Autor Wątek: Obawy naszych dzieci  (Przeczytany 23961 razy)

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 19, 2007, 22:18:21 »
Dzieci nie nale¿y ok³amywaæ,ale prawdê podawaæ w odpowiedni dla wieku sposób.
Nie wolno dopu¶ciæ,¿eby otoczenie poda³o mu wypaczon± wersjê jego choroby.
Lepsza i dla dziecka i dla rodzica szczera rozmowa.Podkre¶l jego mocne strony i nie koncentruj siê na s³abych ,b±d¼ m±drym oparciem i nie bagatelizuj pytañ ,nie
zbywaj .
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 19, 2007, 22:48:50 »
A ja bym powiedzia³a jak jest. Czyli w³a¶nie, ¿e dosta³ takie orzeczenie, bo przepisy nie przewiduj± nic innego dla ¿adnej choroby. nie ma gradacji. Najlepiej porównaæ z alergiami które s± popularne i normalne w dzisiejszych czasach i raczej trwaja przez ca³e ¿ycie. Trzeba powiedzieæ, ¿e s±  ró¿ne choroby jak angina, grypa, alergie, cykrzyca...
Nigdy sama nie u¿ywam sformu³owania "choroba", a wrêcz odrzuca mnie na s³owo niepe³nosprawno¶æ, ale papiery s± i jak pojawia sie takie pytanie trzeba rzetelnie odpowiedzieæ.
Ja te¿ mówiê o zepsutej trzustce, dzieci bardzo ¼le reaguj± na s³owo choroba (chodzi mi o obce dzieci).

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 06, 2007, 22:00:11 »
Ja odpowiedzia³am, ¿e troszkê tak ,ale chodzi o przypilnowanie w³a¶ciwych poziomów cukru, ale s± gorsze rodzaje chorób i niepe³onosprawno¶ci...
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 641
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 06, 2007, 10:10:07 »
Ja zachorowa³em maj±c 8 lat i na pocz±tku choroby (nie mówiê tu o pierwszych dniach oczywi¶cie) nie mia³em specjalnie problemów z obawami, koledzy z klasy mi nie dokuczali (wiedzieli o mojej chorobie bo zachorowa³em w trakcie roku szkolnego a poza tym po powrocie ze szpitala mama u¶wiadomi³a wychowawczyniê a ja z ich pomoc± - mamy i wychowawczyni - u¶wiadomi³em kolegów i kole¿anki ma siê rozumieæ  :P), a wrêcz przeciwnie zawsze przypominali mi o kanapkach, pytali jak siê czujê itp. Do pomiarów glikemii i zastrzyków te¿ szybko siê przyzwyczai³em i nie mia³em z tym problemu. Gorzej by³o natomiast w okresie dojrzewania (bynajmniej nie przez rówie¶ników, bo tu nic siê nie zmieni³o, nigdy nie ukrywa³em, ¿e mam cukrzycê i nikt mi z tego powodu ¿adnych przykro¶ci nie robi³) z dwóch wzglêdów, du¿o trudniej by³o utrzymaæ dobre poziomy glikemii (wiecznie chodzi³em g³odny, wiadomo okres dojrzewania, no i skrajnie ró¿ne reakcje organizmu na przyblizone sytuacje, cukry skak³y sobie jak chcia³y, pewnie wp³yw mia³y hormony) oraz wszelkie ograniczenia, inni mogli a ja nie... No i do tego dosz³y jeszcze obawy o akceptacje p³ci przeciwnej, wiadomo, ¿e jak na imprezie pozna siê fajn± dziewczynê to nie zagadam "Cze¶æ, jestem ..., mam cukrzycê, a Tobie jak na imiê?" i ciê¿ko jest wybraæ odpowiedni moment ¿eby o tym powiedzieæ. Tak¿e podsumowuj±c przed okresem m³odzieñczym nie mia³em specjalnie obaw co do cukrzycy, obawy i problemy pojawi³y siê pó¼niej. No ale teraz nie narzekam ;p

A co do niepe³no¶prawno¶ci:
Niepe³nosprawno¶æ - d³ugotrwa³y stan, w którym wystêpuj± pewne ograniczenia w prawid³owym funkcjonowaniu cz³owieka. Ograniczenia te spowodowane s± na skutek obni¿enia sprawno¶ci funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to tak¿e uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta mo¿e byæ ca³kowita, czê¶ciowa, trwa³a lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.
Tak wiêc z definicji osoba chora na cukrzycê jest osob± niepe³nosprawn±, z praktyki wynika, ¿e jest tak± osob± dopóki pañstwo lub inne instytucje nie musz± dawaæ na ni± pieniêdzy.

