Autor Wątek: Zepsuta pompa !!!  (Przeczytany 44650 razy)

Offline Iwbla

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 137
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwiec 13, 2011, 07:03:42 »
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? Jak to jest u Ciebie Pinczerka? Ty, pamiêtam stosowa³a¶ Lantusa w ubieg³e wakacje. My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.
Paradigm 715, wk³ucia Quick-set 6/60

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwiec 13, 2011, 12:56:25 »
My tak naprawde mieli¶my k³opoty z nockami, wiecznie wysokie cukry. Dlatego na pompie mamy wiêksz± dawke ni¿ na penach, by móc ustabilizowaæ nocne cukry. Teraz jest idealnie od 100 do 130 z samego rana, wcze¶niej na penach by³a masakra do 250.
Peny , Novorapid, Lantus

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwiec 13, 2011, 19:20:03 »
Cytat: "Iwbla"
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? Jak to jest u Ciebie Pinczerka? Ty, pamiêtam stosowa³a¶ Lantusa w ubieg³e wakacje. My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.

Teraz te¿ jestem na penach. Wydaje mi siê, ¿e Lantus niekoniecznie doci±ga do tych 24 godzin, chocia¿ u mnie starcza. My¶lê, ¿e najlepiej podpowie MAtimartyna, bo ona jest d³ugo na Lantusie i zna siê wiêcej :) ale mo¿e roz³o¿yæ dawkê Lantusa na 2 razy w ci±gu dnia?
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline benita

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 106
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwiec 14, 2011, 08:13:33 »
Dzis kurier przywiezie nan now± pompê :D  a póki co Lantusa dajemy tyle samo co w pompie i roz³ozylismy go na 2 razy.No i musze przyznaæ ze cukry s± lepsze...dzi¶ rano np. 80 a na pompie to róznie bywa³o :?
,,Bez wiary potykamy sie o ¼d¼b³o trawy,
a z wiar± przenosimy góry,,

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwiec 14, 2011, 11:36:50 »
Cytat: "Iwbla"
Czy to prawda, ¿e u niektórych Lantus nie wystarcza jako baza na 24h i trzeba dostrzykiwaæ (tylko w takim przypadku co i jak)? ... My chcemy przej¶æ na Lantusa na tydzieñ, jak bêdziemy nad morzem. Ale jak us³ysza³am, ¿e mo¿e nie pokryæ dobowego zapotrzebowania na insulinê to mam w±tpliwo¶ci co robiæ.


Pozwolê sobie wtr±ciæ siê do dyskusji ;) Ja biorê lantusa dwa razy dziennie w zasadzie z dwóch powodów, zawsze (od pocz±tku choroby) mia³em problem z tym, ¿e przez noc du¿o mi spada³ cukier, podobnie by³o z lantusem w jednej dawce branym przed snem. Aby przespaæ do rana bez dojadania musia³bym po³o¿yæ ze z cukrem 250-300, to wtedy rano mia³bym jakie¶ 100-150. Teraz przy dawce roz³o¿onej na dwa razy wystarczy, ¿e przed snem mam jakies 150 to z rana bede mia³ od 80-120, choc i tak niekiedy muszê doje¶æ 1-2ww w nocy. Drugi powód roz³o¿enia go na dwie dawki to w³a¶nie d³ugo¶æ jego dzia³ania. U mnie nie dzia³a³ on 24 godzin lecz jakies 20-22, z tego wzglêdu pocz±tkowo gdy podawa³em go w jednej dawce w okresie miêdzy 22 a 26 godzin± od poprzedniego podania Lantusa poziom cukru mi siê podnosi³. Ale wydaje mi siê, ¿e jest to sprawa indywidualna, zale¿na od danego organizmu, od tego jak szybko "rozk³ada" on insulinê (czy co tam on z ni± robi ;p ). Dlatego to, ¿e u jednej osoby Lantus dzia³a np. 22h nie oznacza, ¿e u innej nie bêdzie dzia³a³ pe³nej doby, albo nawet nieco d³u¿ej.

Tak¿e moim zdaniem w przypadku gdy stwierdzicie, ¿e Lantus nie diza³a u was 24h macie dwa wyj¶cia: albo podzielenie go na dwie dawki, albo w czasie gdy poprzedni lantus przestaje dzia³aæ - dostrykniêcie krótkiej, przy czym to drugie rozwi±zanie chyba nie jest dobre na d³u¿sz± metê, bo w koñcu nie po to jest baza, ¿eby dodatkowo uzupe³niaæ j± krótkodzia³aj±c±.

Offline Iwbla

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 137
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwiec 14, 2011, 15:56:40 »
Je¶li mo¿ecie to pomó¿cie mi swoimi spostrze¿eniami w podjêciu decyzji. Syn ma bazê w pompie ok. 20 jednostek, moje pytania:
1. Ile powinnam daæ Lantusa: 20 czy 21?
2. Jak podzieliæ na 2 dawki Lantusa (po po³owie czy wiêksz± rano)?
3. Je¶li Lantus nie wytrzymuje 24 h (i jest drogi), to mo¿e wystarczy nam na ten tydzieñ Insulatard?
4. Czy jednak Lantus jest lepszy od Insulatardu, bo nie ma wcale szczytu dzia³ania?
5. Co jeszcze powinnam wiedzieæ o Lantusie?
Dodam ¿e ten tydzieñ bêdzie obfitowa³ w wysi³ek fizyczny (p³ywanie w basenie i morzu)
Paradigm 715, wk³ucia Quick-set 6/60

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwiec 14, 2011, 18:10:28 »
1. Na pocz±tek daj 20j, czyli tyle co w pompie. Je¶li cukry bêda wysokie, to na drugi dzieñ zwiêksz o jedn± jednostkê.
2. -
3. Insulatard odradzam. Niespecjalnie mi³o wspominam moje ¿ycie na tej insulinie. Poza tym bêdziesz musia³a kupiæ ca³e opakowanie, czyli 5 fiolek, bo chyba na sztuki nie sprzedaj±. Lantusa mo¿na kupiæ "gotowego", ju¿ w penie, nazywa siê Lantus SoloStar; ja tak± jedn± fiolkê kupi³am za 39 z³, a zdarzaj± siê tañsze. Nie musisz kupowaæ ca³ego opakowania, bo mo¿na na sztuki SoloStara kupowaæ.
4. Lantus jest zdecydowanie lepszy od Insulatardu. Rok temu, w wakacje, mia³am na nim lepsze cukry ni¿ na pompie.
Radzi³abym jednak Lantusa, skoro bêdzie du¿o wysi³ku fizycznego, ³atwiej bêdzie okie³znaæ cukry ni¿ na Insulatardzie.
Mo¿e kto¶ inny poradzi z pytaniem drugim i pi±tym, bo ja za bardzo nie mam pomys³u - Lantusa biorê raz dziennie i w sumie nie zastanawia³am siê, co by by³o, gdybym podawa³a go w dwóch iniekcjach.
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline Alicja

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 88
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwiec 14, 2011, 18:57:02 »
droga Pinczerko, a co masz na mysli piszac, ze ¼le czu³a¶ sie po Insulatardzie. Maja córcia go bierze i jak narazie wszystko ok...ale ró¿nie to bywa. Dostaje go na noc w ilo¶ci 4j.
Alicja mama Mai
pompa Accu-Check Combo, FlexLink 8/60 NovoRapid

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwiec 14, 2011, 19:36:05 »
Maciek te¿ by³ na Insulatardzie, bra³ go rano i obserwowa³am ze do godz.15-16 dzia³a³ do¶æ intensywnie je¶li tak to mozna okre¶liæ a potem jego dzia³anie s³ab³o. Byli¶my wówczas nad morzem i miêdzy ¶niadaniem a obiadem oprócz obowi±zkowego II ¶niadania dojada³ a to loda, cukierka , jakie¶ ciastko a do obiadu cukier najwyzej 130 .
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Iwbla

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 137
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwiec 15, 2011, 07:54:35 »
Dziêki Pinczerka za odpowiedzi. Bêdziemy próbowaæ najpierw z 1 dawk± i zobaczymy.
Paradigm 715, wk³ucia Quick-set 6/60

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwiec 15, 2011, 08:26:25 »
Cytat: "Iwbla"
Je¶li mo¿ecie to pomó¿cie mi swoimi spostrze¿eniami w podjêciu decyzji. Syn ma bazê w pompie ok. 20 jednostek, moje pytania:
1. Ile powinnam daæ Lantusa: 20 czy 21?
2. Jak podzieliæ na 2 dawki Lantusa (po po³owie czy wiêksz± rano)?
3. Je¶li Lantus nie wytrzymuje 24 h (i jest drogi), to mo¿e wystarczy nam na ten tydzieñ Insulatard?
4. Czy jednak Lantus jest lepszy od Insulatardu, bo nie ma wcale szczytu dzia³ania?
5. Co jeszcze powinnam wiedzieæ o Lantusie?
Dodam ¿e ten tydzieñ bêdzie obfitowa³ w wysi³ek fizyczny (p³ywanie w basenie i morzu)


2. Ja biorê wiêksz± dawkê na noc tj. 13 jednostek o godz. 22-iej i 9j. rano oko³o godz. 8-mej.
3,4,5. Ja równie¿ odradzam Insulatard, na Lantusie cukry nieporównywalnie lepsze. To, ¿e Lantus nie ma szczytu dzia³ania to jedno, ale drugie i mo¿e wa¿niejsze nie ma na niego wp³yw wysi³ek fizyczny, tzn. na Insulatardzie po podaniu go w nogê i np. intensywnym spacerze, bieganiu, je¼dzie na rowerze Insulatard wch³ania³ siê zdecydowanie szybciej wiêc trzeba by³o uwa¿aæ. Lantus jak zapewnia producent i z mojego w³asnego do¶wiadczenia wiem, ¿e nie zwiêksza swej prêdko¶ci dzia³ania bez wzglêdu na miejsce jego podania i rodzaj wysi³ku.

Oczywi¶cie jak zwykle nigdy nie ma 100 procentowej pewno¶ci, ¿e u wszystkich jest tak samo.

Offline Iwbla

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 137
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwiec 15, 2011, 11:10:05 »
Dziêki Kangoo,
Mam jeszcze jedno pytanie: je¶li najpierw spróbujemy daæ jedn± dawkê, to kiedy lepiej - wieczorem czy rano? Mo¿e lepiej wieczorem, bo w razie gdyby nie starczy³o na 24 h to ³atwiej podaæ po po³udniu korektê szybkodzia³aj±c± NR? Syn planuje pozostawiæ wk³ucie do pompy, by podawaæ sobie bolusy na jedzenie (ja osobi¶cie w±tpiê czy wk³ucie wytrzyma 3 dniowe moczenie w wodzie - ale niech próbuje)
Paradigm 715, wk³ucia Quick-set 6/60

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwiec 15, 2011, 11:59:58 »
Cytat: "Alicja"
droga Pinczerko, a co masz na mysli piszac, ze ¼le czu³a¶ sie po Insulatardzie. Maja córcia go bierze i jak narazie wszystko ok...ale ró¿nie to bywa. Dostaje go na noc w ilo¶ci 4j.

Jak by³am na penach, mia³am takie same insuliny jak Twoja córka - czyli Actrapid i Insulatard. Insulatard, tak jak pisze Aneta, (je¶li podaje siê go wieczorem) bardzo obni¿a cukier po ¶niadaniu, w po³±czeniu z Actrapidem to jest masakra. Cukry lec± wtedy bardzo i niedocukrzenie odczuwa³am jako¶ mocniej, ni¿ jak jestem na Lantusie b±d¼ pompie. Poza tym Actrapid jest bardzo niewygodny - rano musia³am je¶æ sta³e 3ww, pó¼niej po ¶niadaniu uwa¿aæ i do¶æ du¿o dojadaæ, bo lecia³o. Nawet jak po ¶niadaniu by³ cukier w graniocach 200, to musia³am zawsze dojadaæ, bo i tak do obiadu spada³o. Poza tym, Insulatad dzia³a do¶æ krótko. Mnie "trzyma³" do popo³udnia, pó¼niej po kolacji cukier wzrasta³, i to do¶æ mocno. Maj±c Actrapid i Insulatard, niezbyt elastyczne by³y moje posi³ki (do obiadu i kolacji mia³am na szczê¶cie NovoRapid).
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 643
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwiec 15, 2011, 12:36:43 »
Cytat: "Iwbla"
Dziêki Kangoo,
Mam jeszcze jedno pytanie: je¶li najpierw spróbujemy daæ jedn± dawkê, to kiedy lepiej - wieczorem czy rano? Mo¿e lepiej wieczorem, bo w razie gdyby nie starczy³o na 24 h to ³atwiej podaæ po po³udniu korektê szybkodzia³aj±c± NR? Syn planuje pozostawiæ wk³ucie do pompy, by podawaæ sobie bolusy na jedzenie (ja osobi¶cie w±tpiê czy wk³ucie wytrzyma 3 dniowe moczenie w wodzie - ale niech próbuje)


Tak jak mówisz, mnie uczono, ¿e d³ugodzia³aj±c± powinno podawaæ siê wieczorem, bo w nocy podczas spania dzia³a tylko ta insulina i ³atwiej podawaæ korekty po po³udniu nastepnego dnia ni¿ mêczyæ siê i wstawaæ o np. 4-tej rano, ¿eby skorygowaæ. Ale ... no w³a¶nie jest ale - tak jak mówi³em wcze¶niej u niektórych (np. w moim przypadku) nie mo¿na podaæ jednej dawki na noc bo do rana trzeba by siê docukrzaæ, wiêc trzeba dzieliæ na dwie dawki.

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #89 dnia: Kwiecień 16, 2013, 14:42:45 »
Pompa po nieca³ych 4 latach u¿ytkowania postanowi³a powiedzieæ "do¶æ" o 23 (w nocy/wieczorem - jak kto woli :D )

Aktualnie jestem na penach... Lantus i Novorapid. Novorapid do posi³ków a Lantus 18 j rano... A zawsze my¶la³am ¿e go siê bierze wieczorem.  :roll: