Autor Wątek: Dok³adne glukometry  (Przeczytany 4468 razy)

Offline GoMi¶

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
Dok³adne glukometry
« dnia: Styczeń 20, 2006, 18:44:13 »
Glukometry dostepne w Polsce s± dok³adne.
Potwierdzaja to badania w tym opracowaniu. :grin:  


Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej uzyskane za pomoc± ró¿nych glukometrów
Micha³ Mo¿d¿an, Jan Ruxer, Monika Ruxer, Leszek Markuszewski, Jerzy Loba
 

Wstêp. Celem pracy by³o porównanie warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej uzyskanych przy u¿yciu ró¿nych glukometrów w stanie nag³ego wzrostu glikemii (po do¿ylnym podaniu glukozy) oraz nag³ego jej obni¿enia (po do¿ylnym podaniu insuliny).

Materia³ i metody. Do badania zakwalifikowano 50 chorych na cukrzycê typu 2 (32 kobiety i 18 mê¿czyzn) w wieku 50–70 lat. W pierwszym etapie badania, trwaj±cym 60 minut, u chorych dokonywano pomiaru glikemii w³o¶niczkowej co 15 minut. Stê¿enie glukozy oznaczano we krwi w³o¶niczkowej pobranej z opuszki palca wskazuj±cego. U¿ywano 4 glukometrów: Glucotrend 2 (Roche Diagnostik), One Touch II (LifeScan), Glucometer Elite (Bayer) i MediSense Precision Q.I.D (Abbott). Na pocz±tku drugiej fazy badania, trwaj±cej 120 minut, chorzy otrzymali do¿ylnie 40-procentowy roztwór glukozy. Nastêpnie po up³ywie 60 minut pacjentom do¿ylnie podawano 6 j. szybko dzia³aj±cej ludzkiej insuliny. W drugiej fazie badania 5-krotnie dokonywano pomiarów glikemii w³o¶niczkowej: przed podaniem glukozy, 30 i 60 minut po podaniu glukozy oraz 30 i 60 minut po podaniu insuliny. Oznaczaj±c warto¶æ glikemii w³o¶niczkowej, jednocze¶nie pobierano krew ¿yln± w celu dokonania pomiaru glikemii metod± laboratoryjn±. Dodatkowo rejestrowano warto¶ci glukozy w p³ynie ¶ródtkankowym za pomoc± systemu ci±g³ego monitorowania glikemii firmy Medtronic MiniMed.

Wyniki. Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej z opuszki palca wskazuj±cego, mierzone za pomoc± badanych glukometrów w warunkach stabilnej glikemii, po do¿ylnym podaniu glukozy oraz po do¿ylnym podaniu insuliny by³y porównywalne (p > 0,05). Warto¶ci te nie ró¿ni³y siê istotnie tak¿e od warto¶ci glikemii ¿ylnej i glukozy oznaczanej w p³ynie ¶ródtkankowym (p > 0,05).

Wniosek. Badane glukometry s± dok³adn± i wiarygodn± metod± dokonywania pomiarów glikemii.

[ Dodano: Pi± Sty 20, 2006 6:58 pm ]
Znalaz³am jeszcze taki artyku³

  Diabetologia Do¶wiadczalna i Kliniczna  
 
Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej oznaczanej z ró¿nych okolic skóry
Micha³ Mo¿d¿an, Jan Ruxer, Monika Ruxer, Leszek Markuszewski, Jerzy Loba
 

 

Wstêp. Celem pracy by³o okre¶lenie ewentualnych ró¿nic dotycz±cych warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej uzyskanych z pomiarów dokonywanych w ró¿nych okolicach skóry w warunkach stabilnej glikemii i szybko zmieniaj±cego siê stê¿enia glukozy we krwi.

Materia³ i metody. Badaniem objêto 50 chorych na cukrzycê typu 2 w wieku 50–70 lat. Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej oznaczono w fazie stabilnej glikemii oraz w stanie gwa³townej zmiany stê¿enia glukozy za pomoc± glukometru Glucotrend 2 (Roche Diagnostik). Pomiarów dokonywano w nastêpuj±cych okolicach skóry: opuszka palca wskazuj±cego, opuszka kciuka, zewnêtrzna powierzchnia przedramienia, okolica pêpkowa, opuszka palucha. Czas badania jednej osoby wynosi³ 3 godziny i zosta³ podzielony na dwie fazy. W pierwszej fazie badania (trwaj±cej 60 min) co 15 min mierzono glikemiê w³o¶niczkow±, natomiast na pocz±tku drugiej fazy badania (trwaj±cej 120 min) chorym podano do¿ylnie 40-procentow± glukozê, aby uzyskaæ szybki wzrost glikemii. Po 60 min od podania glukozy pacjenci otrzymywali do¿ylnie 6 j. insuliny w celu szybkiej normalizacji glikemii. W drugiej fazie badania pomiarów glikemii w³o¶niczkowej dokonywano co 30 min.

Wyniki. Stwierdzono istotne ró¿nice dotycz±ce warto¶ci glikemii uzyskanych na podstawie pomiarów dokonywanych w piêciu okolicach skóry, zarówno w stabilnej fazie glikemii, jak i w okresie szybkiej jej zmiany (p < 0,05). Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej z opuszki palca wskazuj±cego i opuszki kciuka by³y porównywalne z warto¶ciami glikemii we krwi ¿ylnej (p > 0,05) i w p³ynie ¶ródtkankowym (p > 0,05).

Wnioski. Warto¶ci glikemii w³o¶niczkowej uzyskane z palca wskazuj±cego, kciuka, przedramienia, z brzucha i stopy s± istotnie ró¿ne zarówno w stabilnej fazie glikemii, jak i w stanie nag³ego wzrostu oraz obni¿enia glikemii. Warto¶ci glikemii we krwi w³o¶niczkowej pobranej z opuszki palca wskazuj±cego i kciuka s± porównywalne z warto¶ciami glikemii we krwi ¿ylnej i w p³ynie ¶ródtkankowym.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Dok³adne glukometry
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2006, 22:07:48 »
Jak dostali¶my glukometr w Klinice we Wrocku to z ciekawo¶ci sprawdza³am z wynikami z laboratorium i powiem, ze niewiele siê ró¿ni³y wiêc wierzê glukometrom które mam w domu. Zawsze przy badaniach kontrolonych czyli raz na trzy miesi±ce kontrolujê wraz z laboratorium które wykonuje badania i do tej pory te¿ mi siê nie zdarzy³o aby ró¿nice by³y drastyczne wiêc.... ¶iê spokojnie wierz±c ¿e tak pozostanie ale czujno¶ci nigdy nie za wiele
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline KRUPCZATKA

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1208
  • Zobacz profil
Dok³adne glukometry
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2006, 13:17:25 »
:) Ja te¿,gdy kupi³am glukometr ,chcia³am sprawdziæ jego wiarygodno¶æ.Pobra³am krew z palca w kapilar.Jedn± kroplê krwi z tej kapilary nanios³am na pasek glukometru,a resztê odda³am do badania do laboratorium.Ró¿nica miêdzy wynikami wynosi³a 5mg%,a wiêc w granicach b³êdu.Teraz wiem,¿e na moim glukometrze mogê polegaæ!  :wink:
*Denerwowaæ siê,to karaæ w³asne cia³o za g³upotê innych... :wink:

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2696
  • Zobacz profil
Odp: Dok³adne glukometry
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2017, 08:31:51 »
Jurek korzysta z glukometru Performa Accu-checka. W sobotę szalał na dworze- glukometr w kieszeni przez ok 3h (temperatura ok. 0). Zmierzył cukier bez problemu (glukometr nie wskazywał że jest za niska temperatura) i 1 pomiar 380 :stwierdził że to niemożliwe 2 pomiar - 10 :o :o :o a 3 -140. Dobrze że w ferworze zabawy nie podał insuliny na 1 pomiar bo nie byłoby wesoło.3 pomiar powierdził jeszcze raz i było podobnie.
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Odp: Dok³adne glukometry
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2017, 14:10:59 »
Też używam performy i jestem z niego bardzo zadowolony właśnie ze względu na dokładność, ale to w końcu tylko urządzenie, dlatego czasem zdarza mi się potwierdzić wynik drugim pomiarem jeśli to co zobaczyłem na glukometrze bardzo odbiega od mojego samopoczucia i ewentualnych innych okoliczności