cytat: "Mia"
Uwa¿am, ¿e ka¿da skrajno¶æ w ¿ywieniu jest zgubna. Cz³owiek od wieków jest wszystko¿erny - ju¿ nawet pierwotni oprócz miêsa mamuta podjadali 'jagody i korzonki' :lol:


Zgadzam siê. Wszystko jest potrzebne organizmowi. W wiêkszych czy w mniejszych proporcjach. Nie mo¿na dopuszczaæ ¿eby czego¶ co jest potrzebne brakowa³o. Diet± tego pana siê nigdy nie interesowa³em.


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2005, 21:34:42 »
Cytat: "Monika"
ot taki niedowiarek ze mnie i tyle  :twisted:

  :|


jaki tam niedowiarek, MY¦L¡CY CZ£OWIEK JESTE¦ I JU¯

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 19, 2005, 21:36:53 »
Ja tam te¿ jestem zdania, ¿e cz³owiekowi WSZYSTKO JEST POTRZEBNE, CO TYLKO JEST STRAWIALNE!!! Aczkolwiek bez ¿adnej przesady!!! Ani monogami!!! Tfu! Znaczy siê: monotonii...  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Dieta Kwa¶niewskiego
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 19, 2005, 21:41:32 »
:lol:  :D