Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Arleta

Strony: 1 2 3 [4]
46
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Lipiec 08, 2004, 20:30:05 »
Nam równie¿ nie zdarzy³o siê, aby wk³ucie siê odpie³o, albo wyrwa³o.

47
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 28, 2004, 20:57:59 »
Andrzej ma wk³ucie na po¶ladku, raz na jednym, potem na drugim. Póki co nie pozwala sobie wbiæ w inne miejsce. A wch³ania siê tak samo jak na penach. W pompie jest insulina szybko dzia³aj±ca- my mamy humalog, ale byæ mo¿e przejdziemy na novorapid.

48
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 24, 2004, 20:20:01 »
Cytat: "Misioza"
No w³asnie.A gdybys np nie policzy³a Arletko do tych wymienionych,to poziomy mialby wysokie???Próbowa³a¶ juz tak?

Dok³adnie tak. Próbowa³am bo metod± prób i b³êdów uczy³am siê na ile godzin, jakie produkty rozk³adaæ i kiedy. Je¶li zje np. pizzê i idziemy na spacer, rower to nie liczê, ale te¿ nie dostaje nic podje¶æ. Je¶li nie ma jakiego¶ wysi³ku fiz. to liczê, bo wysokie cukry ma i po 3h.

49
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 24, 2004, 16:01:06 »
To prawda, trzeba liczyæ wymienniki bia³kowo- t³uszczowe, ale to nie jest takie trudne. Ja na razie WBT liczê tylko do potraw takich jak pizza, nale¶niki, placki ziemniaczane- co¶ co jest t³uste. Do kawa³ka sera czy wêdliny na kanapce na razie nie liczê bo cukry ma dobre i nic Mu nie wybija.

50
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 23, 2004, 09:31:46 »
To najlepiej wypo¿yczcie pompê na miesi±c i zobaczycie co i jak. Tylko wtedy osprzêt nie jest refundowany. W poradni lub na oddziale w szpitalu powinni udzieliæ jaki¶ informacji lub bezpo¶rednio z przedstawicielem porozmawiaæ.

51
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 22, 2004, 20:16:30 »
Cytat: "Misioza"
Witaj Arletko:-)

A powiedz mi czy wczesniej Wasza pociecha by³a na penach czy strzykawkach?


Trzy dni by³ na penach i tak strasznie p³aka³ przy k³uciu, ¿e najpierw wypo¿yczyli¶my pompê z oddzia³u, wys³ali¶my pro¶bê do Owsiaka, ale poniewa¿ trzeba by³o d³ugo czekaæ, a t± wypo¿yczon± musieli¶my oddaæ, wiêc z pomoc± rodziców kupili¶my w³a¶nie H-Trona. Nigdy nam nie nawali³a, a ma³y sam podaje sobie na niej bolusy.
A Ty te¿ pisz do Owsiaka, zakupuje pompy dla dzieci do lat 10, wiêc siê za³apiecie.My czekali¶my rok i teraz niedawno dostali¶my.

[ Dodano: Wto Cze 22, 2004 8:24 pm ]
Cytat: "Monika"
Cytuj
Jest prosta w obs³udze i nasza podaje bolusa co 0,1


to jestem w szoku, bo wszyscy moi znajomi na h-tronie bolusa maj± co 0,5j, a baze co 0,1 ....


My to uzgadniali¶my  z przedstawicielem firmy Disetronic, tym bardziej ¿e ta pompa, któr± mieli¶my wypo¿yczon± z oddzia³u te¿ podawa³a bolusy co 0.1j.

52
Pompy insulinowe / Pompy insulinowe- któr± wybraæ????
« dnia: Czerwiec 22, 2004, 14:37:05 »
Mój syn jak zachorowa³ mia³ 4 lata i zmuszeni byli¶my kupiæ Mu pompê. Kupili¶my najtañsz± na rynku, w³a¶nie H-Trona. Jest prosta w obs³udze i nasza podaje bolusa co 0,1 j.Za nied³ugo pod³±czymy siê do Minimed Paradigm 712, któr± dostali¶my od Owsiaka.

Strony: 1 2 3 [4]