Autor Wątek: Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy  (Przeczytany 22141 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« dnia: Sierpień 12, 2004, 14:25:29 »
Mo¿na klonowaæ ludzkie zarodki do celów terapeutycznych - orzek³a HFEA - brytyjska rada nadzoruj±ca przestrzeganie zasad etycznych w naukach biologicznych. Uzyskane w ten sposób komórki macierzyste pos³u¿± do leczenia m.in. cukrzycy, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.
(...)
To pierwsza w Europie licencja na klonowanie terapeutyczne embrionów ludzkich. Otrzyma³ je zespó³ badaczy Instytutu Genetyki Cz³owieka Uniwersytetu w Newcastle. W pracach nad klonowaniem zarodków bêd± równie¿ braæ udzia³ specjali¶ci z International Centre for Life i Fertility Centre w Newcastle. Autorzy wniosku ostrzegaj± jednak, ¿e minie co najmniej piêæ lat, zanim pacjenci bêd± mogli skorzystaæ z nowej formy leczenia.
(...)
Klonowanie tzw. terapeutyczne (w odró¿nieniu od reprodukcyjnego) polega na krótkiej (do dwóch tygodni) hodowli zarodków w celu uzyskania komórek macierzystych. Technika jest nastêpuj±ca: Z ludzkiej komórki jajowej usuwa siê j±dro (które zawiera informacjê genetyczn± - DNA). Na jego miejsce wprowadza siê j±dro komórki, np. skóry innego cz³owieka. Potem komórka jajowa jest pobudzana do podzia³u.

Powstaj± wtedy zarodkowe komórki macierzyste, po których biologowie obiecuj± sobie bardzo wiele. Te komórki s± multipotentne, to znaczy istnieje teoretyczna mo¿liwo¶æ uzyskania z nich dowolnej tkanki doros³ego organizmu. Je¿eli tê mo¿liwo¶æ uda³oby siê wykorzystaæ, powsta³yby nowe terapie na wiele ciê¿kich chorób - np. na choroby neurodegeneracyjne (choroby Parkinsona i Alzheimera) oraz autoimmunologiczne (stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I).


Ca³y artyku³ o klonowaniu w Rzeczpospolitej - atyku³ dostêpny do przeczytania bezp³atnie przez najbli¿szy tydzieñ.
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2004, 02:09:55 »
Ja czyta³am na ten temat w dzisiejszym Super Expressie...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2004, 12:05:59 »
Ciekawe, czy jesli sprawdzi sie ta metoda leczenia, to czy pozwola na klonowanie w innych krajach?
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2004, 13:24:22 »
:grin: A moze ju¿ klonuj±???? :shock:  :shock:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2004, 14:27:05 »
Ja myslalam o oficjalnych zezwoleniach :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2004, 16:05:35 »
My¶lê, ¿e przed klonowaniem dla celów terapeutycznych nie ma ucieczki.
na³ogowy browerzysta

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2004, 11:08:23 »
tylko ile lat potrwa zanim wprowadz± to do leczenia :neutral:
Mirk@

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2004, 11:39:55 »
Nie wazne ile to bedzie trwac, najwazniejsze, zeby okazalo sie bardzo dobrym rozwiazaniem, ktore bedzie mozna zastosowac u kazdego chorego. :D:D:D
No....wlasciwie to wazne ile bedzie trwac...byleby nie dluzej niz pare lat
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 26, 2004, 20:32:23 »
w³a¶nie!! chcia³abym ¿eby zd±zyli zanim mój syn bêdzie mia³ powik³ania :roll:
Mirk@

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2004, 23:15:59 »
Wszyscy by chcieli jak najszybciej, niestety takich badan nie da rady przyspieszyc  :sad:  :roll:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 31, 2004, 22:23:16 »
To by³oby niez³e....czê¶ci zamienna dla cz³owieka :shock:
Mirk@

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
kolejny krok...
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 25, 2005, 11:30:56 »
Komórki macierzyste dopasowane do pacjentów wyprodukowali koreañscy naukowcy. To szansa na zastosowanie takich komórek w terapii.

Zespó³ pracuj±cy pod kierunkiem prof. Woo Suk Hwanga z Uniwersytetu Narodowego w Seulu stworzy³ metod± klonowania jedena¶cie tzw. linii komórkowych. Zosta³y one wyprodukowane z materia³u genetycznego pobranego z komórek skóry pacjentów.

(...) osi±gniêcie zespo³u prof. Woo Suk Hwanga polega na perfekcyjnym opanowaniu techniki klonowania i zwiêkszeniu jej wydajno¶ci - mniej wiêcej dziesiêciokrotnie.

Ale droga do wyhodowania tkanek "na podmianê" jest jeszcze bardzo daleka. Komórki by³y hodowane z wykorzystaniem materia³ów zwierzêcych, a to na razie wyklucza je z zastosowañ medycznych.

Poniewa¿ materia³ genetyczny pochodzi od pacjentów, klonowane komórki równie¿ zawieraj± te same b³êdy, które mog³y spowodowaæ chorobê cz³owieka - dawcy.

Eksperymenty naukowców z Seulu oznaczaj± natomiast, ¿e technicznie ³atwiej bêdzie pozyskiwaæ komórki macierzyste do badañ nad ludzkimi chorobami - takimi jak cukrzyca, choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera. Na wyhodowanych tkankach - zamiast na zwierzêtach - bêdzie mo¿na np. sprawdzaæ bezpieczeñstwo i skuteczno¶æ leków.


¬ród³o: Rzeczpospolita
na³ogowy browerzysta

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 25, 2005, 13:37:18 »
No proszê, wcale nie czekali¶my d³ugo na kolejny krok. Wizja 'wyleczenia' cukrzycy wci±¿ siê przybli¿a   :524:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2005, 17:35:34 »
No nie wiem... Je¶li jest to klonowanie, to oczywistym zadaje siê fakt kolejnej autoagresji organizmu i zniszczenia wyhodwanych komórek beta. Wydaje mi siê, ¿e nie têdy droga....
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2005, 23:36:18 »
Kolejnej autoagresji byæ nie musi - szczególnie je¶li by³a ona zwi±zana z hormonem wzrostu, który jest antagonist± insuliny...
na³ogowy browerzysta