Autor Wątek: Elektronika dla niewidomych diabetyków...  (Przeczytany 1723 razy)

Offline boo

  • Bardzo Słodki
  • *****
  • Wiadomości: 822
    • Zobacz profil
Elektronika dla niewidomych diabetyków...
« dnia: Maj 16, 2004, 10:45:21 »
Cukrzyca jest najczêstsz± przyczyn± utraty wzroku. Chorym, których to dotknê³o - automatyczne wstrzykiwacze rozwiaza³y problem samodzielnego podawania insuliny. Ale ju¿ pomiar cukru jest mo¿liwy jedynie przy u¿yciu glukometru ud¼wiêkowionego. Chorzy nazywaj± go "mówi±cym". Jest to drogie urz±dzenie, kosztuje oko³o trzech tysiêcy z³otych. Zaawansowane s± prace nad udoskonaleniem ud¼wiêkowionej przystawki do zwyk³ego glukometru. Cena obecnego w sprzeda¿y zestawu, przystawki z glukometrem, wynosi oko³o 1000 z³otych. Pomocne dla chorych s± te¿ "mówi±ce" ci¶nieniomierze, wagi kuchenne, termometry i czytniki kolorów.
Dziesiêciu chorych, którzy stracili wzrok z powodu cukrzycy - utworzy³o Radê Ociemnia³ych Diabetyków. Dziêki sponsorom zgromadzili ponad dwadzie¶cia "mówi±cych" glukometrów i szesna¶cie przystawek. Wypo¿yczaj± je chorym, którzy znajduj± siê w szczególnie trudnej sytuacji. Organizuj± te¿ wyklady dotycz±ce cukrzycy i jej powik³añ, warsztaty ¿ywieniowe i ucz± radzenia sobie w codziennych czynno¶ciach.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...