Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - EVITA

Strony: [1] 2 3 ... 20
1
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 05, 2015, 16:09:23 »
Nasze ostatnie dwie 7,5 i 7,2 - czasy HBAC poni¿ej 7 jak na razie chyba u nas minê³y .... do momentu odzyskania przez mojego syna rozumku  ;) i przej¶cia burzy hormonów

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 11, 2015, 09:40:42 »
Musimy walczyæ o ka¿dy wynik.

Niestety bêd± okresy w ¿yciu naszych dzieci kiedy bêdzie trudniej o dobre cukry. Ja czêsto jak s³ysza³am o okresie dojrzewania my¶la³am sobie ¿e kto jak kto ale ja na pewno to ogarnê.

Nic bardziej mylnego.
Kacper zacz±³ rosn±æ skokowo, dojrzewa  -  co ju¿ widaæ go³ym okiem + czuæ  :wink:

Jedna noc idealna albo za niska, a potem dwa tygodnie cukrów po 300 nad ranem ..... i tak w kó³ko.

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 10, 2015, 18:22:07 »
Gratulujê :-) Wspominam takie wyniki ..... bo niestety u nas ost. 3 wyniki powy¿ej 7. Teraz 7,5  :evil:

Dojrzewanie to raz, a dwa bunt gada jednego

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 16, 2014, 10:38:14 »
Cytat: "camilla"
Naj¶wie¿szy wynik 6,8.


Super :-)

Nasz 7,2 - efekt pod¿erania w szkole - my¶lê ¿e dopilnowane noce powoduj± i¿ nie jest tragicznie

5
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pizza
« dnia: Czerwiec 30, 2014, 14:42:29 »
ja na pizzê puszczam na 8 h

6
Mleko i nie tylko.... / Jogurty!
« dnia: Maj 22, 2014, 08:27:57 »
super Moniko :)

ja mam takie grzybki i te¿ robiê sama jogurt :)

7
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 27, 2014, 09:12:50 »
Gawor, nawet nie wiesz jak siê cieszê na tak± przemianê w Tobie i trzymam kciuki :)

Anula, ju¿ Ci kiedy¶ pisa³am - ¶liczna jeste¶ :) Gawor zreszt± te¿ - te¿ jej pisa³am ;)

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 17, 2014, 17:08:54 »
Joasiu, przerobi³am ju¿ wszystko co mo¿na. Rozmowy, t³umaczenie, kary, nagrody, straszenie przeró¿nymi rzeczami.

Wiesz nie mogê straszyæ czym¶ czego nie wykonam - nie wychowawcze, brak konsekwencji.
P³ywaæ musi bo to jeszcze powoduje, ¿e wyniki nie s± tak dramatyczne, ostatnia hbac 7,2.

Tak jak pisze Beata, pomaga na kilka dni  a potem odnowa ..... W domu, w wekendy cukry idealne, a w szkole cuuuuuda siê dziej± ..... albo poda za du¿o insuliny na to co dojada, ma hipo, potem odbicie i spirala siê nakrêca, albo nie poda w ogóle ¿ebym siê nie domy¶la³a.
Nie zabraniam, t³umaczê - proszê: zadzwoñ jak nie wiesz ile podaæ.

Nic, przeczekam to jako¶ ale ja ju¿ te¿ nie mam si³y. Nie powiem mierzy cukier, czasem nawet za czêsto, pilnuje siê podczas treningów - dobre i to.

A teraz hit: sprz±ta³am ostatnio ³azienkê i na najwy¿szej pó³ce, która jest do¶æ wysoko znalaz³am papierki po 2 knopersach  :shock: - to ju¿ mnie ca³kiem za³ama³o.
Przyzna³ siê, powiedzia³ ¿e to by³o dawno jak jeszcze podjada³  :shock:

Koñczê temat bo mnie trafia jak nawet o tym piszê.  :evil:

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 16, 2014, 19:29:14 »
Oj tak i ja bym ju¿ sobie ¿yczy³a tylko poni¿ej 7 ......
4 lata choroby wyniki by³y super, poni¿ej 6,5 ...... a teraz to ju¿ bez komentarza  :evil:  co gad jeden wyczynia

10
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Marzec 26, 2014, 17:07:43 »
No to czas. Zapisz siê bo terminy s± za pó³ roku.

u nas po ostatnich pogadankach w szpitalu troszkê lepiej ...... ale pewnie do czasu .....

11
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Marzec 15, 2014, 12:17:49 »
Agnieszko, u nas w domu jest super. Dopilnowany, nie ma kiedy kombinowaæ. W szkole robi co chce, je kiedy chce  :evil:  i oczywi¶cie dojada - nie wiadomo co i nie wiadomo sk±d - pewnie od uczynnych kolegów.

Nawet nie chce mi siê tematu ci±gn±æ bo mnie nerwy bior±. Jedyne co to pilnuje pomiarów przed treningiem i po - tu siê boi .......
niestety czas dojrzewania zacz±æ ...... i wiem ¿e zaraz odezw± siê g³osy ¿e: moje dziecko dojrzewa ale nie podjada - super zazdroszczê - mój niestety do³±czy³ do znakomitej wiêkszo¶ci  :evil:

koniec tematu bo nie ten temat  :)

12
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Marzec 15, 2014, 07:52:21 »
Jak wpad³am do szpitala tydzieñ temu w niedzielê po Kacpra - cukier 356  :evil:  to siê w¶ciek³am. Da³am korektê, zwiêkszy³am bazê i poinformowa³am tylko Pani± doktor - nawet siê nie odezwa³a.

W domu przed obiadem 106 .......


Ale nic, najwa¿niejsze ¿e dziecko przebadane, czekam tylko na opis dynamicznej nerki i wynik z przeciwcia³ na celiakiê. Tarczyca w porz±dku, pozosta³e wyniki tez. Jedyne co nam nie wysz³o - tak jak siê spodziewa³am  :evil:  to hbac 7,21 - najwy¿sza od 3 lat - ale to co mój synek wyczynia w szkole ehhhhh

13
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Marzec 08, 2014, 14:14:35 »
A ja dzisiaj przespa³am ca³± noc - pierwsz± od dawna - tak¿e siê cieszê z pobytu trzydniowego  ;)  

tak poza tym to masakra - jak patrzy³am dzisiaj na Kacpra kartê i ilo¶ci podawanej insuliny to mi rêce opad³y - podsumowuj±c tak siê boj± niedocukrzeñ ¿e na 200 korekt nie daj±  :shock:

ale dobra ..... przetrwamy to i idziemy do domu

14
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Marzec 07, 2014, 16:48:21 »
Kacper od dzisiaj na badaniach, ale idzie szybko i sprawnie, trafi³a nam siê fajna doktor -w niedzielê chyba nas pu¶ci ...... i oby

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 11, 2013, 18:20:19 »
No co¶ w tym jest - z t± rutyn±.

Dzisiaj przejrza³am pompê bo cukier 240 po basenie zawsze mnie dziwi  :evil:

przed basenem 134, mia³ wypiæ sok i zje¶æ ma³± kanapeczkê na to 0,4j potem do wody - ale jeszcze kolega czêstowa³ chipsami  :evil:

ehhhh w domku ju¿ cukier opanowany .......

Strony: [1] 2 3 ... 20