Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - viki

Strony: [1] 2 3 ... 6
1
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 16, 2012, 08:04:08 »
Super wyniki   :grin:
 Nasz 5,9 :D , a poprzedni ( C.Link ) ka¿dy powy¿ej 7 . Mocno podejrzewam , ¿e to dziêki temu i¿ zmienili¶my glukometr , bo w sposobie ¿ycia nic siê nie zmieni³o . Poziomki i te lepsze i gorsze , bolusów z piêtna¶cie na dobê na ró¿ne ³akocie .

2
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Luty 05, 2012, 11:03:59 »
Je¶li porównaæ poziomy na Glucocardzie z Contourem to faktycznie zawy¿a , ale z kolei ten zani¿a³ w porównaniu do AC Go (dla mnie najwiarygodniejszy) .
Ju¿ nie porównujemy , bo rzeczywi¶cie mo¿na zg³upieæ . Kacper u¿ywa teraz tylko Gluco. i jest jakby wiêcej wy¿szych wyników , które trzeba zbiæ . Nie zauwa¿y³am jednak ¿eby mia³  hipo po tych korektach.

3
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 26, 2011, 20:34:39 »
No tak , zapomnia³am o mediach . Tutaj macie link do £WD , gdzie¶ w ok. 10 min . jest krótka migawka z przyjazdu dzieciaków .
mania , EVITA trzeba by³o  jednak przypudrowaæ te noski , a tak to kamera nas omija³a ;) Kacper tylko zaraz na pocz±tku siê przewija na wizji .
http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/25072011-2145/4969821

4
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 26, 2011, 11:14:40 »
mania, obiecujê trzymaæ rêkê na pulsie i jak co¶ bêdzie siê kroi³o to dam znaæ.
Na pewno bêd± wypady weekendowe , a ¿e nie macie a¿ tak daleko to mo¿ecie tak¿e Jerzyka wys³aæ .

5
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 25, 2011, 21:44:25 »
Nasze dzieciaki te¿ wróci³y . Widaæ by³o , ¿e zadowolone z wyjazdu ale i szczê¶liwe z powrotu .
Kacper  wydaje mi siê jaki¶ taki wy¿szy , czy te¿ mo¿e szczuplejszy  .
Wróci³ "o¿eniony" , tylko nie wiem jak z weselem , bo nas nie zaproszono :)  No i tu by siê wyja¶ni³a sprawa braku kontaktu ;) Wszystko wskazuje na to , ¿e niczego nie zapomnia³ , chocia¿ niektóre ciuchy z powrotem do odplamiacza .
Mówi , ¿e by³o super i tylko móg³by byæ z jeden dzieñ wolnego , bo ci±gle gdzie¶ ich wozili albo ³azili . Kolekcja fotek bardziej ni¿ mizerna , chyba trzeba poczekaæ na Diabeciakow± wrzutkê ¿eby co¶ poogl±daæ , a mo¿e m³odsi ch³opcy lepiej siê spisali .

6
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 25, 2011, 07:18:06 »
joanna ostrowsk, kto¶ zupe³nie siê nie pozna³ na Marcinie - co w/g nich powinien potrafiæ 12-latek ?  Ja tam czytaj±c kolejne punkty uwa¿am , ¿e ¶wietnie sobie poradzi³ i co wa¿ne , ¿e wróci³ zadowolony  :grin:
Naszych ch³opców odbieramy dzi¶ po po³udniu i a¿ mnie skrêca z ciekawo¶ci jak mój sobie poradzi³ z pakowaniem . Nie mog³am siê do Niego dodzwoniæ (nic nowego) ¿eby nak³a¶æ do ³epetyny ¿eby niczego nie zapomnia³ .
Czy to ju¿ siê nazywa samodzielno¶æ , czy "tumiwisizm" ?

7
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 22, 2011, 12:29:57 »
Mia, owszem , jest to jaka¶ forma kary . Tylko wydaje mi siê , ¿e czasem ta wina le¿y po ¶rodku , no i mo¿na na miejscu zastosowaæ np. jaki¶ szlaban , potem wystosowaæ pisemko do rodziców z uwagami . Gdybym dosta³a taki telefon , to naprawdê bym siê w¶ciek³a , jednak dora¼nie mog³abym tylko nawrzeszczeæ  :D

8
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 22, 2011, 10:18:44 »
Cytat: "ryszard705"
musieli zadzwonic do rodzicow i pochwalic sie jacy byli grzeczni.
, a niby co  rodzice maj± na to poradziæ - jechaæ i przetrzepaæ skórê ? Nawet jak ju¿ by dojechali , to ka¿dy zapomni o co by³a ca³a zadyma :) Z drugiej strony , to opiekunowie na czas kolonii przejmuj± ca³± odpowiedzialno¶æ za podopiecznych - niech wymy¶l± im co¶ co ich zajmie , wtedy nie bêd± mieli czasu na wyg³upy . Dzieci jak dzieci , jedno ¿ywio³ek a drugie "ma³e stare " .  Za³o¿ê siê , ¿e wszyscy pomimo ró¿nych drobnych spiêæ , wróc± cali i zdrowi , a przede wszystkim zadowoleni :D
 mania, te¿ mi siê przykrzy za tym moim synusiem :)

