Autor Wątek: Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD  (Przeczytany 10864 razy)

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« dnia: Styczeń 06, 2005, 12:33:04 »
Mam taki problem: u mojego synka psychiatra podejrzewa ADHD czyli nadpobudliwo¶æ psychoruchow±. Rzeczywi¶cie jest bardziej ruchliwy od innych dzieci, ma k³opoty z koncetracj± na jakie¶ czynno¶ci, zaraz sie zniechêca. Kiedy wype³ni³am test okaza³o siê, ¿e zakre¶li³am wiêkszo¶æ cech dziecka nadpobudliwego, które idealnie pasuj± do mojego ma³ego. Czy s± tu rodzicie, którzy maj± podobny problem, albo mo¿e znacie kogo¶ takiego?? wiecie, jak to jest... dobrze jest pogadaæ z kim¶ kto ma podobne k³opoty.
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2005, 02:32:03 »
Syn Tomazo ma ten sam problem, ale Tom ju¿ tu chyba nie zagl±da...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2005, 10:25:50 »
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2005, 22:48:54 »
Moi znajomi maj± synka z ADHD mieszkaj± w Krakowie problem u synka zosta³ wykrytu bardzo wcze¶nie bo ju¿ w 4-5 miesi±cu zycia. Teraz ma 9 lat chodzi do szko³y integracyjnej ale ma problemy z przystosowaniem siê do grupy. Osatnio jezd¿± na jakie¶ seanse z EEG które odblokowuje Go nie wiem dok³adnie ale jest to jaka¶ nowa metoda jak bêdê wiedzia³a co¶ wiêcej to dam zanæ
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2005, 18:47:41 »
Kochani :)) jest nadzieja, ¿e w koñcu kto¶ nam pomo¿e. Znajomi maj± namiar na ludzi, którzy profesjonalnie zajmuj± sie problemami okresu przedszkolnego. Tylko, ¿e oczywi¶cie trzeba bêdzie pojechaæ do wroc³awia. Kiedy pojedziemy opowiem jak bylo.
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2005, 23:37:51 »
Jagu¶ daj znaæ co i jak.  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2005, 13:15:58 »
Ta psycholog powiedzia³a naszym znajomym, ¿e to niedpouszczalne, ¿eby tylko na podstawie wywiadu, jaki przeprowadzi³a ze mn± postawiæ diagnozê a z drugiej strony nie okre¶li³a terapii. I ma racjê. Z naszych obserwacji widzimy, ¿e mo¿e byæ problem z adhd, ale sêk w tym, ¿e momentami przestajemy nad nim panowaæ :sad: aha ta psycholog powiedzia³a, ze mia³a ju¿ dziecko nadpobudliwe, które mia³o cukrzycê!!!!
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2005, 18:31:30 »
To dobrze,przynajmniej traficie na kompetentn± osobê:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2005, 20:20:16 »
Znalaz³am ten adres i informacje o tym eeg - metoda biofeedback poczytaj mo¿e Ciê zainteresuj± informacje na ten temat
http://www.neuromedica.pl/index_ok.php
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 19, 2005, 15:41:51 »
Aga! wcale nie jestem przekonana ju¿ teraz czy krzy¶ ma adhd... potrafi teraz swoj± uwagê skupiæ na jakie¶ czynno¶ci np. wycinaniu i przyklejaniu na kartkê. Ostatnio robi³am z nim wydzierankê i wype³nia³ ni± obrazek naklejaj±c na kartkê a to jest praca, któr± robi± 6 -latki i to bardzo pracoch³onne a on poradzi³ sobie. Zobaczymy co powie psycholog we wtorek, bo mam ju¿ za sob± wywiad, by³ ju¿ krzy¶ a teraz ide razem z mê¿em a ona powie nam co dolega krzysiowi i jaka bêdzie terapia. Bojê sie tego spotkania... bojê sie tego co us³yszê.... bardzo...bardzo... :neutral:
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2005, 18:14:18 »
Mam nadziejê,¿e nie us³yszysz diagnozy ADHD mo¿e po prostu jest trochê bardziej ruchliwy ni¿ inne dzieci? Trzymam za Was kciuki i daj znaæ jaka bêdzie  opinia psychologa. Pozdrowienia Aga
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2005, 21:49:11 »
Ja tez trzymam trzeba byc dobrej my¶li i nie martwic sie na zapas
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 20, 2005, 00:29:36 »
Jagu¶ bêdzie dobrze  :) ja te¿ trzymam kciuki,nie ma nic gorszego,ni¿ ¼le postawiona diagnoza...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 23, 2005, 20:02:10 »
:sad: no i wiemy juz wszystko. dobra wiadomo¶æ to ta, ¿e nie ma adhd, ale z³a to ta, ¿e wymaga przynajmniej pó³rocznej terapii. krzy¶ jest bardzo wra¿liwym i inteligentnym dzieckiem w zwi±zku z tym wszystko co sie wokó³ niego dzieje przezywa bardziej. Jego nadpobudliwo¶æ, trzepotanie rêkoma, syczenie, moczenie sie i nieodzywanie sie to wszystko jest w jednym worku: zespó³ czynno¶ci nawykowych. Pani psycholog powiedzia³a tak: krzy¶ ma przed sob± kilka pude³ ze swoimi ogromnymi mo¿liwo¶ciami, których nie potrafi uporz±dkowaæ, czuje sie bezradny, nadmiar bod¼ców, których nie potrafi uporz±dkowaæ, ustawiæ wg wa¿no¶ci. zaproponowa³a zmiany bardzo radyklane... mam na pó³ roku zrezygnowaæ z pracy, aby byæ z krzysiem 24 godziny na dobê, bo jak powiedzia³a najlepsze lekarstwo jest we mnie. Mamy cofn±æ sie do czasu przed narodzinami weroniki i zacz±æ jeszcze raz. powiedzcie co radzicie?? bojê sie, ¿e stracê pracê, jak wezmê urlop a poza tym jak bêdziemy ¿yæ z jednyj wyp³aty??
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.