Autor Wątek: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 40981 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 02, 2007, 07:36:01 »
Lua, pogadamy za dwadzie¶cia lat...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 02, 2007, 08:47:29 »
Lua :509:
My mo¿emy sobie prze¿ywac do³y, ale nie przy naszych ma³ych "cukiereczkach"
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 02, 2007, 12:39:58 »
Ewa mniej ty lito¶æ dla siebie, popatrz siê troszeczkê na ¶wiat bardziej optymistycznym okiem. Proszê.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 02, 2007, 13:41:50 »
Optymizmu chwilowo zabrak³o. Wyszed³... :(

Wyszed³ z domu i nie wraca...  a najgorsze jest to, ¿e kiedy¶ te¿ by³am przekonana, ¿e pewne sprawy mnie omin±... bo "dbam o siebie"... Wrrr... Idê siê utopiæ.
Przepraszam za czarnowidztwo. D³u¿ej choruj±cy mnie rozumiej±...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline :)

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 03, 2007, 20:39:58 »
ja jestem za³amany po egzaminie jednak mówie i wierze ¿e zdam wiêc musze walczyæ...
Sie Ma!!!

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #80 dnia: Kwiecień 21, 2007, 23:54:55 »
Czy cz³owiek jest zdrowy,czy co¶ mu dolega i tak nie jest w stanie wszystkiego
przewidzieæ,bo nam sie tylko wydaje ,¿e jeste¶my panami swojego cia³a.
Bywa,¿e przytrafi sie zwyk³e zatrucie pokarmowe i nie jeste¶ w stanie kontrolowaæ siebie.
To jednak nie znaczy,¿e nie trzeba zapobiegaæ,bo trzeba ,chocia¿by po to,¿eby sobie
potem nie wyrzucaæ,¿e mog³am/mog³em ,a zaniedba³em .
I jak to dobrze ,¿e nie mo¿emy przewidzieæ co nas spotka.Bez wzglêdu na to czy dobre
czy z³e.Czy za rogiem czeka ¶mieræ...czy szczê¶cie...
Cieszmy siê ka¿d± piêkn± chwil±,a ulotne te odczucia chowajmy w sekretnym zakamarku serca by cieszyæ sie nimi wtedy w³a¶nie ,kiedy bêdzie bardzo ¼le.


Chyba zupe³nie odbieg³am od tematu.
Wydaje mi siê ,¿e nie ma sensu ukrywaæ tego,¿e kto¶ jest chory.
Nie ,¿eby siê chwaliæ,bo to przesada,a zdarza sie tak czasem ,¿e spotyka siê ludzi,
którzy namiêtnie rozpowiadaj± o swoich dolegliwo¶ciach,którymi mo¿na by pól ulicy
obdzieliæ.
Bo je¶li kto¶ kogo¶ lubi czy kocha, to przecie¿ nie przez co¶, tylko pomimo wszystko.
 :)  :)  :)
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #81 dnia: Marzec 30, 2011, 22:41:57 »
Cytat: "emh"
Optymizmu chwilowo zabrak³o. Wyszed³... :(

Wyszed³ z domu i nie wraca...  a najgorsze jest to, ¿e kiedy¶ te¿ by³am przekonana, ¿e pewne sprawy mnie omin±... bo "dbam o siebie"... Wrrr... Idê siê utopiæ.
Przepraszam za czarnowidztwo. D³u¿ej choruj±cy mnie rozumiej±...


Ja rozumiem. Czêsto o tym my¶lê kiedy mi co¶ odetn±. Mo¿e, a¿ za czêsto, ale nie pokazujê zazwyczaj tego nikomu, bo wtedy to ju¿ bym by³a ca³kowicie sama. Tylko w domu s³yszê od w³asnej matki, ¿e prêdzej ja szybciej umrê ni¿ ona. Mi³e to nie jest, ale niestety takie jest ¿ycie.

Zastanawia³am siê sama jak to bêdzie, ¿e je¶li kiedy¶ bym mia³a dzieci i po jakim¶ czasie zmar³abym, to co z ojcem? Mo¿e te¿ chwilowo siê za³amaæ i co¶ sobie zrobiæ, a kto¶ dzieæmi musi siê zaj±æ... Wtedy dzieci bêd± bez matki, a wola³abym, ¿eby by³y one szczê¶liwe.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline zjawa

 • Wiadomości: 12
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #82 dnia: Kwiecień 07, 2011, 19:49:47 »
Moja klasa jest super.
Jak mierzê cukier na przerwie zawsze obstawiaj± ile bêdê mia³a :D
Nie mia³am problemów z akceptacj± z powodu choroby. :)

Offline paulina95429

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 03, 2013, 01:09:15 »
My¶lê, ¿e obecnie jest trochê wiêksza ¶wiadomo¶æ spo³eczeñstwa o chorobie, ale na pewno bêdzie budziæ zainteresowanie szczególnie w¶ród kolegów i kole¿anek ze szko³y.
Jednak nie znaczy to, ¿e osoba z cukrzyc± ma czuæ siê w jaki¶ sposób "wykluczona".
Nie musi i nie powinna, wa¿ne, ¿eby osoby maj±ce styczno¶æ z cukrzykiem wiedzia³y jak wygl±da ta choroba itp.

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 641
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 03, 2013, 08:57:48 »
Cytat: "emh"
Lua, pogadamy za dwadzie¶cia lat...


6,5 ju¿ minê³o :P

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 03, 2013, 21:44:08 »
Kangoo i emh gdzie¶ "wywia³o" ...
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3876
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #86 dnia: Styczeń 06, 2014, 01:04:08 »
Ewa ¿yje swoim ¿yciem zapewne :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline ania1975

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #87 dnia: Listopad 17, 2014, 09:25:47 »
W klasie u mojego syna w zasadzie jeden kolega "wytyka³" Marcinowi cukrzycê, ale to dziecko które dosz³o z innej szko³y i by³ to incydent jednorazowy, ale by³o mu przykro. Od czasu do czasu przeprowadzam za zgod± nauczyciela lekcje o cukrzycy, w pi±tek wybieram siê edukowaæ klasê.
Anka

Offline julekk

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpień 03, 2015, 13:26:58 »
Spotka³em siê z przypadkiem w którym dziecko nie by³o "wytykane" ale ¼le odbiera³o zainteresowanie kolegów jego chorob±, ale wa¿ne by edukowaæ dziecko, by samo mia³o wiedzê na temat swojej przypad³o¶ci :)
W sytuacji, gdy nie istniejesz w sieci, to trudno jest generować duże zyski. Klient nie ma często nawet możliwości poznać Twojej oferty. Zmień to! Już dziś wybierz pozycjonowanie Warszawa http://pozycjonerstron.pl i ciesz się z rosnącego zainteresowania.