Autor Wątek: APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE  (Przeczytany 114643 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« dnia: Sierpień 09, 2005, 13:26:01 »
Oto tre¶æ listu do mediów:

Apel do mediówNasze „s³odkie ¿ycie”
Szanowni Pañstwo!

XXI wiek to epoka nowoczesnej techniki, odkryæ w dziedzinie medycyny i szeroko pojêtej nauki, galopuj±cego postêpu w ¿yciu cz³owieka. Mimo to, nawet dzi¶, medycyna pozostaje bezradna wobec wielu chorób. Do nich zalicza siê, miêdzy innymi cukrzyca.

Cukrzyca jest przewlek³± chorob± spo³eczn±, na któr± zapada coraz wiêksza liczba osób na ca³ym ¶wiecie. Zachorowalno¶æ na cukrzycê wzrasta w zastraszaj±cym tempie, co powoduje, ¿e  jest ona postrzegana jako problem spo³eczny w wiêkszo¶ci krajów uprzemys³owionych. Wed³ug danych ¦wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba chorych na cukrzycê wynosi  171 mln, a szacuje siê, ¿e do 2025 roku przekroczy 300 mln!

W Polsce na cukrzycê choruje ok. 2 mln osób (to ponad 5% polskiego spo³eczeñstwa!), w tym ponad 15 tys. dzieci w ró¿nym wieku. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e zapewne drugie tyle to osoby, które nie wiedz±, ¿e choruj±. Oznacza to, ¿e w Polsce ¿yje dwukrotnie wiêcej osób chorych, ni¿ wynosi populacja Warszawy.

Dostêp do leków w naszym kraju jest bardzo ograniczony: coraz wy¿sze ceny insulin, limity na jednorazowe ig³y do penów, limity na paski, brak refundacji pomp insulinowych i ograniczona refundacja osprzêtu do nich uniemo¿liwiaj± prawid³owe leczenie cukrzycy i prowadz± do powa¿nych powik³añ a nawet ¶mierci. A przecie¿ insulina jest lekiem ratuj±cym ¿ycie!
W wielu krajach m.in. we W³oszech, w Niemczech, we Francji, w Anglii, w Czechach, na Ukrainie, czy w Szwajcarii jest ona bezp³atna - w Polsce niestety nie. Dotyczy to w szczególno¶ci d³ugo dzia³aj±cych analogów insuliny, które w Polsce nie podlegaj± refundacji, a ich cena  przekracza mo¿liwo¶ci bud¿etowe wielu chorych na cukrzycê. Tymczasem s± one najlepszym z istniej±cych sposobów
na utrzymanie w³a¶ciwego poziomu cukru we krwi, dziêki czemu zmniejsza siê liczba powik³añ a wzrasta jako¶æ i czas ¿ycia chorych. Oszczêdno¶ci w wydatkach na refundacje leków innowacyjnych przyczyniaj± siê do pogarszania stanu zdrowia spo³eczeñstwa efektem czego s±  powa¿ne powik³ania:
czêste  hipoglikemie i hiperglikemie, uszkodzenie narz±du wzroku (retinopatia cukrzycowa jaskra, zaæma), uszkodzenia funkcji nerek (nefropatia cukrzycowa), uszkodzenie tkanki nerwowej (bardzo gro¼ne neuropatie cukrzycowe, zespó³ stopy cukrzycowej prowadz±cy najczê¶ciej do amputacji nóg), zmiany w uk³adzie naczyniowo-sercowym (mia¿d¿yca têtnic), chorobê wieñcow±, chorobê koñczyn dolnych. Leczenie przewlek³ych powik³añ, tak przecie¿ czêstych, jest tak¿e drogie.
Wszyscy lekarze wiedz±, ¿e lepiej zapobiegaæ powik³aniom ni¿ pó¼niej je leczyæ. Niestety, w Polsce profilaktyka nie jest jeszcze doceniana w wystarczaj±cym stopniu.


