Autor Wątek: Zepsuta pompa !!!  (Przeczytany 44644 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« dnia: Lipiec 21, 2005, 15:48:19 »
Poszukuje osób, którym zepsu³a sie pompa MiniMedu. Po jakim czasie u¿ytkowania siê to sta³o i co dok³adnie siê zepsu³o.
Za ka¿d± odpowied¼ bêdê wdziêczna.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2009, 23:30:40 »
A nasza Spirit w³a¶nie dzi¶ siê popsu³a  :evil:  dobrze ¿e nie na wakacjach! i muszê dodaæ ¿e to ju¿ druga  taka która siê psuje, wcze¶niejsza mini med 712 te¿ nam pad³a, ciekawe czy taki pech czy taki g.....any sprzêt? :lol:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2009, 00:00:17 »
Mi po 3 latach popsu³a siê pompa 712 ( tak jak Dorocie przesta³y dzia³aæ przyciski), a dok³adnie ACT i ESC. I szczê¶cie w nieszczê¶ciu, ¿e to jeszcze w okresie gwarancji siê sta³o, bo moja rodzina to by chyba w¶ciek³a by³a..., dos³ownie miesi±c przed wydarzeniem dopiero skoñczyli j± sp³acaæ...

Mam nadziejê, ¿e one nie s± tak programowane, ¿eby siê psu³y..., bo na nastêpn± to nie wiem gdzie ja pieni±dze znajdê...

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2009, 09:48:21 »
Niektóre pompy s± przecie¿ programowane tak, ¿e po 3 latach, nawet je¶li wszystko jest z ni± w porz±dku, to siê on wy³±cza.
Na pompie u¿ytkowanej d³ugimi latami koncerny du¿o nie zarobi±, wiêc po co maj± takie robiæ? Idealna dla nich to by by³a taka, która by wytrzyma³a dok³adnie okres gwarancji plus jeden dzieñ. A potem musisz kupiæ nastêpn±, bo biznes musi siê krêcic!
na³ogowy browerzysta

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2009, 10:57:21 »
Przy zakupie mówili, ¿e jest "wieczna", ale w praktyce wytrzyma jakie¶ 10 lat...
a tu po 3 siad³a co wywo³a³o u mnie w¶ciek³o¶æ, bo w koñcu te lata temu zap³acili rodzice jako¶ ponad 15 tysiêcy.
Swoj± drog± szybko spadaj± na warto¶ci, bo jaki¶ czas temu jak patrzy³am na cennik to ju¿ chyba o po³owê spad³a jej cena.

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2009, 20:59:43 »
Cytat: "pansa1"
A nasza Spirit w³a¶nie dzi¶ siê popsu³a :evil:


Ja swojego Spirita wymienia³am ju¿ dwa razy. Na szczê¶cie nie ma z reklamacjami problemu, na drugi dzieñ dostajesz now± pompê do domu ;)
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2009, 21:58:05 »
Cytat: "kicia"
na drugi dzieñ dostajesz now± pompê do domu

A jak prze¿ywacie te kilkana¶cie godzin bez pompy? Co z baz±, szczególnie w nocy?
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline kiki

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2009, 13:06:49 »
nam zepsu³a siê po 4 latach wymienili ale dalszej gwarncji nie dostali¶my wiêc zapisalismy sie w szpitalu na wymiane z jêzykiem polskim

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2009, 17:48:09 »
MI na szczê¶cie uda³o siê w³±czyæ pilota i pilotem jako¶ sobie poradzi³am do czasu przyjazdu nowej, a zajê³o to im 4 dni...

Jednak by³am na pogotowiu na wszelki wypadek, gdyby i pilota nie chcia³a przyjmowaæ i tam mi  lekarz da³ ampu³kê insuliny d³ugodzia³aj±cej, któr± do tej pory trzymam na wszelki wypadek.  Bo w domu wówczas mia³am sam Novorapid.
 
A dawkowanie powiedzia³, ¿e jakie sobie uznam za stosowne..., bo on siê na tym nie zna... (specjalizacji nie pamiêtam)

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2009, 22:16:05 »
Cytat: "Lua"
A jak prze¿ywacie te kilkana¶cie godzin bez pompy?


Ca³e szczê¶cie nie zepsu³a siê "na amen". Za ka¿dym razem przestawa³y dzia³aæ przyciski, natomiast insulina sz³a nadal swoim torem.
Nie wiem natomiast co bym zrobi³a, jakby siê wy³±czy³a kompletnie.. Panika pewnie  :?
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2010, 10:58:24 »
Dziewczyny pomocy, szczególnie proszê o to mieszkanki Wielkopolski. Nasza pompa zepsu³a siê wczoraj, zmieni³y¶my wszystko co mo¿na by³o, nadal pokazuje brak podawania. A ja nie mogê znale¼æ numeru telefonu do przedstawiciela regionalnego na Poznañ.  Na oddziale nie ma dzis p. Sabiny, a niikt poza tym nie potrafi mi pomóc. Mo¿e która¶ z Was mog³aby mi pomóc. Na dodatrek nie mam w domu insuliny d³ugodzia³ajacej, bo komu¶ po¿yczy³am, ten kto¶ nam nie odda³ i musze zaraz biec z Liwi± na pogotowie z pro¶ba o wypisanie recepty. Mam nadziejê, ¿e nam nie odmówi±. Do drugiej w nocy uda³o nam siê utrzymaæ  poziom, a rano by³o prawie 500.  Awaria pompy to prawdziwy koniec ¶wiata.

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2010, 11:08:29 »
A jak± masz pompê?

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2010, 11:19:31 »
Z tego co wiem, córka  Lili ma chyba pompê paradigm 715, tak? Chyba na ten czas "przesiadka" na peny, i koniecznie biegnijcie na to pogotowie po receptê! Poza tym nie umiem za bardzo pomóc bo i pompê mam inn±.
I koniecznie daj znaæ, jak opanujecie sytuacjê!
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2010, 11:39:40 »
dla minimedu z woj.wielkopolskiego przedstawicielem jest Arkadiusz Stelmaszewski 0510-202-997. A jaki ci b³±d wyskakuje? bo jak a 33 to ci mogê pomóc.

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 13, 2010, 12:41:07 »
Wielkie dziêki. Pompa - rzeczywi¶cie Paradigm 715 - pokazuje po prostu "brak podawania" czasem od razu, najczê¶ciej zaczyna podawaæ i np. po 0,5 lub po ca³ej jednostce lub dwóch zaczyna znowu pokazywaæ "brak podawania". Jak wspomnia³am zmieni³am wk³ucie, zbiornik i insulinê i nadal nic. Na szczê¶cie na pogotowiu lekarz wypisa³ receptê na insulatard, choæ marudzi³, ¿e nie mam przy sobie dokumentacji chorego. W tych nerwach nie pomy¶la³am, zeby wzi±æ cokolwiek poza legitymacjami ubezpieczeniowymi i ksi±¿eczk± chorego na cukrzycê.
Spróbujê skontaktowaæ siê z przedstawicielem, chocia¿ podczas weekendu mo¿e byæ trudno. No co¿, kilka lub kilkana¶cie dni trudnych przed nami.