Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 522675 razy)

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2820 dnia: Kwiecień 17, 2014, 20:48:53 »
u Kamila nastêpna bêdzie tragedi±, z³apali¶my jakiego¶ strasznego wirusa, Kamil od 4 dni gor±czka ponad 39, cukry ponad 300 bez jedzenia, korekty gigantyczne, baza 200%, ja wczoraj prawie zemdla³am dobrze, ¿e Kamil babcie wzywa³ na pomoc, nie wiem co to za gów... :twisted:
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2821 dnia: Kwiecień 17, 2014, 21:47:52 »
Ja zawsze nerwicy dostaje jak sprz±tam u Natki w pokoju ostatnio ca³y arsena³ znalaz³am, opakowanie po batoniku , 3 opakowania po mleczkach ze szko³y po chipsach, mo¿na by wymieniaæ  :evil: w nieskoñczono¶æ

Offline beti1980

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 222
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2822 dnia: Kwiecień 20, 2014, 00:55:31 »
Mnie ju¿ rêce opadaj±! Filip ostatnio wstaje w nocy, idzie do kuchni, otwiera lodówkê i podjada co mu wpadnie w rêce. Rano cukier ko³o 300 a i w dzieñ pasuje mi za nim chodziæ krok w krok. Potrafi nawet wyrwaæ jedzenie z rêki m³odszemu bratu. Nic nie daje rozmowa ani gro¼by. Nawet nie chcê my¶leæ co bêdzie przez ¶wieta  :(
Paradigm 722, Sure-T 6/60, Insulina: NovoRapid

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2823 dnia: Kwiecień 21, 2014, 16:25:19 »
Beti a mo¿e na niski cukier on tak w nocy reaguje? Wiesz takie napady g³odu?   Jeju wspó³czujê Ci  :sad:
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2824 dnia: Kwiecień 21, 2014, 22:33:43 »
Cytat: "Agnessj"
Ja zawsze nerwicy dostaje jak sprz±tam u Natki w pokoju ostatnio ca³y arsena³ znalaz³am, opakowanie po batoniku , 3 opakowania po mleczkach ze szko³y po chipsach, mo¿na by wymieniaæ  :evil: w nieskoñczono¶æ


Da³am mamie do przeczytania kilka postów o podjadaniu i hemoglobinach. Stwierdzi³a, ¿e marzy³aby u mnie zobaczyæ hemoglobiny takie jak u Was, a co do kwestii podjadania - z wiekiem bêdzie gorzej :P
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2825 dnia: Kwiecień 22, 2014, 00:42:30 »
Hemoglobiny s± ³adne.
Niedawno gratulowa³y¶cie mi mojej piêknej 7,5. A jak Wy macie takie, to ju¿ za du¿o i narzekacie. ;)
My¶lê, ¿eby przystopowaæ trochê. Ja wiem, ¿e Wy chcecie jak najlepiej dla swoich dzieci i to, co piszê, nie oznacza, ¿e radzê Wam, by¶cie odpu¶ci³y, ale mo¿e macie za du¿e wymagania? W sensie, ¿e dajecie jako¶ znaæ po sobie bardzo, ze chcecie, aby Wasze dzieci mia³y   z a w s z e  idealne cukry, a one to wyczuwaj± jako¶, stresuj± siê, nie wiem... zale¿y te¿, jak reagujecie na wysoki cukier u Waszego dziecka z podjadania... czy dzia³acie, czy raczej im zrzêdzicie - to drugie nie dzia³a prawie w ogóle, zapewniam Was o tym. Kazania i mowy umoralniaj±ce sobie zostawcie, bo naprawdê do niewielu dzieci to dociera. Doros³ym nie przegadasz, a co dopiero dzieciom. Mo¿e to zwyk³y bunt, zmêczenie chorob±, rutyn±, jak± wyznacza cukrzyca...   naprawdê, czasem dzieci w ten sposób chc± zwróciæ uwagê na siebie, na to, ¿e zwyczajnie im siê znudzi³o, mo¿e nie daj± rady... ja wiele razy mia³am my¶li o zakwaszeniu siê i kilka razy grozilam tym swojej mamie... a chcialam po prostu, ¿eby bardziej siê zainteresowa³a, albo zwróci³a bardziej uwage na moj± cukrzycê, moje samopoczucie... ta Wasza reakcja na podjadanie wydaje mi siê, ¿e musi podobna byæ do reakcji na np. zsikanie siê w majtki dziecka, które praktycznie dawno umie siê za³atwiaæ... bo powiem Wam, ¿e ja ka¿dy mój wysoki cukier odczuwa³am jako wielk± przegran±, choæ nie pokazywa³am tego po sobie; zawsze mia³am jak±¶ wolê walki o te cukry, a karz±ce spojrzenie czy cierpkie uwagi, a tym bardziej, broñ Bo¿e, straszenie i gro¼by, w ogóle nie pomagaj±...
 Gawor, nieprawda, ¿e z wiekiem bêdzie gorzej, to zale¿y.
Ja te¿ podjada³am i to w wieku 15-16 lat i na oczach mamy i nic sobie z tego nie robi³am. Przygotujcie siê na to, ¿e w³a¶ciwie tak od 15-16 lat to Wasze dzieci same bêd± zarz±dzaæ cukrzyc±. Ja siê sama rz±dzi³am, fakt, ¿e chcia³am dbaæ o cukry, ale nie zawsze wychodzi³o, bo mój organizm jest jaki¶ oporny. To ostatnie hba1c sama wywalczy³am - po jakich¶ dwóch latach bardzo wysokich wyników.
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2826 dnia: Kwiecień 22, 2014, 01:18:27 »
Cytat: "pinczerka"
Gawor, nieprawda, ¿e z wiekiem bêdzie gorzej, to zale¿y..


Znaczy to nie moja s³owa, tylko mojej mamy ;)

Wiadomo, ¿e to zale¿y od dziecka, które choruje. Ja dopiero szczerze mówi±c od... ¶rody? No tak mniej wiêcej co¶ mnie tchnê³o, nie wiem co. Po prostu latam ca³ymi dniami ze strzykawk± i na bie¿±co poziom-insulina i tak ca³y czas. DOPIERO, a hemoglobinê robi³am ostatnio rok temu, w marcu :P
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2827 dnia: Kwiecień 22, 2014, 09:11:57 »
Gawor, super :) Idealnie sprawdza siê tu przys³owie - lepiej pó¼no ni¿ wcale :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2828 dnia: Kwiecień 22, 2014, 14:12:50 »
Pinczerko,gdyby to by³o takie proste....My¶lê,¿e wiêkszo¶æ z nas ,rodziców dzieci z cukrzyc±,chce po prostu unikn±æ lub zmininimalizowaæ konsekwencje z³ego wp³ywu wysokich poziomów na organizm;nie chcemy widzieæ naszych dzieci dopiero co doros³ych,a ju¿ z powik³aniami...Tak siê sk³ada,¿e moje zachorowa³y praktycznie na pocz±tku ¿ycia...Jakie szanse mia³by na zdrow± doros³o¶æ,udane ¿ycie,za³o¿enie rodziny,urodzenie dziecka (w przypadku Martynki),czy chocia¿by tak "banalne" sprawy,jak uprawianie sportu,prowadzenie auta,gdyby cukrzyca odebra³a im koñczynê,czy wzrok??
Piszê za siebie i naprawde uwa¿am,¿e posiadanie pompy u³atwi³o moim dzieciom funkcjonowanie,codziennie zjadaj± jak±¶ s³odycz,czasem w wiêkszej ilo¶ci,bo np:kto¶ obchodzi urodziny itp...Stosuj±c ³opatologiê podajê im swój przyk³ad-ja te¿ jestem na diecie-tez bardzo czêsto mam apetyt na wiêcej,a nie jem,bo chcê wygl±daæ dobrze,mam te¿ pewne ograniczenia pokarmowe ze wzglêdu na hashimoto.Wiem,¿e to dieta z wyboru,ale gdyby nie to,byæ mo¿e mia³abym ju¿ dwójkê,nadci¶nienie i nie wiadomo,co jeszcze.Wiêc albo albo,mamy to,na co sami sobie zapracujemy...i jao¶ nie uwa¿am,by by³a to jaka¶ straszna katorga...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2829 dnia: Kwiecień 22, 2014, 15:54:58 »
Nasz ostatni wynik 5,86 i wcale nie jestem zadowolona ani ja ani pani doktor w tym czasie 2 razzy byla choroba a co za tym idzie cukry wysokie i niskie wiec zastanawiam sie skad taki wynik niestanowi on dla mnie zadnej wytycznej nie biegam za synem z glukometrem, choc staram sie dopilnowac najlepiej jak umiem czesto mamy problem z cukrem 200 i wyzej  wieczorami bo baza do kitu wymaga calkowitej modyfikacji, nawet nie sprawdzam sredniej z glukometru, ostatnio pani pielegniarka powiedziala mi ze sa pacjenci ktorzy maja cukry wrecz idealne w granicach 100-130 a hemoglobina nie spada ponizej 8 ,wiec moze nie tylko poziomy maja tu znaczenie....
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2830 dnia: Kwiecień 23, 2014, 00:04:18 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
Nasz ostatni wynik 5,86

 
Laura nigdy takiej nie mia³a  :cry: Ma³o tego , ona tylko raz zesz³a poni¿ej magicznej jak dla mnie 7-mki. A hemoglobina robiona regularnie co trzy miesi±ce. I te¿ zauwa¿y³am ¿e co¶ z ta nasz± hemoglobin± nie tak bo super dobrze to rzadko u nas bywa ale pó³ roku temu nastawia³am siê na fajna hemoglobinê bo cukry naprawdê by³y ³adne a tu znowu te 7,3 , ostatnia hemoglobina to modli³am siê ¿eby chocia¿ poni¿ej 8 zesz³o bo naprawdê cukry by³y kosmiczne a tu 7,4. No jaka ¶rednia by na glukometrze nie by³a to my zawsze w okolicach 7,3. Swoj± drog± ¿e na lepsz± to ja nigdy nie liczê bo poza podjadaniem (niestety) to czasem mam wra¿enie ¿e na Laurê insulina nie dzia³a. Eh.. brak s³ów.
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2831 dnia: Kwiecień 23, 2014, 11:44:39 »
Beato.....u nas równie¿ Hb by³a powy¿ej 7.....ostatnia by³a 6,8 i bardzo siê z tego cieszy³am......teraz bêdziemy robiæ znowu i jestem ciekawa jaka bêdzie...bo cukry znów s± takie sobie...zauwa¿y³am ¿e du¿o zale¿y od miejsca wk³ucia.......

pinczerko....napis³am ¿e masz fajn± Hb bo dla mnie to standard....i zawsze cieszê siê ¿e jest tyle a nie powy¿j 8 :razz: nie mówiê ¿e zale¿a³oby mi by Kaja mia³a wynik poni¿ej 7.......no ale có¿.....trzeba lubiæ co siê ma :lol: i wci±¿ pracowaæ i my¶leæ :P
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2832 dnia: Kwiecień 23, 2014, 13:27:24 »
Ja dzi¶ idê po skierowanie :) Od razu skontrolujê sobie TSH, skoro braæ siê za siebie, to na powa¿nie :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2833 dnia: Kwiecień 23, 2014, 13:54:03 »
tak trzymaæ czekamy na Twoje wyniki :P
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2834 dnia: Kwiecień 23, 2014, 21:02:01 »
Anitko, przepraszam za spam, ale muszê: Ty z wiekiem m³odniejesz, serio! Jak Ty to robisz?!
buziaczki :*
Gawor, jestem z Ciebie dumna :*
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm