Autor Wątek: ¦ledziona na cukrzycê....??....:))  (Przeczytany 1647 razy)

Offline monia

  • Mega Nałóg
  • Pełna Słodycz
  • *****
  • Wiadomości: 1513
    • Zobacz profil
¦ledziona na cukrzycê....??....:))
« dnia: Kwiecień 03, 2004, 16:13:38 »
W krajach uprzemys³owionych cukrzyca sta³a siê ju¿ chorob± spo³eczn±. Choruje na ni± 2-5% populacji, na ca³ym ¶wiecie oko³o 200 mln osób. Najbardziej rozpowszechniona jest cukrzyca typu 2 (drugiego) - tak zwana cukrzyca doros³ych - której przyczyn± jest pojawienie siê oporno¶ci na insulinê. Jednak oko³o 20% chorych na cukrzycê mêczy siê z t± powa¿n± chorob± przez ca³e ¿ycie - to cukrzyca typu 1, bêd±ca skutkiem zniszczenia komórek wysepek trzustkowych przez ¥le dzia³aj±cy uk³ad odporno¶ciowy organizmu. Dla tych ludzi pojawia siê w³a¶nie wielka nadzieja. Byæ mo¿e nied³ugo, dziêki odkrytej przypadkowo metodzie, bêd± mogli raz na zawsze po¿egnaæ siê z codziennymi zastrzykami insuliny i zapomnieæ, ¿e kiedykolwiek byli cukrzykami. Zespó³ amerykañskich naukowców z Harvard Medical School opisuje j± w ostatnim numerze Science.  

Standardow± metod± radykalnego leczenia cukrzycy typu 1 jest przeszczep wysepek trzustkowych pobranych od dawcy. Pó¥niej trzeba stosowaæ uci±¿liwe leki immunosupresyjne, a mimo to przeszczep czêsto bywa odrzucany. Tê w³a¶nie metodê próbowali ulepszyæ naukowcy, gdy podczas badañ na myszach przypadkiem odkryli, ¿e przeszczepianie wysepek wcale nie jest konieczne. Okazuje siê, ¿e wystarczy przeszczepiæ zdrowe komórki ¶ledziony, które przeprogramuj± uk³ad odporno¶ciowy.  

Proces zaczyna siê od zniszczenia wszystkich nieprawid³owych komórek uk³adu odporno¶ciowego, atakuj±cych w³asne komórki trzustkowe. Uzyskuje siê to poprzez podanie bia³ka TNF-alfa (tumor necrosis factor - czynnik martwicy nowotworu). Nastêpnie wstrzykuje siê zdrowe komórki ¶ledziony pobrane od zgodnego dawcy. Komórki te stymuluj± powstawanie nowych wysepek trzustkowych i jednocze¶nie przeprogramowuj± uk³ad odporno¶ciowy, ¿eby ich nie atakowa³. Badania wykaza³y, ¿e u tak potraktowanych, chorych myszy trzustka ca³kowicie siê regeneruje i zaczyna znów produkowaæ prawid³owe ilo¶ci insuliny.  

Badania kliniczne tej niezwykle obiecuj±cej metody maj± rozpocz±æ siê ju¿ wkrótce. Naukowcy twierdz±, ¿e tkwi w niej ogromny potencja³, który by³ mo¿e pozwoli leczyæ równie¿ inne choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeñ czy choroba Crohna.   

Autor: Andrzej Pieñkowski

"Ekspres Naukowy"
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....