Autor Wątek: Ile opakowañ leku na jednej recepcie?  (Przeczytany 53263 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 28, 2005, 17:02:55 »
Specjalista - od wizyty.
Lekarz pierwszego kontaktu (internista, rodzinny) - od "g³owy", czyli rycza³towo za ilo¶æ pacjentów zadeklarowanych.
na³ogowy browerzysta

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 28, 2005, 19:24:03 »
Ja biorê po 300 pasków i od diabetologa i od pediatry i nie mam problemów z realizacj± recept - nawet je¶li mam dwie naraz. :grin: Raz mi siê zdarzy³o, ¿e nie by³o napisanego dawkowania - wtedy aptekarka nie chcia³a mi wydaæ 300 pasków, twierdz±c, ¿e w takiej sytuacji mo¿e wydaæ jedynie 2 opakowania.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 29, 2005, 00:36:55 »
Mnie kiedy¶ w takiej sytuacji w aptece zapytali siê ile ja tego biorê, przeliczyli, dopisali dawkowanie na recepcie - i wydali. :]
na³ogowy browerzysta

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 29, 2005, 01:12:22 »
Mo¿e trafi³e¶ na dzieñ dobroci dla pacjenta??? ;) Bo mi powiedzia³a: 'przepisy' i koniec gadki. Musia³am siê prosiæ o now± receptê (mia³am 2 dodatkowe opakowania)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 29, 2005, 01:52:54 »
Zazdroszczê wszystkim, którzy nie maj± problemów z wypisywaniem pasków.
U nas od roku albo i d³u¿ej na receptê wpisuja tylko po 2 op. Apteka inaczej nie chce wydaæ.
A w poradni w Gdañsku w marcu by³a kontrola NFZ i kazali poradni zap³aciæ za paski ponadlimitowe ogromne sumy, wiec nasza poradnia te¿ zaczê³a ze strachu wypisywaæ tylko po 1 op. na miesi±c !!!
Podobno te kontrole dotycz± raczej poradni specjalistycznych.
Reszte pasków w turach po 2opak. bierzemy oczywi¶cie u l.rodzinnego. Chyba damy na mszê ¿eby ich kontrola omija³a  :634:  
NFZ w Wawie i na ¦l±sku ma zdaje sie wiêcej kasy i mo¿e zamiast norm stosowaæ przy ocenie poradni zdrowy rozs±dek.
Mo¿e wiecie w jakich przepisach sa te durne limity, których trzymaj± siê lekarze?
Spróbowa³bym polemizowaæ w NFZ, poradni i aptekach.
Tylko muszê zrobiæ sobie ¶ci±gê, bo cytaty dobrze dzia³aja na urzêdnika ;)))))

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 30, 2005, 00:18:27 »
My dostajemy po 6 op i na Weronikê i na mê¿a tylko w dawkowaniu lekarz pisze od 6 do 10 razy maksymalnie mo¿e wypisaæ na 2 miesi±ce. Ale zawsze zostaje jeszcze lekarz domowy wstyd siê przyznaæ ale ja tak zrobi³am zapas humalogu dla mê¿e przed podwy¿k± mamy zapas na jakie¶ 6 miesiêcy  :lol:  ¯ycie uczy kombinatorstwa
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 30, 2005, 08:29:23 »
Cytat: "Giga"
Mo¿e wiecie w jakich przepisach sa te durne limity, których trzymaj± siê lekarze?
Spróbowa³bym polemizowaæ w NFZ, poradni i aptekach.
Tylko muszê zrobiæ sobie ¶ci±gê, bo cytaty dobrze dzia³aja na urzêdnika ;)))))

Proszê bardzo. :twisted:

ROZPORZ¡DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 wrze¶nia 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pó¼n. zm.)

§ 8. 1. Osoba wystawiaj±ca receptê mo¿e przepisaæ, dla jednego pacjenta, jednorazowo maksymalnie:

1) bez potrzeby podawania na recepcie sposobu dawkowania, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b i c:

a) dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego okre¶lone:
- w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych - w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach,
- w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b - w przypadku recept na leki niepodlegaj±ce refundacji albo recept na leki refundowane niewymienione w wykazie leków refundowanych,

b) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z ig³ami,

c) 100 sztuk pasków diagnostycznych,

d) ilo¶æ doustnego ¶rodka antykoncepcyjnego niezbêdn± na sze¶ciomiesiêczne stosowanie;

2) podaj±c na recepcie sposób dawkowania - ilo¶æ leku lub wyrobu medycznego wiêksz± ni¿ okre¶lona w pkt 1, niezbêdn± pacjentowi na maksymalnie trzymiesiêczne stosowanie.

:- > :- ]
na³ogowy browerzysta

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 30, 2005, 08:32:27 »
Cytat: "Aga"
(...) wstyd siê przyznaæ ale ja tak zrobi³am zapas humalogu dla mê¿e przed podwy¿k± mamy zapas na jakie¶ 6 miesiêcy  :lol:  ¯ycie uczy kombinatorstwa

Ja zrobi³em zapasy na jakie¶ 10 miesiêcy - i wcale nie uzajê tego za kombinatorstwo. :twisted:
na³ogowy browerzysta

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 01, 2005, 00:16:27 »
Dziêki Biker za usprawiedliwienie   :grin: ale ¿ycie nas uczy jak sobie radziæ w nietypowych sytuacjach
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 01, 2005, 15:42:11 »
Dziêki Bik!
Uzbroi³e¶ mnie, to idê w bój. Tylko nie wiem czy NFZ nie doda³ do tego rozporz±dzenia w³asnych interpretacji wykonawczych (jak MF dla skarbówek).
Ale jest tu czarno na bia³ym ile i kiedy wolno, wiêc bêdê obstawa³ przy swoim (naszym) interesie  :grin:
Trzymajcie kciuki. Wizyta 16 maja. :)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 01, 2005, 23:23:06 »
Nam te¿ lekarz wypisuje ile potrzeba.Do tego wpisuje na recepcie ile razy dziennie i gra:-) Giga trzymam kciuki :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 02, 2005, 07:49:52 »
Nam diabetolog wypisuje 6 op., a jak potrzebujemy to i pediatra te¿ bez problemu wypisze, oczywi¶cie z dawkowaniem. W wiêkszo¶ci aptek wydaj± bez problemu.

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 06, 2005, 12:42:54 »
No i uda³o sie :!:
Z rozporz±dzeniem w gar¶ci, a trochê pod pretekstem wyjazdu urlopowego przet³umaczyli¶my naszej pani doktor, ¿eby wypisaæ na jednej recepcie ... 400 pasków !
Rêka jej zadr¿a³a ;), ale skoro apteki realizuj±, to zabrak³o argumentów, ¿eby nie daæ.
Prosi³a tylko, ¿eby¶my w razie czego przysy³ali jej paczki do paki :DDD
Panicznie boj± siê kontroli NFZ.   :552:  
Mo¿e jak sie pierwsza wydarzy, to siê oka¿e ¿e strach ma wielkie oczy :659:    :659:  
Oby...

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 06, 2005, 18:01:06 »
Wyj±tkowo kolejn± wizytê u diabetologa umuwi³am sobie z odstêpie 3 misiêcy. Kiedy sz³am do szpitala na badania, paski ju¿ mi siê koñczy³y. Zasz³am wiêc do poradni, powiedzia³m co jest grane i poprosi³am pani± doktor o wypisanie recepty na kilka opakowañ, tak ¿eby spokojnie przetrzymaæ jeszcze miesi±c. Dosta³am na recepcie 500 pasków  :shock: , a¿ siê sama zdziwi³am. Pani doktor powiedzia³a, ¿e jest teraz jaka¶ promocja i za jedno opoakowanie bior± 1 gr, wiêc warto zrobic sobie ma³y zapasik.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 07, 2005, 12:37:38 »
No proszê!!! Czyli jednak: chcieæ to móc!!!

[ Dodano: Wto Cze 07, 2005 12:39 pm ]
Czy mo¿e raczej nale¿a³o by powiedzieæ: cuda siê zdarzaj±...??? Ju¿ sama nie wiem.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj