Autor Wątek: Przedszkola i szkoły  (Przeczytany 165875 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szkoły
« dnia: Styczeń 09, 2006, 13:35:42 »
Dzi¶ zadzwoni³am do Centrum Metodycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
http://www.cmppp.edu.pl/zdrowie/

Dzia³ promocji zdrowia
centrala 022/ 825 23 67 i prosiæ z dzialem promocji zdrowia
Jest tam bardzo mila Pani,która pokierauje Was do kompetentnych osób  w Waszym regionie.


Zglosi³am poraz kolejny problem cukrzycy w przedszkolach i szko³ach.Nadal cukrzyca w tych placówkach jest problemem tabu.Dlatego kochani Rodzice!!!! Mam ogromn± pro¶bê!!!!Je¶li macie(mieli¶cie) problemy z przyjêciem dziecka do przedszkola nie b±d¼cie obojêtni!!! Trzeba o tym pisac i to koniecznie.Tak mi powiedziano.

Druga sprawa: MZ powo³a moze w lutym lub marcu Rzecznikow Praw Pacjentów.Bêdzie ich kilku na dane regiony Polski.Im te¿ mo¿na zglaszaæ ten problem.


Ka¿de zle potraktowanie Waszych dzieci powinni¶cie zg³osiæ do do Rzecznika Praw przy Waszym Kuratorium.Nikt nie mo¿e wurzycaæ dzieci  zprzedszkola ,tylko dlategoz,e ma cukrzycê! Nie mog± tego robiæ.

Ja tylko prosze...Nie chowajcie g³owy w piasek.Bardzo Wasz proszê o zglaszanie tych problemów. Musz± o nas slyszeæ inaczej problem cukrzycy u dzieci w Polsce nie bêdzie istnieæ. To My musimy im zg³aszaæ,dawaæ sygnaly,ze dzieje siê ¼le.

Nie utwierdzajcie urzêdników w przekonaniu,¿e nale¿y nasze dzieci dzieci pozamykaæ w domach na indywidualnym trybie nauczania!!!

Kolejnym krokiem bêd± listy:

- Rzecznik praw dziecka (jeszcze raz)
- Rzecznik Praw Cz³owieka
- MENiS
--MZ

A ja¶li  bedzie trzeba nawet Helsinki.

Mo¿e wielu z Was nie wierzy w to,ze siê uda,moze my¶licie,¿e zwariowa³am,ale ja to robiê dla swojego dziecka.Przed Martyn± ca³e zycie...Czy mam j± wychowywaæ zamkniêt±?

Nie wyobra¿am sobie tego. Proszê Was nade wszystko- nie b±d¼cie obojêtni i nie traæcie wiary.

Za tydzieñ bêdê w Dolno¶l±skim Centrum Szkolenia Nauczycieli.Przedstawiê im projekt napisany przeze mnie i Agnieszkê w zeszlym roku i problem cukrzycy porusze od a-z.

Oni nam nie pomog±,je¶li nie zglosimy im naszego problemu.

pozdrawiam

mi¶ka
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2015, 23:06:03 wysłana przez Misioza »
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2006, 22:56:18 »
Bardzo siê cieszê, ze temat wraca. Ja w³a¶nie skrzyknê³am 2 mamy (ze mn± 3) ze swoich okolic i postanowi³y¶my razem powalczyæ o przedszkole dla naszych s³odkich ch³opaków  :grin: . trzymajcie kciuki.

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2006, 18:43:58 »
Dzi¶ by³am w MOK w Legionowie. Chcê ¿eby Maks chodzi³ na razie chocia¿ do klubu przedszkolaka. Rozmawia³am z fajn± pani± kierownik, która powiedzia³a ¿e bêdzie nas wspieraæ. Jest otwarta na przyjêcie Maksa, sama pyta³a o inne dzieci chore na cukrzycê. Powiedzia³a, ¿e cukrzyca nie jest jedynym czynnikiem eliminuj±cym dzieci z przedszkoli i szkó³. Ona pomog³a dzieciom baaardzo inteligentnym, które wykluczano ze szkó³ i przedszkoli w³a¶nie przez to ¿e s± za m±dre. Znalaz³a im sponsorów i prywatne szko³y w których siê ¶wietnie zaaklimatyzowa³y. Potwierdzi³a niestety to co i ja  wiem, tzn ¿e w naszym mie¶cie na takiej walce mo¿na sobie zgry¼æ zêby. Ale potwierdzi³a ¿e  "w kupie " ³atwiej.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2006, 02:42:31 »
Hehehehe No to zobaczymy:-) Oby nie wycofa³a siê w ostatniej chwili :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2006, 04:19:06 »
Trzymamy kciuki!
Nam siê uda³o, to i Wam na pewno sie uda!
Najwa¿niejsze zahaczyæ siê choæby na godziny i przy Waszej asy¶cie, ¿eby opiekunki
oswoiæ i pokazaæ, ¿e nie taki diabe³ straszny. Resztê ¿ycie samo ureguluje.
Dzieci bed± coraz to bardziej samodzielne i wiêcej bêd± same wyczuwa³y i rozumia³y.

Tak by³o z nasz± Gigusi±. Choæ w tej chwili to z niej juz duza Gosia :)
Gdzie¶ ju¿ pisa³em o czasach przedszkolnych, wiêc nie bêde sie powtarza³.
Od wrze¶nia idzie do szko³y. Otoczenie sie zmieni i tez od jakiego¶ czasu mielismy
w±tpliwo¶ci, jak j± w szkole przyjm±. Gosia ma co prawda 2 lata starsz± siostrê,
która przeciera dla niej szlaki. Ale sama te¿ daje sie poznaæ zawczasu.
Od zesz³ego roku chodzi z siostr± na zajêcia tañca zespo³owego typu cheer-leaderki,
prowadzonego w szkole. 2 razy w tygodniu po 1h. Gosia nie¼le radzi³a sobie z rytmik±,
wiêc pani prowadz±ca zespó³ - bardzo sympatyczna i otwarta osoba - nie widzia³a przeszkód.
Ostatnie 1/2 roku æwiczy³y uk³ad taneczny i premiera odby³a sie w³a¶nie w t± niedzielê
na XIV Finale WO¦P. Wypad³o extra bior±c pod uwagê ich wiek i problemik z muzyk±.
A po cichu nawet moge powiedzieæ ¿e Gosia mocno przyku³a wzrok publiczno¶ci
i to nie z powodów zdrowotnych, tylko artystycznych.
Pani dyrektor przed wystepem zespo³u pochwali³a siê, ¿e w¶ród tancerek wystêpuje jedna
dziewczynka, która otrzyma³a pompê od Jurka. Mi³o nam sie zrobi³o, jak wcze¶niej o to
poprosi³a, bo poczuli¶my, ¿e ju¿ traktuj± j± jak swoj± !
Pani z Zespo³u bardzo siê zdziwi³a, gdy w swobodnej rozmowie po wystêpie wyrazili¶my
troskê, czy aby szko³a przyjmie Gigê. Mówi, ¿e nie ma ¿adnych przeciwskazañ,
¿eby siê nie martwiæ, bo dla szko³y elastyczne podej¶cie nie stanowi problemu.
Komórki dzieci na lekcje te¿ przynosz± wiêc i kontakt jest prawie nieograniczony.
Zobaczymy jak to bedzie w kwietniu, kiedy na powa¿nie zapiszemy Gigê do szko³y,
ale myslê ¿e ona sama juz siê zareklamowa³a i dziêki temu uprzedzi³a ewentualne obawy.

Jaki z tego mora³?
Warto walczyæ dla swoich dzieci, ale i pozwalaæ dzieciom walczyæ o siebie.
Choæ mo¿e one tego tak nie widz±. I dobrze. Niech sie bawi±, rozwijaj±,
a przy okazji eliminuj± u innych strach, niechêæ, obawy.
Stwórzmy im tylko okazjê, ¿eby uwierzy³y i pokaza³y jakie s± wspania³e.

I jeszcze jedno.
Przed 11 fina³em Orkiestra sprezentowa³a nam pompê, a w XIV finale,
mogê ¶mia³o powiedzieæ, ¿e pomog³a naszemu dziecku dostaæ siê do szko³y.
To te¿ cenny dar, szczególnie jak czytajamy o ró¿nych Waszych problemach
w przedszkolach i szko³ach. Oby z czasem by³o ich coraz mniej
i wszystkie nasze cukiereczki by³y szczê¶liwe i szanowane.
Trzymamy za nie kciuki.  :one:  

:)  :smile:  :grin:

PS: Ale siê rozpisa³em ! Koniec ! Pobudka wszystkim !  :lol: ;)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2006, 09:19:04 »
We wtorek rozmawia³am z pani± dyrektor z przedszkola, do którego chodzi moja Ania i otrzyma³am ustn± zgodê na zamieszczenie linka do strony tego¿ przedszkola na stronie Diabeticy jako przedszkola przyjaznego diabetykom!   :one:  Misia ma napisaæ maila do p. dyrektor, bo wiadomo, co na pi¶mie to na pi¶mie.  :wink:
Pani dyrektor wyrazi³a sw± chêæ na przyjmowanie ma³ych cukierków. :509:  
Zobaczy³a, ¿e nie taki straszny jest ten "diabe³"...   :604:  Bêdê ku³a ¿elazo póki gor±ce i postaram siê ze wszystkich si³, ¿eby od nowego roku szkolnego by³o to przedszkole stoj±ce otworem dla takich dzieciaków   :!!!!!!  
Tak wiêc, kochane mamu¶ki, przynajmniej bêdzie jedno przedszkole na ¯oliborzu w Warszawie, które mo¿e rozpocznie akcjê "Ma³e cukierki te¿ maj± prawo chodziæ do przedszkola".   :689:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2006, 11:38:20 »
Buniek :D  Bardzo mnie podbudowa³a Twoja wiadomo¶æ  :D  :D  :D  :D  :D Ty zreszta o tym wiesz  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2006, 02:20:53 »
Piszê co nastêpuje:

By³am dzi¶ (tzn wczoraj :-)) w Dolno¶l±skim Centrum Kszta³cenia Nauczycieli.W lutym idê dalej z problemem do Urzêdu Miasta - Wydzia³ Edukacji i Zdrowia. Podobno tam pomog±.
Problem ca³y czas dotyczy podawania leków przez nauczycieli i wychowawców. Nie mog± podaæ nawet witaminy. Wiemy o tym nie od dzi¶. Jednak co w przypadku ratowania ¿ycia ludzkiego? A dok³adniej podania glukagonu w przypadku ciê¿kiej hipoglikemii zanim przyjedzie pogotowie???? I znów kolejny problem: potrzebna w przedszkolu i szkole pielêgniarka.
Zatem idê dr±¿yæ dalej. Po 2 gim lutym poinformujê,co uda³o mi sie dowiedzieæ (ustaliæ).

