Autor Wątek: Szkoła...  (Przeczytany 102438 razy)

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szkoła...
« dnia: Wrzesień 07, 2004, 22:46:26 »
Moja ma³a od kilku dni chadza do szko³y. Co prawda to dopiero "zerówka" tym niemniej w szkole. Bardzo siê jej podoba. W czasie weekendu ci±gle siê pyta³a kiedy bêdzie poniedzia³ek no i w ogóle bardzo jest zmartwiona ¿e to tylko 5h dziennie... Niepokoi j± co prawda fakt ¿e nic siê nie ucz±.
A tak w ogóle to pani mnie pocieszy³a poniewa¿ zawsze uwa¿a³am Ewê za zbyt ¿yw± osóbkê, a pani twierdzi ¿e nic z tych ¿eczy nie mo¿e siê dopatrzyæ. Owszem jest bardzo towarzyska i na pewno nie jest spokojna dziewczynk± ale wszystko w jak najlepszym porz±dku.
Dzisiaj by³y¶my równie¿ na pierwszej lekcji p³ywania. Oprócz tego zapisa³am ja jeszcze na kilka zajêæ. Zobaczymy jak to wszystko bêdzie funkcjonowaæ jak zrobi sie trochê zimniej.
Troche siê rozpisa³am ale ostatnio tak ¿adko mogê tu bywaæ...
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2015, 23:45:04 wysłana przez marder »

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2004, 23:05:22 »
Witaj Asiu:-) Brakowa³o Ciebie   :grin: Tez chcemy zapisac Martynkê na basen,ale teraz ma katar.Odczekamy i zaczniemy "naukê".Trzymam za Was kciuki:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2004, 21:49:11 »
A ja mam problem z Ew±. Zaczê³a chodziæ do zerówki i wszystko by³o w porz±dku do czasu gdy zaczê³a siê coraz bardziej nudziæ. Prawda jest taka ¿e Ewa podrêczniki do zerówki np."ABC sze¶ciolatka" rozwi±zywa³a jak mia³a jakie¶ 4, 4 i pó³ roku. Natomiast wydawa³o mi siê, ¿e jest tak ruchliwym dzieckiem ¿e nie wysiedzi w ³awce no i do tego cukrzyca. A tu pani mi mówi ¿e powinnam j± pos³aæ do I klasy. Dyrektor skierowa³ mnie do poradni na badanie dojrza³o¶ci szkolnej. Przechodzê teraz straszne katusze co zrobiæ ¿eby nie by³o bardzo ¼le. Do poradni oczywi¶cie pójdziemy, ale sama nie wiem co dalej, bo ostateczna decyzja nale¿y do rodziców...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2004, 22:23:39 »
Asiu  :grin: to wspaniale:-) to ¶wiadczy o tym,¿e wiele czasu spêdzi³a¶ z córk±;-) a nie na ogl±daniu seriali typu:"Moda na sukces" :lol:  :lol: Moja Martyna dzis akurat powiedzial±,¿e chce i¶æ szybciej do szko³y:-) Zobaczymy:-) Póki co ma 4 lata i naprawdê wiele potrafi.W przedszkolu tez sie nudzi³a.Teraz pójdziemy od pa¼dziernika,wiêc zobaczymy co bêdzie.A jesli chodzi o Ewciê - uwazam,ze trzeba zapytaæ specjalisty.Je¶li on zadecyduje,ze Ewcia nadaje siê to powinna¶ daæ j± szko³y:-)Póki nie ma zaleg³o¶ci.I jeszcze jedno: Zapytaj Ewciê,czy chce i¶æ szybciej do szko³y:-) W koñcu to jej zdanie sie liczy:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 11, 2004, 19:02:44 »
Ja te¿ s±dzê, ¿e je¶li po badaniu oka¿e siê, ¿e nadaje siê do 1 klasy, to powinna¶ j± przepisaæ. Szkoda ¿eby nudzi³a siê w zerówce. Je¿eli Ewa stwierdzi ¿e w szkole nie dzieje siê nic nowego i ciekawego i utrwali to przekonanie, to mo¿e mieæ k³opoty w wy¿szych klasach, bo stwierdzi ,¿e nie musi siê przyk³adaæ, bo wszystko wie.
Pozdrawiam :lol:
Mirk@

