Autor Wątek: Obuwie dla chorych na cukrzycê...:)  (Przeczytany 1692 razy)

Offline monia

  • Mega Nałóg
  • Pełna Słodycz
  • *****
  • Wiadomości: 1513
    • Zobacz profil
Obuwie dla chorych na cukrzycê...:)
« dnia: Kwiecień 03, 2004, 13:21:19 »
Zespó³ stopy cukrzycowej

Cukrzyca to choroba, z któr± wi±¿e siê wiele powik³añ takich, jak zaburzenia wzroku czy pracy nerek. Do ma³o znanych nale¿y  z e s p ó ³   s t o p y   c u k r z y c o w e j.U osoby chorej na cukrzycê w koñczynie dolnej, a zw³aszcza w stopie mog± wyst±piæ uszkodzenia naczyñ, nerwów, miê¶ni, skóry i ko¶ci. Czêsto pojawiaj± siê wtedy, w miejscach otartych lub skaleczonych, bardzo trudno goj±ce siê rany, owrzodzenia. Mo¿e to prowadziæ (i czêsto niestety prowadzi) do amputacji palców b±d¥ nawet ca³ej stopy, a tak¿e podudzia.Wielu interwencjom chirurgicznym mo¿na zapobiec, je¶li ju¿ w momencie rozpoznania choroby poinformuje siê pacjenta, ¿e powinien w sposób szczególny pielêgnowaæ swoje stopy i nosiæ  odpowiednie obuwie,  takie jak pokazano na rysunku.Na polski rynek dostarczaj± je firmy „Celapo” (obuwie damskie) i „ROBERTO” (obuwie mêskie). Wzory obuwia zosta³y okre¶lone w ramach prac badawczych Centralnego Laboratorium Przemys³u Obuwniczego i uzyska³y pozytywn± ocenê Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.Buty te powinny byæ oznaczone specjalnym znakiem, pozwalaj±cym na wyodrêbnienie wzorów spo¶ród innych modeli obuwia.A oto link do stronki na której mo¿na zobaczyæ jak to obuwie wygl±da.http://www.clpo.com.pl/diabet_rys.html
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....