Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - aniasolt

Strony: 1 [2] 3 4 5
16
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 07, 2014, 14:42:59 »
nasza naj¶wie¿sza hemoglobina - 6,4!! :) jestem zadowolona, ostatnia to 6,7

17
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 19, 2013, 16:23:23 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
Ania na ile czasu dajesz przed³uzonego do ¶niadania ?

na 2 godziny

18
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 18, 2013, 19:32:55 »
u nas te¿ by³y takie górki po ¶niadaniu i zaczê³am podawaæ przed³u¿onego na 1 wbt do ka¿dego ¶niadania i jest ok

19
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 16, 2013, 19:59:56 »
Super!! :)

20
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 28, 2013, 12:46:54 »
Brawo Aniu!!!!!! Teraz wysz³a Twoja ciê¿ka praca! W³asne wypieki, zdrowe jedzonko itd itd :) Super!

21
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 27, 2013, 08:05:42 »
Brawo!!!! Widaæ ¿e cukrzyca Wam nie podskoczy :))

22
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 20, 2013, 10:37:37 »
Piêknie Asiu! Gratulacje!! :)

23
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 09, 2013, 22:21:36 »
Raz akurat wraca³am ko³o szko³y jak Natalia koñczy³a lekcje i wesz³am po ni±. Strasznie siê oburzy³a! Mówi, "MIA£A¦ NIE PRZYCHODZIÆ!".
a przed basenem daje ¶niadanie typu parówki, tosty, lub jajecznica bez przed³u¿onego i dzia³a, trzymaj± j± te bia³ka i t³uszcze. My mamy akurat tyle dobrze, ¿e Natala wyczuwa niskie ju¿ od 70 i zawsze jest akcja pomiar i dos³adzanie

24
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:42:04 »
Jak czyta³am Wasze wpisy ponad rok temu o samodzielno¶ci itd to my¶la³am, ¿e to dla mnie strasznie odleg³y temat a dzi¶ moje dziecko koñczy 7 lat, jest w II klasie, sama sobie daje insulinê na posi³ki, sama chodzi do szko³y i wraca, ma swoje klucze do domu, lata z dzieæmi po dworzu po kilka godzin, bez pomiaru dozuje sobie glukozê i jest wszystko ok. Chyba czas zacz±æ szukaæ pracy bo ja ju¿ nie jestem a¿ tak potrzebna :)

[ Dodano: Pon 09 Wrz, 2013 ]
Podoba mi siê podej¶cie Kacpra Evity, mam nadzieje, ¿e moje dziecko te¿ takie bêdzie, ale chyba jest szansa, bo miedzy Natal± a Kacprem jest 4 lata ró¿nicy, a Natala ju¿ mnie zaskakuje - wiêc jest szansa :)

25
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 09, 2013, 20:28:47 »
U nas te¿ dzieci bardzo siê anga¿uj± w cukrzycê Natalii, ostatnio nawet jak mia³a wysoki cukier i nie mog³a zje¶æ to kole¿anka, schowa³a kanapkê do plecaka i mówi, ¿e te¿ nie bêdzie jad³a, tylko poczeka z Natalia a¿ spadnie cukier do nastêpnej przerwy :) i zjedz± razem :)
A jak pani ma dy¿ur na korytarzu i wygania wszystkich z klasy to Natalia albo zostajê sama w klasie i robi pomiar, albo idzie do sekretariatu zrobiæ. W ogóle mamy super pani±, bardzo zwraca uwagê na moj± Natalê, jak jest jaka¶ rozdra¿niona, albo nie mo¿e siê skupiæ i ¼le pracujê to wygania j± ¿eby umyæ rêce i ma zmierzyæ i przewa¿nie to siê zgadza i to wina cukru.
W ogóle w tym roku zmieni³o siê dwóch nauczycieli i dzieci chórem u¶wiadomi³y pani, ¿e Natalia ma cukrzycê i musi zmierzyæ, zje¶æ lub wypiæ kiedy trzeba, ¿e mo¿e u¿ywaæ telefonu itd :)

26
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 25, 2013, 18:49:49 »
No i bardzo dobrze Evita, po wysi³ku trzeba zje¶æ co¶ "tre¶ciwego". Jak byli¶my na wakacjach w Jastarni to zdarzy³o nam siê zje¶æ pizzê grubo po 23:00!!! Moja Natalia a¿ na g³os siê ¶mia³a z niedowierzania :))

Nastêpna hba1c mamy w lutym to ju¿ bêdzie inaczej, bo i okres spokojniejszy :) chocia¿ jak mówicie i tak jest dobra.

27
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 25, 2013, 13:25:43 »
Cytat: "EVITA"
.... lody, gofry, grille, imprezy, wyjazdy ...... i

dok³adnie.... :) ale zadowolenie córki BEZCENNE  :grin:  TO BY£Y NAJLEPSZE WAKACJE ODK¡D CHORUJEMY  :D  - tak¿e wszystkim opornym polecam pompê w 100% - d³ugo mia³am obawy - niepotrzebnie :)

28
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 24, 2013, 23:08:26 »
...ale wiem sk±d ta nasza lipa, tak dobrze nam na tej pompce, ¿e trochê w te wakacje poszala³y¶my ze smako³ykami...  :))) ca³e szczê¶cie koniec wakacji i wszystko wróci do normy :)

29
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 23, 2013, 21:57:14 »
A my mamy 6,72  :? ostatnia 6,09 wiec lipa trochê....

30
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 05, 2013, 20:39:00 »
piêknie!! ja czekam na nasz wynik, bêdzie dopiero za 2 tyg....

Strony: 1 [2] 3 4 5