Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - julola

Strony: [1] 2 3 ... 11
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Luty 15, 2008, 21:03:08 »
Znalaz³am ciekaw± dyskusjê na temat podawania leków w placówkach o¶wiatowych, a zw³aszcza przedszkolach, mo¿e siê komu¶ przyda.
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=16464&w=56765245&v=2&s=0

2
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Styczeń 07, 2008, 16:33:16 »
Kicia ja tez polecam bardzo dr Malanowicz, je¼dzi³am do niej z 10 albo i wiecej lat temu. Super lekarka:)

3
Zapytaj psychologa / Obawy naszych dzieci
« dnia: Październik 03, 2007, 19:30:13 »
Tak trzymaæ dziewczyny :D  :D  :D nie ma nic fajniejszego na ¶wiecie ni¿ bycie mam± :D  :D  :D

4
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Sierpień 22, 2007, 19:01:45 »
To by³o jak moje córki mia³y jakie¶ 3 lata, jeszcze w ka¿dym razie mówi³y niewyra¼nie ;)
Mia³ przyj¶æ do mojego te¶cia go¶ciu na masa¿. Siedzimy na podwórku a jedna pyta - Babcia a kiedy ten ciul przyjdzie, babcia na to ¿e to Pan przyjdzie i brzydko mówiæ tak na kogo¶. Dziewczyny dalej-kiedy znowu ten ciul przyjdzie, babcia dalej swoje. Wtedy przyszed³ te¶æ na podwórko i dziewczyny wziê³y Go za rêkê i zaprowadzi³y do studzienki kanalizacyjnej, pytaj±æ ci±gle o ciula :P  okaza³o siê ¿e dziadek widzia³ tam szczura rano i opowiedzia³ o tym dzieciom :twisted:  :twisted:  :twisted:  Do tej pory na szczury mówimy ciule :twisted:  :twisted:  :twisted: Oczywi¶cie nie przy dzieciach :P

5
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Czerwiec 29, 2007, 20:28:19 »
Ja te¿ sie nie przyzna³am, mam prawko ponad 10 lat i spoko, ale znam kolesia co nie czuje jak mu spada cukier i raz spowodowa³ wypadek jak mu spad³ cukier i dalej je¼dzi  :evil:  :evil:  :evil:  Za¶wiadczenie od lekarza uwa¿am ¿e jest zbêdne, wa¿niejsza jest znajomo¶c swojego organizmu.

6
W³a¶nie przedchwil± ogl±da³am - fajny :D  :D  :D lubiê Nosowsk±.

7
Hyde Park / Grillowanie
« dnia: Maj 25, 2007, 21:25:14 »
Cytat: "Becia"
Oj, te¿ je uwielbiam, a na koniec grzebanie patykiem w wygasaj±cym ognisku. :D


a potem jeszcze kilka ziemniaczków w popiele pieczonych :) mniam mniam

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 09, 2007, 12:04:52 »
Ewa a mo¿e oni Ci zrobili HBA1, tu s± troche wyzsze normy:
Kryteria wyrównania cukrzycy - wg Brytyjskiego Towarzystwa Diabetologicznego 1997

Warto¶ci prawid³owe:
HbA1 (%) 4-8,5
HbA1c (%) 3-6,5

Warto¶ci akceptowane w trakcie leczenia cukrzycy:
HbA1 (%) 8,5-9,5
HbA1c (%) 6,5-7,5

Wysokie ryzyko wyst±pienia powik³añ:
HbA1 (%) >9,5
HbA1c (%) >7,5

9
Między nami nastolatkami :) / Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« dnia: Styczeń 11, 2007, 16:48:33 »
Ja zawsze jad³am i mierzy³am na lekcjach, ewentualnie wychodzi³am do pielêgniarki z kole¿ank± jak±¶. Wszyscy nauczyciele i koledzy byli poinformowani, tak ¿e nie mia³am nigdy ¿adnych problemów:) W gabinecie pielêgniarki dawa³am te¿ insulinê. No tylko ¿e teraz nie ma pielêgniarek w szko³ach ...

10
Zapytaj psychologa / Obawy naszych dzieci
« dnia: Listopad 23, 2006, 14:58:52 »
A u nas wstrêt do lekarzy trwa ci±gle i nie mija mimo zabaw ksi±¿eczek itp. Tylko rodzinnego pediatry siê nie boj± od jakiego¶ roku i pozwalaj± siê zbadaæ (coraz czê¶ciej na szczê¶cie). U innych lekarzy jest horror p³acz kopanie krzyk i co tam siê da, przy tym jedna panna nakrêca drug±. Ja jestem ca³a mokra nie mówi±c o wstydzie :oops: Najgorzej jest jak jedziemy do Ligoty na badania kontrolne...
Ja mam nadziejê ¿e z wiekiem bêdzie lepiej:)

ps.Przepraszam za wygl±d. Nawali³a mi spacja :P

11
Hyde Park / 1000
« dnia: Październik 06, 2006, 21:05:35 »
Chocia¿ jeden na³óg którego mo¿na gratulowaæ :D  :D  :D

12
Nasze "cukiereczki" / Sanatorium dla cukiereczka
« dnia: Październik 06, 2006, 14:55:57 »
Elu to mo¿e lepiej nastêpnym razem synka wys³aæ na jaki¶ obóz z poradni, ja je¼dzi³am jako dziecko i jechali z nami tylko diabetolodzy, ka¿da grupa mia³a pielêgniarkê i wychowawcê.

13
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Sierpień 18, 2006, 19:11:07 »
Ewa, ja siê z moj± Pani± dr widzia³am ostatnio chyba ze 2 lata temu :oops:  dobrze ¿e mo¿emy liczyæ na Pania Dr dzieci bo by³o by marnie.

14
Glukometry / Glukometr
« dnia: Lipiec 09, 2006, 19:26:48 »
Fajna ta opcja pod¶wietlania, ciekawe ile bêdzie kosztowa³ i po ile bêd± paski.

15
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Lipiec 07, 2006, 15:50:38 »
Ale ludzie czêsto my¶l± ¿e insulina to niewiadomo co. Kiedy¶ kolega zapyta³ co sobie podajê  jak us³ysza³ ¿e insulinê to stwierdzi³ " ech nie takie rzeczy siê bra³o".

Strony: [1] 2 3 ... 11