Autor Wątek: 100 powodów do (za)dumy narodowej  (Przeczytany 10196 razy)

Offline Raistlin

 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« dnia: Październik 15, 2004, 20:15:21 »
Jeden z mieszkañców Katowic chcia³ w lombardzie zastawiæ swojego syna.
Jako pierwsza nacja na ¶wiecie, opracowali¶my sposób na picie denaturatu, p³ynu borygo, kwasu siarkowego i wody koloñskiej.
Janusz Chomontek podbi³ pi³kê g³ow± 30 tysiêcy razy. Ustanowienie rekordu ¶wiata zajê³o mu 2 godziny i 22 minuty.
Grabarz z Krakowa mia³ we krwi 9,5 promila alkoholu i prze¿y³. Mieszkaniec Wroc³awia w 1995 r. osi±gn±³ absolutny medyczny rekord ¶wiata - 14,8 promila. Nasz bohaterski rodak przekroczy³ trzykrotnie ¶mierteln± dawkê.
W zachodniej Europie pojawiaj± siê alkohole z ostrzegawczym napisem: "Dawka ¶miertelna 3,5 promila. Nie dotyczy Polaków'".
Powszechnie znany i masowo lubiany polski polityk przeszed³ do najnowszej historii Europy jako cz³owiek, w obecno¶ci którego jego podw³adny gestami zarezerwowanymi dla hierarchów ko¶cielnych pob³ogos³awi³ zebranych oraz uca³owa³ ziemiê.
Marta Rudzka, absolwentka Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, jest autork± projektu najwy¿szego budynku ¶wiata. Trump World Tower bêdzie mia³ 90 piêter wysoko¶ci i powstanie na Manhattanie w Nowym Jorku.
Anonimowy profesor UJ w Krakowie wymy¶li³ przed wojn± reklamê prezerwatywy, która jest wykorzystywana do dzi¶ na ca³ym ¶wiecie. Has³o brzmi: "Prêdzej ci serce pêknie'".
25-letni satanista z Rumii zabi³ i zjad³ wnêtrzno¶ci kota. Nie wiadomo, czy chcia³ w ten sposób potraktowaæ sw± matkê, któr± zaatakowa³ m³otkiem.
Tadeusz Ko¶ciuszko tak siê spi³ pod Maciejowicami (1794), ¿e zapomnia³ wzi±æ mapy i nie móg³ dowodziæ bitw±. Dlatego Polacy ponie¶li klêskê w starciu z rosyjskimi wojskami.
Biolodzy z Centrum Medycyny Do¶wiadczalnej i Klinicznej w Warszawie jako pierwsi na ¶wiecie wyhodowali komórki mózgowe cz³owieka z komórek macierzystych.
Zbigniew Z. z Kowar 44 razy zdawa³ na prawo jazdy. Pierwszy egzamin mia³ w 1980 r. Ostatni obla³ w sierpniu 2000r.
Waldemar K. z Gdañska strzela³ z ostrej broni do ha³asuj±cych na podwórzu dzieci. Mê¿czyzna t³umaczy³ siê, ¿e krzyk dzieciaków przeszkadza³ mu w ogl±daniu 'Miodowych lat'.
27 czerwca 1978 r. major Ludowego Wojska Polskiego Miros³aw Hermaszewski publicznie i - jak siê okazuje z perspektyw lat symbolicznie obsika³ ko³a sowieckiego autobusu, który mia³ go zawie¶æ na plac startowy statku kosmicznego "Sojuz 30". Wszyscy kosmonauci robi± to od 1961 roku, kiedy to po raz pierwszy odda³ mocz na szczê¶cie Jurij Gagarin.
Tylko Polacy zrywaj± azbest z dachów w Nowym Jorku. Zajêcie to jest uwa¿ane za pracê najbardziej niebezpieczn± dla zdrowia.
Andrzej K. z Warszawy jest rekordzist± ¶wiata w szybko¶ci picia piwa. Pó³ litra piwa wypija w 3 sekundy.
Polacy, ustanowili nowy rekord Guinessa, rozgrywaj±c spotkanie pi³ki no¿nej halowej trwaj±ce 50 godzin. 800 zawodników rozegra³o 66 meczy, w których "granatowi" zwyciê¿yli "czerwonych" w stosunku 973:941.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) by³ najwy¿ej op³acanym pianist± koncertowym. Na koncertach zarobi³ ok. 5 mln dolarów, z czego 0,5 mln "zielonych" otrzyma³ w jednym sezonie 1922-23.
Polska kupuje piasek oraz ¿wir w Republice Po³udniowej Afryki.
Katarzyna Domañska z Chojnowa ustanowi³a nowy rekord Polski w szybkim czytaniu - 6960 s³ów na minutê.
Marsza³ek Józef Pi³sudski zmar³ 12 maja 1935 r. o godzinie 20.45. Jego mózg w³o¿ono do formaliny. Do dzi¶ trwaj± poszukiwania s³oja z mózgiem Dziadka!
Anna Czerwiñska zosta³a wiosn± br. najstarsz± kobiet±, która stanê³a na Mount Everest (8848 m). Alpinistka mia³a wtedy 51 lat.
W Ko³obrzegu powsta³ pierwszy na ¶wiecie fanklub pomidorowej. Cz³onkowie klubu sk³adaj± przysiêgê, ¿e bêd± je¶æ zupê o ka¿dej porze dnia i nocy. Przyrzekaj±, ¿e pomidorówk± bêd± czêstowaæ nawet wrogów. Aby wst±piæ do elitarnego klubu, trzeba zje¶æ ³y¿kê koncentratu pomidorowego.
Maria Sk³odowska-Curie, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, do historii przesz³a tak¿e jako z³odziejka mê¿ów!
Ósmy Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy Jurka Owsiaka przyniós³ rekordowy dochód: 20 403 569 z³otych!
Pewien mieszkaniec Warszawy w izbie wytrze¼wieñ przebywa³ 335 razy, za ka¿dym razem przynajmniej 8 godzin. Jak wyliczy³, jego przymusowy areszt trwa³ minimum 2680 godzin (prawie 112 dni).
W centrum Wroc³awia na przej¶ciu dla pieszych kieruj±cy samochodem prokurator pogryz³ kobietê. Mê¿czyzna zdenerwowa³ siê, kiedy kobieta zwróci³a mu uwagê , ¿e powinien siê zatrzymaæ.
Andrzej Filipowski (Andrew Filip) to najbogatszy na ¶wiecie cz³owiek polskiego pochodzenia. W bran¿y komputerowej dorobi³ siê 1 mld dolarów.
Jeden z dró¿ników stacji Kraków Bie¿anów jest najwiêkszym szczê¶ciarzem w Polsce - znalaz³ w rowie przy torach paczkê zawieraj±c± 100 tysiêcy dolarów. Pieni±dze wyrzucono z przeje¿d¿aj±cego poci±gu.
Pewien reprezentant Polski w kulturystyce 500 razy przekroczy³ medyczn± normê testosteronu w organizmie zdrowego mê¿czyzny.
Koszykarka Ma³gorzata Dydek, rocznik 1975, karmiona przez rodziców produktami kupowanymi na kartki, osi±gnê³a 213 centymetrów wzrostu.
W czasach Boles³awa Chrobrego mê¿czyznê, któremu udowodniono cudzo³óstwo, przybijano za mosznê do s³upa. Skazaniec móg³ sobie wybraæ: ¶mieræ przez poder¿niêcie gard³a lub samokastracja. Nasi praszczurowie - w obronie mêskiej godno¶ci czê¶ciej wybierali ¶mieræ.
W 1993 r. w Krynicy Morskiej zlikwidowano gang, który wyekspediowa³ w ¶wiat oko³o 400 mln fa³szywych marek! Banknoty posiada³y nawet platynow± nitkê wtopiona w papier.
W czasie wyprawy wojennej na Ru¶ Kijowsk± ¿ony rycerzy, wykorzystuj±c nieobecno¶æ mê¿ów, zadawa³y siê z poddanymi ch³opami.  
Co szósty Polak pracuje efektywnie zaledwie 15 minut dziennie. Co wiêc robi przez 7 godzin i 45 minut? Spo¿ywa posi³ki, ¶wiêtuje imieniny i urodziny, czyta gazety, zajmuje siê kosmetyk± cia³a, gra w gry komputerowe , pali papierosy i przebywa w toalecie.
Sprawcy wypadku, doktorowi z G³ogowa, pobrano krew. Analiza wykaza³a, ¿e kierowca by³ trze¼wy jak noworodek. Badanie wykaza³o jednak, ¿e krew nale¿y do... kobiety! Prawdopodobieñstwo, ¿e mê¿czyzna mo¿e mieæ "¿eñsk±" krew wynosi 1:100,000,000,000!
Pose³ Gabriel Janowski, w Sejmie, przed telewizyjnymi kamerami i fotograficznymi obiektywami, odda³ 10 skoków w miejscu i ca³owa³ mê¿czyzn po rêkach. Pose³ nadal jest postem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Doktor filozofii Tomasz Jacek Filek, naukowiec z Uniwersytetu Jagielloñskiego, wymy¶li³ szachy dla trzech osób. Polak w ten sposób rozwi±za³ problem nurtuj±cy têgie g³owy na ca³ym ¶wiecie od XVIII wieku. W 1992 r. krakowianin zg³osi³ swoje odkrycie do Urzêdu Patentowego.
W³adys³aw Reymont, autor "Ch³opów", nie pojecha³ w 1924 r. do Sztokholmu po odbiór Nagrody Nobla, gdy¿ nie móg³ wytrze¼wieæ. Pisarz zmar³ rok pó¼niej z powodu alkoholizmu.
W ¦widnicy w miejscach publicznych nie wolno przeklinaæ . Najni¿szy mandat za u¿ywanie nieprzyzwoitych stów wynosi 5 z³, a najwy¿szy 500 z³. Grzywny i kary wp³ywaj± do bud¿etu miasta.
Polski pra³at pracuj±cy w Watykanie pomaga³ w³oskiej firmie Oto Melara w handlu broni±, Polski duchowny specjalizowa³ siê w sprzeda¿y czo³gów do krajów Trzeciego ¦wiata.
W czasie jednej nocy w Wojskowym O¶rodku Szkolno-Wypoczynkowym w Orzyszu pewien genera³ rzuci³ szklank± w kelnerkê. Drugi o pó³nocy za¿±da³ czekolady z rodzynkami, po któr± adiutant jecha³ 100 km . Trzeciemu genera³owi trzeba by³o w nocy upolowaæ jelenia. Polscy genera³owie potrafi± siê bawiæ...
Polacy chorzy na raka krtani wymy¶lili sposób palenia papierosów przez rurkê w tchawicy.
Niezapomniany "IXI", najs³ynniejszy proszek do prania w PRL-u, nie by³ polskim wynalazkiem. Technologiê wykradli w USA agenci polskiego wywiadu.
¯ona premiera Francji Lionela Jospena jest Polk±. Sylwia Agacinski jest z wykszta³cenia profesorem filozofii.
Matylda d'Udekem d'Acoz, 26-letnia Polka, zosta³a ¿on± nastêpcy tronu Belgii - ksiêcia Filipa. Matka przysz³ej królowej Belgii urodzi³a siê w Bia³ogardzie
Najstarszym w Polsce maturzyst± jest 80-letni Andrzej Masztalerz, który w maju 2000 r. zda³ egzamin dojrza³o¶ci w Zespole Szkó³ Rolniczych w Kijanach ko³o Lublina.
Stanis³aw Piela z pod rzeszowskiej wsi odkry³ technologiê pozyskiwania z kory brzozowej betuliny. Substancja ta jest przydatna w leczeniu AIDS.
Polski himalaista Ryszard Paw³owski jest jedynym Europejczykiem, który 3 razy stan±³ na Mount Everest (8848 m n.p.m.).
Jedna na sto Polek przyznaje siê, ¿e uderzy³a mê¿a, I to wielokrotnie!
Na jednym z cmentarzy w S³upcy podczas ceremonii pogrzebowej rozleg³ siê sygna³ telefonu komórkowego. D¼wiêk dobiega³ z grobu, gdzie dzieñ wcze¶niej dokonano pochówku. Okaza³o siê, ¿e taka by³a ostatnia wola zmar³ego.
Kazimierz Wielki by³ najbardziej lubie¿nym polskim królem. Mia³ co najmniej 4 ¿ony i wiele na³o¿nic.
Ojciec Jan Grande-Majewski, bonifrat, po zapoznaniu siê z 500-letnimi tajemnicami zakonnymi, sporz±dzi³ dietê. Osoby stosuj±ce siê do rad zakonnika powinny ¿yæ 120 lat!
Obywatele III Rzeczpospolitej wymy¶lili najd³u¿szy weekend nowoczesnej Europy. Co roku ¶wiêtujemy go (przynajmniej raz) na prze³omie kwietnia i maja.
W marcu 2000 r. na ulicach Warszawy podczas polowania na tygrysa, który uciek³ z cyrku, zastrzelono weterynarza.
W¶ród honorowych obywateli Wroc³awia wci±¿ figuruj±: Adolf Hitler, Joseph Goebbels i Hermann Göring.
Papie¿ Jan Pawe³ II - wed³ug skrupulatnych obliczeñ - w ci±gu miesi±ca ¶ciska d³onie 4 tysiêcy osób. Od pa¼dziernika 1978 r. do pa¼dziernika 2000 r. minê³o 265 miesiêcy pontyfikatu. Z tego wynika, ¿e polski papie¿ u¶cisn±³ d³onie miliona osób!
M³ody kolejarz z Wroc³awia przeczyta³, ¿e hipopotamy s± ro¶lino¿erne. Dlatego za³o¿y³ siê z kolegami, ¿e wyk±pie siê z trzytonowym hipopotamem. Mê¿czyzna cudem unikn±³ ¶mierci. Dzi¶ kolejarz ju¿ wie, ¿e hipopotam broni siê, przyciskaj±c napastnika do dna.
Od XVIII wieku konsekwentnie przegrywali¶my prawie wszystkie wojny i powstania narodowe. Dopiero w 1968 r. dokonali¶my udanej inwazji na Czechos³owacjê, a w 1981 r. gen. Jaruzelski wygra³ wojnê z w³asnym narodem.
Dla zachowania legendy przez 60 lat ukrywano prawdê, ¿e major Henryk Sucharski usi³owa³ poddaæ Westerplatte ju¿ 2 wrze¶nia 1939 r.
Król Stanis³aw August przyznawa³ Ordery Or³a Bia³ego kochankom Katarzyny II. Kandydatów proponowa³a osobi¶cie caryca.
Mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego dwa razy ucieka³ z prosektorium. Mê¿czyzna, bêd±c w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, nie dawa³ ¿adnych oznak ¿ycia. Lekarze, nie mog±c wyczuæ pulsu, stwierdzali zgon.
Ryszard K., odsiaduj±cy 7-letni wyrok, podczas pobytu na przepustce upozorowa³ w³asn± ¶mieræ. Mê¿czyzna sfa³szowa³ wszystkie potrzebne dokumenty. Nie urz±dzi³ sobie tylko pogrzebu, chocia¿ ¿onie sk³adano kondolencje. Ryszard K. wpad³ podczas kradzie¿y, a uwagê policjantów zwróci³ fa³szywy akt zgonu. "Nieboszczyk" dosta³ od s±du dodatkowe 3 lata wiêzienia.
Janusz Paw³owski, lekarz z Wielkiego Rychnowa, wymy¶li³ "pneumatyczn± prezerwatywê". Specjali¶ci s± zachwyceni pomys³em podwójnego, pneumatycznego kondoma. Polskim wynalazkiem zainteresowali siê Japoñczycy.
Najmniejszy telefon ¶wiata ma wymiary: d³ugo¶æ - 3,97 cm, szeroko¶æ - 3,30 cm, grubo¶æ -1,50 cm. Aby zadzwoniæ, numer nale¿y wykrêciæ szpilk±. S³uchawka na kabelku umieszczona jest bezpo¶rednio w uchu. Mówiæ nale¿y w stronê miniaturowego mikrofonu umieszczonego w obudowie. Telefon skonstruowa³ Zbigniew Ró¿anek z Pleszewa.
Art-B to kryptonim najwiêkszej afery finansowej w Polsce. Bogus³aw Bagsik i Andrzej G±siorowski z Izraela na grunt polski przenie¶li pomys³ na "oscylator". Wykorzystuj±c podwójne oprocentowanie, wydrenowali z polskiego systemu bankowego 4,2 biliony starych z³otych.
Wojciech Pietranik polski plastyk mieszkaj±cy od 15 lat w Australii, zaprojektowa³ olimpijskie medale, którymi byli dekorowani najlepsi sportowcy igrzysk w Sydney.