Siê rozpisa³em  :P

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 08, 2007, 20:18:44 »
Cytat: "Kangoo"
obawy i problemy pojawi³y siê pó¼niej


teraz nie jeste¶ ju¿ nastolatkiem, czy relacje z rówiesnikami poprawi³y siê?
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 641
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 08, 2007, 23:41:13 »
nastolatkiem to ju¿ raczej nie jestem (24 lata), no a teraz nienarzekam bo priorytety z wiekiem siê zmieniaj±  :P a poza tym hormony tak nie szalej± i cukry nieco lepsze  :wink:

Offline benita

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 106
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 09, 2007, 00:40:50 »
Ja jak narazie nie zauwazy³am zeby Klaudia mia³a jakies obawy(chyba jest zbyt ma³a ) za to ja mam ich sporo i chyba w³asnie wpadam w klejny do³ek :(
,,Bez wiary potykamy sie o ¼d¼b³o trawy,
a z wiar± przenosimy góry,,

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 09, 2007, 11:59:24 »
Kangoo, to super, jaka¶ to pociecha dla mam cukierków
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Gra¿y

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 103
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 26, 2007, 18:00:04 »
Witam serdecznie!!! Piszê poraz pierwszy. Jestem babci± 3letniego Kacperka,który dowiedzia³ siê  o cukrzycy typu 1 08.09.07.Od 24.09 jest pod moj± opiek± od 8-16 godziny.Proszê Was o pomoc! Jak mam t³umaczyæ Kacperkowi,¿e musi mieæ 4 razy pobieran± krew aby zmierzyæ cukier,a 2 razy robiæ mu zastrzyk.Jestem w rozpaczy!!!            Gra¿yna.
Paradigm 722 Easy-Set 6mm

Kacperek z mam±     "W¶ród ludzi jest siê tak¿e samotnym"

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 26, 2007, 18:44:07 »
GRA¯YNO Witaj serdecznie!
Chcia³am wyraziæ wielkie uznanie wobec Twojej osoby ¿e WOGÓLE i tak szybko zdecydowa³a¶ siê zaopiekowaæ wnuczkiem!SZACUNEK!
Wiele z nas,mam ma³ych cukiereczków ma problem pozostawienia dziecka z inn± osob±,
u mnie np.¿adna babcia siê nie odwa¿y³a do tej pory poznaæ pompê,podaæ insulinê czy nauczyæ siê przeliczania jedzenia,
a Wiktoria choruje ju¿ ponad 2,5 roku!
Jedyne co potrafi± to zmierzyæ poziom,choæ Wiktoria z tym ju¿ sama sobie ¶wietnie radzi :)
Moja córka jak zachorowa³a mia³a 3,5 roku,wiem ¿e na pocz±tku jest wam ciê¿ko,
ale skoro jeste¶ tak odwa¿n± babci± to z czasem bêdzie coraz ³atwiej!
Jak Kacperek to znosi?
Z tego co wiem to czêsto bywa tak,¿e ma³e dzieci szybko przyzwyczajaj± siê do nowej sytuacji,
innego trybu ¿ycia a gorzej to bywa z doros³ymi.
Bardzo dobrze ¿e trafi³a¶ na to forum,bo wszyscy sobie tu nawzajem pomagamy,jestesmy dla siebie tak± grup± wsparcia
a nawet nie ba³abym siê u¿yæ s³owa wielk± "cukrzycow±" rodzin±! :wink:
Gra¿ynko g³owa do góry!Poradzicie sobie na pewno!TRZYMAJ SIÊ!
Wszyscy jeste¶my z wami i jak tylko bêdziesz mia³a jakie¶ w±tpliwo¶ci to wchod¼ na forum i pytaj smia³o!
Mo¿esz nawet pisac do mnie na gg-3159078.
Pozdrawiam gor±co!

Offline Gra¿y

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 103
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 26, 2007, 19:45:21 »
Serdecznie dziêkujê za odpisanie! Chocia¿ ³zy zalewaj± mi oczy,muszê Wam napisaæ jak bardzo siê cieszê ¿e mogê byæ z Wami.Nie jestem ju¿ tak± m³od± babci±,ale tak kocham mego wnusia, ¿e nie wyobra¿am sobie bym nie mia³a si³y aby siê nim opiekowaæ.Je¶li chodzi o Kacperka-ma ró¿ne humory.Raz doje siê k³uæ z lekkim buntem,a nieraz potrzy tymi ¶licznymi oczkami na mnie z b³aganiem.Serce mi krwawi!!! ale nie mogê mu tego okazaæ.Synowej nie chcê niæ mówiæ o zachowaniu Kacperka,gdy¿ Ona ma tak¿e rozdarte serce!! To wszystko jest dla Nas za ¶wie¿e.Dlatego cieszê siê ¿e bêdê mog³a z Wami utrzymywaæ kontakt.   Pozdrawiam ca³± rodzinkê CUKIERECZKÓW !!!!!      GRA¯YNA.[/URL][/img]
Paradigm 722 Easy-Set 6mm

Kacperek z mam±     "W¶ród ludzi jest siê tak¿e samotnym"

Offline donata

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 26, 2007, 19:55:12 »
Grazyna pisalam do Ciebie na prywatna wiadomosc nie wiem czy juz czytalas.
Bardzo Cie rozumiem bo ja tez jestem babcia 2,5 letniej Julki ,ktora ma cukrzyce od 16 stycznia tego roku.
Osoby tu na Forum bardzo pomogli mi ,bo tak jak Ty na poczatku czlowiek nie wie co robic jest taki bez silny,ale trzeba uwierzyc,ze da sie rade i robic wszystko zeby pomoc dziecku.
Na pw podalam numer tel.dzwon jak tylko bedziesz mogla i chciala.
powodzenia, glowa do gory
Musimy byc silne zeby dac rade przeciwnoscia :roll:  :roll:
Juleczka z mam± i  siostr± Joasi±

Offline Gra¿y

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 103
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 26, 2007, 20:14:22 »
Droga Donato!!! Odpisa³am ju¿ Tobie na list na Wirtualnej.Proszê piszmy do siebiebie na forum .     GRA¯YNA.
Paradigm 722 Easy-Set 6mm

Kacperek z mam±     "W¶ród ludzi jest siê tak¿e samotnym"

Offline donata

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 26, 2007, 20:53:03 »
Grazynko pytasz gdzie mozna wypozyczyc pompe.Otoz ja zalatwialam to u przedstawiciela MiniMedu i wypozyczyli nam do czasu otrzymania pompy z Fundacji Jurka Owsiaka.Pompe polecam bardzo.Nasza Julka mowi ,ze to jej przyjaciolka a o penach nie chce slyszec.
Powodzenia
Juleczka z mam± i  siostr± Joasi±

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 26, 2007, 22:02:42 »
Witaj Gra¿yno!
G³owa do góry, bêdzie dobrze. Moja córcia ma teraz 3 latka a zachorowa³a jak mia³a roczek (dwa lata nam w lipcu stuknê³y z cukrzyc±). Wtedy nie mia³am jak t³umaczyæ, bo nie rozumia³a, teraz mówiê jej prawdê, ¿e jej trzustka nie daje insulinki i musimy daæ albo penem albo pomp±, musimy zmierzyæ poziomek, ¿eby wiedzieæ ile daæ insulinki itp., itd... dzieci wbrew pozorom bardzo szybko akceptuj± now± rzeczywisto¶æ. Podaj±c Kacperkowi insulinê my¶l tylko o tym, ¿e ratujesz mu ¿ycie a nie, ¿e robisz mu krzywdê k³uj±c penem. Pompa jest bardzo dobrym rozwi±zaniem u dziecka, które nie wiadomo ile zje, kiedy i co chce zje¶æ.
Napisz proszê jakie insuliny u¿ywacie.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua