Autor Wątek: Czego oczekiwaæ od sze¶ciolatka?  (Przeczytany 2916 razy)

Offline karioka

  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 2225
    • Zobacz profil
Czego oczekiwaæ od sze¶ciolatka?
« dnia: Marzec 24, 2011, 21:20:47 »
Czasami zadajemy sobie pytanie, czy moje dziecko rozwija siê prawid³owo. Czy gotowe jest do podjêcia nauki w szkole. Od dziecka sze¶cioletniego ¶mia³o mo¿emy oczekiwaæ:
-poprawnej wymowy wszystkich g³osek i grup spó³g³oskowych,
ale zdarza siê , ¿e du¿a grupa dzieci ma jeszcze problemy z g³oskami pojawiaj±cymi siê najpó¼niej - sz, ¿, cz, d¿, r;
-do¶æ bogatego s³ownictwa, poprawnego budowania zdañ, wyra¿ania swoich my¶li;
-umiejêtno¶ci samorzutnego wypowiedzenia siê na temat obrazka (co i kogo przedstawia, co tam siê dzieje - nazywanie czynno¶ci);
-umiejêtno¶ci porównywania (odnajdywania ró¿nic i podobieñstw) oraz klasyfikowania przedmiotów pod wzglêdem: wielko¶ci, koloru, kszta³tu, czy funkcji u¿ytkowej wskazanego przedmiotu;
-umiejêtno¶ci analizy i syntezy s³uchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
(tzw. g³oskowania);
-umiejêtnego wyodrêbniania g³osek na pocz±tku, na koñcu i w ¶rodku wyrazu , oraz samodzielnego wymy¶lania wyrazów rozpoczynaj±cych siê dan± g³osk±, wyklaskiwania wyrazu sylabami;
-umiejêtno¶ci okre¶lania i nazywania: po³o¿enia przedmiotu w stosunku do innych przedmiotów: blisko, daleko, miêdzy, wewn±trz, na zewn±trz, na brzegu, obok, nad i pod;
-kierunku: w ty³, do przodu, do góry, w dó³, przed siebie, w bok, na wprost
-wielko¶ci przedmiotu: ma³y - wiêkszy - najwiêkszy, taki sam, gruby - chudy, d³ugi, d³u¿szy, najd³u¿szy, krótki,
-ciê¿aru: ciê¿ki, lekki, l¿ejszy, taki sam
-czasu i jego up³ywu: rano, po³udnie, wieczór, d³ugo, d³u¿ej, krótko, teraz, przedtem, potem, najpierw dzisiaj, wczoraj, jutro;
-umiejêtno¶ci rozpoznawania (nie czytania) niektórych wielkich i ma³ych liter drukowanych (ale bez dwuznaków: sz, cz, rz, ch, bez „±” i „ê”, „j”, bez zmiêkczeñ) oraz cyfr;
-umiejêtno¶ci uwa¿nego s³uchania opowiadania, ¶piewu;
-umiejêtnego u¿ywania podstawowych zwrotów grzeczno¶ciowych (przepraszam, do widzenia...).
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.