Autor Wątek: pomiar cukru bez k³ucia  (Przeczytany 13443 razy)

Offline rycho31

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« dnia: Marzec 10, 2004, 12:09:39 »
temat juz coprawda poruszany na innych forach ale mozna go odswiezyc.

http://www.pendragonmedical.com/about.html

jest to strona po angielsku.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2004, 18:27:50 »
Rysiu a nie ma czego¶ po polsku na ten temat???
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline rycho31

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2004, 13:09:20 »
niestety nie ma.Ale postaram sie pózniej troszke z zon± przet³umaczyc to napisze :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2004, 13:57:25 »
:D Mam tu trochê po polsku:):):)

Zegarek zmierzy poziom cukru

(2001-03-26)

    Gluco Watch, przyrz±d mierz±cy nieinwazyjnie poziom cukru we krwi, który mo¿e byæ noszony na nadgarstku jak zegarek, zatwierdzi³a do stosowania Amerykañska Komisja ds. ¯ywno¶ci i Lekarstw (FDA).

W przeciwieñstwie do innych spotykanych na rynku urz±dzenie to nie wymaga pobierania krwi. Chorzy na cukrzycê nie musz± kilka razy dziennie k³uæ siê w palec. Zamiast tego co 20 minut wykonywany jest pomiar sk³adu p³ynu, który wydziela siê ze skóry pod wp³ywem s³abego pr±du elektrycznego. Je¶li poziom glukozy przekroczy dopuszczalny poziom, w³±cza siê sygna³ d¥wiêkowy.

Na razie Gluco Watch otrzyma³ aprobatê FDA wy³±cznie jako uzupe³nienie klasycznych, "krwawych" pomiarów. Podczas badañ klinicznych co czwarty pomiar obci±¿ony by³ b³êdem siêgaj±cym 30 proc. Ponadto jest mniej dok³adny, gdy chodzi o bardzo niskie poziomy glukozy, oraz gdy rêce pacjenta s± na zbyt spocone.

U po³owy badanych "zegarek" doprowadzi³ do nieznacznego podra¿nienia skóry.

Cukrzyca jest bardzo rozpowszechnion± chorob± metaboliczn±, na któr± cierpi ponad 100 mln ludzi na ca³ym ¶wiecie. W Polsce na cukrzycê choruje ponad milion osób. Jej powodem jest niedostateczna produkcja insuliny - hormonu reguluj±cego poziom glukozy we krwi lub niew³a¶ciwa reakcja tkanek na insulinê. Nie leczona lub ¥le leczona cukrzyca prowadzi do uszkodzenia nerwów i narz±dów wewnêtrznych, ¶lepoty i wielu innych zagro¿eñ.

    ¬ród³o: PAP, 23.03.2001  

(Sidoz-Serwis internetowy dla ochrony zdrowia)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2004, 13:05:24 »
W zesz³ym roku bardzo siê tym "zegarkiem" interesowa³em i chcia³em go kupiæ. Niestety - jest straszliwie drogi: komplet elektrod dzia³aj±cych 12 godzin kosztuje £5, czyli gdyby GlucoWatch mia³ dzia³aæ non-stop, to kosztowa³o by to ok. 2100 z³ miesiêcznie!  :shock: (plus, znaj±c pazerno¶æ naszego rz±du, pewnie dodatkowo c³o, akcyza i VAT :evil: )
na³ogowy browerzysta

Offline eecik

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2004, 00:04:04 »
ten zegar ponoæ i tak niedok³adny........

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 07, 2004, 10:29:19 »
Znalaz³em oficjalne ceny tego cudeñka: 2.500 - 3.000 euro, plus 200 euro rocznie? Nie potrafiê tego przet³umaczyæ, praktycznie nie znam niemieckiego:

Neben dem Strom für das Nachladen des Accus oder den Betrieb des Computers, soll das sonstige Zubehör, das in wesentlichen aus den Kontaktpflastern besteht, ca. 200,- Euro im Jahr kosten.

Nie ma sprzeda¿y bezpo¶redniej dla diabetyków - wy³±cznie przez placówki medyczne, obecnie w Szwajcarii, Austrii, Niemczech (tutaj tylko przedstawicielstwo firmy austriackiej), Holandii i Grecji. Zainteresowanym mogê podaæ kontakt.

W Austrii w Lichtenwörth Pendragon kosztuje dok³adnie 2.950 euro i tylko ciekawi mnie, czy dogadam siê tam po angielsku. ;-) Sprawdzê gdy tylko nawiedzi mnie jaki¶ wiêkszy przyp³yw gotówki... ;-)
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 07, 2004, 11:14:05 »
Jestem zainteresowana:)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 11, 2004, 12:46:07 »
Kochani a ja znalaz³am chyba polsk± wersjê tego zegarka...a przynajmniej na to wygl±da...nazywa siê pendra...

Pendra - ci±g³y, nieinwazyjny monitor glukozy do stosowania w terapii diabetycznej
ci±g³y, nieinwazyjny pomiar
jeden pomiar na minutê - w dzieñ i w nocy
nastawny system ostrzegania przed hipo- i hiperglikemi±
wskazanie tendencji szybkich zmian poziomu cukru we krwi
oprogramowanie medyczne do zarz±dzania danymi pacjenta
oprogramowanie dla pacjenta s³u¿±ce do ¶ledzenia poziomu cukru we krwi
pojemno¶æ pamiêci  minimum 1 miesi±c
oszczêdno¶ci na drogich materia³ach medycznych
redukcja komplikacji w wyniku lepszego ustawienia poziomu cukru we krwi
do stosowania w domu przez pacjentów...

 http://www.medmess.pl/glukometr.html
Oto link do stronki na której to znalaz³am...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 11, 2004, 16:00:20 »
Tak jest, te¿ dzi¶ na na www.pendragonmedical.com znalaz³em ten kontakt warszawski.
Dzwoni³em, rozmawia³em... W sprzeda¿y bêdzie od wrze¶nia w cenie przypuszczalnie 15 500 z³ (czyli, tak jak siê obawia³em, wiêcej ni¿ poleca producent :evil: ).
Maj± to pokazaæ we wrze¶niu na jaki¶ targach w Toruniu, ale dok³adna data targów jeszcze nie jest ustalona. Najprawdopodobniej bêdzie mo¿na przetestowaæ przed zakupem - w koñcu piêtna¶cie tysiêcy piechot± nie chodzi...
na³ogowy browerzysta

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 11, 2004, 16:49:07 »
hmmm...... chcia³abym taki zegareczek, ale nie za tak± cenê  :x
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 11, 2004, 17:32:57 »
To Targi Diabetica :-) Odbywaja siê co roku:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline cukrzyk

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2004, 13:44:10 »
NIe wiem zbyt duzo na ten temat ale mozliwosc kupna na raty i tanie utrzymanie zacheca do kupna tego z pewnoscia lepszego od Gluco Watch glukometru.

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 23, 2004, 22:14:06 »
Cytat: "biker"
piêtna¶cie tysiêcy piechot± nie chodzi...


A szkoda  :wink:
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
pomiar cukru bez k³ucia
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 24, 2004, 08:07:40 »
He he, Biala, a wiesz, jakie by mialy powodzenie.....  :roll: ;)  :D


.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia