Autor Wątek: wielkie k³opoty ma³ych ludzi  (Przeczytany 17943 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 24, 2007, 21:44:45 »
Mnie a¿ zmrozi³o, i, muszê siê przyznaæ, ¿e siê pop³aka³am. Nawet nie chcia³abym my¶leæ, ¿e moje dziecko posunê³oby siê do tego.
Lila, ufam, ¿e wszystko siê u³o¿y i pomoc specjalistów pomo¿e spojrzeæ Liwii na ¶wiat z innej perspektywy. Modlê siê za Was.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 24, 2007, 22:34:30 »
Lila
Jest to bardzo przykra sytuacja jaka mia³a miejsce.
 Lila musisz byæ teraz dzielna chod¼ to bardzo trudne, bardzo d³uga droga przed Tob± i córci±, bêdzie dobrze, musi byæ.
 Jeste¶ bardzo dobr± mam± i masz m±dr± córkê, a to co siê sta³o, musia³o byæ chwil± za³amania, chocia¿ trudno mi to okre¶liæ.
Czeka Was wiele wspólnej pracy ale Bóg nie opu¶ci³ Twojej córki to i teraz was nie opu¶ci.
Tak jak Mia polecê Was w modlitwie.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 25, 2007, 12:04:34 »
Lila, a Livia nie ma jakiej¶ przyjació³ki w jej wieku lub zbli¿onym? Te¿ chorej? Mo¿e niekoniecznie na cukrzycê, ale podobnie zmagaj±cej siê z chorob±. Przypominam, ¿e my tu dla siebie jeste¶my jak grupa wsparcia, mo¿e Twojej córci przyda³aby siê taka pomoc?
Nie pamiêtam w jakim jest wieku, ale mo¿e zapro¶ j± do nas na forum? Musi wiedzieæ, ¿e ma ludzi wokó³ siebie, którym na niej zale¿y. Bez wzglêdu na to, czy ma cukrzycê, czy nie...
Trzymajcie siê!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 25, 2007, 13:03:33 »
Liwia ma 12 lat i wchodzi w ten wiek gdzie hormony szalej± itd. Je¶li chodzi o przyjació³ki to z nimi jest kiepsko. S± to w przewa¿aj±cej mierze wyro¶niête dziewczyny, które ju¿ nie my¶l± jak dzieci ale jak doros³e, a przynajmniej za takie chc± uchodziæ. Zreszt± zauwa¿y³am ju¿ po Liwii, ¿e przywi±zuje ogromn± wagê do tego jak powinna wygl±daæ w szkole, ¿eby byæ zaakceptowana. ¯adne rozmowy typu "nie wygl±d siê liczy, a charakter" nie przynios³y rezultatu. Liwia wspomina³a wielokrotonie, ¿e mêczy j± w szkole udawanie, ale wie, ¿e gdyby chcia³a byæ naprawdê sob± to zosta³aby odtr±cona. Z kole¿ankami raz jest dobrze a raz nie. Liwia zawsze bêdzie inna, a to nie wszystkim dziewczynom odpowiada.Wol± siê trzymaæ  np, a tzw. klasowymi gwiazdami ni¿ z jakim¶ "dziwad³em" jak to kiedy¶ okre¶li³a. Ma tak± kole¿ankê, która niby lubi Liwiê, ale tylko jak siê pok³óci z trzeci± kole¿ank± , a to zdarza siê czêsto i Liwia stanowi dla niej zawsze pewn± alternatywê, ¿ezapewni jej towarzystwo. Oczywi¶cie to nie znaczy, ¿e Liwii nikt kompletnie nie lubi, ale w szko³ach tak jest. S± tzw. klasowe szare myszki i tzw. gwiazy. I Liwia bardzo chcia³a do tych gwiazd nale¿eæ.  Ma natomiast takie przyjació³ki korespondencyjne, które pozna³a np. poprzez gazety kynologiczne i z kótrym utrzynuje kontakt bardzo czêsty.  Co do forum - mo¿e siê skusi.
By³am dzi¶ w szpitalu i rozmawia³am z lekarzem.Zanosi siê na d³u¿szy pobyt. Na razie zostanie na pewno do nastêpnego tygodnia, pod koniec którego mo¿na bêdzie zacz±æ rozmawiaæ o wyj¶ciu.  O poziomach cukru nie wspomnê. S± katastrofalne, a Liwia niestety wykorzystuje fakt, ¿e ani lekarze ani pielêgniarki siê na tym nie znaj±. Je kiedy nie powinna i to co nie powinna. Wczoraj np. przy³apali j± na zjadaniu czekolady. Sk±d wziê³a czekoladê? - pytam. A kole¿anka j± poczestowa³a, a Liwia oczywiscie nie odmówi³a. Nadal nie rozumie, ze fakt pewnych ograniczeñ z powodu cukrzycy i bardzo du¿ych ograniczeñ z powodu celiakii i alergii nie jest moim wymys³em i przestrzeganie rygorystycznej diety to nie jest kara ale ju¿ na zawsze tryb ¿ycia. Perspektywa powik³añ cukrzycowych nie robi na niej wra¿enia, bo  wydaje siê jej ¿e to jeszcze tyle lat, jakby ca³a wieczno¶æ zanim to odczuje. Rêce mi opadaj±, bo nie wiem co bêdzie jak wróci ze szpitala. Mogê i¶æ na opiekê na tydzieñ, ale co potem? W szkole nikt nie bêdzie jej pilnowa³, po szkole te¿ nie. Mysle intensywnie i nic nie wymy¶li³am. Szuka³am mieszkania w Gnie¼nie zeby siê przeprowadziæ, gdzie mog³abym znale¼æ porz±dn± opiekunkê, która by siê ni± zaopiekowa³a, albo mog³aby po lekacjach przychodziæ do mnie do pracy. Ale niestety zaczynasiê rok akademicki i jest zalew potrzebuj±cych pokojów, stancji i mieszkañ, ¿e nie mam ¿adnych szans na razie. Ale i tak szukam, a nu¿ co¶ siê znajdzie.
Liwia z jednej strony chcia³aby ju¿ wróciæ do domu, z drugiej trochê siê boi. Ja te¿ bo nie wiem jak dzieciaki j± potraktuj±: mog± j± wy¶miaæ ale moga te¿ potraktowaæ jak bohaterkê. Jedno i drugie bêdzie niedobre, nie wiadomo co gorsze.

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 25, 2007, 13:29:05 »
Lila- tak strasznie mi przyro :( a¿ siê pobecza³am jak czyta³am i opowiad³am mê¿owi.
Je¿eli Liwia napisa³a sms do kole¿anki to mo¿e jest to jaki¶ akt rozpaczy i próbuje zwróciæ na siebie uwagê, mo¿e potrzebuje wiêcej tej uwagi?
Wiem ¿e Ci ciê¿ko, trzymam za Was kciuki i ¶ciskam mocno.
Moja Inka zachorowa³a jak nie mia³a 3 lat i chyba z tego najbardziej sie teraz cieszê bo nie pamieta okresu jak by³a zdrowa i jest to dla niej co¶ normalnego.
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"

Offline Iwona Lubos

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 192
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 25, 2007, 18:26:47 »
Bo¿e kochany to co prze¿ly¶cie to ob³êd.
Mój syn czesto mnie straszy ¿e jak podejmê prace i on bedzie musial sam sobie radziæ to poda sobie 30j insuliny i za¶nie.
Teraz to ju¿ chyba nie bedê nawet my¶lec o pracy,chociaz sytuacjê materialna mam nie za weso³±,o opiekê nad Tomkiem walcze jak lwica ,moja sprawa jest ju¿ s±dzie pracy,jestesmy po badaniach przez psychologa i psychiatre ,taki wymóg postawi³ mi s±d pracy.
Na badaniach tych nie pad³o ani jedno pytanie na temat cukrzycy,w odpowiedzi dosta³am pismo ¿e mój syn jest zdrowy psychicznie i sta³a opieka nad dzieckiem nie jest konieczna.
Zrobi³am odwolanie i czekam na odpowied¼.
Teraz jestem przekonana ze ka¿da z nas powinna walczyæ z calej si³y o opiekê nad naszymi dzieæmi.

[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 6:28 pm ]
£zy mi jeszcze ciekn± to jest tak okropne ¿e brak cz³owiekowi s³ów.
Co ciê nie zabije to ciê wzmocni :)tego siê trzymam:)
Iwcia5

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 25, 2007, 19:59:31 »
Lila pisa³a¶ ¿e pracujesz w bud¿etówce? Czy biblioteki podlegaj± jeszcze pod wydzia³ o¶wiaty???? Wiem, ¿e kiedy¶ by³o, ¿e Ci z o¶wiaty mogli chodziæ na urlopy zdrowotne p³atne  roczne (tak by³o kiedy moja mama by³a jeszcze nauczycielk± nie wiem czy to jeszcze obowi±zuje??) Przyda³by Ci siê w³a¶nie taki urlop bo wydaje mi siê, ¿e powinna¶ ca³y swój czas po¶wiêciæ teraz córce Trzymaj siê!!!!!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 25, 2007, 22:15:55 »
Cytat: "Aga"
Wiem, ¿e kiedy¶ by³o, ¿e Ci z o¶wiaty mogli chodziæ na urlopy zdrowotne p³atne roczne

Teraz dalej tak jest i nauczyciele z tego ko¿ystaj±.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Viola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 251
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 26, 2007, 08:00:16 »
Lila tak mi przykro  :(  
Liwia teraz jest w trudnym okresie, moja córka ma 13 lat i dok³adnie wiem jak to wygl±da. Presja kole¿anek jest w tym wieku b. silna. Wszystko zalezy od charakteru. Liwia jest zapewne bardzo wra¿liwa st±d to wszytko nawarstwi³o siê. W tym wieku jest tendencja to wyolbrzymiania. Dla nas nieistotne problemy dla dziecka s± niedoprzej¶cia.
Liwia potrzebuje teraz pomocy i mi³o¶ci. Trzymajcie siê. Z czasem wszystko sie u³o¿y.

