Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Arleta

Strony: 1 [2] 3 4
16
Nasze "cukiereczki" / Do kogo po recepty?
« dnia: Styczeń 03, 2005, 18:07:53 »
My receptê na paski i insuliê te¿ mamy od diabetologa, ale w razie potrzeby pediatra nie robi problemu.

17
Ogólnie o diecie / Zamiast ketchupu...
« dnia: Grudzień 09, 2004, 18:37:01 »
Andrzejkowi ketchup nie podnosi cukru, ale je go z umiarem.

18
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 05, 2004, 09:59:47 »
Nam te¿ pobieraj± z palca.

19
Nasze "cukiereczki" / Jak czêsto wymieniacie lancety w nak³uwaczu?
« dnia: Grudzień 04, 2004, 08:37:33 »
ja wymieniam co 2 tygodnie

20
Sposób na cukrzycę / poklute palce
« dnia: Listopad 24, 2004, 17:51:07 »
A ja mojemu synkowi smarujê paluszki ma¶ci± z wit. A

21
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 10, 2004, 21:56:25 »
Dziêki, mam nadziejê, ¿e na tym poziomie siê utrzymamy.

22
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 10, 2004, 09:55:38 »
Dzi¶ dzwoni³am do kliniki i mamy hemoglobinê 6,7. Zawsze mieli¶my w granicach 7,2-7,4.

23
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Październik 30, 2004, 18:16:43 »
Ja te¿ mam ten pakiet ale jeszcze nie u¿ywa³am.

24
Nasze "cukiereczki" / Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« dnia: Październik 30, 2004, 10:08:19 »
Mój syn zachorowa³ w czerwcu ub. roku. W maju byli¶my na bilansie i wszystko by³o w porzadku. By³o ciep³o, On du¿o pi³, pó¼niej robi³ siê coraz s³abszy i nie chcia³ je¶æ. Posz³am do pediatry i dostali¶my skierowanie na badania na cito, a potem potoczy³o siê szybko b³yskawicznie. Zaraz jak wrócili¶my z badania- telefon od lekarza, ¿eby szykowaæ siê do szpitala. Lekarz zapyta³ czy mamy czym jechaæ, poniewa¿ nie mamy auta przys³a³ po nas karetkê. Andrzej o w³asnych si³ach poszed³ na oddzia³- cukier mia³ 1027.

25
Nasze "cukiereczki" / badania
« dnia: Październik 08, 2004, 21:04:12 »
Mój syn ma 5 lat i choruje od roku, mieli¶my robione wszystkie badania takie jak i przy wykryciu choroby, robili¶my je na oddziale w klinice. Wa¿na jest chyba te¿ mikroalbuminuria.

26
Nasze "cukiereczki" / Cukrzyca a rodzina.
« dnia: Wrzesień 29, 2004, 13:56:46 »
My z mê¿em jeste¶my zdani tylko na siebie, moi rodzice, owszem pytaj± siê, interesuj±, ale boj± siê zostaæ sami d³u¿ej ( na godzinkê zostan±, pod warunkiem ¿e cukry dobre i nie trzeba dawaæ jedzenia), a rodzina mê¿a- zero zainteresowania.

27
Pompy insulinowe / Wadliwe wk³ucia
« dnia: Wrzesień 02, 2004, 09:59:17 »
Gdy mieli¶my H-Trona to przetestowali¶my wszystkie wk³ucia Disetronika, najbardziej sprawdza³y siê nam Rapidy.

28
Ogólnie o diecie / Pory posi³ków
« dnia: Sierpień 13, 2004, 09:04:38 »
my te¿ mamy 5-6 posi³ków

29
Ogólnie o diecie / Czy wa¿ycie to co jecie?
« dnia: Sierpień 06, 2004, 09:08:17 »
Mój syn choruje rok i wszystko Mu wa¿ê. Dwa razy zdarzy³o mi siê podaæ Mu jedzenie bez wa¿enia i problemów co prawda nie by³o, ale staram siê mieæ ze sob± albo wagê, albo odwa¿one jedzenie. Chyba ¿e jemy na mie¶cie to wybieram miejsca, gdzie w menu maj± podan± wagê.

30
Ogólnie o diecie / Ile WW?
« dnia: Sierpień 06, 2004, 09:02:19 »
Mój Andrzej zjada te¿ ok. 15 WW, czasem wiêcej, czasem mniej, ale raczej trzyma sie tych 15 WW. Ma 5 lat, wa¿y 23 kg i mierzy 118 cm.

Strony: 1 [2] 3 4