Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - pinczerka

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 18
31
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 24, 2014, 12:47:28 »
aaa, Gawor, to ju¿ wszystko jasne... :) Ja te¿ ju¿ "na zapas" my¶lê o ci±¿y, a przy moich niewyrównanych cukrach mogê sobie tylko pomarzyæ. W tym wypadku faktycznie nie mo¿na byæ egoist±; maj±c wysokie cukry i bêd±c w ci±¿y, niestety, nie tylko siebie cz³owiek by krzywdzi³, ale te¿ t± drug± istotkê...
Gawor, super, trzymaj tak dalej :* :* bardzo siê cieszê, ¿e tak Ciê ruszy³o :)
A ju¿ macie ustalon± datê ¶lubu?

32
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 23, 2014, 21:02:01 »
Anitko, przepraszam za spam, ale muszê: Ty z wiekiem m³odniejesz, serio! Jak Ty to robisz?!
buziaczki :*
Gawor, jestem z Ciebie dumna :*

33
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 22, 2014, 09:11:57 »
Gawor, super :) Idealnie sprawdza siê tu przys³owie - lepiej pó¼no ni¿ wcale :)

34
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 22, 2014, 00:42:30 »
Hemoglobiny s± ³adne.
Niedawno gratulowa³y¶cie mi mojej piêknej 7,5. A jak Wy macie takie, to ju¿ za du¿o i narzekacie. ;)
My¶lê, ¿eby przystopowaæ trochê. Ja wiem, ¿e Wy chcecie jak najlepiej dla swoich dzieci i to, co piszê, nie oznacza, ¿e radzê Wam, by¶cie odpu¶ci³y, ale mo¿e macie za du¿e wymagania? W sensie, ¿e dajecie jako¶ znaæ po sobie bardzo, ze chcecie, aby Wasze dzieci mia³y   z a w s z e  idealne cukry, a one to wyczuwaj± jako¶, stresuj± siê, nie wiem... zale¿y te¿, jak reagujecie na wysoki cukier u Waszego dziecka z podjadania... czy dzia³acie, czy raczej im zrzêdzicie - to drugie nie dzia³a prawie w ogóle, zapewniam Was o tym. Kazania i mowy umoralniaj±ce sobie zostawcie, bo naprawdê do niewielu dzieci to dociera. Doros³ym nie przegadasz, a co dopiero dzieciom. Mo¿e to zwyk³y bunt, zmêczenie chorob±, rutyn±, jak± wyznacza cukrzyca...   naprawdê, czasem dzieci w ten sposób chc± zwróciæ uwagê na siebie, na to, ¿e zwyczajnie im siê znudzi³o, mo¿e nie daj± rady... ja wiele razy mia³am my¶li o zakwaszeniu siê i kilka razy grozilam tym swojej mamie... a chcialam po prostu, ¿eby bardziej siê zainteresowa³a, albo zwróci³a bardziej uwage na moj± cukrzycê, moje samopoczucie... ta Wasza reakcja na podjadanie wydaje mi siê, ¿e musi podobna byæ do reakcji na np. zsikanie siê w majtki dziecka, które praktycznie dawno umie siê za³atwiaæ... bo powiem Wam, ¿e ja ka¿dy mój wysoki cukier odczuwa³am jako wielk± przegran±, choæ nie pokazywa³am tego po sobie; zawsze mia³am jak±¶ wolê walki o te cukry, a karz±ce spojrzenie czy cierpkie uwagi, a tym bardziej, broñ Bo¿e, straszenie i gro¼by, w ogóle nie pomagaj±...
 Gawor, nieprawda, ¿e z wiekiem bêdzie gorzej, to zale¿y.
Ja te¿ podjada³am i to w wieku 15-16 lat i na oczach mamy i nic sobie z tego nie robi³am. Przygotujcie siê na to, ¿e w³a¶ciwie tak od 15-16 lat to Wasze dzieci same bêd± zarz±dzaæ cukrzyc±. Ja siê sama rz±dzi³am, fakt, ¿e chcia³am dbaæ o cukry, ale nie zawsze wychodzi³o, bo mój organizm jest jaki¶ oporny. To ostatnie hba1c sama wywalczy³am - po jakich¶ dwóch latach bardzo wysokich wyników.

35
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 12, 2014, 13:47:39 »
KOchani, a ja muszê siê Wam pochwaliæ - moja ostatnia hab1c to 7,5!! Pewnie dziwicie siê, sk±d ta rado¶æ, bo w porónaniu do niektórych wyników jest to b. du¿o - ale ja siê bardzo cieszê, bo ostatnie hba1c (od jakich¶ 2 lat) by³y na poziomie 8,2-8,8 i nijak nie mog³am zej¶æ z wysokich, nieuregulowanych cukrów na w miarê w normie i uregulowane. W ka¿dym b±d¼ razie jest to dla mnie sukces i na pewno teraz bêdzie ³atwiej zej¶æ jeszcze ni¿ej. :) Co za rado¶æ :) :)

36
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 12, 2013, 19:55:34 »
Gratulujê :)
Chocia¿...ja te¿ siê cieszy³am swoim pierwszym wynikiem po wyj¶ciu ze szpitala, a pó¼niej by³o coraz gorzej... remisja robi swoje, ³atwiej jednak uregulowaæ cukry. Moja pierwsza hba1c by³a 15, a pó¼niej 6,6 i my¶la³am, ¿e ju¿ zawsze bêdzie tak ³atwo i prosto...

37
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 18, 2013, 18:15:15 »
Noo, robiê postêpy... Poprawi³am hba1c z 8,9 na 8,4 wiêc jaki¶ krok naprzód. :D idzie ku dobremu, zw³aszcza ¿e teraz mam okres naprawdê ³adnych cukrów. :)

38
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 26, 2012, 11:59:34 »
Cytat: "Szybki kot"
8 to jeszcze nie tak du¿o, mam nadziejê nastêpne bêd± lepsze. Najlepiej w takich wypadkach szczytaæ glukometr i zobaczyæ gdzie tkwi problem.

Ale ponad 11 ! Nie wierzy³am jak przeczyta³am...Moje dziecko tak± mia³o jak zachorowa³o...


Pozdrawiam serdecznie.

[ Dodano: Czw Gru 06, 2012 9:08 pm ]
Kto¶ wykasowa³ moje i nie tytko moje posty w tym temacie. By³o ich sporo.
Nie toleruje takich praktyk, niezale¿nie od wszystkiego. Dziwnie to pachnie...

Dlatego ¿egnam ten portal, troszkê ¿a³uje bo lubi³am tu wpadaæ, jednak wiem, ¿e takie dziwne klimaty nale¿y omijaæ wielkim ko³em.


Pozdrawiam serdecznie.

Szybki Kot, nie wykasowano tych postów, tylko przeniesiono w inny dzia³ (tak mi siê przynajmniej wydaje), tak¿e my¶lê, ¿e takie os±dzanie jest niesprawiedliwe i nie na miejscu.
Ja hba1c robiê w styczniu, mam nadziejê, ¿e wyjdzie trochê lepsze, teraz cukry przez ¶wiêta mam naprawdê super.

39
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 02, 2012, 22:40:22 »
Cytat: "EVITA"
Dok³adnie, to ca³kiem przyzwoity wynik. Poni¿ej siedmiu to nasz cel  :!:

A u mnie poni¿ej 8 to mój cel... :(
Staram siê wyrównaæ t± moj± cukrzycê, ale jak widaæ, nie wychodzi. Chyba mam oporny organizm...
Mam nadziejê, ¿e ta nastêpna bêdzie ciut lepsza...

40
Dojrzewanie a cukrzyca / DOJRZEWANIE
« dnia: Wrzesień 24, 2012, 22:58:22 »
Anitapo, mo¿e wizyta u dermatologa?
Wypryski nie s± objawem tylko tr±dziku. Mo¿e to byæ jaka¶ alergia, reakcja na jaki¶ sk³adnik w po¿ywieniu, czasami nawet wypryski s± oznak± zaka¿enia gronkowcem. Wydaje mi siê, ¿e dziewiêæ lat to do¶æ wcze¶nie na tr±dzik, Kaja chyba jeszcze nawet nie miesi±czkuje...
Je¶li jednak chcesz kupowaæ co¶ do mycia twarzy, to raczej nie wydawaj pieniêdzy na serie 'specjalnie przeznaczone na tr±dzik' - czyli jakie¶ under twenty (a najgorsze s± te 3w1 czy 2w1), clean&clear (czy jako¶ tak), bo one mog± podra¿niaæ za bardzo i wysuszaæ bu¼kê, po prostu mog± podzia³aæ do¶æ agresywnie. Ja u¿ywam zakupionego w hurtowni kosmetycznej mleczka antybakteryjnego z Apisu.
Mnie siê jednak wydaje, ¿e na pocz±tek najlepiej odwiedziæ dermatologa (dobrego!!) i daj wtedy znaæ. :)

41
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 04, 2012, 09:29:27 »
Pansa, a co ja mam powiedzieæ? Hemoglobina z czwartku to 8,8... Piêkna poprawa, nie ma co... poprzednia (ze stycznia) by³a 8,9... I od roku próbujê zej¶æ z tej ósemkowej hemoglobiny... A w czwartek by³am jeszcze w Centrum Edukacji Diabetologicznej i postanowi³am wzi±æ siê (generalnie i porz±dnie) za siebie.
Poza tym mia³am jeszcze tsh i lipidogram. Tsh, hdl i trójglicerydy w normie, natomiast cholesterol ca³kowity i ldl podwy¿szone (ten pierwszy to 234, a drugi ok 150-160 o ile dobrze pamiêtam), tak¿e rewelacji nie ma... Ale nawet po wyj¶ciu ze szpitala, 4 lata temu, jak wa¿y³am jeszcze 42 kg, mia³am powy¿ej 200 cholesterol, wiêc nie wiem, czy to taka "przypad³o¶æ" przy cukrzycy czy za pomoc± ¿ywienia mo¿na go sobie jako¶ obni¿yæ.

[ Dodano: Sob Sie 04, 2012 9:33 am ]
Powtórzê za Anitap± - 7,7 jest jeszcze "do przyjêcia", ale i tak ¿yczê, ¿eby nastêpna by³a o wiele lepsza. :)

42
Pół żartem, pół serio / z zycia wziete....
« dnia: Czerwiec 02, 2012, 10:47:00 »
Genialny ten Twój Kamilek! Niech tak dalej gra i æwiczy, a bêdzie z niego ¶wietny perkusista!

43
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Maj 25, 2012, 23:29:14 »
Cytat: "Stella"
I tak moja najlepsza przyjació³ka wszêdzie ze mn± ³azi, wiêc nie ma problemu je¶li poczujê siê ¼le.

Przypomnia³a mi siê moja przyjació³ka. Te¿ mam najlepsz± przyjació³kê i uwa¿am, ¿e spotka³o mnie wielkie szczê¶cie, ¿e j± mam. Je¶li Twoja te¿ jest przyjació³k± ( a nie tylko kole¿ank±) to równie¿ ciesz siê z tego jak najd³u¿ej i najwiêcej, bo to prawdziwy skarb mieæ tak± blisk± osobê. :)

44
Balsam Dla Duszy / Muzyka ³agodzi obyczaje...
« dnia: Maj 25, 2012, 15:42:58 »
Mnie dzisiaj zmia¿d¿y³ doszczêtnie ten utwór:

Puszczali go w Trójce...

[ Dodano: Pi± Maj 25, 2012 3:46 pm ]
Cytat: "Stella"
A ja nadal siedzê nad symfoni± hiszpañsk± Lalo.

Stella, mówisz o tej symfonii?
Uwielbiam j±, a szczególnie w wykonaniu tej ma³ej dziewczynki, jest niesamowita. No i utwór bardzo oryginalny, spodoba³ mi siê od pierwszego przes³uchania, czyli dobrych parê lat temu.
Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia w grze tego utworu. :) Bardzo buduj±ce jest s³yszeæ, ¿e m³odzie¿ interesuje siê muzyk± klasyczn± i ¿e j± nawet gra. Widzicie? Jednak nie wszystkich mo¿na nazwaæ okre¶leniem o zabarwieniu pejoratywnym "ta dzisiejsza m³odzie¿..."

45
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 10, 2012, 20:38:38 »
Cytat: "joanna ostrowsk"
Anito!M³odniejesz w oczach-piêkny avatar!!!!!!!! :)  :)  :)

No musia³am siê zalogowaæ, jak zobaczy³am zdjêcie Anity! Wiem, ¿e nie na temat, ale piêknie wysz³a¶! Nie jedna dwudziestolatka chcia³aby siê z Tob± zamieniæ. Chyba zmieni³a¶ fryzurkê? ;)P.S Pytanie ju¿ nieaktualne, zajrza³am do ShoutBoxa i wszystko jasne. :)

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 18