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2004, 09:10:33 »
We wtorek mam siê dowiedzieæ o termin badania. Mam nadziejê, ¿e szybko wszystko siê rozstrzygnie i zobaczymy. Rozmawia³am z Ew±, bardzo chce i a¿ siê boje co bêdzie jak zostanie w zerówce. Staram siê tonowaæ jej zapêdy i mówiæ ¿e ma fantastyczn± pani±, super zeróweczkê itd. zw³aszcza ¿e to prawda...
A na razie trochê nam siê Ewa przeziêbi³a. 37,5 i katar. Mam nadziejê ¿e nie bêdzie dalszego ci±gu...
Aha, w pi±tek Ewa by³a na Akademii Teatralnej i jest zachwycona. To jak na razie jej ulubione zajêcia. Ja te¿ je lubiê bo s± najbli¿ej ze wszystkich w dodatku mo¿emy z ró¿nymi mamami na zmiane prowadziæ dzieci.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2004, 09:30:54 »
Asiu ja trzymam kciuki :-) I czekam z niecierpliwo¶ci±  na wie¶ci :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 15, 2004, 22:37:38 »
Dzisiaj by³am z Ewcia do kontroli z krêgos³upem. I niestety jest gorzej. Mamy skierowapliwo¶cinie na gimnastykê, masarze i jeszcze jakie¶ masarze wodne, bo ma jaki¶ przykurcz i st±d problemy z postaw±. Tak wiêc coraz bardziej zastanawiam sie nad t± pierwsz± klas± (siedzenie w ³awkach). Badanie mamy za tydzieñ, ale mój zapa³ bardzo ostyg³ po wczorajszym zebraniu. Porozmawia³am trochê z wychowawczyni± Ewci i jest to tak fajna pani, ¿e szkoda by mi by³o zmieniaæ na chyba jednak nie tak fajn± z tego co zd±¿y³am siê dowiedzieæ. Z niecierpliwo¶ci± czekam na badanie, ale mam coraz wiêcej w±tpliwo¶ci... Mo¿e kto¶ z Was ma do¶wiadczenia z pierwsz± klas± i co¶ mi podpowie...
Ps. pani równie¿ jest bardzo pozytywnie nastawiona do Ewci cukrzycy a to jest dla mnie równie¿ bardzo wa¿ne.
Zastanawia³am sie nad pseudo zadaniami domowymi dla Ewy, które by jej pani ocenia³a (wiadomo jakie to wa¿ne dla dzieci w tym wieku, a Ewa bardzo chce w koñcu odrabiaæ jakie¶ zadania). Takimi ¿eby faktycznie trochê siê wysili³a. Sama ju¿ nie wiem...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2004, 11:53:21 »
Asiu,nie rezygnuj z powodu krêgos³upa...Bêdzie chodziæ na zabiegi i bêdzie poprawa:-) A je¶li Ewcia czuje siê na si³ach pój¶c do szko³y i psycholog nie bêdzie mieæ przeciwwskazañ to pozwól jej:-) wiem,ze obawiasz siê ,ale jako rodzice powinnismy mieæ tyle odwagi,co nasze pociechy:-) Bo maj± jej wiêcej od nas  :grin:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2004, 17:54:03 »
a ja szczerze nie chcia³abym isc rok wcze¶niej do szko³y. Pó¼niej zawsze znajduj± siê jakie¶ problemy. Po co jej skracaæ dzieciñstwo? Niech siê cieszy póki mo¿e. Te zadania domowe wydaj± mi siê lepszym rozwi±zaniem.
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2004, 10:32:15 »
Tak wiêc po bardzo intensywnych przemy¶leniach postanowili¶my, ¿e jednak zostawimy Ewciê w zerówce. Nie wiem czy robiê dobrze, ale rozmawia³am z wieloma rodzicami dzieci które posz³y rok wcze¶niej i wszystkie jesnak chodzi³y do zerówki. Poza tym w 1 kl. te¿ ¿adnych rewelacji nie biora i chyba jednak to nie szko³a najbardziej rozwija nasze dzieci (""cz³owiek rodzi siê m±dry tylko pó¼niej idzie do szko³y... - co¶ w tym jest). Stawiam na zajêcia pozalekcyjne i angielski ze mn± jakie¶ 5x w tygodniu (po ok. 20 min). Ewa chodzi na Akademiê Teatraln±, Nutkê-zajêcia wokalno-taneczne, Taniec, Basen i Gimnastykê Korekcyjn± - niestety musi. Tak wiêc mo¿e nie bêdzie tak ¼le, w koñcu rozwój dziecka to nie tylko pisanie literek. Poza tym w drodze wyj±tku pani zapisa³a j± do biblioteki szkolnej. Normalnie dzieci zapisuj± siê w po³owie I kl. Ewa jest b dumna i czyta, czyta, czyta. Ca³y czas mam dylematy, ale chyba to jednak trochê pó¼no na taka zmianê zw³aszcza ¿e wszyscy mówi± ¿e w zerówce s± b fajne dzieci a w pierwszych klasach straszne ³obuziaki i to nie w tym pozytywnym sensie. Strasznie sie rozpisa³am, ale chyba staram siê sam± siebie przekonaæ ze podjê³am dobr± decyzjê.
Ps. Pani Ewci wczoraj rozbroi³a mnie zupe³nie gdy po szkole zobaczy³a nas na placu zabaw i podesz³a ¿eby siê spytaæ czy Ewa po szkole mia³a dobry cukier. Bardzo szczê¶liwa powiedzia³a, ze przed 2 ¶niadaniem by³o 72 i super bo nie musia³a ju¿ mnie niepokoiæ i sama da³a sobie radê... No powiedzcie czy taka pani± mo¿na opu¶ciæ?

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2004, 14:00:12 »
A mnie rodzice nie wys³ali wcze¶niej do szko³y, mimo ¿e ju¿ w wieku 6 lat p³ynnie (naprawdê!) czyta³em i bez problemów pisa³em. W ca³ej szkole podstawowej nic siê nie uczy³em, a mimo to skoñczy³em j± "z czerwonym paskiem".
No i nie nauczy³em siê... uczyæ. Zwyk³ej, organicznej pracy. Ca³e szczê¶cie, ¿e wci±¿ mam naprawdê spory zapas mo¿liwo¶ci intelektualnych... Ale zdecydowanie wydaje mi siê, ¿e du¿o lepiej bym wyszed³ w ¿yciu na wcze¶niejszym pój¶ciu do szko³y.
Nie t³am¶my u dzieci mózgu, a ewentualne zapó¼nienie fizyczne w stosunku do kolegów i kole¿anek ze szko³y niwelujmy zajêciami sportowymi.
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 22, 2004, 14:07:41 »
Takich wiadomosci chcia³oby siê czytac wiecej  :grin:  :grin:  :grin: Ale te¿ i od nas to zalezy:-) Asiu decyzjê podjê³a¶ znajac swoje dziecko :-) I na pewno jest s³uszna:-) Moja juz chce isæ do szko³y  :grin: Ma jeszcze troche czasu,ale te¿ postaram siê,aby mog³a rozwijaæ sie jak najlepiej:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 23, 2004, 00:59:20 »
Dzisiaj moje dziecko musia³o och³on±æ ze swoj± najlepsz± kole¿ank± i kilkoma ch³opakami w ³awce dla rozrabiaków. Mo¿e i potrafi sie skoncentrowaæ ale chyba nie na d³ugo. To jest po prostu ma³y wulkanik choæ w domu mam spokój wieczorami bo CZYTA, "mamo jeszcze tylko stronê" - gdy ka¿ê jej i¶æ spaæ. No i pozwalam, bo to tak troche jakbym s³ysza³a siebie i to nie tylko jako dziecko. Ja po prostu kocham ksi±¿ki i mo¿e Ewcia te¿ ma to w genach...
Nie wiem czy dobrze zrobi³am. Po prostu my¶lê ¿e ta 1kl i tak by jej zanadto nie rozwinê³a a mog³aby st³amsic jej temperament. Nie do koñca chce tego bo przecie¿ najwa¿niejsza jest akceptacja i branie dziecka takim jakim jest. Nie chcê jej wyciszaæ na si³ê (oczywi¶cie nie mam na my¶li totalnej samowolki i rób dziecko co chcesz tylko sie nie stresuj). My¶lê ¿e to zaprocentuje w przysz³o¶ci wy¿sz± samoocen± i niepoddawaniem siê presji tego, ¿e wszyscy tak robi±.
Mo¿e nie mam racji ale taki ju¿ los pierwszego dziecka. Gdzie¶ czyta³am ¿e tak naprawde to pierwsze dziecko powinno siê "wyrzuciæ" jako odpad i wtedy jako doswiadczony rodzic zaj±æ sie wychowywaniem dzieci spokojnie i bez eksperymentów na tak± skalê... :wink:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Szko³a...
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 23, 2004, 07:49:36 »
Cytat: "Asia"
Gdzie¶ czyta³am ¿e tak naprawde to pierwsze dziecko powinno siê "wyrzuciæ" jako odpad i wtedy jako doswiadczony rodzic zaj±æ sie wychowywaniem dzieci spokojnie i bez eksperymentów na tak± skalê... :wink:

hmmm ja sie, prawde, mowiac pierwszy raz spotykam z takim stwierdzeniem.
Ale to dla mnie nieprawda - jak patrze na te wszystkie 'znajome' dzieci i widze roznorodnosc zachowan, to mysle ze i przy drugim i trzecim i kolejnym musialabym 'eksperymentowac' tak jak przy pierwszym  :roll:  :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia