Autor Wątek: Renta na cukiereczka  (Przeczytany 25684 razy)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« dnia: Luty 05, 2004, 15:47:38 »
Mo¿e kto¶ wie, jakie s± teraz przepisy dotycz±ce przej¶cia rodzica na rentê na dziecko chore na cukrzyce. W zesz³ym roku dowiadywa³am siê i przepracowanie 20 lat kwalifikowa³o do takiej renty. Przed chwil± dosta³am info od mê¿a, ¿e to ju¿ nie jest 20 lat... Ale nie wie ile. Gdzie¶ dzwoni±, tylko w którym ko¶ciele?

Pozdrawiam

bunia
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2004, 00:18:57 »
Bunia sorry, ale pierwszy raz s³yszê, ¿eby rodzicowi cukierka przys³ugiwa³a renta.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2004, 08:52:06 »
S³ysza³am o tym w Poradni Diabetologicznej. Moja Ania ma niespe³na 3 latka i gdybym mia³a przepracowane 20 lat, to mog³abym siê ubiegaæ o rentê. Tak by³o w ubieg³ym roku. Teraz podobno zmieni³y sie przepisy ale pewnie ze wzglêdu na prowadzon± w naszym kraju politykê prorodzinn±, znie¶li to w ogóle.   :cry:

Je¶li siê czego¶ dowiem w tej sprawie, napiszê.

Pozdrawiam

bunia
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Nie renta a wcze¶niejsza emerytura
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2004, 09:32:21 »
To uda³o mi siê znale¥æ... Oczywi¶cie jest to wcze¶niejsza emerytura a nie renta.

http://www.spes.org.pl/prawa13.htm#wczesniejszePozdrawiam

bunia
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2004, 13:42:43 »
Bunia zajrzyj tu http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2255.htm tu jest o tych zasi³kach co ci mówia³m wczoraj:)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2004, 19:02:39 »
Czyta³am jeszcze gdzie¶ o wcze¶niejszej emeryturze dla matki dziecka specjalnej troski,ale warunek,¿e ma udokumentowane przepracowane 20 lat i ¿e osobi¶cie opiekuje sie chorym dzieckiem...Ech...z emerytura to jeszcze poczekamy....:)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 21, 2004, 16:52:48 »
Przepraszam ¿e pytam czy kto¶ z Was pobiera zasi³ek sta³y na dziecko?i czy siê nam nale¿y?
Beata

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2004, 18:49:27 »
Ju¿ o tym by³a mowa, oczywi¶cie ¿e siê nale¿y je¶li tylko spe³niasz kryteria dochodowe i w orzeczeniu masz zaznaczone odpowiednie punkty...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2004, 20:54:33 »
Boo proszê powiedz mi jakie kryteria dochodowe w przypadku jak ja nie pracujê czy niewiesz jaki jest próg i kwota na jednego cz³onka rodziny. :cry:
Beata

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2004, 23:43:00 »
Zasilek rodzinny przysluguje jesli dochod rodziny nie przekracza kwoty 504 zl/osobe i wynosi
43 zl na pierwsze i drugie dziecko
53 na trzecie
65 na czwarte i kolejne.
Oprocz tego mozesz ubiegac sie o zasilek pielegnacyjny (144 zl)
Jesli rezygnujesz z pracy lub jej nie podejmujesz ze wzgledu na opieke nad niepelnospranym dzieckiem, a dochod rodziny nie przekracza 583zl/osobe, to przysluguje swiadczenie pielegnacyjne w wysokosci 420zl

Wszystkie informacje mozesz uzyskac w Osrodku Pomocy Spolecznej
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2004, 00:09:50 »
Beata nie podam  ci dok³adnej liczby, ale widzê ¿e Mia ju¿ poda³a ;)
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 26, 2004, 23:56:20 »
Temat jest o Rencie...
Mam niespe³na 20 lat, od prawie 4 lat jestem "s³odszy" od pozosta³ych ;). Do pa¼dziernika tego roku (czyli do ca³kiem niedawna) pobieralem rentê socjaln±. Teraz niestety juz mi sie nie nale¿y... Czy to normalne? Czy ju¿ teraz nikt nie dostaje renty na cukrzycê? Za co ja mam kurde bele sobie leki kupowaæ? A dojazdy do lekarza, dojazdy na badania?

Bardzo mi³a pani w ZUSie na moje pytania odparla nastêpuj±co:
-ma pan rodzinê?
ja: no mam
pani: -to niech panu rodzina pomo¿e
ja: -ale jak rodzina ma mi pomóc je¶li ojciec sam jest chory i jest na rencie a matka nie pracuje...
mi³a pani: -nie wiem, my nie jeste¶my fundacj± charytatywn±
Po tym zamurowany, nie wiedzia³em co mam powiedzieæ... Wyszedlem z ZUSu bez s³owa...

Mam do¶æ takiego traktowania! Z góry wiadomo ¿e pracê jest mi du¿o trudniej znale¼æ, wiadomo ¿e ka¿dy woli zatrudniæ osobê zupe³nie zdrow± je¶li ma do wyboru cukrzyka i osobê zdrow±! Teraz akurat pracê mam, ale to jest na krótk± metê (umowa o pracê tymczasow±) a co je¶li stracê pracê? Jak cz³owiek ma sie leczyæ?

Odwo³anie bêde pisa³ jutro, ju¿ my¶la³em co napisaæ, jutro my¶li przelejê na papier, ale nie wiem co z tego bêdzie. Kole¿anka z pracy ju¿ drug± rozprawê w s±dzie bêdzie mia³a...

Przecie¿ Polska to chory kraj, nasze prawo jeszcze bardziej chore.... Jest coraz go¿ej... Coraz go¿ej...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2004, 00:18:44 »
KeBi....To poporostu  :evil:  :evil:  :evil:  :evil: ....nie u¿yje tu s³ow,bo dosta³abym czerwon± kartkê....Nie odpuszczaj!!!!Wiemy dobrze,jak wygl±daja komisje w ZUS-ie  :evil: Jakt raktuja tam ludzi i ich choroby.Mysla,¿e czlowiek przychodzi tam naci±gaæ...Renta ci siê nale¿y.Trzebaby tylko jeszcze poszperaæ w "kruczkach"prawnych.Je¶li cokolwiek znajdê,podzielê siê z Tob±  :) Nie za³amuj siê!! I nie poddawaj siê!!!
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2004, 00:44:41 »
Dziêki za s³owa otuchy.

Te¿ szpera³em i znalazlem tylko tyle, ¿e renta nale¿y sie osobom, które s± "ca³kowicie niezdolne do pracy"...  Ja teraz dostalem, ¿e jestem "czê¶ciowo niezdolny do pracy" a bêde sie stara³ o "calkowicie niezdolny do pracy w normalnych warunkach". Ciekawe co z tego wyniknie...

A to wszystko przez nasz kochany rz±d.. Przecie¿ to oni takie prawo uchwalili... Dopóki te ¶rodki przekazywa³y O¶rodki Pomocy Spo³ecznej wszystko by³o OK, tylko od kiedy ZUS przej±³ renty socjalne to sie wszystko pozmienia³o!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 27, 2004, 00:49:18 »
Zmiany wesz³y nie tylko w tej dziedzinie  :evil: Z zasi³kiem wychowawczym i pielêgnacyjnym tez nie¼le namieszali....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,