Autor Wątek: Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 31209 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 28, 2004, 12:37:03 »
W jakiejkolwiek chorobie- nie powinno...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 31, 2004, 20:30:37 »
Masz straszne do¶wiadczenia Majka. Wspó³czujê.

Mnie to jako¶ ominê³o, choæ zachorowa³em ponad dekadê przed Tob± i to by³y zupe³nie inne czasy. Rodzice od pocz±tku nie robili z mojej cukrzycy tajemnicy i wszyscy w klasie (pierwszej podstawówki) wiedzieli dlaczego nie ma mnie w szkole. Akurat spêdza³em imieniny w szpitalu i dosta³em pakiet kartek i laurek od ca³ej klasy. To oczywi¶cie zas³uga wychowawczyni, choæ na pewno te¿ mojej mamy, która potrafi³a to za³atwiæ w szkole.

Potem mia³em na osiedlu status trochê "¶wiêtej krowy" - nikt mnie nie próbowa³ zaczepiaæ czy biæ (w¶ród ch³opaków w tym wieku to normalne :D). A nawet je¶li - zawsze kto¶ stan±³ w mojej obronie. Z drugiej strony ja nie czeka³em biernie na pomoc. Jak mnie raz zdenerwowa³ taki jeden dupek, co to na boisku szkolnym wo³a³ za mn± z³o¶liwie "cukrzyk, cukrzyk!", to w szale w¶ciek³o¶ci tak d³ugo go goni³em, a¿ z³apa³em i zdrowo poturbowa³em (i wszyscy koledzy nie mogli wyj¶æ z podziwu :wink: a inni zaczêli siê baæ :twisted: ).

Potem w liceum mia³em wychowawcê cukrzyka (oczywi¶cie T2). Bardzo zamkniêty cz³owiek i super surowy nauczyciel. Bali siê go nie tylko wszyscy uczniowie, ale równie¿ nauczyciele. A ja z nim mia³em super uk³ad, pomaga³ mi jak móg³. W szkole wiedzieli wszyscy nauczyciele i pewnie równie¿ wszyscy uczniowie (i to nie tylko z mojej klasy) - nikt nie robi³ mi ¿adnych problemów. Inna sprawa, ¿e wtedy by³em ju¿ na tyle du¿y, ¿e potrafi³em to wymusiæ na ludziach...  :D
na³ogowy browerzysta

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 31, 2004, 22:14:32 »
nie wolno robiæ z cukrzycy tematu zakazanego Im wiêcej siê mówi tym ¶rodowisko szybciej siê oswaja z chorob±, która do tej pory by³a "tajemnic±" chorego.
Dzici im m³odsze tym przyjmuj± to jako co¶ zwyk³ego: £ukasz ma cukrzycê. Pawe³ piega na policzku. a Ola okulary.(pamiêtacie jak by³o z "okularnikami).
Wydaje mi siê, ¿e wszystko zale¿y od tego jak podchodz± do tego doro¶li.
Czyta³am list cukrzyka ,który siê skar¿y³ na nauczycielkê która stwierdzi³a, ¿e cukrzyk powinien siedzieæ w domu , bo pozara¿a inne dzieci w klasie. Ale podobno g³upców siê nie sieje ,sami siê rodz±... :573:  :570:
Mirk@

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 01, 2004, 00:58:48 »
Fakt, sami siê rodz±. Znam dziecko z cukrzyc±, które ma problemy z nauczycielk± od czego¶ tam, która powtarza: "Ty znowu masz problem? Ty znowu nie mo¿esz æwiczyæ? Co by¶cie zrobili w takim przypadku? Bo ja by³abym w szkole w ci±gu 5 minut i wierzcie mi, ¿e nie przebiera³abym w s³owach...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline zbynek60

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 01, 2004, 09:47:04 »
Tak jak Biker nie dozna³em do tej pory z³ych do¶wiadczeñ je¶li chodzi o otoczenie. Co prawda moje pocz±tki siêgaj± nie szko³y podstawowej tylko studiów. Ale ani w czasie nauki, ani w pracy nikt nigdy nie da³ mi odczuæ, ¿e jestem inny. Zawsze otoczenie, w którym przebywam d³u¿szy czas jest zorientowane co mi dolega. W pracy zawsze mogê liczyc na pomoc kole¿anek i kolegów, a kiedy widz± jak robiê insulinê czêsto ¿artuj± "o znów siê szprycuje". Ale jak trzeba by³o podaæ glukagon nie by³o problemu...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 01, 2004, 11:31:27 »
Oby jak najwiêcej takich przyk³adów  :grin: Nie mo¿na jednak zapominaæ,ze to od nas samych zale¿y w du¿ym stopniu,jak nas inni potraktuj±.Trzeba walczyæ o swoje i pomóc innym nas zrozumieæ.Nie mo¿na chowac g³owy w piasek po pierwszym niepowodzeniu.A je¶li sytuacje "dyskryminuj±ce" nasilaj± siê s± od tego odpowiednie instytucje...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 01, 2004, 13:12:04 »
Wydaje mi siê, ¿e je¶li srodowisko dowiaduje siê wiêcej o  cukrzycy, to nie ma z nim problemów. Tylko ignorant lub osoba nic nie wiedz±ca mo¿e my¶leæ, ¿e curzyca jest "zara¼liwa" lub co gorsza chorob± o któr± nie trzba tak radykalnie dbaæ.
Kiedy znajomi lub nawet przypadkowe osoby dowiaduj± siê, ¿e £uki ma cukrzyce, to w wiêkszo¶ci przypadków pada odpowied¼, ¿e w ich rodzinie te¿ kto¶ tam ma (dotyczy to g³ównie T2). ¦widomo¶æ spo³eczeñstwa o tej chorobie wzrasta. Co nie oznacza, ¿e nie natrafimy na popaprañca, który bêdzie nas dyskryminowa³.
Do tej pory nie natrafili¶my na tak± osobê, ale je¶li siê tak zda¿y nie popuszcze i poka¿e £ukiemu, ¿e trzeba walczyæ o swoje a nie chowaæ siê!!P.S. Co¶ ostatnio mam tendencje do rozpisywania siê :D  Sorki!! :D  :D  :D  :D  :D  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Mirk@

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 01, 2004, 16:50:20 »
Mirka pisz! W koñcu o to tu chodzi:-) Moze komu¶ swoim s³owem dopomo¿esz?? A wiem,ze na pewno:-) Ja osobi¶cie uwielbiam Wasze posty  :grin: to tak ...jakby¶my rozmawiali sobie;-) Tyle,ze na odleg³o¶æ...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 02, 2004, 08:14:19 »
Misioza.. ja mam o Wroc³awia 58 km to pewnie kiedy¶ siê spotkamy. A nale¿ysz do przychodni na Wroñskiego??
Mirk@

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3875
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 02, 2004, 11:17:18 »
Tak  :grin: A odwiedzasz j± czasami??? :grin:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 02, 2004, 20:53:00 »
Czasami j± odwiedzam. W³a¶nie mieli¶my jechaæ 3 wrze¶nia, ale niema dr Barg, a do zastêpcy nie chcia³am jechaæ. Poczekam troszkê :570:
A jaki lekarz prowadzi Was?
Mirk@

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 03, 2004, 10:05:35 »
To dr. Ewa Barg z tej m³odej lekareczki, jak± j± pamiêtam, zrobi³a siê szefow± diabetologów?  :shock:

No tak... wieki p³yn±...
na³ogowy browerzysta

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 03, 2004, 18:39:57 »
Tak tak Biker latka lec±...co¶ wiem o tym. Dr Barg opiekuje siê dzieæmi z pomp± insulinow±. I powiem szczerze, ¿e jest niez³a. Bardzo dobrze mi siê z ni± wspó³pracuje. Dziêki niej wizyty w poradni to ju¿ nie stres. :razz:
Mirk@

Offline Joasto

 • Wiadomości: 20
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 06, 2005, 22:27:28 »
zdarza siê i to nie rzadko ¿e osoby przygl±daj± siê gdy Szymek mierzy cukier w miejscach publicznych , pocz±tkowo czu³am siê z tym nieswojo, ale teraz nie zwracam uwagi na to, my¶lê ¿e Szymek równie¿ , bo nic nie mówi na ten temat

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 06, 2005, 23:19:39 »
Ja jeszcze nigdy nie spotka³am siê z negatywn± reakcj± podczas mierzenia cukru w miejscach publicznych - co prawda, zawsze odchodzê na bok i staram siê jednak odgrodziæ od ludzi plecami, ale nie mam ¿adnych oporów. Co do akceptacji w¶ród rówie¶ników to Mat chodzi do przedszkola wraz z 5-ma innymi cukiereczkami i zdaje sobie sprawê, ¿e nie tylko on choruje . :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia