Autor Wątek: Szkoła...  (Przeczytany 100523 razy)

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #360 dnia: Sierpień 28, 2012, 21:09:42 »
Ewu¶ dziêki  :588:  
Ja pismo do Rady Pedagogicznej pisa³am w zesz³ym roku jak Bartosz szed³ do IV klasy, w tym roku ju¿ chyba nie muszê, ale wpis do dziennika jak najbardziej wychowawczyni podam  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline bounty123

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #361 dnia: Sierpień 28, 2012, 22:49:52 »
Mam pro¶bê, je¶li mo¿ecie pode¶lijcie mi te¿ co¶ takiego proszê i z góry dziêkujê. Szko³a zbli¿a siê du¿ymi krokami. :D
Po ka¿dym dniu trzeba postawiæ kropkê, odwróciæ kartê i zaczynaæ na nowo.

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #362 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:10:18 »
Ewuniu!Bardzo,bardzo dziêkujê! :)  :)  :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #363 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:33:55 »
Nie da siê tego na forum napisaæ?
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #364 dnia: Sierpień 29, 2012, 06:27:43 »
Ok. trochê siê rozjecha³o ale wrzuci³am Podkre¶lam, ¿e ja tak to widzê i tak napisa³am.  Nie oczekujê komentarzy ;)


E….. T………….
                  Szczecin, 28.08.2012r.
……………………..
……………………


                            
                                                                                                 Do Dyrektora ……
                          
                                                                                                 Pani …………………


      Jestem mam± ucznia klasy  4a  Kacpra T……….. Syn mój od 3 lat choruje na cukrzycê typu I.
Trafi³ do SP … w roku 2009 do klasy I,  nied³ugo po zdiagnozowaniu u niego choroby. Jako rodzice byli¶my pe³ni obaw, kiedy syn rozpoczyna³ naukê w szkole, ale dziêki ogromnej ¿yczliwo¶ci dyrekcji szko³y, wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli pierwsze 3 lata szko³y przebieg³y bez problemów.
Wychowawca klasy bêd±c w ¶cis³ej wspó³pracy i kontakcie z nami – rodzicami wspiera³ syna w czynno¶ciach zwi±zanych z chorob±.
Kacper  uczêszcza do klasy p³ywackiej, uczestniczy we wszystkich zajêciach, wycieczkach szkolnych organizowanych przez szko³ê.
Choroba Kacpra nie nak³ada na niego wielu ograniczeñ, ale wymaga wykonania pewnych czynno¶ci, takich jak pomiar cukru, czêsto telefon do rodzica celem uzgodnienia dawki insuliny.
      Od 01.09. Kacper rozpocznie naukê w klasie 4 p³ywackiej. Wi±¿e siê ze zwiêkszeniem ilo¶ci nauczycieli, którzy bêd± mieli kontakt z dzieckiem.
      Zwracam siê z pro¶b± do pani Dyrektor o poruszenie na najbli¿szej Radzie Pedagogicznej problemu dziecka przewlekle chorego funkcjonuj±cego w szkole – w tym przypadku dwójki dzieci choruj±cych na cukrzycê, a uczêszczaj±cych do SP …..
Proszê o zobowi±zanie nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat choroby ucznia, m.in. poprzez analizê publikacji z serii „One s± w¶ród nas”.
W ww. publikacji wydanej w 2008, znajduje siê m.in. czê¶æ pt. „Dziecko z cukrzyc± w szkole i przedszkolu”.  Zawiera ona praktyczne informacje, opracowane przez lekarzy specjalistów na temat postêpowania z chorym dzieckiem na terenie szko³y.
W roku 2009 seria zosta³a przekazana do szkó³ i placówek oraz opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
      Syn mój jest bardzo samodzielny i wszystkie czynno¶ci zwi±zane z chorob± wykonuje samodzielnie. Mierzy cukier, podaje insulinê, obs³uguje pompê insulinow±. Od nauczyciela potrzebuje przede wszystkim wyrozumia³o¶ci, kiedy w trakcie lekcji bêdzie musia³ zmierzyæ cukier i zje¶æ posi³ek, je¶li tego bêdzie wymaga³ niski poziom cukru.
Kiedy po dzwonku na lekcjê bêdzie musia³ dokoñczyæ posi³ek – poda³ insulinê i musi zje¶æ wszystko.
Nauczyciel dziecka chorego na cukrzycê powinien zawsze pamiêtaæ, ¿e takie dziecko jest w klasie i wiedzieæ jak reagowaæ w przypadku z³ego samopoczucia ucznia.
Oczywi¶cie Kacper jak i my rodzice staramy siê, aby choroba „nie przeszkadza³a” dziecku w nauce, ale czêsto nie mamy wp³ywu na wahania poziomu cukru.
      Jako rodzice zobowi±zujemy siê do pe³nej wspó³pracy z wychowawc± klasy oraz pozosta³ymi nauczycielami. Postaram siê porozmawiaæ z ka¿dym nauczycielem osobi¶cie, dostarczyæ dodatkowe materia³y na temat choroby syna. Wzorem poprzednich lat sporz±dzê informacjê „w pigu³ce”, która bêdzie na sta³e w dzienniku klasy.

Dodatkowo proszê Pani± Dyrektor o rozwa¿enie zorganizowania szkolenia
kadry pedagogicznej i pozosta³ych pracowników szko³y w zakresie postêpowania z dzieckiem chorym na cukrzycê. Ze swej strony oferujê pomoc w organizacji takiego szkolenia poprzez umówienie lekarza diabetologa, który bezp³atnie takie szkolenie móg³by przeprowadziæ.
      Wyra¿am nadziejê, ¿e Dyrekcja oraz grono pedagogiczne SP …  bêdzie wspó³pracowaæ z nami rodzicami, a szko³a SP …. nadal bêdzie szko³± tolerancyjn± i przyjazn± wszystkim uczniom.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #365 dnia: Sierpień 29, 2012, 08:38:06 »
sorki, ¿e siê"wtrancam" :P ale jedn± rzecz bym zmieni³:
"... ale czêsto nie mamy wp³ywu na wahania poziomu cukru. "
napisa³bym
"... ale nie zawsze mamy wp³yw na wahania poziomu cukru. "
¿eby tak od razu nie straszyæ szanownego pana dyrektora ;)
pozdro

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #366 dnia: Sierpień 29, 2012, 10:05:11 »
a ja my¶lê tak.... nie zmieniajmy tu na forum tego  pisma EVITY- niech ka¿dy to zrobi na w³asne potrzeby i wg w³asnego uznania... bo zrobi siê znowu kocio³..... a tak prosto jest podane na tacy pismo
Ewka jeszcze raz dziêki ... ja zmodyfikowa³am po swojemu ,  siostra poprawi³a przecinki :P  i pismo zawioz³am dzisiaj do szko³y-zd±¿y³am przed rad±:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #367 dnia: Sierpień 29, 2012, 10:26:12 »
o dziekujê Ci bardzo bo w³a¶nie dlatego nie chcia³am tu wrzucaæ. Ja mia³am taki pomys³, ktos mo¿e mieæ zupe³nie inny :)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #368 dnia: Sierpień 29, 2012, 16:37:15 »
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #369 dnia: Sierpień 29, 2012, 19:51:10 »
Mam problem z ustaleniem, jak Natalka bêdzie funkcjonowaæ w szkole. Chodzi mi o posi³ki, Natalia nadal jest na penach. Sama jeszcze nie potrafi podaæ insuliny, a idzie do pierwszej klasy. Jak posi³ek zgra siê z przerwami, nie ukrywam, ¿e nie chcia³abym, ¿eby Natalia jad³a na lekcjach. Natalia jest na actrapidzie, a novorapid ma na kolacjê, mo¿e powinnam rano jej dawaæ novorapid, ¿eby tego drugiego szczytu dzia³ania nie by³o.. i bêdê lecieæ do szko³y na przerwy na drugie ¶niadanie. Jak by¶cie to roztrzygneli? Jutro mam wizytê w akademii i dowiem siê co z nasz± pomp±.
Strasznie mêczy mnie ta cukrzyca, chyba jaki¶ dó³ mnie ³apie...............  :(
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #370 dnia: Sierpień 29, 2012, 19:55:55 »
Cytat: "aniasolt"
Strasznie mêczy mnie ta cukrzyca, chyba jaki¶ dó³ mnie ³apie............... :(
nie tylko ciebie... mnie te¿ tylko ¿e z powodu mojej mamy :evil:  :(
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #371 dnia: Sierpień 29, 2012, 21:09:46 »
dziêki jeszcze raz, dzi¶ ju¿ zamios³am do szko³y, oj jak mnie to wszystko przerasta, ale Kamil w koñcu nauczy³ siê mierzyæ cukier, sam podaje inusilnê, ale ¿eby nie by³o tak piêknie ma wilcze g³ody i non stop by jad³, przez wakacje nie walczy³am z nim a¿ tak bardzo, ale pora siê wzi±¶æ w gar¶æ i pilnowaæ przerw miêdzy posi³kami, nie bêdzie ³atwo:(
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #372 dnia: Sierpień 29, 2012, 21:14:30 »
karioka,  ile ja siê Twojego listu naszuka³am  :roll:  i nie moglam znale¼æ bo chcia³am je dziewczynom podaæ.
 Ja wla¶nie wzór tego listu w zesz³ym roku zanios³am na Radê Pedagogiczn±  :)
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #373 dnia: Sierpień 29, 2012, 21:16:26 »
Aniu, mój Kacperek przez pierwsze pó³ roku I klasy by³ na penach. By³ wtedy w remisji i jad³ II ¶niadanie w szkole bez insuliny, ale jak trzeba by³o do szko³y chodzi³a babcia i podawa³a insulinê.
Pompa + telefon komórkowy rozwi±za³y nam wiêkszo¶æ problemów.
Chyba Novorapid i twoja wizyta w szkole bêdzie lepsza ale to ju¿ sama musisz podj±æ tê decyzjê. Walcz o pompê.
Ja mo¿e nie mam do³a, ale jaka¶ jestem zmêczona t± chorob±. Kacper jutro idzie do szpitala na badania (3 dni) i postanowi³am ¿e jak wróci to biorê siê za to choróbsko.
Cukry ostatnio nie najgorsze, ale zdecydowanie mog³yby byæ lepsze. Chyba zacznê pisaæ ¿eby mieæ lepszy obraz.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline olivka

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 493
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #374 dnia: Sierpień 29, 2012, 22:08:32 »
Cytat: "EVITA"
Kacper jutro idzie do szpitala na badania (3 dni)


sam idzie???
Paradigm 554 ,wklucia Quick-set 6mm
novorapid