Autor Wątek: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 40975 razy)

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 03, 2005, 19:12:04 »
Równie¿ kilka dni temu. Pub, wieczorek porzegnalny.
Natalka jest tylko moj± znajom±, widujê j± nie czê¶ciej ni¿ raz w miesi±cu w³a¶nie w tym pubie. Rozmowa na temat diety. Oswiecam j±, ¿e mam cukrzycê. Reakcja: "no co ty? Tak du¿ s³odyczy jad³a¶, ¿e cukrzycy siê nabawi³a¶?".  :shock:  :570: Wiêc t³umaczê, ¿e to nie od jedzenia s³odyczy. Ona na to, ¿e jej wujek choruje na T1, a zanim zachorowa³ obrzera³ siê s³odyczami... Rêce opadaj±! Ale jak przysta³o na porz±dnego cukierka- wyci±gne³am j± z odcha³ani ciemnoty :D:D:D Teraz wie co to znaczy autoagresja organizmu :D:D:D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 03, 2005, 23:39:48 »
Do tej pory najczêstsze pytania o cukrzycê to jakie s± objawy i czy mo¿e w okresie dojrzewania z TEGO wyro¶nie ale ludzie w Polsce mimo tak wielu dodatków o cukrzycy jakie wychodz± s± nieu¶wiadomieni i to jest ¿a³osne!!!!! Dodatki ¶mieszne artyku³y st±d te¿ nasza fachowa wiedza na temat choroby
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 03, 2005, 23:58:18 »
Có¿ mogê dodaæ? Notorycznie spotykam siê z takim znawstwem naszej choroby, ¿e rêce opadaj±!!! :(  Ale wolê jak kto¶ spyta i da sobie wyja¶niæ to i owo, ni¿ pozostaje w swoich domys³ach i przekonaniach nie daj±c sobie nic powiedzieæ. Bo i takich znam. Co to maj± w³asne zdanie na temat i jest ono niepodwa¿alne! Brrr....... :(
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 04, 2005, 00:06:04 »
Cytat: "emh"

Co to maj± w³asne zdanie na temat i jest ono niepodwa¿alne! Brrr....... :(


Tylko niech to bêdzie uzasadnione faktyczn± wiedz±, a nie t± ubzduran± czy zas³yszan± gdzie¶ niewiadomo gdzie. Czy by chodzi³o o cukrzyce czy o co¶ ca³kiem innego. A takie wym±drzanie siê "nieu¶wiadomionych" jest naprawde dra¿ni±ce   :evil:


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 04, 2005, 00:08:25 »
Ech znam to wym±drzanie siê nieu¶wiadomionych...  :evil:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 04, 2005, 01:32:24 »
mysle ze niestety kazdy zna  :evil:  :evil:  :evil:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 04, 2005, 11:01:53 »
Niestety ka¿dy zna, pare dni temu mia³am rozmowê z tak± m±draliñsk± pani±...nic nie da³a sobie wyt³umaczyæ, ona wie lepiej...scyzoryk mi siê w kieszeni otworzy³.... :573:  :573:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 04, 2005, 20:48:19 »
Rozstrzelaæ tych nie daj±cych siê u¶wiadomiæ!!!! :D
P.S. Dawno nie by³o terroru. :D Co¶ tak jako¶ za spokojnie ostatnio... :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 07, 2005, 00:15:23 »
Je¶li chodzi o rozstrzelanie tych co siê nie daj± u¶wiadomiæ to ja siê przy³±czam. ALe je¶li chodzi w ogóle o ich wiedzê, to nie przesadzajmy! Co wiedzieli¶cie o C1 w momencie wykrycia? Ja w szpitalu siê zastanawia³am czy Maks bêdzie mia³ hipo, czy hiper .  :oops: Oczywi¶cie na pocz±tku, jak jeszcze by³ na OIOM-ie i nikt nas jeszcze nie chcia³ uczyæ ( i mieli racjê)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 07, 2005, 10:13:01 »
No racja. Ja jak le¿a³am w szpitalu to my¶la³am za ile mi czasu minie mi ta cukrzyca...
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 07, 2005, 17:05:35 »
Ale¿ ja nie sugerujê karaæ za niewiedzê!!!! Powtarzam: rozstrzelaæ tych nie daj±cych siê u¶wiadomiæ!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 09, 2005, 19:07:49 »
jak ja trafi³em do szpitala to kompletnie nic nie wiedzia³em, moze dla tego ¶miaæ mi sie ze wszystkiego chcia³o :P jak sobie przyspiesza³em tempo podawania kroplówki (bo nudzi³o mnie te powolne kapanie :P ), jak nie potrafi³em trzymac pena w rêku a co dopiero zrobiæ zastrzyk :P
tak ¿e sie nie dziwiê ¿e ludzie ktorzy poprostu nie maj± styczno¶ci z osobami chorymi na cukrzycê wierz± w takie ploty ¿e cukrzyca jest od s³odyczy albo od alkoholu.....
a to ¿e nie powinienem piæ piwa to prawie od ka¿dego s³yszê.. to mnie dopiero wkurza! hehehe

Offline nanciaz

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 32
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 08, 2007, 22:56:09 »
To podczas wigilii klasowej wszyscy mi ¿yczyli, ¿ebym wyzdrowia³a :) Z kole¿ankami to spox jedna nawet wszêdzie ze mn± chodzi, towarzyszy mi, wie wszystko co i jak, nawet dawki insuliny czasem ze mn± uzgadnia. Gorzej z nauczycielami bo jak wróci³am do szko³y zaraz po rozpoznaniu, to wszyscy mi mówili, ¿e bêdê sobie mog³a wszêdzie mierzyæ cukier i wogóle mówili, ¿e bêdzie dobrze itd. Wszystko przes³odzone. Atu nagle zaczêli mi wyrzucaæ, ¿e wszystko mia³am robiæ z ty³u klasy, bo czêsto spó¼nia³am siê na lekcje i  zaczê³a siê wielka afera. Pani pedagog u której dotychczas mierzy³am sobie cukier powiedzia³a, ¿e chce siê zobaczyæ z moimi rodzicami, a jak na drugi dzieñ przyprowadzi³am do niej mamê to siê obrazi³a i powiedzia³a, ¿e niepotrzebnie robiê aferê. To wo³a o pomstê do nieba. Jak chce wojny, to j± bêdzie mia³a. :twisted:  :twisted: Teraz muszê mierzyæ w klasie, a jak ju¿ siê zdarzy, ¿e muszê i¶æ do pedagoga to najpierw udaje, ¿e mnie nie widzi, potem siê tak jako¶ sztucznie u¶miecha, a jakby tego by³o ma³o, to na samym koñcu udaje zainteresowan± i milutko siê pyta ile mia³am cukru. :lol: Ponadto one (psycholo¿ka i pedago¿ka) doskonale wiedz±, ¿e zawsze powinnam z kim¶ byæ w razie wypadku a psycholo¿ka mówi do mojej kole¿anki: "To ty sobie poczekasz na zewn±trz" I przez to psuje nasz± przyja¼ñ bo kole¿anka siê wkurz i idzie do klasy.  :(  :(  :(
Pozdrofka, Natalia

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 10, 2007, 12:22:46 »
Z tego co piszesz nie wynika czy po Twoim powrocie do szko³y lub jeszcze przed, twoi rodzice rozmawiali z rodzicami wyja¶niajac wszelkie kwestie, które s± zwi±zane z cukrzyc±, czy te¿ te opinie, ¿e nie bêdzie problemu z mierzeniem wysz³y jakby samodzielnie od nauczycieli. Kiedy zachorowa³a Liwia zanim wróci³a do szko³y rozmawia³am kilkakrotnie z dyrektork± szko³y a potem wychowawczyni zorganizowaa spotkanie wszystkich nauczycieli, któryz Liwiê ucz±, na którym dok³adnie ich u¶wiadomi³am co ich czeka i czego mog± siê spodziewaæ, jak maj± siê zachowywaæ w okre¶lonych sytuacjach i na co MUSZ¡ pozwoliæ. Mo¿e spróbuj poprosiæ rodziców jeszcze raz, ¿eby spotkali siê z wychowawc± czy nauczycielami i tymi paniami pedagogiczno-psychologicznymi i wyja¶nili dra¿liwe kwestie.  Ja nawet przygotowywa³am materia³ y edukacyjne dla nauczcyieli, a potem dostarcza³am jeszcze materia³y które dosta³am od lekarza. Liwia mierzy cukier w sekretariacie, gdzie te¿ le¿y glukometr i glukagon.Czasem podaje sobie insulinê. Mo¿e to robiæ w gabinecie pani dyrektor. Liwia generalnie nie mierzy cukru na lekcji, ale czasem poczuje, ¿e jest co¶ nie tak i wychodzi bez problemów, po czym jesli musi to dojada na lekcji. Zawsze kto¶ jej towarzyszy. Mam nadziejê, ze to jest kwestia tylko niewiedzy tych nauczycieli a nie ich z³a wola.  Mo¿esz te¿ podaæ adresy internetowe stron nauczycielom.

[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 12:23 pm ]
Aha zapomnia³am, oczywi¶cie wszyscy takze ¿yczyli jej, ¿eby wyzdrowia³a, nawet nauczyciele.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 10, 2007, 19:00:53 »
W³a¶ciwie dlaczego dziecko wychodzi z klasy ¿eby zmierzyæ poziom?? Paula na pocz±tku choroby mierzy³a poziom na lekcji i na lekcji jad³a... nie by³o z tym ¿adnego problemu. Teraz po kilku latach tak ustawi³a sobie posi³ki, ¿e w szkole wypadaj± jej miêdzy lekcjami i jest ok...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...