Autor Wątek: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 40807 razy)

Offline :)

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 10, 2007, 19:26:34 »
jak to siê mówi... Kochane przepisy   :502: :568:  :lol:
raczej przez ca³y czas mojej nauki nikt nie by³ "cukiereczkiem" lub ja tego nie widzia³em...
poprostu s± ludzie i ludzie i jako¶ nale¿y i¶æ na kompromis i siê dogadaæ...
Sie Ma!!!

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 10, 2007, 20:00:21 »
U nas jest tak : ok 7.00 w domu przed wyj¶ciem jest insulatard,actrapid i pierwsze ¶niadanie(mieszanina musli,kuleczk,cini-mini z mlekiem).W szkole je kanapkê jako drugie ¶niadanie(po³owê na pierwszej a resztê na drugiej lub trzeciej przerwie).Dodatkowo bierze tzw "zak³adkê"np.princessê ,lub jaki¶ batonik musli,lub jakikolwiek normalny batonik  ok 2WWCzêsto jest to jab³ko, pomarañcza, kiwi.Ta zak³adka jest na pokrycie szczytu insulatardu.W plecaku nosi ulubione cukierki (3-4 bo wiêcej kusi)i mo¿e poczêstowaæ kogo¶ albo zje¶æ po æwiczeniach1 lub 2 gdy du¿o biega³a.W szkole siê nie bada ,nie podaje insuliny,Je¶li j± czêstuj± -nie odmawia ,albo zjada i wtedy nie je swoich zapasów albo wk³ada do plecaka i je wtedy kiedy mo¿e.Reasumuj±c- mamy opracowany zestaw szkolny  i to u³atwia nam ¿ycie.Spróbuj w dniach wolnych od szko³y przetestowaæ u siebie taki twój schemat od¿ywiania a nie bêdziesz musia³a w szkole czêsto siê badaæ.Cukrzyca u ka¿dego inaczej siê zachowuje,chyba potwierdz± to weterani,najlepiej wiêc kupiæ ksi±¿ki i uczyæ siê ,uczyæ, uczyæ swjej cukrzycy.Jak j± dobrze poznasz ,zobaczysz ,¿e to nie takie straszne.Przepraszam ¿ê tak du¿o piszê ,ale inaczej siê nie da ¿eby by³o zrozumiale.
*pozdrawiam  Marzena

Offline :)

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 10, 2007, 20:30:18 »
ja napisze tak kapkê offtopowo
takie zachowanie wymaga du¿ego zaufania do dziecka oraz wielkiej... olbrzymiej odpowiedzialno¶ci dziecka.
a pomys³ bardzo dobry by tak przetestowaæ
Sie Ma!!!

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 10, 2007, 21:01:30 »
Dziêki za uznanie,  :D  ale Asi naprawdê mo¿na zaufaæ mimo ¿e ma tylko niespe³na 9 lat :D  :D
*pozdrawiam  Marzena

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 10, 2007, 22:00:21 »
Hmmm to teraz nasuwa sie pytanie czy ja jestem jakas inna bo..... mierze poziom i podaje insuline w klasie przy wszystkich.... jem kiedy chce i gdzie chce :P nawet w srodku sprawdzianu :D poprostu wyciagam i jem jezeli musze :D cala klasa byla informowana co i jak maja mi zrobic w razie czego a najblizsi przyjaciele napewno nie zawiod± :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline :)

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 10, 2007, 22:19:02 »
No to masz konfortow± sytuacje gdzie otaczaj±cy ludzie wiedz± o co biega tylko pozazdro¶ciæ takiego otoczenia
Sie Ma!!!

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 11, 2007, 08:29:21 »
Hmmm... za moich m³odych lat... :) Có¿, ja by³am d³ugo na mikasach. Ustawiona by³am tak, by je¶æ na przerwach. Bez ¿adnych dostrzykniêæ w szkole.
Czasy podstawówki, to jeszcze czasy bez glukometrów...  
W liceum, to nawet nie pamiêtam, ale chyba te¿ raczej nie bada³am. Pamiêtam, ¿e przy sobie sprzêt zaczê³am nosiæ dopiero w czasach, jak zaczê³am pracowaæ. Wtedy te¿ za³atwi³am sobie drugi glukometr, z za³o¿enia mia³ le¿eæ w pracy, bym nie musia³a nosiæ domowego. Ale siê nie sprawdzi³o... Swój jeden ulubiony towarzyszy mi zawsze i wszêdzie, a drugi jako "awaryjny" le¿y w domu...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 11, 2007, 16:48:33 »
Ja zawsze jad³am i mierzy³am na lekcjach, ewentualnie wychodzi³am do pielêgniarki z kole¿ank± jak±¶. Wszyscy nauczyciele i koledzy byli poinformowani, tak ¿e nie mia³am nigdy ¿adnych problemów:) W gabinecie pielêgniarki dawa³am te¿ insulinê. No tylko ¿e teraz nie ma pielêgniarek w szko³ach ...

Offline frankie

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 11, 2007, 16:55:28 »
Tasha jet na Levemirze czyli je kiedy chce.W szkole maja przerwe na lunch,wtedy sobie mierzy cukier i podaje insuline (ja szykuje lunch i zawsze wpisuje ile ma podac insuliny).Insuline podaje gdzie popadnie,nie wychodzi do jakis specjalnych pomieszczen.A  w klasie nauczyciel zakupil soki i jak potrzebuje to pije.(na razie jeszcze nie potrzebowala i tak trzymac :D ).W klasie ma jeszcze kolezanke z cukrzyca i jak raz zapomniala igly miala od kogo pozyczyc .

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 12, 2007, 14:24:24 »
u nas te¿ nie ma ¿adnego problemu. Piotrek mierzy cukier kiedy chce i gdzie chce, a tak¿e jak musi to je. Nikt nie stwarza z tego ¿adnego problemu. Klasa te¿ jest przeszkolona przeze mnie  co i jak maj± zrobiæ w razie zas³abniêcia. Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e jeszcze s± takie szko³y, w których dyskryminuje siê dziecko ze wzglêdu na jego chorobê.
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline nanciaz

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 32
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 12, 2007, 22:41:14 »
Kucka, nie jeste¶ sama. Ja czêsto nie zd±¿ê zje¶æ na przerwie i normalnie jem na lekcji. Tyle, ¿e wszyscy siê na mnie gapi± i wyra¼nie mi zazdroszcz±  :D
Pozdrofka, Natalia

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 28, 2007, 18:54:50 »
Wiecie co wiedza naszego spo³eczeñstwa na temat cukrzycy jest bardzo znikoma, pamiêtam jak kiedy¶ powiedzia³am dawno nie widzianej znajomej ¿e moj Bartosz choruje na cukrzycê i  dostaje 6 razy dziennie insulinê to powiedzia³a " to on jest ju¿ w takim stanie ¿e musi dostawaæ tyle insuliny,bo moja mama wstrzykuje sobie 2 razy dziennie"  nie mia³a zielonego pojêcia ¿e s± dwa rodzaje cukrzycy i ¿e T 1 to insulinozale¿na. Staram siê jak mogê ka¿dego u¶wiadamiaæ, a o chorobie mojego synka mowiê ka¿demu bo nigdy nie wiadomo kiedy bêdzie potrzebowa³ pomocy, tak ¿e wszyscy z naszego otoczenia wiedz±.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 29, 2007, 07:38:08 »
A ja mam now± sympatiê... :) I  znowu ten sam problem: jak opowiedzieæ to i  owo o chorobie nie strasz±c go i nie robi±c z siebie kaleki?  Wie,  ¿e chorujê, ale sam fakt przyjêcia do wiadomo¶ci to mo¿e ma³o...? Jak my¶licie?
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline :)

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 29, 2007, 11:15:02 »
Znaczy ja nie lubie owijania w bawe³ne... wole wiedzieæ co jak. Jednak nie wiem jak inni do tego podchodz±...
Sie Ma!!!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 29, 2007, 11:28:21 »
Ewa jestem za tym,¿eby powiedzieæ.Pozna³am Ciebie osobi¶cie i nie s±dzê,¿eby fakt cukrzycy  u tak sympatycznej osoby móg³ mieæ wp³yw koleje losu Waszej znajomo¶ci :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,