Autor Wątek: Cukrzyca i ³uszczyca  (Przeczytany 26400 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« dnia: Maj 23, 2005, 02:15:48 »
Od ... hmm chyba dwóch lat juz (a zdiagnozowana od ponad roku) zmagam sie dodatkowo z ³uszczy±. Ponoæ to do¶æ czeste u cukrzyków ...
Moja byla do¶æ ciezka do zdiagnozowania, niby podejrzewano, ale ze wzgledu na to ze wystepuje tylko na skórze g³owy, wmawiano mi ze to ³upiez ( i leczono wszelkimi szamponami przeciw³upiezowymi  :shock: ). Dopiero ... po pobraniu wycinka skóry ze zmienionego miejca, nie bylo w±tpliwo¶ci. Wiem ze jesli rozpoznano by to wczesniej by³oby ³atwiej troche to zaleczyc. Ja mecze sie z tym od dwóch lat i ... nie pamietam kiedy nie mia³am nic na g³owie ;)

Ciekawostka ... ³uszczyca wplywa na cukry ... Jesli jest wyspy .. cukry sie psuj±.
Ale zeby by³o jeszcze ciekawiej ... cukry ... wp³ywaj± na ³uszczyce (przynajmniej u mnie) i jesli sa wysokie to ... jest wysyp. Takie zamkniete ko³o wsumie  :x

Tak samo trzeba przestrzegac pewnej dietki ... wsumie wykluczyc niektore produkty, dodatkowo unikaæ stresów ... wszystko bardzo zblizone do cukrzycy.

Powiem tylko jedno ... jesli zauwazacie jakies dziwne "zmiany" na skórze nie czekajcie  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2005, 08:19:18 »
Monika bardzo interesuj±ce, ale napisz co¶ wiêcej o objawach. A mo¿e masz jakie¶ interesuj±ce artyku³y dotycz±ce ³uszczycy? Napisz warto wiedzieæ, co mo¿e ewentualnie siê jeszcze przytrafiæ naszym cukierkom!!!!!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2005, 10:18:38 »
Tak troche naukowo ;)
Objawy ³uszczycy:
Zmiany skórne , wielko¶ci od kilku milimetrów do kilkudziesiêciu centymetrów, najczê¶ciej przybieraj± postaæ czerwonobrunatnych grudek lub wypuk³ych ognisk na skórze , pokrytych ³uskami. Wystêpuj± zwykle na ³okciach kolanach , w okolicy krzy¿owej, czasem pokrywaj± ca³± skórê , a nawet pojawiaj± siê na paznokciach. [...] £uszczyca u wielu osób zaczyna siê na ow³osionej skórze g³owy. Dlatego je¶li ³upie¿ utrzymuje siê przez wiele lat , warto siê udaæ do lekarza , gdy¿ mo¿e byæ to jedna z postaci ³uszczycy.  

I w³asnie u mnie tak by³o. By³a jedna niewielka plameczka która swêdzia³a. Totalnie sie tym nie przejmowa³am. Drapa³am oczywi¶cie ... bo jak swêdzi (jej nie wiem jak to sie pisze :wink: ) to sie drapie :roll:. Zmiana zacze³a sie powiekszaæ. Wsumie z ma³ej kropki o srednicy oko³o 1 centymetra rozsia³o sie do¶æ szybko na dwie strony g³owy ... i to duuuuuu¿o.
U mnie ponoæ uaktywni³o siê to przebytych anginach. 7 miesiecy -> 7 angin ... co miesiac jak w zegarku  :neutral:  ... ciagle antybiotyki.


Kto jest zagro¿ony chorob±:
Sk³onno¶æ do ³uszczycy mo¿na odziedziczyæ po przodkach. Chorobie tej sprzyjaj± tak¿e inne czynniki. Zaobserwowano np. , ¿e od pewnego czasu do poradni dermatologicznych zg³asza siê coraz wiêcej pacjentów po 60 roku ¿ycia , u których dopiero teraz pojawi³y siê pierwsze zmiany skórne. Wiemy te¿ , ¿e wyst±pienie ³uszczycowych zmian skórnych mog± powodowaæ niektóre leki, np. betablokery stosowane w pewnych chorobach serca albo preparaty u¿ywane
w leczeniu chorób psychicznych. [...] CHOROBA NIE JEST ZARA¬LIWA

Czy jest to choroba nieuleczalna ?
To prawda , ¿e wci±¿ jeszcze nie wiemy , jaki pierwotny czynnik wywo³uje tê chorobê.
Niemo¿liwe jest w zwi±zku z tym prowadzenie takiego leczenia , które usuwa jej przyczynê , a to dopiero pozwoli³oby nam oznajmiæ pewnego dnia pacjentowi, ¿e zosta³ raz na zawsze wyleczony. [...] Odpowiednio prowadzone leczenie pozwala bowiem zlikwidowaæ dokuczliwe objawy ³uszczycy u prawie 100 % chorych i sprawiæ, ¿e nie powracaj± one przez wiele lat.

Jak powstaje ³uszczyca : ?
Zdrowa skóra odradza siê mniej wiêcej co 30 dni. Tyle czasu zwykle up³ywa , zanim komórki wydostan± siê z g³êbszych warstw skóry na jej powierzchniê. £uszczyca jest zaburzeniem polegaj±cym na tym, ¿e z niewiadomego powodu produkcja komórek w pewnych miejscach skóry staje siê nienormalnie szybka. Komórki trafiaj± wtedy na powierzchniê nie po 30 lecz po 3 dniach , po czym obumieraj±. [...]

Co sprzyja chorobie:
U dzieci i m³odzie¿y bod¼cem powoduj±cym nasilenie zmian chorobowych s± przede wszystkim infekcje (grypa , angina, zapalenie oskrzeli) . U wielu doros³ych objawy ³uszczycy nasilaj± siê pod wp³ywem stresów. Czêsto zmiany ³uszczycowe pojawiaj± siê tak¿e po urazach i zranieniach skóry lub po zabiegach operacyjnych, a wiêc w wyniku zaburzeñ naturalnego stanu równowagi organizmu. Sprzyjaj± im tak¿e wszelkie wahniêcia hormonalne, choæ reakcje organizmu w przypadku ró¿nych osób mog± byæ zupe³nie odmienne. U niektórych kobiet objawy ³uszczycy podczas ci±¿y niemal ca³kowicie ustêpuj± , u innych za¶ bardzo siê nasilaj±. Na przebieg tej choroby niekorzystny wp³yw mo¿e mieæ równie¿ dieta. Na przyk³ad obecny w podrobach kwas arachidonowy dzia³a zapalnie i pogarsza stan skóry. W leczeniu ³uszczycy zaleca siê natomiast spo¿ywanie du¿ej ilo¶ci nienasyconych kwasów t³uszczowych omega -3 , pochodzenia ro¶linnego lub zwierzêcego. U du¿ej czê¶ci pacjentów wyra¼nie ³agodzi to przebieg choroby.


Ciekawe artyku³y ... gdzies mam... jak znajde to dorzuce linki.  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2005, 20:22:57 »
Przeczyta³em jeszcze raz to co Monika napisa³a. A¿ mnie g³owa zaczê³a swêdzieæ :roll: . Czasami, co jaki¶ czas wyskoczy jaka¶ chrostka na g³owie. Ale jak ju¿ j± chyce to zdrape i po problemie. Czy swêdzi... raczej nie. Mo¿e to jednak ³upierz. Chwilami wiêkszy, chwilami mniejszy, ale jest. Czyli jest choæ jeden + ³ysienia  :twisted:  :twisted:  We wczesnym stadium ³uszczycy ³ysiej±c szybko mo¿na siê jej pozbyæ :twisted:  :twisted:  :roll:


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline kucyk

 • Wiadomości: 10
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2006, 12:36:46 »
To wszystko prawda o ³uszczycy co napisa³a Monika.
My walczymy z ³uszczyc± od 14 lat, przez oko³o 4 lata nikt nie potafi³ zdiagnozowaæ ³uszczycy. Teraz dosz³a do tego cukrzyca (od kilku dni). Ale jaki wzajemny wp³yw na siebie maj±, to jeszcze nie wiemy.
Pozdrawiam kucyk
Kucyk Tata S³odkiej Kucki

Offline wo6253

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 153
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2006, 10:09:47 »
Na to paskudztwo chyba nie ma  m±drych, moja ¿ona mia³a ³uszczyce na szyi i kawa³ku g³owy, przesz³o jej po urodzeniu dziecka i od 12 lat jest spokój :)

Monika, wszystko jeszcze przed Tob± :P

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2006, 12:05:30 »
Cytat: "wo6253"
Monika, wszystko jeszcze przed Tob± :P


mam nadzieje ze w pozytywnym sensie ... bo
Jak narazie walcze i ... ciagle przegrywam  :( A ta cholera sie rozprzestrzenia  :|
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline wo6253

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 153
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2006, 12:50:26 »
No a jak mo¿esz my¶leæ inaczej, pewnie ¿e w pozytywnym! :)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2006, 13:12:33 »
Monika, nie wiem czy dobrze zrozumia³am, ale Wojtek chyba Ci sugerowa³, ¿e czas pomy¶leæ o potomkach... :D :D :D Bo po dziecku podobno przechodzi... :D :D :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2006, 14:53:42 »
Cytat: "emh"
Wojtek chyba Ci sugerowa³, ¿e czas pomy¶leæ o potomkach... :D :D :D

hehe ... lepiej nie ...  :wink:
Nie zebym nie chciala, bo chcia³abym bardzo, ale ... :619:

Cytat: "emh"
Bo po dziecku podobno przechodzi... :D :D :D


przechodzi ... ;) na dziecko moze  :shock: (oby nie)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2006, 16:53:45 »
Ah jo - powiedzia³by krecik :D Mi sie po cukrzycy ³uszczyca bardzo zaostrzy³a... ale zobaczymy jak bedzie :D Wszystko przedemna nie ? ::D:D:D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline wo6253

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 153
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2006, 17:35:34 »
No mówi³em, ¿e na to nie ma m±drych, ale zawsze jest nadzieja :D

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2006, 18:24:53 »
Cytat: "Kucka"
Mi sie po cukrzycy ³uszczyca bardzo zaostrzy³a...


Niestety tak to dziala  :x Cukry brzydkie to i luszczyca wariuje  :573:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Kinga

 • Gość
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2006, 13:13:55 »
Moniko, czy mozesz mi powiedziec czy w gliwicach sa jakies osrodki, miejsca gdzie mozna sie zglosic z luszczyca i zaczac cos z nia robic?? bylabym bardzo wdzieczna za jakiekolwiek adresy, wiadomosci...

Pozdrawiam

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2006, 13:30:37 »
Kingo... w ka¿dym mie¶cie musi byæ jaki¶ lekarz dermatolog i tam powinna¶ sie zg³osic ;) jak nie na nfz to idz prywatnie (osobi¶cie uwa¿am ze czasami prytwanie jest lepiej ) ;) Pozdrawiam ;)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)