Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 522710 razy)

Offline pompiarka_

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 66
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2370 dnia: Październik 17, 2012, 11:17:39 »
Moja hemoglobina z wrze¶nia to 5,8 :D . Wcale nie mia³am wielu niedocukrzeñ. Jest dobrze, a nawet bardzo jak to powiedzia³a moja pani doktor ;) .
Paradigm VEO,  quick set 9mm

Offline kala

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2371 dnia: Październik 17, 2012, 13:49:30 »
Szymka wczorajsza 6.1. A licytowali¶my pod gabinetem czy bêdzie 7,5 czy wy¿ej. Ale mam w±tpliwo¶ci czy to jest adekwatne do stanu z glukometru - u Szymka s± cukry i 300, i 37. Wieczory i noce to z regu³y powy¿ej 200. W ci±gu dnia spadki. To chyba nie najlepiej ¶wiadczy o wyrównaniu cukrzycy w naszym przypadku :sad:

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2372 dnia: Październik 21, 2012, 12:36:06 »
Nasza z ¶rody 7.14
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline AniaKru

 • Wiadomości: 22
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2373 dnia: Październik 22, 2012, 09:50:39 »
Witajcie Kochani!  Kacpra Hb1Ac w lipcu 6,7 a teraz z 8 pazdziernika 6,3. Jeszcze wtedy byli¶my na penach a teraz od 24.09.2012 mamy pompê zobaczymy jak teraz bêdziemy sobie radziæ. Narazie to nie mo¿emy daæ sobie rady z nocnymi cukrami s± ok. 200-300
Accu Chek Spirit Combo,Novorapid, Wk³ucia metalowe Rapid D-Link 6 mm

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2374 dnia: Listopad 07, 2012, 00:14:38 »
Nasza hemoglobina z 29 pa¼dziernika to 7,44!!! Najgorsza nie licz±c tej z wykrycia cukrzycy. Ju¿ od roku by³y¶my ci±gle w okolicy siódemki ale teraz jest najgorzej.Niestety spodziewa³am siê tego bo Laura zaczê³a ostro dojadaæ, nie ma w³a¶ciwie tygodnia ¿eby nie zjad³a czego¶ na "lewo". A do tego raz na jakis czas zdarza jej siê "zapomnieæ" podaæ insulinê w szkole. I efekty s±. Nie pomagaj± gro¼by, pro¶by,nic. Ostatnio nasza diabetolog tak jej nagada³a ¿e Laura a¿ siê pop³aka³a i my¶la³am ¿e to co¶ pomo¿e. Niestety na krótko. Wizytê mia³y¶my 29 pa¼dziernika a w ten poniedzia³ek czyli 5-listopada Laura wróci³a ze szko³y z cukrem 380. Nasza Pani diabetolog mówi³a nam ¿e w ci±gu tego jednego dnia co my by³y¶my na wizycie to zabra³a pompy trójce dzieci, np. 12-letni ch³opiec podaj±cy sobie insulinê raz na dobê albo wcale, masakra. Nawet nie pytam gdzie byli jego rodzice. Choæ widzê ¿e jedne dzieci s± zdyscyplinowane a inne mniej jak moja Laura. Ona chce po prostu je¶æ co chce jak inne dzieci i ca³± resztê ma w nosie. Eh... ciê¿ki mam teraz okres. Zagrozi³am jej ¿e je¿eli hemoglobina w styczniu nie spadnie poni¿ej 7 to ma z g³owy 5- dniowy wyjazd z klas± w kwietniu na wycieczkê. Ja ju¿ nie wiem jak z ni± rozmawiaæ... Mojej mamy siostra mia³a cukrzycê typu I wykryt± w wieku 9 lat. I ca³e moje ¿ycie ogl±da³am co ta choroba zrobi³a z moja cioci± i jak to siê skoñczy³o. Chcia³abym tego Laurze oszczêdziæ ale ona coraz bardziej siê buntuje..
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2375 dnia: Listopad 07, 2012, 07:12:37 »
Beata77, a mo¿e pozwól jej zje¶æ wiêcej ale jeden warunek insulina pod wszystko, nas w poradni zawsze uczulaj±" lepiej daæ dziecku chipsy do plecaka ni¿ ma je zje¶æ ukradkiem" oczywi¶cie Kamil nie dostaje ich codziennie ale staram siê w miarê mo¿liwo¶ci pozwalaæ mu na ma³e co nieco, bo to te¿ trudny pacjent :twisted: . On nie podjada, ale ma taki bunt w sobie, tak nienawidzi cukrzycy
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2376 dnia: Listopad 07, 2012, 08:16:38 »
Agnieszka w³a¶nie o to chodzi ¿e Laura dostaje s³odycze i wcale nie musi ich je¶æ na lewo. Jak jest w szkle jaka¶ impreza typu dzieñ ch³opaka, andrzejki itp to dzieci przynosz± s³odycze i ona dzwoni mówi co chce i ile chce i ja jej dok³adam do posi³ku. Tylko ¿e jej zawsze ma³o. Ja jej pozwolê np 3 ciastka a ona kolejne trzy zje bez insuliny. I jedzenia te¿ dostaje tyle ile chce tylko nie czê¶ciej ni¿ co dwie godziny bo tego siê raczej trzymam. Nie wiem, muszê chyba zacisn±æ zêby i przeczekaæ , mo¿e w koñcu zrozumie, bo nie jestem w stanie kontrolowaæ jej ca³± dobê.
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2377 dnia: Listopad 07, 2012, 11:42:08 »
Witam jestem tu nowa moja córeczka zachorowa³a w czerwcu 2012 maj±c 3 latka. od niedawna zagl±dam tu i nadal ogarnia mnie strach jak sobie radziæ. My narazie jeste¶my na penach chocia¿ nie wiem jak dalej bo staramy sie o przyjêcie do przedszkola :), nie wiem co w tym przypadku lepsze? Lenka bardzo wydoro¶la³a w ci±gu tygodnia pobytu w szpitalu! Wie ¿e nie mo¿e podjadaæ dorzucam jej s³odko¶ci do posi³ków (podjadanie zda¿a sie jak wychodzimy do znajomych).Bojê sie pompy jest ¿ywym dzieckiem obawiam sie ¿e mo¿e sobie j± w czasei wyg³upów niechc±cy wyrwaæ :(. W ogóle to powiedzia³a ¿e ona ¿adnej pompy do koñca ¿ycia nie chce ;).  Podobno ³±twiej jest zapanowaæ nad cukrami z pomp±? mo¿ecie mi co¶ podpowiedzieæ? dziekuje
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2378 dnia: Listopad 07, 2012, 11:46:32 »
Cytat: "lenka3"
.Bojê sie pompy jest ¿ywym dzieckiem obawiam sie ¿e mo¿e sobie j± w czasei wyg³upów niechc±cy wyrwaæ
tez tak my¶la³am ..... moja Kaja mia³a 2,5 roku jak zachorowa³a i zwlek³am z pod³±czeniem pompy prawie dwa lata.....NIEPOTRZEBNIE..... uwierz mi....a strach zawsze jest  nie ma sie czemu dziwiæ ale jak przekonasz  córciê ¿e bêdzie tylko wk³ucie raz na 3 dni zamiast 5-6 zastrzyków dziennie  to obie bêdziecie zadowolone z posiadania tego magicznego pude³ka :P a w razie czego my tutaj s³u¿ymy pomoc±- co zapewne zauwa¿y³a¶ czytaj±c posty

reasumuj±c- jak najszybciej starajcie siê o pompê.....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2379 dnia: Listopad 07, 2012, 11:57:01 »
bardzo dziêkujê, widzê ¿e s± tu same ¿yczliwe osoby. W tej chorobie fajnie jest pogadaæ z kim¶ kto ma ju¿ do¶wiadczenie z naszego grona znajomych nie ma przypadku zachorowania na cukrzyce dlatego zagl±dam tutaj.Jutro mamy wizyte leczymy sie w Krakowie w Prokocimiu porozmawiam z nasz± pani doktor.
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2380 dnia: Listopad 07, 2012, 11:59:15 »
Cytat: "lenka3"
s± tu same ¿yczliwe osoby
czasami uszczypliwe ale w gruncie rzeczy przemi³e, przesympatyczne i pomagaj±co-wspieraj±ce:)
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2381 dnia: Listopad 07, 2012, 13:09:17 »
lenka3, jakby¶ chcia³a siê spotkaæ albo pogadaæ to my te¿ leczymy siê w Krakowie ,  Kamil wprawdzie jest ju¿ du¿ym ch³opcem( 7 lat) i niechêtnie mówi o cukrzycy, ale mamy te¿ Kubu¶ka, który chêtnie pozna kole¿ankê w podobnym wieku,
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Ania30

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 152
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2382 dnia: Listopad 07, 2012, 16:59:24 »
Lenko 3,my te¿ bali¶my siê pompy jak ognia ,ale jest na razie super .Na pompie jeste¶my od 5 listopada,ma³y ma piêkne cukry w granicach od 100-120.na penach ró¿nie to by³o czasami lecieli¶my z skrajno¶ci w skrajno¶æ. Na pompie mogli¶my byæ ju¿ pod³±czeni w lipcu ale na pocz±tku ma³y jej nie akceptowa³ mówi³ ze nie bêdzie tego nosiæ ,wiêc ja sama ja nosi³am próbuj±c tym sposobem oswoiæ .My dostali¶my taki filmik na dvd od naszej pielêgniarki' edukacyjnej"Lenny uczy o cukrzycy''i codziennie puszczali¶my go ma³emu.ma³y jest tez bardzo ¿ywym dzieckiem , biega skacze pompa w niczym go nie ogranicza :)
Mama 5 letniego cukiereczka.Pompa Paradigm 715.Insulina: Novorapid. Wk³ucia:Quick-set

Offline aniasolt

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 497
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2383 dnia: Listopad 08, 2012, 16:10:01 »
nasza hemoglobina z wtorku 6,3 :)
Ania - mama Natalki

Accu-Chek Combo, Rapid-D Link 6mm, Novorapid

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2384 dnia: Listopad 08, 2012, 17:33:31 »
badacie sobie hemoglobine co miesi±c? same czy z zalecenia lekarza? my mamy co 2-3 miesi±ce na wizycie.
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!