Autor Wątek: Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy  (Przeczytany 22143 razy)

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 26, 2005, 09:36:36 »
A je¶li nie by³a zwi±zana z GH?? Przecie¿ limfocyty T ¿yj± 10 lat i d³u¿ej, dlatego np. po szczepi±ce na ¶winkê jeste¶my uodpornieni na ca³e ¿ycie (choæ zdarzaj± siê wyj±tki: mój tata mia³ ¶winkê 2 czy 3 razy ). Podobnie mo¿e byæ z informacj± o komórkach beta( czy insulinie endogennej, jak napisane jest w artykule zamieszczonym gdzie¶ na tym forum).
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 30, 2005, 09:23:21 »
Kolejne doniesienia o coraz bli¿szych mo¿liwo¶ciach terapii komórkami macierzystymi:

Komórki macierzyste mog± uratowaæ w±trobê. Testy nowej metody rozpoczê³y siê w londyñskim szpitalu

Dziêki komórkom macierzystym pobranym ze szpiku kostnego doros³ego cz³owieka mo¿na bêdzie zahamowaæ, a nawet wyleczyæ marsko¶æ w±troby - uwa¿aj± lekarze z londyñskiego Hammersmith Hospital. W³a¶nie tam rozpoczê³y siê jedne z pierwszych na ¶wiecie testów na ludziach nowatorskiej metody regeneracji tego organu.

Do pierwszego etapu prób wytypowano piêciu pacjentów. Badania maj± sprawdziæ przede wszystkim bezpieczeñstwo stosowania komórek macierzystych w regeneracji w±troby. Skuteczno¶æ zostanie oceniona pó¼niej - w testach, w których we¼mie udzia³ wiêksza grupa pacjentów.
(...)
Ze szpiku kostnego samych chorych pobrano komórki macierzyste, które nastêpnie wstrzykniêto z powrotem do ich organizmów - tym razem w w±trobê, w znieczuleniu miejscowym. Lekarze odfiltrowali niewiele komórek macierzystych - bo w pierwszej fazie prób zamierzali sprawdziæ tylko bezpieczeñstwo ich stosowania. Choæ na tym etapie nie spodziewano siê widocznej poprawy dzia³ania w±troby, wyniki laboratoryjne pokaza³y, ¿e organ ten zacz±³ lepiej funkcjonowaæ. - Najwa¿niejsze, ¿e wyniki badañ krwi ju¿ siê poprawi³y - przyzna³ prof. Nagy Habib, prowadz±cy eksperyment w Hammersmith Hospital. - Ekscytuj±ce jest to, ¿e bierze siê komórki macierzyste od pacjentów, sprawia siê, ¿eby zachowywa³y siê, jak komórki w±troby i wstrzykuje siê je z powrotem, czyli pacjent leczy siê w³a¶ciwie sam - doda³ prof. Habib.

Ju¿ w lecie ma rozpocz±æ siê kolejna faza testów w londyñskim szpitalu. Tym razem obejmie wiêksz± grupê pacjentów, wszczepianych bêdzie te¿ wiêcej komórek macierzystych. Lekarze licz±, ¿e terapia bêdzie bardziej skuteczna.

Podobne testy trwaj± w³a¶nie w Japonii. Zespó³ Isao Sakaidy z Uniwersytetu Yamaguchi rozpocz±³ badania na ludziach nieco wcze¶niej ni¿ Brytyjczycy, bo ju¿ w styczniu tego roku.
(...)
Mimo niezwykle zachêcaj±cych pierwszych rezultatów takich terapii, nie brakuje g³osów krytycznych. W 2003 roku naukowcy z amerykañskiego Salk Institute for Biological Studies - Inder Verma i Yoshiyuki Kanazawa przedstawili wyniki badañ, z których wynika, ¿e komórki macierzyste nie regeneruj± w±troby. Swoje eksperymenty prowadzili na genetycznie modyfikowanych myszach. Naukowcy ostrzegaj± równie¿, ¿e komórki macierzyste ze szpiku mog± same uformowaæ tkankê ³±czn±, pog³êbiaj±c uszkodzenie w±troby.


¬ród³o: Rzeczpospolita.
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 30, 2005, 20:05:56 »
Ech! ja chcê now± w±trobê i trzustkê, i nerki... i ... Ech! Ci±gle pojawia siê jaka¶ nadzieja.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 14, 2006, 09:41:22 »
Kolejne doniesienia o niezwyk³ym dzia³aniu komórek macierzystych:

Pobrane ze szpiku komórki macierzyste potrafi± naprawiæ trzustkê i nerki. Uda³o siê to u myszy, niebawem ta metoda zostanie wypróbowana na ludziach- Nasze badania s± nadziej± na leczenie cukrzycy i naprawianie zniszczeñ, które choroba ta wywo³uje w naszym organizmie - powiedzia³ dr Darwin Prockop z Tulane University w Nowym Orleanie. To jego zespó³ za pomoc± pobranych od cz³owieka komórek wyleczy³ z cukrzycy myszy. Wyniki s± dobre, a sama metoda tak prosta w stosowaniu, ¿e ju¿ wkrótce maj± rozpocz±æ siê badania na ludziach. Poprowadzi je Vivian Fonseca - endokrynolog z Tulane University - informuje "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Zanim amerykañscy naukowcy przejd± do badañ na ludziach, konieczne bêdzie jednak wyja¶nienie mechanizmu dzia³ania ludzkich komórek macierzystych w organizmie myszy. - Istot± tego odkrycia jest to, ¿e nie rozumiemy mechanizmu funkcjonowania komórek macierzystych, chocia¿ jasne jest, ¿e maj± one potê¿ne dzia³anie - komentowa³ prace swoich kolegów z Nowego Orleanu Robert Schwartz z Texas A & M Health Science Center.

Eksperyment przeprowadzony przez zespó³ dr. Darwina Prockopa by³ zdumiewaj±co prosty. Najpierw naukowcy pobrali od doros³ych ludzi komórki macierzyste ze szpiku kostnego. - Nazywamy je doros³ymi komórkami macierzystymi lub komórkami progenitorowymi. Nie s± to tak ca³kiem komórki macierzyste, ale maj± zdumiewaj±ce w³a¶ciwo¶ci leczenia tkanek - wyja¶ni³ dr Prockop. - S± one czê¶ci± naturalnego systemu naprawczego. Ka¿dy je posiada, a kiedy ich zabraknie, pojawiaj± siê choroby. Mo¿emy w laboratorium wyprodukowaæ miliony takich komórek w ci±gu kilku tygodni - doda³.

W tym samym czasie naukowcy przygotowali myszy - specjalny szczep, którego organizm nie odrzuci ludzkich komórek. Zwierzêtom uszkodzono trzustkê, niszcz±c komórki produkuj±ce insulinê. W ten sposób wywo³ano u nich odpowiednik ludzkiej cukrzycy typu 1.

Hodowane w laboratorium ludzkie komórki wstrzykniêto nastêpnie myszom. Po trzech tygodniach od zastrzyku myszy wyleczy³y siê z cukrzycy. Poziom glukozy we krwi spad³, a trzustka wytwarza³a insulinê. Naukowców zaskoczy³o, ¿e ludzkie komórki macierzyste, które odbudowa³y tzw. komórki beta wysepek Langerhansa, wytwarzaj± insulinê mysi±, a nie ludzk±.

To nie koniec niespodzianek. Ludzkie komórki macierzyste powêdrowa³y równie¿ do nerek. Nerki bardzo czêsto ulegaj± uszkodzeniu w wyniku cukrzycy. U ludzi prowadzi to do niewydolno¶ci nerek.

Nic zatem dziwnego, ¿e nieoczekiwane dzia³anie komórek macierzystych w organizmach myszy zainteresowa³o naukowców. - Zobaczyli¶my, ¿e dzia³aj± one (komórki macierzyste) w nerkach i wygl±da na to, ¿e usunê³y uszkodzenia - powiedzia³ dr Prockop. Naukowcy s±dz±, ¿e ludzkie komórki zamieni³y siê w komórki wy¶cie³aj±ce naczynia krwiono¶ne i naprawi³y tê czê¶æ nerek, która bezpo¶rednio odpowiada za oczyszczanie krwi. - Wygl±da na to, ¿e robimy dwie rzeczy naraz: obni¿amy poziom cukru we krwi i wysy³amy komórki, aby naprawia³y nerki. To wa¿ne, bo wielu ludzi z cukrzyc± ma równie¿ uszkodzone nerki i dot±d nie oferowano im ¿adnego leczenia - podkre¶li³ dr Prockop.

- Ci±gle nie wiemy, co tak naprawdê dzieje siê w naszych organizmach, a to jest krok na drodze do zrozumienia, co robi± komórki macierzyste - uwa¿a dr Rohit Kulkarni z Harvard Medical School, którego laboratorium prowadzi podobne badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych do leczenia cukrzycy. - Nie wiemy, co siê tam dzieje, ale wiemy, ¿e to bardzo cenne - powiedzia³ Robert Schwartz.

Zespó³ naukowców z Nowego Orleanu my¶li ju¿ o przetestowaniu nowego pomys³u na ludziach. - Lekarze musz± wybraæ pacjentów, u których nerki przesta³y dzia³aæ. Dziêki tym badaniom ustalimy, czy podawanie pacjentom w³asnych komórek macierzystych rzeczywi¶cie pozwoli naprawiæ trzustkê - powiedzia³ dr Prockop.


¼ród³o: Rzeczpospolita
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 14, 2006, 09:50:26 »
Ja ci±glê wierzê, ¿e moje dziecko bêdzie zdrowe :D :D :D Bik dziêki za takie wiadomo¶ci :588:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 14, 2006, 10:57:21 »
Zapominacie, ¿e wiêkszo¶æ z nas choruje przez w³asny uk³ad immunologiczny. Co z tego, ze wszczepi±  w³asne lub  cudze  komórki (czy to komórki beta, czy macierzyste) i zaczn± one produkowaæ insulinê, skoro za moment mój organizm i tak je zniszczy...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 14, 2006, 13:13:52 »
Nie jest powiedziane, ¿e taka autoagresja musi siê powtórzyæ. Byæ mo¿e by³a jednorazowa i jej przyczyny ju¿ siê zdezaktualni³y!
na³ogowy browerzysta

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 16, 2006, 00:20:19 »
W eksperymencie myszom uszkodzono sztucznie trzustkê czyli je¶li wasze dzieci zachorowa³y z niewyja¶nionego powodu (nie genetycznie uwarunowane) nie powinny mieæ przeciwicia³ które zabijaj± komórki b-ta produkuj±ce insulinê Natomiast je¶li organizm produkowa³ przeciwcia³a to nie mamy ¿adnej gwarancji ¿e nie bêdzie ich produkowa³ pó¼niej Ja osobiscie zastanawiam siê czy w przypadku np przeszczepu trzustki  u osób w³a¶nie z predyspozycj± genetyczn± ma jaki¶ sens bo czy organizm nie bedzie produkowa³ powtórnie przeciwcia³ ? Powiem ¿e wiele razy zadawa³am to pytanie lekarzom i nie portafili mi daæ jednoznacznej odpowiedzi.
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 16, 2006, 07:24:35 »
Cytat: "Aga"
Ja osobiscie zastanawiam siê czy w przypadku np przeszczepu trzustki  u osób w³a¶nie z predyspozycj± genetyczn± ma jaki¶ sens bo czy organizm nie bedzie produkowa³ powtórnie przeciwcia³ ? Powiem ¿e wiele razy zadawa³am to pytanie lekarzom i nie portafili mi daæ jednoznacznej odpowiedzi.


No w³a¶nie z tego powodu próba wszczepiania samych wysp trzustkowych skoñczy³a siê fiaskiem. Pamiêtacie ten booom jakie¶ piêæ lat temu??? Szczegó³ów ju¿ nie pamiêtam.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 16, 2006, 08:29:29 »
Ale jak ju¿ "rozpracuj±" komórki macierzyste, to mo¿e uda siê je "zaprogramowaæ" tak, ¿eby by³y odporne na przeciwcia³a niszcz±ce je. Ja w³a¶nie wierzê w in¿ynieriê genetyczn±, mam nadziejê, ¿e bêdzie siê rozwijaæ bardzo szybko.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 18, 2006, 13:28:04 »
No i jeszcze - je¶li wszczepienie tych komórek bêdzie tanie, to co szkodzi robiæ to ka¿dorazowo po ich zniszczeniu przez organizm? Oczywi¶cie je¶li nie bêdzie siê to dziaæ czê¶ciej ni¿ co parê tygodni - ja bym wola³ jeden zastrzyk raz na tydzieñ, ni¿ codziennie po kilka... :wink:
na³ogowy browerzysta

Offline Frelu

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 44
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 20, 2006, 16:58:32 »
Je¿eli komórki macierzyste odtworz± komórki beta wystarczy zneutralizowaæ dzia³anie przeciwcia³... chyba lepiej braæ proszki ni¿ lawirowaæ miedzy cukrami, jedzeniem i insulin±...

PS
Rozmawia³em dzi¶ z moj± prof. od biologii, powiedzia³em o nowinkach i dowiedzia³em siê ¿e niedawno odkryto Interferencyjny RNA dziêki któremu mo¿na wyciszaæ pewne geny - czyli zablokowaæ geny odpowiedzialne za biosyntezê przeciwcia³ insuliny. Czyli jest szansa...
Koniec zabawy... biore sie za siebie :]
Idzie dobrze....

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 21, 2006, 17:55:10 »
Oby to sprawdzi³o sie na ludziach. By³oby super.
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Matczyne komórki mog± leczyæ cukrzycê
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 24, 2007, 11:58:47 »
Matki dzieci cierpi±cych na cukrzycê nosz± w sobie potencjalne lekarstwo na tê chorobê - dowodz± badania amerykañsko-brytyjskiego zespo³u naukowców. Pochodz±ce od kobiet komórki macierzyste s± w stanie naprawiæ uszkodzon± trzustkê


Odkrycie naukowców daje szansê na leczenie cukrzycy typu dzieciêcego

Mowa o terapeutycznych w³a¶ciwo¶ciach komórek, które posiadaj± zdolno¶æ przekszta³cania siê w komórki beta trzustki odpowiedzialne za wydzielanie insuliny. To w³a¶nie one ulegaj± zniszczeniu przez organizm chorego, co zaburza proces wydzielania hormonu i uniemo¿liwia odpowiednie przyswajanie cukrów.

- S±dzimy, ¿e pochodz±ce od matki komórki mog³yby pomóc w regeneracji uszkodzonej tkanki trzustki -o skutkach odkrycia mówi jedna z cz³onkiñ zespo³u, prof. Lee Nelson z amerykañskiego o¶rodka badawczego Fred Hutchinson Cancer Research Center. Przyzna³a ona, ¿e naukowcy s± podekscytowani mo¿liwo¶ciami, jakie nowo zdobyta wiedza niesie dla terapii cukrzycy typu 1 (tzw. cukrzyca dzieciêca) -w tej chwili choroba ta jest w zasadzie nieuleczalna. Walka z ni± polega na podawaniu przez ca³e ¿ycie insuliny.

Wyniki badañ przeprowadzonych przez Amerykanów wraz z kolegami z brytyjskiego University of Bristol publikuje najnowszy numer pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Posag na zdrowie

Dlaczego tak wa¿ny jest fakt pochodzenia leczniczych komórek od w³asnej matki? U pod³o¿a odpowiedzi na to pytanie le¿y mechanizm zwany mikrochimeryzmem. Dochodzi do niego w czasie ci±¿y, w wyniku przedostawania siê komórek kobiety do organizmu p³odu i odwrotnie. Amerykañsko-brytyjskiemu zespo³owi pierwszy raz uda³o siê udowodniæ, ¿e w ten sposób matka przekazuje potomstwu komórki, które przekszta³caj± siêw odpowiedzialne za produkcjê insuliny komórki beta. Ma³o tego, we krwi 94 dzieci chorych na cukrzycê -w porównaniu z ich zdrowym rodzeñstwem i grup± kontroln± -odnale¼li oni zwiêkszon± ilo¶æ matczynego materia³u genetycznego. Jego obecno¶æ stwierdzili tak¿e w tkance trzustki mêskich potomków.

Naukowcy uwa¿aj±, ¿e w ten sposób organizm rodzicielki daje nam swoisty posag, który ma pe³niæ rolê ochronn±. Potwierdza to fakt, ¿e nie odnaleziono dowodów ¶wiadcz±cych, by matczyne komórki zwalcza³y komórki beta potomka lub te¿, by jego uk³ad immunologiczny traktowa³ je jako cia³o obce.

Teoria, która zosta³a obalona

-Tolerancja ze strony organizmu dziecka wynika zapewne z tego, ¿e w okresie p³odowym, a wiêc w czasie rozwoju uk³adu odporno¶ciowego, wyposa¿any jest w komórki pochodz±ce od matki - t³umaczy prof. Nelson. Dlatego w podobnych genetycznie komórkach naukowcy upatruj± nowej nadziei na leczenie cukrzycy. Dotyczy to komórek macierzystych, posiadaj±cych zdolno¶æ przekszta³cania siê w dowoln± ludzk± tkankê.

Stanowisko to potwierdza Jo Brodie z fundacji Diabetes UK. -Jednym z nowych sposobów terapii cukrzycy jest przeszczepianie komórek beta. Wi±¿e siê to z problemem braku materia³u do przeszczepu oraz z jego odrzucaniem przez organizm nowego w³a¶ciciela. Odkrycie to mog³oby wp³yn±æ na zmianê tej sytuacji i powstanie nowego ¼ród³a uzyskiwania insuliny -mówi Brodie.

Pocz±tkowo naukowcy zak³adali zupe³nie inn± teoriê wp³ywu matczynych komórek na powstawanie choroby. - Uwa¿ali¶my, ¿e w niektórych przypadkach matka przekazywa³a p³odowi zbyt wiele swoich komórek - t³umaczy inny z cz³onków zespo³u, prof. Edwin Gale. Nietolerowanie ich przez organizm dziecka mia³o skutkowaæ cukrzyc±. Wyniki badañ jednak temu zaprzeczy³y.

- Wpisuj± siê one w wiedzê, jak± dysponujemy na temat mikrochimeryzmu. Prekursork± w tej dziedzinie jest zreszt± prof. Nelson - mówi dr Beata Nowakowska z Instytutu Immunologii i Terapii Do¶wiadczalnej PAN we Wroc³awiu. - Na przeszkodzie w wykorzystaniu tych badañ w terapii cukrzycy stoi jednak fakt, ¿e mikrochimeryzm nie zachodzi u wszystkich, a jedynie u 30 - 50 proc. populacji.

Na cukrzycê typu 1 cierpi co prawda "tylko" co dziesi±ty diabetyk - resztê stanowi± chorzy na cukrzycê typu 2. O ile jednak tej drugiej odmianie mo¿na zapobiegaæ poprzez odpowiedni styl ¿ycia, o tyle w przypadku pierwszej nie ma takiej mo¿liwo¶ci.
IZABELA REDLIÑSKA


¼ród³o: Rzeczpospolita
na³ogowy browerzysta

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 24, 2007, 12:06:42 »
Tê chorobê bêdzie mo¿na pokonaæ


Prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii

Na czym polega waga tego odkrycia?

Prof. Krzysztof Strojek: Po pierwsze, obala ono dotychczasow± hipotezê, która zak³ada³a, i¿ komórki pochodz±ce od matki mog± wp³ywaæ na powstawanie cukrzycy. Po drugie, pokazuje nowe mo¿liwo¶ci terapii z udzia³em komórek macierzystych, które, jak siê okaza³o, posiadaj± równie¿ zdolno¶æ produkowania insuliny. Wreszcie, odkrycie to przynosi nadziejê, ¿e choroba bêdzie kiedy¶ ca³kowicie wyleczalna.

Kiedy wyniki amerykañsko-brytyjskich badañ mog± zostaæ zastosowane w praktyce?

Bior±c pod uwagê tempo badañ prowadzonych w XX wieku, podejrzewam, ¿e jest to kwestia kilku, a nawet kilkunastu lat. Z drugiej strony zawsze mo¿na siê spodziewaæ jakiego¶ prze³omowego odkrycia, które czas ten skróci do kilku miesiêcy. Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e na szybko¶æ pojawienia siê tego rodzaju terapii wp³ywaj± nie tylko kwestie -nazwijmy to -techniczne, ale równie¿ etyczne, dotycz±ce pozyskiwania komórek macierzystych.

W ci±gu zaledwie czterech ostatnich miesiêcy pisali¶my o kilku wa¿nych odkryciach dotycz±cych cukrzycy. Sk±d ten ich wysyp?

Wydaje mi siê, ¿e wkroczyli¶my w medycynie w now± erê. Nie tyle polega ona na prze³omowych odkryciach, ile na codziennym postêpie, który w perspektywie kilku lat prowadzi do poprawy leczenia danej choroby. Wci±¿ jednak, tak jak w przypadku cukrzycy, nie potrafimy jej wyleczyæ.


¼ród³o: Rzeczpospolita
na³ogowy browerzysta