Kolejny powa¿ny problem stanowi poziom wiedzy na temat cukrzycy, który mimo du¿ego postêpu w dziedzinie diabetologii, pozostaje w polskim spo³eczeñstwie wci±¿ na bardzo niskim poziomie. Brak jednolitego programu edukacji diabetologicznej w placówkach szkolno-o¶wiatowych oraz brak opieki pielêgniarskiej czêsto uniemo¿liwiaj± naszym dzieciom pój¶cie do przedszkola i szko³y. Cukrzyca wywo³uje strach, który prowadzi do separacji naszych dzieci od rówie¶ników. W kuratorium o¶wiaty za jedyne rozwi±zanie podaje siê indywidualny tok nauczania. Czy powinni¶my nasze „cukiereczki” pozamykaæ w domach i pozbawiæ je kontaktu z innymi dzieæmi, a co za tym idzie szans na normalny rozwój? Taka sytuacja jest ewidentnym przyk³adem dyskryminacji. Nie mo¿emy pozwoliæ na takie traktowanie!
Kolejn± kwesti± jest brak systemu ochrony zdrowia dla osób m³odych choruj±cych na cukrzycê insulinozale¿n± - tzw. "dzieciêc±", którzy koñcz± szko³ê i nie mog± d³u¿ej siê leczyæ u swoich lekarzy w klinikach dzieciêcych, natomiast przychodnie diabetologiczne dla osób doros³ych  w  wiêkszo¶ci przygotowane s±  wy³±cznie do leczenia pacjentów z cukrzyc± typu II (insulinoniezale¿n±).


Osoby chore na cukrzycê, jak i choruj±ce dzieci maj± takie samo prawo do ¿ycia jak wszyscy i równe prawo do ochrony zdrowia zgodnie z Konstytucj± Rzeczpospolitej Polskiej.

Dlatego te¿, my, osoby chore na cukrzycê i rodzice ma³ych „cukiereczków” zwracamy siê do Pañstwa z apelem o nie pozostawanie obojêtnym i prosimy o pomoc w zwróceniu uwagi na nasz problem. Mo¿e wtedy osoby zajmuj±ce siê polityk± zdrowotn±, us³ysz± nasz krzyk
i podejm± stosowne kroki, pozwalaj±ce nam i naszym dzieciom na ¿ycie zbli¿one przynajmniej do ¿ycia osób zdrowych.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2005, 13:36:53 »
Misia ... super napisane :588:

czekam na dalsze wskazówki, gdzie co jak i kiedy powysy³ac :588:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2005, 13:39:08 »
Sprawy organizacyjne wkrótce.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2005, 13:44:45 »
nie¼le , nie¼le :twisted:  :twisted:
tylko mo¿e wiêcej okre¶leñ typu; niefrasobliwo¶æ, obojêtno¶æ, ignorancja... ze strony urzêdników, polityków a tak¿e mediów. Gryzipiórki pierniczone szukaj± tylko sensacji..a ¿eby pomóc w s³usznej sprawie to nie s± zainteresowani :evil:  :evil: Gazety powinny ten tekst wydrukowaæ na pierwszej stronie literami wielko¶ci koby³!!!!!!!!!

Mo¿e niech to zabrzmi jak wypowiedzenie wojny :twisted:  :twisted:
Mirk@

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2005, 14:24:28 »
A mo¿e wys³aæ do TVN- u? Ju¿ kiedy¶ robili program o "s³odkich" dziaciaczkach i o pompach (akurat wtedy le¿a³am z Ani± w szpitalu po wykryciu cukrzycy; ¿eby¶cie widzieli jak salowe sprz±ta³y... Wrêcz pilniczkiem do paznokci wyd³ubywa³y brud z progów   :053:  ). Mo¿e w programie "Uwaga" co¶ by zmontowali?
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline TOMASZ_O

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2005, 14:27:47 »
Oby tak dalej  Misia niezast±piona. :D

A ja mam DAMI regionaln± te¿ moge podaæ link.
zaraz ja znajdê

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2005, 14:50:54 »
Misia jeste¶ niezast±piona :D  :D  :D

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2005, 14:53:33 »
List jest extra :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2005, 15:03:38 »
List super! Konkretnie i na temat! Brawo Misia!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2005, 15:17:04 »
Podpisuje siê pod wszystkim co zosta³o napisane wy¿ej :D :D :D Tekst perfekcyjny :D :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2005, 15:18:56 »
Piotrek! Zmieniaj mi i to zaraz to "z nico¶ci"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bo ju¿ nie mogê na to patrzeæ!!! Brrr...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline TOMASZ_O

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 09, 2005, 15:45:43 »
Podaje link (czy) mam sam tam za³atwiæ

 bêdê tam za 15 minut to wspomnê o problemie.

