Autor Wątek: Jak pomagaæ dziecku przej¶æ przez próg szkolny?  (Przeczytany 2180 razy)

Offline karioka

  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 2225
    • Zobacz profil
Jak pomagaæ dziecku przej¶æ przez próg szkolny?
« dnia: Marzec 24, 2011, 20:53:21 »
Niektóre dzieci czeka nowy etap w ¿yciu - szko³a, przedszkole. To trudny okres dla samego dziecka i dla jego rodziców. Czêsto temu towarzysz± obawy, lêki, niezliczone pytania.
Jak pomóc dziecku pokonaæ próg szkolny? - kilka wskazówek.
1. Nie strasz szko³±.
Rodzice czêsto mówi± pierwszoklasistom: „zobaczysz, jak pójdziesz do szko³y, to dopiero bêdzie”. W ten sposób zaszczepiamy w dziecku strach przed szko³±, lêk przed nauk± i nauczycielami. Tym sposobem nie pomo¿emy dziecku przystosowaæ siê do nowych obowi±zków.
2.M±drze motywuj.
Jedni uwa¿aj±, ¿e kara lub awantura, drudzy, ¿e nagroda zmotywuj± pociechê do nauki. Z³otym ¶rodkiem bêdzie drobna nagroda w postaci uznania rodziców, pochwa³y. Nie mo¿na doprowadziæ do tego, by dziecko uczy³o siê dla nagrody lub unikniêcia kary.
3.Wspieraj, a nie wyrêczaj.
Pozostawmy naukê dziecku, to przecie¿ jego zadanie. Nie odrabiajmy lekcji za niego, ani nawet razem z nim - pomagajmy tylko, gdy tego potrzebuje.
4.Doceniaj osi±gniêcia dziecka, a nie stopnie.
Starajmy siê dostrzegaæ nawet najmniejsze osi±gniêcia dziecka.
Pytajmy, czego nauczy³o siê w szkole, a nie, jaki dosta³o stopieñ.
5.Schowaj swoje ambicje.
Je¿eli uwa¿amy, ¿e jaki¶ zawód jest wymarzony dla naszego dziecka, to wcale nie znaczy, ¿e uszczê¶liwi on nasze dziecko. Pozwólmy dziecku rozwijaæ jego w³asne zainteresowania.
6.Ufaj swojemu dziecku, nie odtr±caj go.
Postarajmy siê zawsze znale¼æ czas dla dziecka, wys³uchaæ o jego problemach,
pomóc w razie potrzeby. Je¶li my tego nie zrobimy, poszuka pociechy lub pomocy gdzie indziej.
7.Nie chroñ dziecka przed konsekwencjami.
Je¶li dziecko zrobi co¶ z³ego, nie broñmy go – niech poniesie konsekwencje swego czynu. Je¿eli wyczuje, ¿e rodzic zawsze go broni, bêdzie nadal ¼le postêpowa³o, wiedz±c, ¿e i tak nie zostanie w ¿aden sposób ukarane.
Moment startu siedmiolatka w kolejny etap edukacji jest bardzo wa¿nym momentem nie tylko dla dziecka, ale te¿ dla rodziców. Ka¿de z nich na swój sposób prze¿ywa to przej¶cie. Dziecko czuje, ¿e koñczy siê dla niego beztroski ¶wiat zabaw. Czuje, ¿e musi podj±æ nowe wyzwania, zadania i obowi±zki, które za chwilê postawi przed nim szko³a. Oceniaæ go bêdzie przecie¿ grupa wielu ludzi: pan dyrektor, pani w klasie, rówie¶nicy, rodzina. Pod¶wiadomie boi siê "nowego".
Obawy prze¿ywaj± te¿ rodzice. Sen z oczu spêdzaj± im pytania: „Jak przygotowaæ dziecko, aby w miarê bezkonfliktowo przesz³o przez próg szko³y?”, „Jak odnajdzie siê w¶ród nowych kolegów?"
Najczêstszym b³êdem, pog³êbiaj±cym frustracje dzieci zwi±zane z pój¶ciem do szko³y, s± uwagi rodziców: pójdziesz do szko³y, to tam ciê naucz± , tam ci poka¿±.
W tym momencie mo¿na domy¶laæ siê przyczyn takiego zachowania rodziców - oni prze¿ywaj±c nadej¶cie nowej sytuacji, wci±gaj± pod¶wiadomie do swych obaw w³asne dziecko. A przecie¿ ich rola to wyciszenie obaw dziecka.
Nale¿y powiedzieæ przysz³emu uczniowi o tym, i¿ w szkole czekaj± na niego obowi±zki, nieprzewidziane sytuacje (zapewniæ o naszej gotowo¶ci pomocy w razie konieczno¶ci ), uprzedziæ o powik³aniach, problemach, ale te¿ u¶wiadomiæ dla przeciwwagi " plusy"- poznasz nowych kolegów, wiele umiesz, ³adnie czytasz, dobrze biegasz itp., bêd± wiêc i sukcesy.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.