Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Arleta

Strony: 1 2 [3] 4
31
Cytat: "boo"
Arleta czy to za op³at±?

Nic nie trzeba p³aciæ przy wypo¿yczeniu.

[ Dodano: Czw Sie 05, 2004 8:49 pm ]
Cytat: "Bia³a"
Nie lubie tego Microleta :/
Wg mnie nie oplaca sie go kupowac... ALE JAK KTO WOLI...

Ja te¿ jestem tego zdania, tym bardziej ¿e nio o ka¿dej porze mo¿na nim badaæ krew, bo chyba tylko na czczo.

32
W Stowarzyszeniu na Ligocie mo¿na na próbê po¿yczyæ nak³uwacz podci¶nieniowy Microlet Vaculance firmy Bayer na okres 1-2 miesiêcy, ale tylko cz³onkowie.

33
Ogólnie o diecie / Na co bolusy przed³u¿one i jak czêsto
« dnia: Sierpień 05, 2004, 07:44:30 »
Ja przed³u¿onego bolusa podajê na t³uste potrawy, nale¶niki, placki ziemniaczane, pizza, McDonalds. A je¶li zje co¶ t³ustego, a potem spêdza czas w ruchu, to bolusa przed³u¿onego wtedy Mu nie podajê.

34
Do¶æ dawno dzwoni³am do firmy i o ile dobrze pamiêtam kosztuje ok. 120 z³., mo¿na siê nim k³uæ prawie wszêdzie tylko nie o ka¿dej porze. Nie pamiêtam, ale co¶ takiego mieli kiedy¶ w stowarzyszeniu na Ligocie i mo¿na by³o sobie to wypo¿yczyæ. W czwartek bêdê tam to mogê siê dowiedzieæ, czy jeszcze maj±.

35
Hyde Park / Imiona... :)))))
« dnia: Sierpień 01, 2004, 12:10:55 »
A ja jestem Arleta.

36
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 29, 2004, 09:32:20 »
My te¿ mamy problem z nocnymi cukrami, przez dwa, trzy dni id± wysoko ok. 260, a potem znowu przez jaki¶ czas s± niskie ok.60  Dzieje siê tak przewa¿nie oko³o pó³nocy.

37
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 28, 2004, 19:05:36 »
A nas w koñcu dzi¶ pod³±czyli do pompy Paradigm 712. Wk³ucia w poprzedniej pompie zmieniali¶my jednym, zdecydowanym ruchem i robili¶my to przed k±piel±, ¿eby ma³y choæ przez chwilê nie mia³ nic przyklejonego na ciele. A pani  z Minimedu mówi³a, ¿e plaster posmarowaæ oliwk± lub olejem i odejdzie bez problemu.

38
Słodkie przepisy na różne okazje / Lody
« dnia: Lipiec 27, 2004, 17:51:42 »
My te¿ je¼dzimy na Ligotê, przewa¿nie do docent Chobot.

39
Ogólnie o diecie / Jedzenie na s³odzikach
« dnia: Lipiec 27, 2004, 17:48:29 »
Ja kupujê te soki w sklepach Albert.

40
Ogólnie o diecie / Jedzenie na s³odzikach
« dnia: Lipiec 26, 2004, 18:18:10 »
Mojemu Andrzejkowi te¿ nie podnosi cukru.

41
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 25, 2004, 13:09:29 »
Moniu, jak d³ugo wytrzymuje Wam wk³ucie???  
Nam zmienili termin prze³±czenia pompy  na ¶rodê 28.07 Ju¿ nie mogê siê doczekaæ.

42
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / PRZYJAZNE PRZEDSZKOLA
« dnia: Lipiec 25, 2004, 13:04:37 »
A u mnie ¿adne przedszkole, nawet integracyjne, nie chce mojego ma³ego przyj±æ. Powód: cukrzyca. Dobrze ¿e ja nie pracujê. Zobaczymy za rok, jak pójdê zapisaæ Andrzeja do zerówki, która jest obowi±zkowa, co wtedy mi powiedz±. Przyj±æ bêd± musieli.

43
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 20, 2004, 08:22:45 »
Super cukry, ja te¿ gratulujê.

44
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 17, 2004, 06:10:02 »
Moniu, ja te¿ siê cieszê i nie mogê siê doczekaæ, kiedy my siê prze³±czymy.

45
Pompy insulinowe / Pompa !!!
« dnia: Lipiec 16, 2004, 08:17:17 »
My te¿ ju¿ zakoñczyli¶my szkolenie i w poniedzia³ek 26 lipca przechodzimy na Paradigm712.

Strony: 1 2 [3] 4