Jak bêdê na forum wieczorem dam znaæ

http://www.telewizja.radom.pl/

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 09, 2005, 15:55:25 »
Mi¶ka! Super!! :grin: Trzymam kciuki, ¿eby zrobilo siê glo¶no. Je¶li mogê w jakikolwiek sposób pomóc to daj znaæ.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2005, 16:27:18 »
Zaczekajcie:D Ja mam wszystkie adresy,wy¶lê Wam to mailami.:D kochani narwañcy :D Narazie z Jurkiem Magier± wys³ali¶my.Teraz kolej na Was. Tylko odsapnê zaraz wrzuce konkrety :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline matikasik

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Pomó¿cie!!!
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2005, 18:02:24 »
Od kilku lat choruje na cukrzycê typu I. Nauczy³em siê z nia ¿yæ, bo chyba innego wyboru nie mia³em, jednak w moim ¿yciu zdarzy³o sie kilka nieprzyjemnych sytuacji. Zachorowa³em w wieku 10 lat i juz wtedy mia³em pewne marzenia dotycz±ce dalszego ¿ycia, jednak z powodu cukrzycy musia³em z nich zrezygnowaæ. Nie bez powodu o tym piszê, takie dziecko bardzo cierpi, kiedy z dnia na dzieñ musi zmieniæ ca³kowicie swój tryb ¿ycia.  
Ostatnio by³em w klinice na kilkudniowej obserwacji i bardzo zaprzyja¼ni³em siê z jedna dziewczynk±, która zachorowa³a w wieku 4 latek. Dziewczynka le¿a³a w bardzo ciê¿kim stanie, by³a pod³±czona do pompy, a mimo to ca³y czas jej poziom cukru we krwi nie spada³ poni¿ej 200mg%. Zupe³nie nie wiedzia³em co siê z ni± dzieje, nic nie jad³a przez kilka dni, a cukry nadal by³y "kosmiczne". Okaza³o siê, ¿e dziewczynka uodporni³a sie juz na swoja insulinê, jak sie pó¼niej dowiedzia³em takie zdarzenie mia³o miejsce ju¿ po raz drugi. Zdziwi³o mnie to, ¿e pani doktor ca³y czas zwieksza³a jej ilo¶æ podawanej insuliny, zamiast zaproponowac jak±¶ inn±. Dopiero kiedy mama dziewczynki zaproponowa³a zmiane insuliny, pani doktor zgodzi³a siê na zmiane. Jak pó¼niej siê okaza³o, pani doktor by³a powi±zana z firm± sprowadzaj±ca insuline tylko jednej firmy i dlatego nie proponowa³a zmiany. To jest chore ... lekarze powinni robiæ wszystko, ¿eby ich pacjenci byli w jaknajlepszym stanie, a nie zagl±dac ca³y czas do portfela. W koñcu to nie ona p³aci maj±tek za lekarstwa. Nasz NFZ te¿ sie nie popisuje. Piêc fiolek (300ml) nowej insuliny, na której jest prowadzona ta dziewczynka kosztuje 370z³, NFZ nie daje ze swojej strony ¿adnego grosza, dla porównania w Niemczech to samo pude³ko, tej samej insuliny kosztuje 10Euro (40-50z³). Mo¿ecie tutaj pomóc! Przemówcie tym wszystkim na górze do rozs±dku!
Co mnie jeszcze zaskoczy³o, kazde dziecko potrzebuje ruchu i nie mo¿e byæ przybite ca³ymi dniami do ³ózka. Gdy le¿a³em w klinice, lekarzom sprawia³ wielki problem wypuszczenie dzieci z rodzicami na choæby krótki spacer. Juz nie wspomne o tym, ¿e przy klinice powinien byæ kawa³ek zieleni, gdzie mo¿na pograæ w pi³ke, pobiegaæ czy chod¼by usi±¶æ na ³aweczce. U dzieci z cukrzycom ruch jest jak najbardziej wskazany. Tu te¿ mo¿ecie co¶ pomóc!
Cukrzyca to straszna choroba, szczególnie dla dziecka i choæ dzieci staraj± siê "zaprzyja¼nic" ze swoja chorob± to nie zawsze im to wychodzi ... dlaczego!? One chc± byæ traktowane jak normalne dzieci, a Wy im w tym przeszkadzacie. Nie musicie robic niewiadomo czego, ale przynajmniej nie utrudniajcie im ¿ycia! My naprawde nie jeste¶my inni i te¿ na co¶ zas³ugujemy!
Pomó¿cie tym dzieciakom, nie nak³adajcie "cen z kosmosu" na insuliny, nie zabierajcie im zasi³ku i przemówcie do rozs±dku personelowi szpitali i klinik!
Pozdrawiam MatiKasik :)