pozdrawiam

mi¶ka :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 04, 2006, 21:09:15 »
NO i jak ci posz³o? napisz bo jestem bardzo ciekawa  :grin:  :grin:  :grin:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 05, 2006, 00:08:50 »
Pani w urzêdzie odes³ala mnie do innej pani  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:Pójdê..Niech tylko znów mnie zechc± odes³aæ..
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2006, 19:58:38 »
No to chyba troche sobie polatasz - nastepna pani znowu ciê wy¶le do innej pani i koniec koñcu zatoczysz kó³ko i bedziesz w punkcie wyj¶cia. Mam nadzieje ¿e siê myle ale nie wygl±da to ró¿owo!  :cry:  :cry:  :cry:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2006, 00:14:09 »
Spokojnie :-) Nie pozwolê na takie traktowanie :)  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2006, 14:04:55 »
Gosiu zaczynam trochê patrzeæ na problem glukagonu z innej strony przynajmniej w szkole Dzieci w szkole sa ju¿ wiêksze i zazwyczaj wyczuwaj± hipoglikemiê i nie powinno dochodziæ do ciê¿kiej hipoglikemii przy dobrym wyszkoleniu nauczyciela. Ja te¿ siê tak strasznie ba³am ale Weronika chodzi do szko³y i nie tylko 4-5 godzin jak to jest w POlsce tylku tu jest od 8 rano do 16 (wiêc okres czasu jest znacznie wyd³u¿ony) Co do przedszkola to jest problem dopóki nie bedzie obowi±zku uczêszczania dzieci do przedszkola to instytucje te zawsze bêd± wykrêcaæ siê sianem. Program szkolenia jest potrzebny w to nie wi±tpiê! jednak najpierw  musz± zmienic siê przepisy dotycz±ce opieki nad dzieæmi chorymi którym nalezy umozliwiæ normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Mam kole¿ankê której 3,5 letnia córeczka chora na cukrzycê (od 12 miesi±ca ¿ycia) chodzi do przedszkola (tu jest nienormalne, ¿e dziecko 3-letnie jest w domu) Mama pracuje zawodowo natomiast na posi³ki do przedszkola przychodzi pilêgniarka (przyznana z powiatu) która mierzy poziomy i podaje insulinê  (tutaj podobnie jak i u Nas nauczyciel nie mo¿e podaæ witaminy a co dopiero glukagon) Natomiast przeszkolone wychowawczynie s± odpowiedzialne za mierzenie poziomów w ci±gu pobytu Sary w przedszkolu reakcji w razie hipoglikemii(bez podania glukagonu). Jak do tej pory nie zdarzy³o im siê aby zasz³a potrzeba podania glukagonu choæ miewa bardzo niskie poziomy (najni¿szy 35  no i potem odbicie) których nie wyczuwa i nie zawsze po niej widaæ. Tutaj we W³oszech bardzo ostro¿nie podchodz± do glukagonu uwa¿aj± ¿e glukagon nale¿y podawaæ wy³±cznie podczas hipoglikemii nocnej (w czasie snu), kiedy dziecka nie mo¿na dobudziæ Je¶li nie straci³o przytomno¶ci to glikemiê nale¿y podnosiæ cukrem sokiem glukoz±. Ka¿de podanie glukagonu powinno siê skoñczyæ hospitalizacj± w szpitalu. Moim zdaniem dzieciom w przedszkolu i szkole nale¿y zabezpieczyæ bezpieceñstwo ale tylko poprzez dodatkw± obecno¶æ pielêgniarki jest to chyba jedyny sposób aby nasze cukierki by³y bezpieczne pod wzglêdem fachowej opieki medycznej zaden nauczyciel nie we¼mie na siebie odpowiedzialno¶ci za podanie glukagonu naewt je¶li to zrobi to mog± Go czekaæ sankcje karne (takie przepisy i nie tylkow Polsce tutaj te¿) wiêc dopióki siê nie zmieni± na co nie ma szans to trzeba lawirowaæ i stworzyæ naszym dzieciakom takie same warunki jak maj± inne zdrowe dzieci. Uczyæ samodzielno¶ci opdowiedzialno¶ci i trochê wcze¶niejszej doros³o¶ci choæ to tylko dzieci
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2006, 09:05:59 »
Nie wiedzia³am w który temat przedszkoli sie wpisac i napiszê tutaj.
Od czwartku tamtego tygodnia Damianek siedzia³ w domu bo panie przedszkolanki co przychodzi³am do przedszkola mówi³y, ¿e On wymiotuje. Co siê okaza³o by³y to pluniêcia do umywalki przez mojego syna bo mu wydzielina zalega³a w gardle. Od razu zaczê³am podawaæ mu syropki i wszystko by³o w porz±dku. Przez 4 dni pobytu w domu cukry ¶wietne !! ¯adnych wymiotów, czy te¿ mówienia, ¿e brzuszek Go boli.
Jest taka jedna pani przedszkolanka, która praktycznie da³a mi dzisiaj do zrozumienia, ¿e mam "trêdowate" dziecko !!! Bo On jest inny ni¿ zdrowe dzieci. Wiêc powiedzia³am pani, ¿e On jest taki sam jak reszta dzieci tylko ma plecaczek z pomp± i to Go wyró¿nia. W przedszkolu nie interesuj± siê zupe³nie Jego chorob±, to ja przychodze i mierzê mu cukier, podajê insulinê. Mo¿na by rzec ¿e pokotem le¿ê w przedszkolu.
Ta "wspania³a" przedszkolanka kaza³a mi przynie¶c o¶wiadczenie, ¿e nie bêdê mia³a pretensji do nich jak Damiankowi co¶ siê stanie!! Od razu powiem, ¿e w tamtym roku takie o¶wiadczenie przedszkole otrzyma³o. Ja naprawdê rozumiem te przedszkolanki, ale do choroby jasnej studiujê pedagogike i tam ucz± mnie zupe³nie innego podej¶cia do dzieci i ich problemów.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e Damianek coraz mniej chêtnie chodzi do przedszkola. Jestem tak w¶ciek³a, ¿e szok...
Dzisiaj idê na rozmowê do dyrektorki i pogadam z Ni± tak od serca co o tym wszystkim my¶lê...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 20, 2006, 09:25:59 »
Monia porozmawiaj z dyrektork± - trzymam za ciebie kciuki !!! Daj znaæ jak ci posz³o!!!