Autor Wątek: Jak dokonaæ wyboru?  (Przeczytany 4528 razy)

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« dnia: Marzec 24, 2011, 21:13:28 »
Wielu rodziców zastanawia siê, czy pos³aæ dziecko do szko³y w wieku sze¶ciu lat czy w wieku siedmiu lat. Nadchodz±cy rok szkolny jest ostatnim rokiem, w którym rodzic mo¿e dokonaæ wyboru. Pó¼niej jest ju¿ obligatoryjne - sze¶ciolatek w I klasie. Zanim rodzice zdecyduj± siê pos³aæ dziecko do szko³y, warto odpowiedzieæ sobie na wiele pytañ - czy dziecko potrafi i w jakim stopniu. Na stronie MEN jest nowa podstawa programowa, a w niej zawarte umiejêtno¶ci dziecka po ukoñczeniu klasy pierwszej. Czy dziecko zdo³a opanowaæ te umiejêtno¶ci?
Byæ mo¿e w podjêciu decyzji pomog± poni¿sze pytania zawieraj±ce umiejêtno¶ci dziecka przekraczaj±cego próg szkolny.
1. Czy dziecko potrafi kolorowaæ obrazek nie wykraczaj±c poza linie?
2. Czy lubi rysowaæ? Czy prawid³owo obchodzi siê z przyborami do rysowania?
3. Czy potrafi lepiæ z plasteliny, modeliny?
4. Czy potrafi ci±æ no¿yczkami wed³ug wytyczonej linii prostej i krzywej?
5. Porównaj wykonane przez dziecko rysunki ludzi z rysunkami innych dzieci:
a) czy postaæ jest kompletna?
b) czy czê¶ci cia³a s± proporcjonalne do ca³o¶ci?
c) czy czê¶ci cia³a rozmieszczone s± w³a¶ciwie?
6. Czy potrafi sortowaæ klocki wg barwy, kszta³tu, wielko¶ci?
7. Czy potrafi kojarzyæ przedmioty lub obrazki "pasuj±ce do siebie"
8. Czy potrafi znale¼æ kilka ró¿nic w dwu przedmiotach lub obrazkach pozornie identycznych?
9. Czy potrafi odtworzyæ wzór z klocków?
10. Czy potrafi sortowaæ znane przedmioty i obrazki wg okre¶lonego kryterium, np. ubranie, owoce, zabawki?
11. Czy potrafi dobieraæ do wzoru:
a) takie same obrazki,
b) takie same litery,
c) takie same s³owa?
12. Czy prawid³owo ró¿nicuje d¼wiêki z otoczenia?
13. Czy potrafi wyró¿niæ d¼wiêk na pocz±tku i na koñcu wyrazu?
14. Czy potrafi zró¿nicowaæ d¼wiêki podobne, np. Tomek- domek?
15. Czy potrafi odtworzyæ prosty uk³ad rytmiczny
16. Czy potrafi rozwi±zywaæ zagadki
17. Czy podczas æwiczeñ gimnastycznych ma trudno¶ci z wykonaniem pokazanego zadania?
18. Czy potrafi skakaæ kilka kroków w przód i w ty³:
a) na jednej nodze?
b) na obu nogach?
19. Czy potrafi ustaæ z zamkniêtymi oczami najpierw na jednej, potem na drugiej nodze przez 5 sekund?
20. Czy wystêpuj± u dziecka skurcze lub tiki: drobnych miê¶ni jêzyka i warg, inne?
21. Czy potrafi samo zawi±zaæ sznurowad³o i zapi±æ guziki?
22. Czy potrafi wys³uchaæ 4 - 5 poleceñ, a nastêpnie zastosowaæ siê do nich?
23. Czy potrafi po skoñczonym zajêciu posprz±taæ po sobie?
24. Czy zawsze koñczy rozpoczêt± prace?
25. Czy potrafi podczas zajêæ grupowych czekaæ na swoj± kolej?
26. Jaka jest trwa³o¶æ uwagi:
a) gdy s³ucha opowiadañ lub muzyki,
b) gdy bierze udzia³ w czynno¶ci grupowej,
c) gdy bawi siê zabawkami konstrukcyjnymi?
27. Czy jest bardzo ruchliwe, czy jest zamkniête w sobie, czy jest "odludkiem"?
28. Czy podczas wykonywania zadania ³atwo rozpraszaj± je przypadkowe bod¼ce,
np. szelest papieru podczas s³uchania opowiadania?
29. Czy odró¿nia lew± stronê swego cia³a od prawej? Czy nie okre¶la ich odwrotnie?
30. Czy pos³uguje siê zawsze jedn± rêk± w pracach wymagaj±cych wyboru - któr±?
Czy pracuje obiema rêkami zamiennie?
31. Czy wystêpuj± u niego perseweracje, tj. czy powtarza raz za razem te same s³owa lub czynno¶ci?
32. Czy wystêpuj± echolalia, tj. powtarzanie s³ów poprzednio us³yszanych, np. zadanego pytania?
33. Czy w opowiadaniu pos³uguje siê pojedynczymi s³owami, kilkuwyrazowymi zwrotami,
czy pe³nymi zdaniami?
34. Czy prawid³owo wymawia wszystkie g³oski?
35. Czy wyra¿a siê poprawnie pod wzglêdem gramatycznym, czy nie ma trudno¶ci
ze znajdowaniem w³a¶ciwych s³ów?
Warto przygl±dn±æ siê dziecku pod tym k±tem. £atwiej nam bêdzie podj±æ decyzjê.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6081
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2011, 10:33:32 »
tylko nie zapominajcie o sferze emocjonalnej.... która czêsto jest pomija podczas podejmowania decyzji o posy³aniu  rok wcze¶niej do szko³y.....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2011, 23:44:29 »
99% tych czynno¶ci moja Julka potrafi³a wykonaæ maj±c 4 lata :shock:  Sporo czasu spêdzi³am z Juli klas± i powiem, ¿e nie u wszystkich ale u wiêkszo¶ci 5 latków widaæ ró¿nice jednak ten rok to bardzo du¿o dla takich ma³ych dzieci.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2011, 16:24:10 »
Te wszystkie czynnosci ¶wietnie umia³a wykonywac moja córka jednak ona nawet w wieku 7 lat nie by³a gotowa na szko³ê ( moze dlatego ze ur. sie w listopadzie ). Do 6 kl. siedzia³±m z nia z lekcjami  :evil: . A pierwsze 3 klasy to by³ istny horror  :lol: . Maciek natomiast do tej pory nie potrafi pokolorowaæ rysunku aby nie wyjechaæ poza linie a o sznurowaniu butów nie wspomnê   :oops:  :evil: , ale on juz jako 5 latek da³by sobie radê w szkole. Nigdy z nim nie siedzê z lekcjami , wszystko robi sam. No i ju¿ w 5-latkach buntowa³ sie ze znów chodzi do przedszkola a chcia³by do szko³y bo tam sie mozna uczyæ.  :roll:
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2011, 16:34:48 »
Na funkcjonowanie dziecka w szkole oprócz powy¿ej opisanych umiejêtno¶ci ma tez ogromne znaczenie dojrza³o¶æ szkolna, sfera emocjonalno-motywacyjna, harmonijny rozwój wszystkich funkcji, w tym funkcji poznawczych. Tych czynników jest bardzo du¿o.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2011, 16:48:41 »
Napiszcie mi proszê ,bo to dla mnie bardzo wa¿ne.
Czy Czarek (we rze¶niu skoñczy 5 lat) bedzie musia³ obowiazkowo i¶æ teraz od wrze¶nia do szko³y-przedszkola?
Pytam bo jedni pisza tak drudzy tak.
Jedni dostaja wezwania do szko³y innym mówi± ¿e nie jest szko³a obowi±zkowa dla 5 latków w tym roku.

Normalnie w kropce jestem i czekam jak na szpilkach.
Szczerze Wam powiem,¿e wola³abym go pu¶ciæ do szko³y za rok w wieku 6 latek.

Ale zagmatwa³am :roll:
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2011, 18:26:07 »
Dziekujê Ci bardzo :)
No i ju¿ wszystko jasne...A jeszcze siê ³udzi³am ehhhh :roll:
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Jak dokonaæ wyboru?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2011, 18:43:28 »
Jak to bêdzie "technicznie" wygl±da³o, to jeszcze nie wiadomo. U nas rozwa¿ana jest opcja, w której dzieci z zerówek pójd± razem ze swoimi paniami do klas pierwszych (wszystkie panie maj± uprawnienia).
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.