9
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 21, 2011, 19:17:11 »
joanna ostrowsk, no bo co drugi post to Kacper i Kacper - mog³o Ci siê pomieszaæ :D

ryszard705, jeste¶ pewny , ¿e dokuczaj± ? Mo¿e to zaloty s± , a przynajmniej ch³opcy tak je sobie wyobra¿aj± . Co ci bêdê t³umaczyæ , pewnie sam to przerabia³e¶ :)

Ewa , ubieg³a¶ mnie :)

10
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 21, 2011, 17:53:44 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
...mój Marcin 3lata temu na 100% nie poradzi³by sobie na obozie.
,  mój te¿ ( i nie chodzi tu tylko o samodzielne wk³ucia ) - przecie¿ to równolatek Twojego Marcina . Ten wyjazd , zanim doszed³ do akceptacji by³ poprzedzony wyjazdami dwudniowymi dla zachêty :) Ma ju¿ wiêc swoj± zaprzyja¼nion± paczkê . Zarêczam Ci jednak , ¿e gdyby nie to , to za chiny nigdzie by siê nie ruszy³ .
Mia , s³owem niez³e wsparcie ;)

11
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 20, 2011, 20:14:32 »
Cytat: "EVITA"
Aneto, pewnie jemu rodzice te¿ t³umaczyli. Obawiam siê, ¿e wszystkich nas czekaj± takie historie............ :(

Dok³adnie. wszyscy t³umaczymy , dbamy i pilnujemy .  Niestety z wiekiem nasze wp³ywy trac± na mocy i m³odzie¿ zaczyna swoje rz±dy  :shock:
Wiem z wyjazdów weekendowych , ¿e p.doktor pozwala dzieciakom na pewien luz w jedzeniu - nawet tego co niezdrowe . Kacper w suchym prowiancie na drogê powrotn± mia³ oprócz jab³ka i wody  , Snickersy i Grze¶ki .  Wiem tak¿e , ¿e na koloniach musz±  pokazaæ co sobie kupili i obliczaj± . Nikt nie robi im wyrzutów z powodu chipsów , cukierków czy coli . Mo¿e to jest jaki¶ sposób , bo to co dostêpne nie kusi ju¿ tak bardzo .
Mniej wiêcej to samo stosujê w domu i póki co , nie ma jakiego¶ drastycznego podjadania po kryjomu .

12
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 20, 2011, 18:39:22 »
Chyba nie mog³o byæ tak ¼le , bo Kacper opowiada³ to ze ¶miechem , a on jest z tych co to  " tu mnie nie tknij , tam mnie nie rusz" :)  Zak³adam te¿ , ze dziewczynki potraktowano w bardziej humanitarny sposób .
Mo¿e dziewczyny uzupe³ni±  przebieg imprezy .

13
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 20, 2011, 17:09:00 »
Kacper chyba zaczyna my¶leæ o domku , bo z w³asnej woli zadzwoni³  :lol:
Dowiedzia³am siê , ¿e mieli "chrzest" , o ile dobrze zrozumia³am tylko ci którzy s± po raz pierwszy na koloniach ? Bili ich po nogach rózeczkami , na w³osach l±dowa³ kisiel , który posypywano m±k± , by³o czo³ganie w workach i rzucali w nich jajkami . Jedno jajko uda³o mu siê z³apaæ i niewiele my¶l±c rzuci³ nim w delikwenta . Celnie :D
Ogólnie jest super , kasy jeszcze dosyæ , tylko widokówek nie kupi³ - ponoæ nie mia³ gdzie .  Poziomki ogólnie dobre ,najwy¿szy jaki  uda³o mu siê zaliczyæ to co¶ ponad 300  , by³o te¿ 24 .
Jutro jad± na S³owacjê kolejny raz , bo byli te¿ wczoraj , mo¿e to tam by³y te zje¿d¿alnie  co to "serce staje" ?
Nie wiem czy czego¶ nie pokrêci³am i czy wszystko dobrze za³apa³am , ale rozmowa trwa³a ca³e 3min. wiêc wszystko w telegraficznym skrócie .

14
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 19, 2011, 15:06:18 »
EVITA, szczê¶ciaro - Ty przynajmniej w temacie jeste¶ .
Mia, ¶ci±gi nie dawa³am, i tak by j± zgubi³ ;)

15
Nasze "cukiereczki" / obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« dnia: Lipiec 19, 2011, 13:22:18 »
anitapa,  w³a¶nie - sama siê pakowa³a¶ . Kacper zadecydowa³ jakie ciuchy mog± byæ zapakowane i tyle okaza³ zainteresowania .
Ewa , to chyba musieli byæ na S³owacji w Aqua Parku .  Biedne to serducho Kacperkowe  :)  Ja sama chyba bym nie wlaz³a - ¿o³±dek mia³abym  w gardle .

Strony: [1] 2 3 ... 6