Miko³aj Kopernik zosta³ umieszczony na 19. miejscu na ¶wiatowej li¶cie 100 postaci, które mia³y najwiêkszy wp³yw na dzieje ludzko¶ci.
Józef Stêpa ze wsi Jab³onowo ko³o ¯agania po ¶mierci ¿ony samotnie wychowuje jedena¶cioro dzieci.
Przed wybuchem II wojny ¶wiatowej w Warszawie utworzono "batalion ¶mierci". Szukano ochotników na tzw. ¿ywe torpedy. Do batalionu straceñców zg³osi³o siê 4700 kandydatów. Ka¿dy podpisa³ zobowi±zanie, ¿e wyra¿a zgodê na dobrowoln± ¶mieræ.
Andrzej Pastwa, kryminalista z 15-letnim sta¿em wiêziennym, zosta³ w 1995 r. (na chwilê) przewodnicz±cym Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Lecha Wa³êsy.
Kobiecie ze Stalowej Woli, podobno z zawodu mi³osnego, pêk³o serce. W literaturze fachowej odnotowano dotychczas trzy przypadki pêkniêcia serca. Prze¿yta tylko Polka.
Arkadiusz Pawetek by³ drugim cz³owiekiem na ¶wiecie, który przep³yn±³ Atlantyk na pontonie. Samotny rejs trwa³ 40 dni i liczy³ 5,5 ty¶. kilometrów.
Polak mieszkaj±cy w Chicago wykupi³ prenumeratê "Pos³anca Serca Jezusowego" wydawanego przez jezuitów. Prenumerata by³a przeznaczona dla Leonida Bre¿niewa, I sekretarza KC PZPR. Wydawnictwo wysy³a³o periodyk do Moskwy na adres: Leonid Brezniew, President, Moscow, USSR. Towarzysz Bre¿niew otrzymywa³ "pos³añca Serca Jezusowego" w latach 1975-1980.
W 1985 r. Krzysztof i Adam (11 i 16 lat) Zieliñscy dokonali najs³ynniejszej ucieczki z kraju. Ch³opcy ukryci pod nadwoziem TIR-a do Szwecji.
Anna K. z Piotrkowa Trybunalskiego zosta³a skazana na 3 lata wiêzienia. Przez 10 lat unika³a kary, zachodz±c w kolejne ci±¿e.
W 1998 r. we Wroc³awiu wykryto wytwórniê fa³szywych studolarówek. Amerykañscy specjali¶ci z Secret Service ocenili, ¿e s± to najlepiej podrobione pieni±dze na ¶wiecie. Zdaniem Amerykanów fa³szywe "zielone" wykonane zosta³y staranniej ni¿... autentyczne banknoty!
¦ci±ganie to plaga polskich szkó³. W zachodniej Europie proceder ów prawie nie istnieje, bo nie jest akceptowany spo³ecznie. Polacy s± uwa¿ani za najlepszych z³odziei dobrych stopni na ¶wiecie.
Urszula W. ze wsi Pustków ko³o Dêbicy jest pierwsz± kobiet± w Polsce, która po przeszczepie serca urodzi³a dziecko.
Edward Stecko wa¿y³ 196 kg. Teraz wa¿y 92 kg. W ci±gu roku zrzuci³ 104 kg i jest polskim Królem Odchudzania.
Anonimowy filatelista z Katowic kupi³ na aukcji znaczek za 46 tysiêcy z³otych. Znaczek zosta³ wydany przez pocztê polsk± w 1916 r. ¯adnego z polskich muzeów nie by³o staæ na taki wydatek.
Zimowe wej¶cia himalaistów na o¶miotysiêczniki to polska specjalno¶æ. Z 14 szczytów o¶miotysiêcznych dotychczas 7 zosta³o zdobytych zim±, wszystkie pierwsze zimowe wej¶cia zosta³y dokonane przez Polaków.
Joanna Gajewska, dziewczynka z Sosnowca, w latach 80. by³a najsilniejszym medium, które pojawi³o siê w Europie po wojnie. Joasia posiada³a tajemnicz± moc, dziêki której si³± wzroku wygina³a widelce, t³uk³a szklane przedmioty, przesuwa³a meble. Kiedy skoñczy³a 20 lat, tajemnicza moc nagle odesz³a.
Polscy kieszonkowcy uwa¿ani s± za najlepszych specjalistów na ¶wiecie.
Polskiemu z³odziejowi na ukradzenie renaulta potrzeba 8 sekund, mazdy 6 sekund, a toyoty 5 sekund.
¯aneta Cz., 22-letnia mieszkanka Szczecina, w ci±gu miesi±ca ukrad³a 17 samochodów, ³upem kobiety pad³o 13 maluchów i 4 volkswageny golfy.
Lech Kleszczyñski, olsztyñski mors, w 1998 r. wszed³ do Morza Barentsa w pobli¿u norweskiej miejscowo¶ci Kirkanes. Termometr wskazywa³ minus 43 stopnie Celsjusza. Nikt na ¶wiecie nie k±pa³ siê w takiej temperaturze. "Aby woda nie zamarz³a, musia³y j± poruszaæ specjalne turbiny" - powiedzia³ Lech Kleszczyñski.
Polacy rozpoczynaj± ¿ycie seksualne maj±c 17,6 roku. Dopóki nie s± w sta³ym zwi±zku, kochaj± siê rocznie 109 razy, potem ¶rednia podnosi siê do 153 razy. Przeciêtny stosunek seksualny Polaków ³±cznie z gr± wstêpn± trwa 11,7 minuty.
Zygmunt Arendt, emigrant z Polski, podarowa³ nêdzarzom San Francisco 4,5 mln. dolarów. Nie wiadomo, w jaki sposób Polak dorobi³ siê tak ogromnej fortuny. Zygmunt Arendt zmar³ przed rokiem w wieku 92 lat. Zgodnie z jego wol± pieni±dze zosta³y przekazane biedakom.
Jerzy Kalibabka, s³ynny polski Casanova, jest ojcem 28 dzieci.
W 1945 r. dwaj ¿o³nierze z polskiej Brygady WOP w Szczecinie powiêkszyli terytorium Polski o kilka kilometrów kwadratowych. W tym czasie granica w okolicach ¦winouj¶cia zaznaczona by³a snopkami siana. ¯o³nierze narzekali, ¿e do najbli¿szej meliny musz± chodziæ po bagnach. W porozumieniu z radzieckimi towarzyszami od kieliszka przestawili snopki i przesunêli granicê o kilkaset metrów w kierunku zachodnim.
Pierwsz± polsk± czarownicê spalono na stosie w 1511 r. w Waliszewie ko³o Poznania Karê ¶mierci za czary zniesiono w naszym kraju dopiero w 1776 r.
Polacy s± aktualnymi, dru¿ynowymi mistrzami ¶wiata w p³ukaniu z³ota.
Dwaj dziennikarze Polskiego Radia Wroc³aw ustanowili nowy rekord Guinnessa w prowadzeniu programu na ¿ywo. Marek Obszarny i Dariusz Litera prowadzili audycjê 93 godziny i 10 minut. Dalszemu nadawaniu sprzeciwi³ siê lekarz.
Przez 6 lat sprzedali¶my za Odrê prawie 70 milionów ogrodowych krasnali. Oznacza to, ¿e na statystycznego Niemca przypada jeden polski krasnal.
Najbardziej aktywn± morderczyni± by³a El¿bieta Batory, praktykuj±ca wampiryzm na dziewczêtach i m³odych kobietach. Stwierdza siê, ¿e zabi³a ponad 600 dziewic, aby piæ ich krew i k±paæ siê w niej dla zachowania m³odo¶ci. El¿bieta by³a bratanic± króla Stefana Batorego (1533-1586).
Andrzej Ma³kowski z Namys³owa by³ najm³odszym kierowc± ¶wiata. Prawo jazdy otrzyma³ w wieku 14 lat i 235 dni.
W 1998 roku powsta³ magazyn CKM, który - jak wynika z wiarygodnych badañ wyj±tkowo wiarygodnej firmy SMG/KRC, przeprowadzonych w lipcu br. - zdoby³ blisko 1.000.000 (s³ownie jeden milion) czytelników. W swojej ¶wiat³ej s³u¿bie innym magazyn kieruje siê dewiz± "Nie ten z³y, kto swoje gniazdo kala, lecz ten, co mówiæ o tym nie pozwala", wysnutej z my¶li niejakiego C.K. Norwida.


Text sciagniety z jakiegos forum.. byc moze czytaliscie. Niestety nie mam linka do tego forum bo przypadkiem dostaelm linka :P

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Re: 100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2004, 00:15:05 »
Cytat: "Raistlin"
Andrzej K. z Warszawy jest rekordzist± ¶wiata w szybko¶ci picia piwa. Pó³ litra piwa wypija w 3 sekundy.

Mi to zajmuje ponad dwa razy d³u¿ej... :564:
Cytat: "Raistlin"
Koszykarka Ma³gorzata Dydek, rocznik 1975, karmiona przez rodziców produktami kupowanymi na kartki, osi±gnê³a 213 centymetrów wzrostu.

Kiedy¶ j± spotka³em. Naprawdê g³upio siê poczu³em. :wink:
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3876
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2004, 13:56:10 »
Heh...To ile ona ma wzrostu???? :shock:  :shock:  :shock:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Raistlin

 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2004, 21:48:52 »
ta 213.. to ja mam kolege ktory ma 198 i juz musze patrzec w gore zeby z nim pogadac (ja mam 177 :P)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2004, 22:31:31 »
Ale najwyzsza kobieta na swiecie to Chinka - 235 cm  :shock:
http://www.tallwomen.org/tallest/
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 17, 2004, 21:17:09 »
Hehe, u mnie w rodzinie wysoki wzrost jest do¶æ normalny. Kuzyk- 2 metry, drugi kuzyn- 198 cm, tato- 190 cm  :roll:   :P
I nawet oni chyba by siê czuli przy tej Chince jak krasnoludki... [a nie mówi±c ju¿ ja ze swoimi 176 cm XPPP]
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Rob3rt

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2008, 22:22:38 »
Cytat: "Raistlin"
ta 213.. to ja mam kolege ktory ma 198 i juz musze patrzec w gore zeby z nim pogadac (ja mam 177 :P)


ja mam 197cm ^_^ tyle co Jordan :D

Offline Przemo

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2008, 22:55:17 »
HEhe nie liczy siê ilo¶æ tylko jako¶æ :) :) :) :)
Tak¿e musimy siê staraæ ¿eby w ka¿dym centymetrze naszego cia³a by³a maksymalna dawka tolerancji, sympatii i przede wszystkim nadziei...
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 08, 2009, 17:08:45 »
Artyku³ w jednej z francuskich gazet...
"Polska. Oto znajdujemy siê w ¶wiecie absurdu. Kraj, w którym co pi±ty mieszkaniec straci³ ¿ycie w czasie drugiej wojny ¶wiatowej, którego 1/5 narodu ¿yje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy wiêcej studentów ni¿ Francja, a in¿ynier zarabia tu mniej ni¿ przeciêtny robotnik. Kraj, gdzie cz³owiek wydaje dwa razy wiêcej ni¿ zarabia, gdzie przeciêtna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocze¶nie nie ma biedy a obcy kapita³ siê pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa siê trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znale¼æ miejsce na parkingu. Kraj, w którym rz±dz± byli socjali¶ci, w którym ¶wiêta ko¶cielne s± dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnowaæ tu z jakiejkolwiek logiki, je¶li nie chce straciæ gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem mo¿na porozmawiaæ po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzêdnikiem pañstwowym tylko za po¶rednictwem t³umacza lub na migi. Polacy..! Jak wy to robicie..?"
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2009, 19:00:24 »
po prostu Polska :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2009, 12:32:17 »
Cytat: "biker"
Koszykarka Ma³gorzata Dydek, rocznik 1975, karmiona przez rodziców produktami kupowanymi na kartki, osi±gnê³a 213 centymetrów wzrostu.


Kiedy¶ j± spotka³em. Naprawdê g³upio siê poczu³em.  
No co Ty biker???A co ja mia³abym powiedzieæ???
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2009, 15:42:00 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "biker"
Koszykarka Ma³gorzata Dydek, rocznik 1975, karmiona przez rodziców produktami kupowanymi na kartki, osi±gnê³a 213 centymetrów wzrostu.


Kiedy¶ j± spotka³em. Naprawdê g³upio siê poczu³em.  
No co Ty biker???A co ja mia³abym powiedzieæ???


A ja? Ja to dopiero jestem niska...

A co do tego artyku³u, to maj± racjê :D w koñcu to Polska ;) ;)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2009, 20:00:39 »
Cytat: "pinczerka"
A ja? Ja to dopiero jestem niska...
Naprawdê pinczerko??Ja mam 161cm :? ,wiêc trudno mnie pobiæ.. :wink:  :razz:
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 09, 2009, 21:44:26 »
Joasiu a ja 162...... chyba nie ma ró¿nicy miedzy nami..... :lol: no jedynie ¿e za³o¿e buty na obcasie a te uwielbiam :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
100 powodów do (za)dumy narodowej
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 10, 2009, 17:29:49 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
Cytat: "pinczerka"
A ja? Ja to dopiero jestem niska...
Naprawdê pinczerko??Ja mam 161cm :? ,wiêc trudno mnie pobiæ.. :wink:  :razz:


Oj, bardzo ³atwo Ciê pobic, Joanno ;) Moja mama ma ok.156 cm, ja 152 (  :!:  ) a moja starsza siostra tyle samo co ja ;) wiêc jakie¶ takie ma³e jeste¶my :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm