Forum Diabetica

Cukrzyca => Glukometry => Wątek zaczęty przez: Misioza w Październik 04, 2005, 16:45:45

Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 04, 2005, 16:45:45
Dzi¶ dosta³am maila z tak± informacj±(zreszt± wiemy ju¿ o tym )

WITAM,

Informuje,¿e glukometru PENDRA nie bêdzie w sprzeda¿y,w zamian oferujemy
glukometr GUARDIAN.
W za³±czniku przesy³am informacje dot. w/w glukometru.

Z powa¿aniem

S³awomir Kowalczyk

A tu tre¶æ z za³±cznika:


Szanowni Pañstwo,

W zwi±zku z Pañstwa zainteresowaniem nieinwazyjnym glukometrem PENDRA® do ci±g³ego monitoringu glikemii informujemy, ¿e urz±dzenie to do dnia dzisiejszego nie zosta³o wprowadzone do sprzeda¿y nigdzie na ¶wiecie przez szwajcarskiego producenta – firmê Pendragon Medical, która popad³a w k³opoty finansowe i zbankrutowa³a. Okaza³o siê, ¿e glukometr ten nie dzia³a³ prawid³owo w warunach rzeczywistych u znacz±cej czê¶ci pacjentów. Jako firma posiadaj±ca umowê dystrybucyjn± pogodzili¶my siê z faktem, ¿e PENDRA® nie zostanie nigdy wprowadzona do sprzeda¿y.

W zastêpstwie PENDRY® mamy przyjemno¶æ zaproponowaæ Pañstwu urz±dzenie do ci±g³ego monitoringu glikemii Guardian amerykañskiej firmy Medtronic Minimed. Holter poziomu cukru Guardian dokonuje pomiaru glikemii co 1 minutê (odczyt co 5 minut) i posiada system alarmów informuj±cych o zagro¿eniu hipo- i hiperglikemi±. Poni¿ej przedstawiamy charakterystykê tego urz±dzenia:

 


-   ci±g³y monitoring glikemii – pomiar co 1 minutê, odczyt co 5 minut (288 odczytów na dobê) gwarantuje doskona³± kontrolê cukrzycy
-   alarm hipo- i hiperglikemiczny pozwala na szybk± reakcjê i chroni przed ¶pi±czk± oraz zapobiega typowym dla cukrzycy powik³aniom takim jak: stopa cukrzycowa, choroby oczu, nerek, uk³adu nerwowego i serca
-   mo¿liwo¶æ przenoszenia danych do komputera pozwala na analizê krzywej glikemii oraz ustalenie optymalnej diety i trybu ¿ycia
-   wk³uwany sensor nale¿y wymieniaæ co 3 dni
-   urz±dzenie posiada amerykañski certyfikat FDA gwarantuj±cy bezpieczeñstwo i wiarygodno¶æ otrzymywanych wyników
-   urz±dzenie jest przeznaczone dla osób w ka¿dym wieku
-   urz±dzenie pojawi siê w sprzeda¿y jeszcze w 2005 roku

Wszystkie osoby zainteresowane glukometrem Guardian do ci±g³ego monitoringu glikemii proszone s± o kontakt z nasz± firm±.


Medmess
Ul. W³ókiennicza 98
04-964 Warszawa
tel. (22) 872 00 66, 872 38 66
e-mail: info@medmess.pl
WWW: http://www.medmess.pl
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 04, 2005, 17:58:20
pierwsze co by mnie interesowa³o to cena
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Aga w Październik 04, 2005, 18:28:48
Malgos czy to nie jaest to co prezentowal przedstawicel Medtronika w czerwcu na spotkaniu w Klinice we Wrocku?? Cena jest podobna do pompy ok 16 tys zl wiec   :612:  na razie pozostaje nam tylko pomarzyc
A tak z ciekwosci to fajny jest ten Nycocard (cztery testy w jednym to o czym Miska marzysz), ale brak ceny ciekawe ile kosztuje????
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 04, 2005, 18:37:38
bez ¿artów :? 16 ty¶? to ja podziêkujê :570:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 04, 2005, 20:32:37
Cytat: "Aga"
A tak z ciekwosci to fajny jest ten Nycocard (cztery testy w jednym to o czym Miska marzysz), ale brak ceny ciekawe ile kosztuje????


Agu¶ wiecej mozna poczytac tutaj :) http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=841

A ceny
Sam aparat  -> 2,650 z³
Testy do hemoglobiny  -> 325 z³ za 24 sztuki
Testy do Albumin  -> 281, 60 z³ za 24 sztuki
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: dorotaj w Październik 04, 2005, 20:34:48
szkoda...... :(  :(
ale fajnie jest pomarzyæ  :grin:  :grin:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Październik 04, 2005, 20:46:31
Hm, chyba a¿ tak mi nie przeszkadza to k³ucie, ¿eby wydaæ na taki sprzêcik 16 tys  :o
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Październik 04, 2005, 22:59:42
Ehh.. kumulacja 3mln by³a ostatnio w totka trzeba by³o graæ :)

Guardian to chyba niezupe³nie bezkrwawy glukometr? Co¶ s³yszalam ¿e to nastêpca CGMS'a?
(http://www.medtronic.co.uk/UK/images/Streching_web_2.gif)

Mogliby to trochê zminiaturyzowaæ bo nied³ugo chory na cukrzycê bêdzie chodzi³ uzbrojony jak terminator w pompy, glukometry  ;)
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Październik 04, 2005, 23:22:20
Mo¿e za 5 :roll: , 10 :roll: , 15 :roll:  lat  


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 05, 2005, 07:59:07
To zna ka¿dy: nadzieja matk± g³upich! Od dzi¶ funkcjonuje nowe has³o: nadzieja tylko dla bogatych!!!! Brrr... Choæ z drugiej strony: chodziæ non stop z tym wk³uciem... Ech, nie mam siê nad czym zastanawiaæ!!!
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: RAMZES w Październik 05, 2005, 19:49:31
kolejna zabawka tylko dla wybrancow,no ale ci ktorzy swiezo zachorowali musza miec nadzieje.
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 05, 2005, 20:27:04
e tam, to 16 tys przeznacze na co innego :P
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 06, 2005, 00:12:42
Heh  :sad: to jest to,o czym nam ju¿ opowiadano we Wrocku :(  ale to jest tylko do pompy.Nadaje sie te¿ dla dzieci.Dzi¶ dos³ano mi maila:

Urz±dzenie to jest przeznaczone dla osób w ka¿dym wieku.
Mam jeszcze cene GUARDIANA.
holter+przeka¿nik 12000 PLN
comstation (wgrywa do komputera) 1315 PLN
sensor wymienny co 3 dni 193PLN
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 06, 2005, 07:35:05
Cytat: "Misioza"
sensor wymienny co 3 dni 193PLN


co to dla nas ... 193 z³ na 3 dni  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :?  :?  :(

Chociaz szczerze powiem ze nie chcia³abym tego urz±dzenia na sta³e, ... co innego na pare dni w celu badan.
To poprostu unowocze¶niony CGMS ... a do pendry niestety mu daleko, i ciezko nazawac go nieinwazyjnym jesli ma wk³ucie   :neutral:  :neutral:  :neutral:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 06, 2005, 18:57:26
Cytat: "Misioza"

holter+przeka¿nik 12000 PLN
comstation (wgrywa do komputera) 1315 PLN
sensor wymienny co 3 dni 193PLN


Noooooo, tanio jak barszcz  :evil:  :evil:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Październik 07, 2005, 08:55:58
:( Poma¿yæ zawsze mozna o takim cacku. Oj przyda³o by siê takie co¶ w domciu nie ma co! :(  No ale pozostaje nam jednak tylko graæ w TOTKA! :grin:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 07, 2005, 13:00:42
Cytat: "KAMILA"
pozostaje nam jednak tylko graæ w TOTKA! :grin:


Graæ, jak graæ. ale to trzeba wygraæ ;)
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 07, 2005, 14:15:15
Grajcie, grajcie... ¯ebym mia³a co wygraæ!!! :D :D :D :D :D :D
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 07, 2005, 16:51:30
ja tyle lat gram i co? nic :D
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Październik 07, 2005, 21:56:10
Cytat: "kicia"
ja tyle lat gram i co? nic :D

to siê nazywa dobrowolny podatek ;p
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 08, 2005, 09:05:01
To ja te¿ podziêkujê za to cudo...
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 08, 2005, 12:57:39
Kicia, zagraj raz, a dobrze ;) :lol:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Październik 08, 2005, 14:23:43
Jak mój tata idzie zagrac w totka to mówi o p³aceniu podatku od g³upoty ;)

Ten glukometr by³by fajny gdyby:
1- nie kosztowa³ tyle
2- by³ w formie zegerka i wk³ucie jakos tak sprytnie w nadgarstku

Puki co pomarzyc mo¿na :)
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 08, 2005, 18:34:33
Cytat: "Mia"
Kicia, zagraj raz, a dobrze ;) :lol:


to znaczy raz zap³acic podatek ale za to do¶æ wysoki? ;) chyba podziêkujê :D
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 10, 2005, 09:08:13
Odk³adaæ tê kwotê, jak± przeznaczacie co tydzieñ na Totka! I za rok obstawiæ gonitwê konn±!!!! :D :D :D Albo black jacka!!! :D :D :D
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 10, 2005, 12:20:24
Albo proszê przes³aæ na konto, podam nr na priv ;) :619:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 10, 2005, 22:15:45
juz nie gram wiec nie mam czego odk³adac  :D  :D
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Październik 14, 2005, 20:40:01
oni OSZALELI!!!!!!!!!!!!!!!!!! my¶l±, ¿e efektem uboczny cukrzycy jest sranie pieniêdzmi!!!!!!!!!!!
Nich sie tym zajm± wreszcie japoñczycy, przynajmniej bed± postêpy i normalna cena :sad:
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: kicia w Październik 14, 2005, 20:44:32
albo chiñczycy, od nich sprowadzamy nawet o³ówki...
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: biker w Listopad 07, 2005, 19:38:13
Cytat: "Misioza"

holter+przeka¿nik 12000 PLN
comstation (wgrywa do komputera) 1315 PLN

Drogo, ale to jednorazowy wydatek na wiele lat. Z trudem, ale da siê strawiæ.
Cytat: "Misioza"
sensor wymienny co 3 dni 193PLN

To wychodzi 2 000 miesiêcznie, czyli 24 000 z³ rocznie! Absurd! Mog± siê poca³owaæ nie powiem gdzie...
Tytuł: Zamiast Pendry
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 08, 2005, 00:27:40
Hehehee Bik:D brakowa³o tu Ciebie :-) No tak,jak widaæ nic nowego to oni nie wymy¶lili  :twisted:  :twisted:  :twisted: tzn ceny tak :D