Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 680203 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 20, 2004, 00:45:35 »
mnie przy pierwszym wyniku hemoglobiny 5.5 lekarz powiedzia³, ¿e to za nisko i ¿e pewnie bylo masê niedocukrzeñ. Dziwne, bo to by³ poczatek choroby i cukry by³y bardzo ró¿ne - ale na pewno nie za niskie...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 20, 2004, 10:21:09 »
U mnie diabetolog mówi³a, ¿e HBA1C 4,3 % to idea³. Po zmianie lekarza dopiero dowiedzia³am siê, ¿e ¶wiadczy to o tym, ¿e jest duuu¿o niedocukrzeñ.  :shock: To nie by³a moja nadgorliwo¶æ, po prostu mia³am niedocukrzenia szczególnie w nocy nawet z utrat± przytomno¶ci a w dzieñ du¿e cukry. Potem dopiero zmieniono mi Humulin N na dwa razy na noc i na dzieñ. To by³y dawne czasy. :wink:  Nawet jak mia³am hemoglobinkê ponad 5 % to ju¿ my¶la³am, ¿e jest nie najlepsza. :roll:

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 24, 2004, 13:31:02 »
Po wykryciu choroby (listopad 2003) mia³em 7,5%, a po 9 miesi±cach 5,5%. :D  
PS. Ani razu nie by³em u diabetologa, bo i po co :lol:

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 24, 2004, 14:18:51 »
dugi no chyba ¿artujesz - jak to po co?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 24, 2004, 16:29:11 »
Cytat: "dugi"
PS. Ani razu nie by³em u diabetologa, bo i po co :lol:


a paski, i insuline , oraz wszelkie skierowania na badania wypisuje Ci .... lekarz peirwszego kontaktu???
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 25, 2004, 06:54:10 »
Paski wypisuje pielêgniarka w przychodni. Zu¿ywam paczkê (50sztuk) w ci¹gu ok. 10 dni, wiêc chodzenie do lekarza tylko po to by³o by ob³êdem. To samo dotyczy insuliny, tej to akurat starczy mi do 2006 (efekt robienia zapasów przed podwy¿k¹). Skierowanie na badania? jakie? Hemoglobine zrobi³em jak byli z Lilly, za darmo. Znajoma pani doktor widz¹c moje wyniki (dzienniczek sumiennie prowadzony) twierdzi, ¿e s¹ idealne. To po co mêczyæ diabetologa? przecie¿ cukrzyca jest prawie nieuleczalna

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 25, 2004, 08:43:45 »
Dugi ile ty chorujesz??? Standartowa kontrola diabetologiczna to nie tylko wynik hemoglobiny. Moja córka raz do roku jest badana na oddziale diabetologicznym. Badanie neurologiczne, USG jamy brzusznej - czy wszystkie narz±dy wewnetrzne s± ok), okulista, badanie oceniaj±ce stopieñ powik³añ (jesli takie wystepuj±), kontrola ci¶nienia,  dok³adne badania laboratoryjne, przeciwcia³a.... to wszystko jest wa¿ne. W±tpiê czy pielêgniarka w przychodni tu wystarczy  :?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 25, 2004, 08:59:22 »
Od listopada 2003, ale doœwiadczenie w chorobie mam du¿e. Siostra chorowa³a jakieœ 20 lat. Do okulisty chodzê regularnie bo mam astygmatyzm :shock: . Ciœnienie mierzê w domu - jest w normie. Do powik³añ jeszcze mi trochê brakuje "sta¿u". A o jakie przeciwcia³a chodzi???

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 25, 2004, 09:57:02 »
A ja siê specjalnie nie dziwiê - jak mnie wywalili z poradni dzieciêcej (gdy poszed³em na studia, hehe) a w komunistycznym molochu na Dobrzyñskiej lekarka powiedzia³a do mnie "to pan ju¿ bierze insulinê?" - przesta³em chodziæ do diabetologa na ³adnych parê lat. Wszystkie recepty i skierowania które potrzebowa³em (badania kontrolne, specjali¶ci) wypisywa³ mi lekarz internista, potem rodzinny.
Dopiero jakie¶ 8-10 lat pó¼niej, jak siê pojawi³y problemy, znalaz³em dobrego diabetologa, takiego nie ograniczonego tylko do T2.
na³ogowy browerzysta

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 25, 2004, 10:04:45 »
co wiêcej, chodzenie do lekarzy jest Ÿród³em stresu, a nó¿ coœ znajd¹. A stres zwiêksza poziom cukru. Czyli niechodzenie do lekarzy jest zrowe :smile:

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 25, 2004, 12:35:57 »
Dugi a jak czêsto robisz sobie hemoglobine?? powinno sie robiæ co pó³ roku, albo jeszcze czê¶ciej mimo skrupulatno¶ci w badaniu poziomów... w  nocy tez wstajesz i sprawdzasz poziom??
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 25, 2004, 13:05:57 »
Robi³em dopiero raz, w czerwcu (5,5%). W nocy specjalnie nie wstaje chyba, ¿e mnie jakiœ pies obudzi albo kibice :571: A skierowanie na to badanie to te¿ mo¿e daæ lekarz ogólny.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 25, 2004, 13:53:03 »
W ogóle nie kontrolujesz poziomów w nocy??? :shock: Nie obawiasz siê niebezpiecznego niedocukrzenia albo hiperglikemii??
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline dugi

 • Wiadomości: 15
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 25, 2004, 14:06:06 »
Na studiach wstawa³em o 7 rano, aktualnie o 5 rano, gdybym mia³ tak jeszcze siê budziæ w nocy na pomiar to bym za dnia do ty³u chodzi³. Staram siê przewidywaæ poziomy. Jeœli przed snem mam niski <100 i wiem, ¿e mia³em jakiœ wysi³ek fizyczny to jem +1WW. Jak jest powy¿ej 150 (¿adkoœæ) to -0,5WW. Jeœli rano wynik jest w normie ok.100 to znaczy, ¿e wszystko OK. Jak siê poka¿e >140 (jeszcze nigdy) to znaczy, ¿e jest chyba odbicie i mog³o coœ siê staæ. Wtedy zaczne sobie mierzyæ.

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 25, 2004, 14:51:52 »
... no to lepiej rób czêsto hemoglobinê, ¿eby unikn±æ niespodzianek. Je¶li nie mo¿esz wstawaæ w nocy...bo je¿eli hemoglobina bêdzie zbyt wysoka lub zbyt niska a w ci±gu dnia poziomy s± ok. to znaczy, ¿e dzieje sie co¶ w nocy...
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.