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 26, 2007, 08:26:58 »
Aga, Becia, owszem urlopy nadal s±. Problem tylko w tym, ¿e by³am na nim i to nie tak dawno, bo w 2003/2004 r. Niedawno przepisy siê zmieni³y i nie pamietam jaka jest teraz dozwolona przerwa miêdzy kolejnymi urlopami, muszê to dopiero sprawdziæ.  Urlop zdrowotny przeszedl mi przez my¶l i mój lekarz nie mia³by najmniejszych w±tpliwo¶ci, ¿e go potrzebujê. Problemy sa innego rodzaju. Jako nauczyciel podlegam ¶cie¿ce awansu i w³asnie skoñczy³am sta¿ na dyplomowanego. Na razie nie zmontowa³am jeszcze teczki, przesunê³am termin i mam to zrobiæ do koñca pa¼dziernika. Jesli mi siê uda otrzymaæ dyplomowanego pójd± za tym wiêksze pieni±dze i mo¿e ³atwiej znajdê wtedy mieszkanie albo lepsz± opiekunkê, bo bêde mog³a zap³aciæ wiêcej. Jesli teraz pójdê na urlop egzamin na dyplomowanego przesunie siê  o kolejne pó³tora roku.  Pieniadze niby nie s± wa¿ne, ale jednak s±, bo od tego zale¿y m.in standard ¿ycia Liwii i to czy bêdzie mnie na wiele rzeczy staæ czy  tylko na klasyczne przezycie od pierwszego do pierwszego. A oprócz cukrzycy, celaikii i alergii trzeba jeszcze kupiæ specjalne obuwie ortopedyczne, zmieniæ okulary etc. Full wydatków.
W pracy mam wyrozumia³e kierownictwo i bardzo ¿yczliw± dyrekcjê w Poznaniu. Ale ich cierpliwo¶æ kiedy¶ mo¿e siê skoñczyæ. Bo ile mo¿na braæ urlopy bez zapowiedzenia, wychodziæ wcze¶niej, potem to odrabiaæ, spó¼niaæ siê   i tak w kó³ko. Na dodatek zaczyna siê rok akademicki a to oznacza prawdziwy m³yn w pracy. Mamy braki kadrowe, bo mamy wolny etat. Sytuacja zrobi³a siê nienormalna bo jest etat a nie ma chêtnych. Gniezno to niby du¿e miasto, ale nie ma tutaj bibliotekarza, który posiada³by wszystkie potrzebne kwalifikacje. Wybranie w tej chwili urlopu i pozostawienie dwóch osób na dy¿urach by³oby z mojej strony nieodpowiedzialne i takie trochê niewdziêczne wobec firmy, która zawsze idzie mi na rekê. Wiem, ¿e w takiej sytuacji powinnam mysleæ o Liwii przede wszystkim,  ale  z drugiej strony chcia³abym mieæ do czego wracaæ po tym ewentualnym urlopie i wola³abym nie spotkaæ siê po powrocie z regularnym têpieniem no i z ewentualnymi problemami na egzaminie na dyplomowanego.

Offline Viola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 251
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 26, 2007, 08:56:21 »
Lila - nie znam twojej sytuacji rodzinnej ale moze ktos z rodziny móg³by Ci troche pomóc w opiece nad Liwi±, bo w tej sytuacji to lepiej aby¶ jednak zosta³a w pracy i zrobi³a sobie dyplomowanego. To tych niskich pensji w budzetówce to ka¿de 100 z³ wiêcej liczy siê (wiem bo sama pracujê w tym resorcie)

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 26, 2007, 09:08:42 »
W tym rzecz w³asnie, ¿e tej rodziny nie ma zbyt wielkiej i nie jest zbyt chêtna do opieki na Liwi±, czemu im siê zreszt± nie dziwiê, bo przy niej trzeba pamiêtaæ o tylu rzeczach na raz, ¿e dla osób starszych jest to trudne do opanowania. Mieszkam jeszcze z bratem, ale niestety godziny jego pracy sa powalaj±ce i w zasadzie widujemy siê czasem raz na parê dni, bo wyje¿d¿a do pracy wcze¶niej ni¿ ja a wraca kiedy np. ju¿ ¶piê.  W zasadzie jestem ju¿ tak zdesperowana, ¿e my¶lê aby zwróciæ siê o pomoc do dziadka Liwii ze strony ma³¿onka, który co prawda nigdy Liwii nie widzia³ i przez te wszystkie lata nie przejawia³ nawet takiej ochoty, tak jak i mój ma³zonek zreszt±, ale jest to cz³owiek majêtny i mo¿e poinformowany o  problemach Liwii przejawi³by wreszcie jakie¶ uczucia i pomóg³by finansowo choæ czasowo. Alimenty choæ sa przyznane s±downie to ich ju¿ nie otrzymujê, po likwidacji Funduszu i okre¶leniu wymogów, nagle okazao siê, ¿e za du¿o zarabiam i siê nie kwalifikujemy do tzw. zaliczki alimentacyjnej.  Do tej pory dawalysmy sobie radê, czasem dorabia³am tu i ówdzie, jakie¶ ma³e korepetycje i tak to sz³o.

Offline donata

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 26, 2007, 12:59:52 »
Wiataj Lila!
Czytam wszystkie posty  Twojej trudnej i smutnej sprawy,ale zobaczyszze wszystko sie dobrze skonczy trzeba tylko wytrwalosci i wiary ,ze dasz rade bedzie ciazko ,ale napewno sobie poradzisz.
z ostatniego postu wynika,zemasz zasadzone alimenty,ale ich nie otrzymujesz.
Moim zdaniem powinnas jak najszybciej zwrocic sie z tym do komornika i jezeli Twoj Dluznik pracuje to wejda mu na pensje,a jezeli beda trudnosci jest taki przepis ktory mowi,ze najblizsza rodzina jest zobowiazana do placenia alimentow np.rodzice dluznika.Jezeli nie da sie z nimi dogadac to ja poszalbym droga sluzbowa,ale w kazdym razie napewno bym walczyla i skladala raz wroku pozew do Sadu o podwyzke alimentow tym bardziej ,ze masz chore dziecko.
Wiem,ze to trudne ,ale walcz kobieto to sie nalezy Twojemu dziecku.
Trzymam kciuki powodzenia.
Juleczka z mam± i  siostr± Joasi±

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 26, 2007, 16:32:53 »
Lila my¶lê ,¿e jako¶ pouk³adasz Wasze ¿ycie na nowo .
Liwia ma Ciebie ,a to dla niej wielkie szczê¶cie .
Pewnie potrzeba bêdzie ,¿eby¶ z ni± du¿o rozmawia³a .
Z jednej strony to tylko dziecko a z drugiej bêdzie musia³a
wzi±æ odpowiedzialno¶æ za swoje ¿ycie i w wypadku ,kiedy nie znajdziesz
opieki dla niej ,bêdzie zmuszona do tego by staæ siê samodzielna,tylko czy
Ty potrafisz jej jeszcze zaufaæ ?.A z drugiej strony jak Liwia sobie poradzi
z ta ca³± sytuacj± ,w której jest teraz i która j± czeka po powrocie do szko³y?
Pracowaæ musisz ,to jasne ,wzglêdy finansowe s± niestety wa¿ne w ¿yciu,a
tym bardziej je¶li  jest to praca ,któr± siê lubi wykonywaæ .                                                    
Bierz pod uwagê wszystkie mo¿liwe rozwi±zania ,nawet te najbardziej absurdalne,
analizuj,próbuj .Uda sie .
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 26, 2007, 16:38:57 »
Pewnie Lila, ¿e walcz o te alimenty, odpuszczaj±c to jakby¶ okrada³a w³asne dziecko. I jeszcze tak my¶lê co do diety Liwii, piszesz
Cytat: "Lila"
Je kiedy nie powinna i to co nie powinna. Wczoraj np. przy³apali j± na zjadaniu czekolady.
co do diety "cukrzycowej" to po to jest insulina, ¿eby mog³a je¶æ to co chce i niemal¿e zawsze kiedy chce, nie wiem jakie macie insuliny, ale je¿eli tu jest problem to mo¿e przej¶æ na inn± insulinê?? mo¿e postaraæ siê o pompê (tu koszt eksploatacji wed³ug mnie jest mniejszy ni¿ na penach, oczywi¶cie przy refundacji wk³uæ)?? A odno¶nie czekolady i innych produktów (zapewne z wy³±czeniem glutenu, chocia¿ znaj±c siebie i swoje dziecko nie wiem czy by siê taki re¿im ca³kowity da³o zachowaæ) rozumiem, ¿e ma alergiê i teraz czym ta alergia siê objawia, bo jak ma³± wysypk± to mo¿e trochê odpu¶ciæ z diety, jak widaæ wa¿niejsza jest psychika, a fizyczne dolegliwo¶ci jako¶ zawsze mo¿na wyleczyæ pó¼niej. 12 lat to trudny wiek i mo¿e lepiej na niektóre sprawy przymkn±æ oko.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua