Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Hyde Park => Wątek zaczęty przez: jaga w Maj 29, 2005, 21:28:32

Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: jaga w Maj 29, 2005, 21:28:32
Wczoraj poszli¶my nad wodê no i oczywi¶cie zatêskni³o sie nam za starymi czasami, kiedy to nikt nie u¿ywa³ grilla i zrobili¶my ognisko....by³o suuuper. DZieciaki mia³y frajde, ¿e mog± postaæ z patykiem przy ognisku, a jak smakowa³a kie³baska...mnaim :P pachn±ca dymkiem... obok nas siedzia³ m³ode towarzystwo i patrzyli sie na nas tak jak gdyby¶my sie urwali z epoki kamienia ³upanego....no jak to przecie¿ dzi¶ wszyscy u¿ywaj± grilla...nawet posz³o kilka komentarzy w nasz± stronê, bo towarzystwo by³o oczywi¶cie w stanie tzw. upojenia, ale kto by sie przejmowa³. ¯a³ujemy tylko, ¿e nie wzieli¶my ziemniaków co by je upiec w ¿arze...ale co sie odwlecze to nie uciecze hihihihi kurde, ale sie rozpisa³am :lol:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Maj 29, 2005, 22:45:43
:D  :D No no ale zrobi³a¶ apetytu! Ale naprawdê nie ma nic lepszego jak upiec kie³baskê nad ogniskiem!! mniam mnia I nie ma to jak ziemniaczek z ogniska pychhha!!!! :D  :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: julola w Maj 29, 2005, 22:50:40
...A potem jeszcze kilka kartofelków do ¿aru i mniam mniam - ziemniaczki w popiele- troszkê soli...palce lizaæ, my te¿ wolimy ognicho ale nie zawsze siê da.
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 30, 2005, 09:03:01
Oj zjad³abym sobie kie³baskê z ogniska :D:D:D Chyab nastêpny weekend bêdzie pod znakiem kie³baski :D:D:D:D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Giga w Maj 30, 2005, 13:16:23
Szkoda tylko ¿e pieczone ziemniaczki maj± b.wysoki index glikemiczny 85 (prawie jak bia³y ry¿ = 87)   :sad:
mo¿e kie³baska spowolni wch³anianie :?:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: julola w Maj 30, 2005, 14:33:18
Cytat: "Giga"
Szkoda tylko ¿e pieczone ziemniaczki maj± b.wysoki index glikemiczny 85 (prawie jak bia³y ry¿ = 87)   :sad:

-jeden malutki ziemniaczek mo¿e nie zaszkodzi, przecie¿ nie trzeba zjadaæ pó³ kilo na raz :wink:
My zawsze wrzucamy z 10-15 ziemniaczków ¿eby dla ka¿dego by³o po 1-2, wiadomo ¿e nie wszystkie siê dopiek±, albo niektóre siê spal± :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 30, 2005, 18:53:13
Mmmm... Ognisko... Wiem ju¿ co bêde robi³a w pi±tkowy wieczór ;)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 30, 2005, 19:36:24
A ja w³a¶nie po grillu. Na ogó³ nie lubiê tego typu jedzenia: takie zwêglono - uwêdzone. Ale kolega Andrzej w grillowaniu jest mistrzem! nie wiedzia³am, ¿e tak te¿ mo¿na. Kie³baska by³a soczysta w ¶rodku, chrupi±ca na zewn±trz, ponadziewana cebulk±, która cudownie pachnia³a podczas rozgrzewania siê... Hmmm....
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 30, 2005, 23:58:52
Cytat: "emh"
takie zwêglono - uwêdzone. Ale kolega Andrzej w grillowaniu jest mistrzem! nie wiedzia³am, ¿e tak te¿ mo¿na. Hmmm....

Zwêglone jest najlepsze  :twisted: jak dla mnie. Ja w tym roku te¿ ju¿ mia³em ognisko. Taka kie³baska du¿o lepsza od grilowanej. Ziemniaczki oczywi¶cie te¿ by³y.

ps. W dzieciñstwie jad³em wêdzonego karpia. Wêdzi³ siê chyba ponad dobe. To by³ dopiero zapach. hmmmmm pyszne, niesamowity smak


pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 31, 2005, 00:37:33
:D  :D  :D nie mogê czytaæ tych postów,bo mnie zaraz skrêci  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 31, 2005, 08:56:26
Piotru¶ tym karpiem mnie dobi³e¶  :lol:  :lol: Ale¿ cudowny zapach musia³ byæ...mmmmm
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 31, 2005, 18:11:42
A ja pamiêtam  pierwszego zjedzonego wêdzonego pstr±ga. Znajomy uwêdzi³. Jak jedli¶my by³ jeszcze cieplutki. Nigdy  nie zapomnê tego w³a¶nie smaku: delikatne, rozp³ywaj±ce siê w ustach miêsko... Smakowa³ niemal jak kurczak!!!
I druga moja wa¿na przygoda z wêdzeniem, to równie¿ wêdzone metod± gospodarsk± szynka i boczek!!! I równie¿ jedzone jeszcze cieplutkie!!! Nie wiem, jak Wy, ale ja idê do kuchni... :) Pozdrawiam! G³odna Ewa. :)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: jaga w Maj 31, 2005, 18:30:03
No Piotr tym karpiem to pobiles nawet te ziemniaki  z ¿aru... :P a jaka rozkosz, jak sie tego karpia jeszcze osobi¶cie z³owi... :lol:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Maj 31, 2005, 18:41:37
Nie ³owi³em bo mnie nie dopu¶cili. By³em jeszcze za ma³y ¿eby z sieci± po stawie ganiaæ. Patrzy³em z brzegu co wyprawiail kuzyni z wójkiem  :D  :D  :D  :D  :D  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 02, 2005, 17:15:33
Cytat: "emh"

I druga moja wa¿na przygoda z wêdzeniem, to równie¿ wêdzone metod± gospodarsk± szynka i boczek!!! I równie¿ jedzone jeszcze cieplutkie!!! Nie wiem, jak Wy, ale ja idê do kuchni... :) Pozdrawiam! G³odna Ewa. :)

Kiedy¶ moi rodzice kupili na wsi ca³± ¶winkê i dali j± do uwêdzenia... Co to by³y za pyszno¶ci!! Takie wêdliny ze sklepu nie s± wêdzone tylko nacierane bodajrze jak±¶ saletr± i st±d ten kolor i zapach.
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 02, 2005, 20:18:27
Cytat: "Agniesia"
Cytat: "emh"

I druga moja wa¿na przygoda z wêdzeniem, to równie¿ wêdzone metod± gospodarsk± szynka i boczek!!! I równie¿ jedzone jeszcze cieplutkie!!! Nie wiem, jak Wy, ale ja idê do kuchni... :) Pozdrawiam! G³odna Ewa. :)

Kiedy¶ moi rodzice kupili na wsi ca³± ¶winkê i dali j± do uwêdzenia... Co to by³y za pyszno¶ci!! Takie wêdliny ze sklepu nie s± wêdzone tylko nacierane bodajrze jak±¶ saletr± i st±d ten kolor i zapach.


Czyli warto mieszkaæ na wsi :D :D :D. Ja mam tak± kie³baske praktycznie ca³y rok :D :D :D. A jaki pyszny pasztet masarz robi ........ mniaaaaam :D :D :D I jeszcze w³asny miodzik :) :) :). Czy¿ wie¶ nie jest przyjemna :D :D :D :D :P


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 02, 2005, 22:14:49
Wie¶ jest cudowna pod wieloma wzglêdami, ale chyba zanudzi³abym sie tam na ¶mieræ :p W trójmie¶cie z kolei, ¿ycie tak szybko pêdzi, ¿e trzeba biegaæ w te i z powrotem... czasem ma siê tego poprostu dosy¶. Wtedy robi siê grila albo ognisko i wszysy s± szczê¶liwi, do czasu, kiedy wredna s±siadka nie wezwie policji, bo ostatnio wyczyta³a, ¿e w czerwcu nie mo¿na rozpalaæ ognia w przydomowych ogródkach :P ;) :P
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Aga w Czerwiec 02, 2005, 22:19:39
My jeste¶my w³a¶nie po grillu - kurczaczek z ro¿na po prostu pycha :P ale najlepsza jest poledwiczka delikatna i smakowita rozp³ywa siê w ustach :razz: i..... czy¿ ciep³a wiosna i lato nie maj± wielkiej przewagi nad wstretn± zim±  :twisted: dla mnie tak!!!!!
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 02, 2005, 22:45:44
Kie³baska z grilla czy inne miêska to pyszno¶ci, ale i tak nic nie przebije grillowanego banana- sama s³odycz!!
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 03, 2005, 01:07:03
W zimie te¿ mo¿na grillowaæ:D Ma³y elektryczny grillek w pokoju na stole:D i zapach w ca³ym mieszkaniu :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 03, 2005, 12:50:29
Có¿, niekoniecznie elektryczny grillek w domu. Z paczk± pojechali¶my w styczniu do kumpla na dzia³kê. By³ i grill i ognisko i kie³baski i skrzyde³ka...  Przy ognisku by³o ciep³o. A je¶æ pó¼niej i tak ju¿ poszli¶my do domku. :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: julola w Czerwiec 03, 2005, 13:41:43
A u mnie na obiadek dzisiaj skrzyde³ka z grila, niestety z piekarnika ale pachnie smakowicie :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 04, 2005, 13:52:23
By³am wczoraj na grillu. Mmmm... jakie ¶wietne kurczaczki, a jakie wszystko chudziutkie :) Szkoda tylko, ¿e podczas jedzenienia mojej kole¿ance spad³a kie³baska i polecia³a na moje jasne spodnie :lol:  takie ju¿ mam szczê¶cie :)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: endzi w Czerwiec 04, 2005, 22:47:01
my za to na grila pojechalismy dzi¶ do Pszczyny ,by³o fajnie dzieciaki wcina³y a¿ im siê uszy trzês³y :)) :D  :mrgreen:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 07, 2005, 12:55:43
A¿ ¿al czytaæ te posty o jedzeniu... U mnie pogoda zdecydowanie "nie piknikowa"!!!  Zreszt± i tak nie by³o by z kim siê wybraæ w ¶rodku (!) tygodnia. Na pocz±tku tym bardziej. A ja dzi¶ na obiadek: bia³y barszczyk z kie³bask± i jajkiem... Smacznego! Ewa.
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 19, 2005, 19:48:00
A teraz ide na kie³bache z grila :D . Do tego jeszcze jakie¶ piwko :D i do domu.


Pozdrawiam;
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 19, 2005, 21:14:19
Werty! Znowu balujesz na grillu! No ³adnie!!! A tak w ogóle, to czy Ty przypadkiem sztucznie nie nabijasz sobie licznika postów??? :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 20, 2005, 00:20:26
Cytat: "emh"
Werty! Znowu balujesz na grillu! No ³adnie!!! A tak w ogóle, to czy Ty przypadkiem sztucznie nie nabijasz sobie licznika postów??? :D


A czemu tak s±dzisz :P Na kie³bache nie zd±¿y³em :( Ze¿arli wszystko co siê da³o :( paskudy  :sad:  :sad:  :sad:  :sad:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 20, 2005, 13:59:43
Trzeba by³o i¶æ na grilla z w³asnymi kanapkami... He, he... :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 20, 2005, 14:53:16
Jak oni Ciê, Werty tak za³twiæ mogli?? Ja wsadzi³abym ich samych na grilla za taki numer ;) Mmm.... pieczone paluszki i udka :lol:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 20, 2005, 14:54:17
I znowu MAKABRESKI na linii!!!! No nie!!! Klub Czarnego Humoru a nie Forum Diabetici!!!!
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 20, 2005, 15:26:47
Za³atwili oj za³atwili :( :( :cry:  Ale przynajmniej piwa by³o do bólu  ;)  ;)  ;) Dlatego te¿ szybko posz³em do domu :(


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 20, 2005, 15:32:10
Chwilunia! To ja czegos tu nie rozumiem... By³o du¿o piwa i dlatego poszed³e¶ do domu?? Przecie¿ to jest paradoks albo oksymoron( nigdy nie by³am or³em z polskiego) !!
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 20, 2005, 15:48:48
Nie tylko dla tego :D. Wola³em posiedzieæ u kumpli z dwoma browarami ni¿ nawet z 10 z ponad 20 lud¼mi. Jako¶ mi siê nie chcia³o imprezy :( A tak by³o super :P


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 21, 2005, 16:09:00
Imprezki s± ok, byle z fajnym towarzystwem!
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 16:39:37
Jak nie ma towarzystwa, to i nie ma imprezy. Proste! :D Wtedy to siê fachowo nazywa nasiadówk±! :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 21, 2005, 16:56:06
Ewentualnie: picie do lustra :lol:
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 21, 2005, 19:42:06
Cytat: "Agniesia"
Ewentualnie: picie do lustra :lol:


To musi ju¿ byæ cz³owiek naprawde zdesperowany :( i potrzebuj±cy :( :(  :sad:  :sad:  :sad:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: julola w Czerwiec 21, 2005, 21:01:36
albo spragniony ;)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 22, 2007, 22:11:32
Piêkna pogoda któr± nam serwuj± od poniedzia³ku zachêci wszystkich do spêdzenia czasu na ¶wie¿ym powietrzu, do tego kie³baska, piwko, dobra muzyka i doborowe towarzystwo, oj super. Taki piknik szykuje mi siê na najbli¿sz± sobotê :564:  :gitara:  :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Przemo w Kwiecień 24, 2007, 21:28:36
No ostatnio koledzy z pracy zrobili niekonwencjonalne urodzinki. Zaprosili nas na paintball a potem by³o ognicho z patykami. Hmm przypomnia³em sobie stare czasy...
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 24, 2007, 21:29:26
dodam do tego ognisko, rozgwie¿d¿one niebo i brak jeszcze o tej porze komarów
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 25, 2007, 15:05:51
A mnie tak z soboty na niedzielê d... zmarz³a, ¿e jednak nie polecam jeszcze nocy pod rozgwie¿d¿onym niebem... :)  
Ja siedzia³am prawie do czwartej rano w kamienio³omie pod Olsztynem. :) Ech, Jura!!! Moje ukochane miejsce!!! :)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 25, 2007, 18:47:04
a ja juz siedzia³am, ogieñ grza³ i nie tylko on...... ;)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 26, 2007, 14:27:38
No, my te¿ niby przy ognisku... ale tam dwie jaskinie s±... W ka¿dej nam zesz³o ponad dwie godziny... A noc zimna, oj, zimna... :)

A w ogóle to super miejsce na piknik. :) Jeszcze ma³o znane, ma³o uczêszczane. Mo¿na ¶mia³o jechaæ na ca³y dzieñ. Niektórzy wje¿d¿aj± tam nawet autem, co ja uwa¿am ju¿ za przegiêcie... ale faktycznie: nie bardzo jest gdzie to auto zostawiæ. A droga dobra, bo to opuszczony kamienio³om. Pod samym Olsztynem!!! Zainteresowanym mogê wyt³umaczyæ gdzie i jak jechaæ. :)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Maj 25, 2007, 15:04:34
Sezon grilowy w tym roku zaczêli¶my ze znajomymi ponad miesi±c temu. Tylko pierwszy cieplejszy wieczorek i jazda :) . Dzisiaj jedziemy wypocz±æ na weekend pod domek - miêsiwo ju¿ wczoraj zakupili¶my (karkówka, boczek, piersi z kurczaka, pa³ki z kurczaka, kie³baski). Ognisko ju¿ te¿ w tym roku robili¶my, jednak bez kie³basek na patyku. Co prawda pieczenie kie³basek to frajda, zje¶æ tak± kie³baske to ogromna przyjemnosæ, ale gdy nasza kie³baska wpadnie do ognia to rozgoryczenie jest tak du¿e, ¿e nastêpna kie³baska piecze sie ju¿ na grilu :) Jestem ogromnym maniakiem jedzenia miêska z grila, w baga¿niku w samochodzie zawsze mam grill i wêgiel/brykiet . Uwielbiam grilowaæ!

Wracaj±c do ognisk, to nawet bez kie³basek samo ognisko to wspania³a atrakcja. Ogieñ tworzy tak mi³y klimat ¿e mo¿na by siedzieæ przy nim ca³± noc.. A do tego jeszcze jakie¶ piwko, gitara, przy¶piewki.. Doskona³y sposób na oderwanie sie od szarej rzeczywisto¶ci...
 
Pozdrawiam wszystkich mi³o¶ników grill-piknikowania ;) oraz ogniskowania ;)
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 25, 2007, 16:46:29
Cytat: "KeBi"
Ogieñ tworzy tak mi³y klimat ¿e mo¿na by siedzieæ przy nim ca³± noc.. A do tego jeszcze jakie¶ piwko, gitara, przy¶piewki.. Doskona³y sposób na oderwanie sie od szarej rzeczywisto¶ci...


Mmmm...,zna siê te klimaty :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Becia w Maj 25, 2007, 18:57:19
Oj, te¿ je uwielbiam, a na koniec grzebanie patykiem w wygasaj±cym ognisku. :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 25, 2007, 19:27:03
KeBi, ten weekend planujemy podobnie
Cytat: "KeBi"
Doskona³y sposób na oderwanie sie od szarej rzeczywisto¶ci...
:D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 25, 2007, 21:05:52
Kebi a gdzie¶ ty siê podziewa³???
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: julola w Maj 25, 2007, 21:25:14
Cytat: "Becia"
Oj, te¿ je uwielbiam, a na koniec grzebanie patykiem w wygasaj±cym ognisku. :D


a potem jeszcze kilka ziemniaczków w popiele pieczonych :) mniam mniam
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: emh w Maj 28, 2007, 12:09:40
W³a¶nie!!! Kebi! Gdzie by³e¶, jak Ciê nie by³o...?
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Maj 28, 2007, 12:55:27
Oj moi drodzy - o tym co ja porabia³em gdy tu na forum nie pisywa³em to mo¿na by otworzyæ osobny temat ;) Ostatnio poch³onê³a mnie praca, a jak bywa³em w domu to ju¿ mi sie nie chcia³o przy kompie siedzieæ. Teraz z racji tego, ¿e w pracy jest du¿o wolnego czasu to od¶wierzam stare znajomo¶ci ;)

A co do ubieg³ego weekendu by³ przewspania³y. Chcia³bym ¿eby dzisiaj by³a ubieg³a sobota no ale niestety to ¿e jestem w pracy u¶wiadamia mnie ¿e to nie do spe³nienia ;) Naprawde weekend tak szybko min±³ ¿e nawet nie wiem co gdzie i jak! Nawet nie by³o czasu ¿eby zdjêcia pstrykaæ! Grill codziennie, karkóweczka, boczek, paróweczki z serem, piwo, piêkna pogoda, w nocy burza ;) , wódka yy tzn ³ódk±.. tylko k±pieli brakowa³o ale woda za simnai nie przekwitniêta jeszcze. Nastêpnym razem podjedziemy tam na ognisko - miejsce jest, drewno jest. Bêdzie git!

Pozdrawiam
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 03, 2007, 20:38:20
Ja nie pamiêtam kiedy ostatnio pali³am ognisko wiêc wyciagne³am braciszka z edytka na ognisko i ³owienie rybek :D :D :D Super sprawa :) A grila pali³am dopiero pierwszy raz w tym sezonie jakies kilka dni temu :D :D :D
Tytuł: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 03, 2007, 20:50:14
ja tez zaliczy³am dopiero pierwszego grila w tym sezonie dopiero wczoraj ... ale za to jaki :D
Towarzystwo ekstraaaaa :) zabawa super ... bo za jedzonkiem z grila to ja jakos tak ... delikatnie mówiaæ niebardzo  :wink:
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: gocha89 w Kwiecień 15, 2016, 09:53:24
Ja chyba jestem typowym grillowiczem ponieważ zajadam się karkówką z grilla. Ostatni sezon grillowy był jednak przełomowy i zaczęłam jeść coś innego :D Nadal karkówka jest elementem obowiązkowym, ale jadam również kurczaka, grillowane faszerowane pieczarki i dużo warzyw (bakłażan, cukinia, papryka, pomidorki). Muszę w tym roku spróbować ryb z grilla :)
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: mama-kasia w Maj 18, 2016, 11:15:44
Ja jeszcze niestety nie miałam okazji zacząć sezonu - albo pogoda nieodpowiednia albo brak czasu. Ale mam nadzieję, że niedługo uda się to jakoś nadrobić. Za mięsem nie tęsknię, ale chlebek z masłem czosnkowym, grillowane warzywa, owoce i ryby chętnie zjem w każdej ilości :D
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: olek01990 w Maj 19, 2016, 17:18:35
Grill to przede wszystkim bardzo zdrowy sposób przygotowywania potraw.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: mania w Maj 20, 2016, 07:17:31
Pod warunkie że tłuszcz nie kapie ciurkiem na rozżarzone węgielki:)
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: thardel w Październik 14, 2016, 10:45:18
Dlatego ja stosuję tacki aluminiowe żeby tłuszcz nie kapał do żaru.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: fadamal w Luty 09, 2017, 15:45:44
a to nie każdy tak robi?
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: kangurka w Styczeń 30, 2018, 17:39:58
Ognisko to ciekawa alternatywa do grillowania, zwłaszcza dla dzieci. Dla starszych liczy się prostsza opcja, byleby dobrze zjeść.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: sen-sej1 w Luty 21, 2018, 16:27:23
Ja nie pamiętam kiedy ostatnio ognisko robiłem. Chyba za dzieciaka jeszcze, a szkoda, fajne to były czasy.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: tede79 w Luty 24, 2018, 11:04:47
Można powiedzieć, że grillownie to moje hobby :)
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: rafikt w Luty 25, 2018, 15:57:29
Tęsknię i czekam z niecierpliwością na wiosenno letnie grillowania. Zawsze jakiś powód do spotkań ze znajomymi.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Marzec 01, 2018, 11:51:52
dokładnie i te smaki - kiełbaska, karkóweczka, szaszłyczek mmmm się rozmażyłem  ;)
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: punkkokoo w Marzec 11, 2018, 15:10:03
Wiosna już prawie przybyła. W końcu ocieplenia, dlatego sezon grillowy niedługo się rozpocznie.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 17, 2018, 09:50:48
Ja dzisiaj odgarniałam na podwórku warstwę 10 cm śniegu.... w zasadzie można rozstawić grilla  8)
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: karmelkovy w Czerwiec 18, 2018, 22:35:27
Ja wolę grilla, bo nie trzeba cały czas stać przy ogniu
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: cyklistek w Czerwiec 28, 2018, 20:55:12
Grille i ogniska mają w sobie tą niezwykłą atmosferę, że nie znam osoby która by ich nie lubiła.
______

Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: kotalke w Lipiec 05, 2018, 18:20:03
Grillowanie to coś na co czeka się całą zimę
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: Kazikdobry w Marzec 11, 2019, 11:15:01
Grill to mistrzostwo , uwielbiam ten okres wiosenno letni gdzie każdy rozpoczyna sezon :-* :-* :-*

__________________________
Tu był link, ale został usunięty.
Tytuł: Odp: Grillowanie
Wiadomość wysłana przez: mama-kasia w Maj 21, 2020, 13:32:23
Na sezon grillowy co roku czekam z niecierpliwością, bo lubię przygotowywać takie dania, ale lubię też je jeść :)  A najlepsze danie to warzywa z sosem czosnkowym i pieczony chleb :D  Za mięsem nie przepadam, więc z chęcią zostawiam je innym :)