Autor Wątek: Insulina wziewna  (Przeczytany 3398 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« dnia: Marzec 11, 2004, 22:08:57 »
Czy s³yszeliscie o nowej,wziewnej insulinie?Jest na etapie badañ...ciekawe czy dzieci beda mogly to stosowaæ..
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2004, 01:05:27 »
Podobno eksperymenty prowadzone z podawaniem insuliny w ten sposób odnios³y sukces. Dzieciom podawano j± przy pomocy tzw. nebulizatora, który zamienia ciecz w parê do inhalacji. Jedynym minusem tej metody jest to, ¿e pobranie jednej dawki zabiera sporo czasu 15 - 20 minut. Spray do nosa te¿ mia³ sie szybko wch³aniaæ, przeprowadzono tu wiele badañ na ludziach, ale jest ma³o prawdopodobne, ze to przejdzie. Problem z t± metod± mogliby mieæ np. alergicy. Wyniki tego eksperymentu nie s± zbyt optymistyczne, zdarzy³o siê np. ¿e u pacjenta ilo¶æ insuliny podana donosowo musia³a byæ 20-krotnie wy¿sza ni¿ normalnie, w innych przypadkach pacjenci sami zrezygnowali, poniewaz wyst±pi³y problemy z hiper i hipo, wzrasta³o te¿ HbA1c. Czyta³am te¿ o insulinie w postaci czopków, ale w tym przypadku, aby obni¿yæ poziom glukozy potrzebna by³aby 10-krotnie wy¿sza dawka ni¿ w normalnym przypadku.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline rycho31

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2004, 10:51:54 »
rozmawia³em juz 2 lata temu na ten temat ze swoim lekarzem.I przezy³em lekki szok.Polscy naukowcy oko³o 12 lat temu przeprowadzali juz badania na ten temat.niestety wyniki sa takie jak w obecnej chwili.Istnieje mozliwosc ze zostanie to zastosowane tylko w przypadku cukrzycy t2.Ale i to niejest do konca pewne.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2004, 17:04:54 »
Podobno insulina do wziewów mia³a siê pojawiæ w sprzeda¿y w USA juz w 2002 roku. Nie s³ysza³am jednak ¿eby o tym bylo g³o¶no. Czyta³am za to ¿e trwaj± badania nad kilkoma rodzajami plastrów przyklejanych na skórê. S³yszeli¶cie co¶ na ten temat?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2004, 11:54:48 »
Tak o plastrach mówi³a jedna osoba odwiedzajaca nasz czat.Jest z USA i ponoæ zglosi³o sie 20-stu chetnych do badan.Plastry sprawdzaja sie rewelacyjnie,ale nadal nie sa znane uboczne skutki dzia³ania plastrów.Tak nam to przekazano:-) ale co dalej?Nie wiadomo.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Insulina wziewna
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2004, 15:19:20 »
Wziewna insulina bardzo korzystna

Opublikowane niedawno wyniki badañ III fazy wziewnej postaci insuliny( preparat Exubera firm Aventis / Pfizer, pierwszy lek w tej klasie)wskazuj± na osi±ganie nawet lepszego opanowania glikemii u osób z cukrzyc± typu drugiego, ni¿ jest to mo¿liwe za pomoc± preparatów doustnych. Exubera zawiera insulinê w postaci suchego proszku.

W trakcie trwaj±cych trzy miesi±ce badañ na grupie 309 osób z cukrzyc± typu 2 stopieñ opanowania glikemii, mierzony w procentach glikozylowanej hemoglobiny( HbA1c),by³ lepszy po preparacie wziewnym podawanym zarówno pojedynczo( zmniejszenie odsetka HbA1c o 1,4%), jak i w skojarzeniu z dotychczas przyjmowanym lekiem doustnym( zmniejszenie o 1,9%) ni¿ po samym ¶rodku doustnym( odsetek HbA1c zmniejszy³ siê o 0,2%). Ponadto w obydwu grupach przyjmuj±cych wziewn± insulinê osi±gniêto u znacz±co wiêkszej liczby leczonych osób odsetek HbA1c poni¿ej 7,0%, co uznaje siê w leczeniu cukrzycy za warto¶æ docelow±. Badanie przeprowadzano na chorych, u których uprzednio stwierdzono niedostateczn± skuteczno¶æ leczenia skojarzeniem pochodnej sulfonylomocznika( lub repaglinidu) z metformin± ( lub jednym z glitazonów). Wyniki innego, sze¶ciomiesiêcznego badania przeprowadzonego z udzia³em 328 osób ¶wiadcz± o tym, ¿e podawanie wziewnej insuliny mo¿e zmniejszaæ ilo¶æ koniecznych zastrzyków insuliny u chorych z pierwszym typem choroby. W badaniach tych chorym podawano dziennie albo jedn±, dwie dawki leku wziewnego( 1 lub 3 mg) przed posi³kami oraz dwie dawki insuliny o przed³u¿onym dzia³aniu ( rano i przed snem), albo te¿ dwa podskórne zastrzyki tradycyjnej( nie modyfikowanej) insuliny skojarzone z dwoma dawkami leku o d³ugim dzia³aniu, podawanymi rano i przed snem. Po 24 tygodniach ¶rednie stê¿enia HbA1c zmniejszy³y siê w podobnym stopniu( 0,3% dla Exubera wobec 0,1% dla insuliny wstrzykiwanej), jednak¿e stê¿enia glukozy we krwi na czczo zmala³y przy podawaniu wziewnego preparatu a¿ o 35mg/ dl( bez niego - tylko o 4mg/ dl). Glikemia mierzona w dwie godziny po posi³ku tak¿e wskazywa³a na przewagê insuliny wziewnej. Ponadto chorzy chêtniej stosowali nowy preparat ni¿ lek w postaci iniekcyjnej. Do dzia³añ niepo¿±danych insuliny wziewnej nale¿a³ kaszel( ³agodny do umiarkowanie nasilonego) oraz zmniejszone warto¶ci parametrów otrzymywane w czynno¶ciowych badaniach p³uc. Trwaj± badania maj±ce wyja¶niæ, w jakim stopniu objawy te s± istotne oraz ustaliæ bezpieczeñstwo d³ugo terminowego przyjmowania leku; przyczyni³o siê to do wstrzymania planów rejestracji.( SCRIP 2002, 2758, 22 i 2791, 21 n)

Niestety badanie by³o przeprowadzone na cukrzykach typu II

¬ród³o:Dzia³: Jan Tatarkiewicz) Gazeta Farmaceutyczna

(www.farmakoterapia.pl)

Pozdrawiam

Monia
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....