Autor Wątek: Szkoła...  (Przeczytany 100400 razy)

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #495 dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:42:04 »
Jak czyta³am Wasze wpisy ponad rok temu o samodzielno¶ci itd to my¶la³am, ¿e to dla mnie strasznie odleg³y temat a dzi¶ moje dziecko koñczy 7 lat, jest w II klasie, sama sobie daje insulinê na posi³ki, sama chodzi do szko³y i wraca, ma swoje klucze do domu, lata z dzieæmi po dworzu po kilka godzin, bez pomiaru dozuje sobie glukozê i jest wszystko ok. Chyba czas zacz±æ szukaæ pracy bo ja ju¿ nie jestem a¿ tak potrzebna :)

[ Dodano: Pon 09 Wrz, 2013 ]
Podoba mi siê podej¶cie Kacpra Evity, mam nadzieje, ¿e moje dziecko te¿ takie bêdzie, ale chyba jest szansa, bo miedzy Natal± a Kacprem jest 4 lata ró¿nicy, a Natala ju¿ mnie zaskakuje - wiêc jest szansa :)
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline Monika74

 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #496 dnia: Wrzesień 09, 2013, 21:06:00 »
U Dagmarki w szkole s± wszyscy nauczyciele bardzo tolerancyjni. W pierwszej klasie Pani w³±czy³a film dla ca³ej klasy Lenny uczy o cukrzycy i poprosi³a o ksi±¿kê bo chcia³aby siê czego¶ nauczyæ o cukrzycy. A kole¿anki i koledzy s± bardzo opiekuñczy. Jak czytam jak inni rodzice maj± problemy w szkole czy w przedszkolu, to siê w g³owie nie mie¶ci. Dagmarka mierzy sobie cukier normalnie nie ukrywaj±c siê, na ³awce przy dzieciach, w przedszkolu tak by³o i teraz w szkole te¿ tak jest. Dlaczego jedne Panie staraj± sie pomóc, a inne odwracaj± siê i nie chc± mieæ z tym nic wspólnego
Jestem mam± s³odziutkiej córeczki Dagmarki.Pompa Paradigm 722 wk³ucia Sure-T 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #497 dnia: Wrzesień 09, 2013, 21:07:04 »
Aniu, po prostu dzieci to mali ludzie z ró¿nymi charakterami. Kacper faktycznie nie wstydzi siê choroby, mówi o niej bez skrêpowania.
Tylko pytanie: czy nie chce ¿ebym przychodzi³a do szko³y bo siê mamusi zaczyna wstydziæ czy faktycznie chce byæ samodzielny ...... ha! tego nie wiemy
wiesz pomijaj±c i¿ naprawdê jest samodzielny, radzi sobie w szkole, na basenie to gadzina jedna zaczyna kombinowaæ i to niestety w ró¿nym kierunku  ;)  :evil:
Ale my¶lê, ¿e tez nasze podej¶cie jest wa¿ne i nasza postawa wp³ywa na nasze dzieci.
Cieszê ¿e Natalka taka samodzielna - ale pamiêtaj  ;) b±d¼ czujna

p.s. a ja dalej szukam dawki na basen o 7,00, po³owa insuliny to chyba za ma³o, po basenie 180-200 - ten ranny basen nijak siê ma do tego pó¼niej
w ¶rodê dam po³owê + 0,5j i zobaczymy ......
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #498 dnia: Wrzesień 09, 2013, 22:21:36 »
Raz akurat wraca³am ko³o szko³y jak Natalia koñczy³a lekcje i wesz³am po ni±. Strasznie siê oburzy³a! Mówi, "MIA£A¦ NIE PRZYCHODZIÆ!".
a przed basenem daje ¶niadanie typu parówki, tosty, lub jajecznica bez przed³u¿onego i dzia³a, trzymaj± j± te bia³ka i t³uszcze. My mamy akurat tyle dobrze, ¿e Natala wyczuwa niskie ju¿ od 70 i zawsze jest akcja pomiar i dos³adzanie
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #499 dnia: Wrzesień 10, 2013, 08:42:42 »
Aniu, brawa dla Natalki! Mój Marcin te¿ w tym wieku by³ ju¿ samodzielny, ale faktycznie to zale¿y od wielu czynników. Moja córka na razie jeszcze potrzebuje pomocy, ale my¶lê, ¿e po I semestrze te¿ zacznê rozwa¿aæ t± ewentualno¶æ,¿e zamiast przychodziæ na ¶niadania, bêdzie sama pod nadzorem Pani podawaæ bolusa.
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #500 dnia: Wrzesień 19, 2013, 12:03:23 »
Cytat: "EVITA"
Kacper faktycznie nie wstydzi siê choroby, mówi o niej bez skrêpowania.


A mój Bartosz mimo ¿e ju¿ 11 rok jak choruje to wstydzi siê swojej choroby, poziom robi w ukryciu, nawet insulinê z pompy podaje tak ¿eby nikt nie widzia³, a pompê nosi w spodniach tak ¿eby broñ bo¿e siê nie odznacza³a  :sad: Nie umiem powiedzieæ dlaczego tak jest, bo ja nigdy nie ukrywa³am jego choroby.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #501 dnia: Wrzesień 19, 2013, 12:26:23 »
Cytat: "Becia"
a pompê nosi w spodniach tak ¿eby broñ bo¿e siê nie odznacza³a
Kaja tez nosi w spodniach co mnie wkurza bo g³upio wygl±da.... u dziewczynki :P  no ale ona totalnie sobie z tego nic nie robi:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #502 dnia: Wrzesień 19, 2013, 13:52:58 »
Marcin do czasu dojrzewania nie wstydzi³ siê...Teraz stara siê ukrywaæ, jak mo¿e...Nikt go nie dyskryminuje z tego powodu, ale "inno¶æ" w oczach nastolatków to zawsze krêpuj±cy temat...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #503 dnia: Wrzesień 19, 2013, 20:50:39 »
joanna ostrowsk, Twój syn do gimnazjum chodzi? Jak m³odzie¿ reagowa³a gdy dowiedzieli siê o chorobie kolegi
Zastanawiam siê jak to bêdzie w gimnazjum u Dawida
Peny , Novorapid, Lantus

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #504 dnia: Wrzesień 19, 2013, 21:26:42 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
ale "inno¶æ" w oczach nastolatków to zawsze krêpuj±cy temat...


to prawda ...
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #505 dnia: Wrzesień 20, 2013, 09:10:56 »
Cytat: "renata153"
Jak m³odzie¿ reagowa³a gdy dowiedzieli siê o chorobie kolegi
Zastanawiam siê jak to bêdzie w gimnazjum u Dawida
Reniu! Ja poinformowa³am o cukrzycy wychowawczyniê, da³am jej wszystkie materia³y oraz ksero" w pigu³ce" dla ka¿dego nauczyciela w-f (ma ich kilku- od ró¿nych dyscyplin)...Marcin mia³ siê "zaj±æ "kolegami...Wygl±da³o to tak: d³ugo siê ukrywa³ za plecakiem (pomiary),o odpinaniu pompy nie wspomnê, bo nie wiem, jak to robi³...Potem u¶wiadomi³am mu, ¿e takie ukrywanie mo¿e wzbudzaæ naprawdê ró¿ne podejrzenia...Przyzna³ siê wiêc, a reakcja taka: na wk³ucie wymy¶lili okre¶lenie "ufo",bo Marcin jest ogólnie spokojny i "inny" (nie pali, itd.)-uznali, ¿e pewnie z powodu cukrzycy...
Nikt mu nie robi ¿adnych przykro¶ci, m³odzie¿ w jego klasie jest wyluzowana w ka¿dym tego s³owa znaczeniu i mam wra¿enie, ¿e mój syn tam po prostu jest, ale stoi z boku (co nie znaczy, ¿e nie ma kolegów).Marcin doskonale sobie radzi, zreszt± tak by³o ju¿ w podstawówce i to jest najwa¿niejsze.
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #506 dnia: Wrzesień 20, 2013, 12:27:48 »
Moje dziecko w podstawówce, nawet chyba sobie nie u¶wiadamia³o do koñca, ¿e czym¶ siê ró¿ni. By³a to klasa integracyjna, co uwa¿am jest ¶wietne dla cukiereczków (takie mam do¶wiadczenia) Latali po korytarzu ca³± hord±. Na 2 ¶niadaniu mia³ zwykle asystê, ja mu mierzy³am, podawa³am bolusa, on gada³ z kumplami w tym czasie...Czasami musia³am go szukaæ po szkole bo tak siê ¶wietnie bawi³ z kumplami i zapomina³ o mierzeniu i 2 ¶niadaniu.¦wietna integracja dzieci, ¶wietna integracja rodziców.
Gimnazjum to trudny temat nie tylko dla cukiereczków, dla wszystkich uczniów. Nastolatki s± bardzo wra¿liwe na swoim punkcie, do tego nowa szko³a. Stres totalny.
Nam siê znowu upiek³o, trafili¶my na ¶wietnego pedagoga, który kocha swoj± prace i dzieciaki.  By³y jakie¶ drobne problemy, ale dotyczy³y one czego¶ innego. Np kto kujon, a kto nie kujon ;) To by³a ¶wietna klasa, nie by³a integracyjna, ale ¶wietne dzieciaki i rodzice. Moje dziecko nie ukrywa³o siê ani z mierzeniem, ani z cukrzyc±. :)  Na koniec gimnazjum bardzo siê zgrali, by³y ³zy i smutek z rozstania.  Moje dziecko posz³o do gimnazjum razem z kumplami z podstawówki, tak¿e mia³ pewien bonus...
Teraz zaczyna liceum, zobaczymy jak bêdzie, ale znowu w klasie ma znajomych i z klasy w podstawówce i z klasy w gimnazjum. Ju¿ zd±¿yli siê umówiæ ca³± klas± i pój¶æ na Kebab integracyjny. Nie chwalê jednak dnia przed zachodem s³oñca, mam nadziejê,¿e bêdzie OK

Szko³y zawsze wybiera³am rozwa¿nie, bardzo siê przygl±da³am wszystkiemu. To nie by³y przypadki. Np szko³y podstawowe integracyjne mia³am 2 do wyboru i po pierwsze odwiedzi³am je obie. Porozmawia³am z kim siê da. Zdajê sobie sprawê, nie ka¿dy ma wybór taki du¿y jak w stolicy szkó³. Warto jednak o ka¿dej szkole zrobiæ wcze¶niej wywiad. Ja zbiera³am wszystkie informacje i te oficjalne i nieoficjalne.

Pozdrawiam.
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #507 dnia: Wrzesień 24, 2013, 21:33:51 »
Wczoraj Bartosz na II ¶niadanie w szkole mia³ 303, wiêc podali¶my korektê i mia³ na nastêpnej przerwie zrobiæ poziom cukru i  do mnie zadzwoniæ. Czekam i czekam, zero telefonu, wiec dzwoniê akurat zaczê³a siê lekcja, a mój Bartosz mówi "..........przecie¿ wiesz ¿e siê wstydzê przy kolegach i mia³em wyj¶æ z lekcji i zrobiæ poziom cukru i do Ciebie zadzwoniæ........." Rêce mi opadaj±, nie wiem ju¿ jak mam z nim rozmawiaæ i t³umaczyæ ¿e nie ma siê czego wstydziæ.Niejednokrotnie ogl±daj±c zamieszczone zdjêcia waszych dzieci, pierwsze co to zwracam uwagê jak nosz± pompê i pokazujê Bartkowi ¿e inne cukiereczki siê nie wstydz±. Bartek ogl±da te zdjêcia ale i tak dalej jak mo¿e maskuje siê z chorob±.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #508 dnia: Wrzesień 25, 2013, 01:31:28 »
Becia 303 to ju¿ kwalifikuje siê do zabrania dziecka ze szko³y, ja bym tak zrobi³a.

Pozdrawiam.
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #509 dnia: Wrzesień 25, 2013, 09:28:12 »
A ja nie. Podajemy korektê i ka¿e mu du¿o piæ.  Nie zdarzy³o nam siê zabieraæ Kacperka ze szko³y.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm