Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - KeBi

Strony: [1] 2 3 4
1
Hyde Park / Grillowanie
« dnia: Maj 28, 2007, 12:55:27 »
Oj moi drodzy - o tym co ja porabia³em gdy tu na forum nie pisywa³em to mo¿na by otworzyæ osobny temat ;) Ostatnio poch³onê³a mnie praca, a jak bywa³em w domu to ju¿ mi sie nie chcia³o przy kompie siedzieæ. Teraz z racji tego, ¿e w pracy jest du¿o wolnego czasu to od¶wierzam stare znajomo¶ci ;)

A co do ubieg³ego weekendu by³ przewspania³y. Chcia³bym ¿eby dzisiaj by³a ubieg³a sobota no ale niestety to ¿e jestem w pracy u¶wiadamia mnie ¿e to nie do spe³nienia ;) Naprawde weekend tak szybko min±³ ¿e nawet nie wiem co gdzie i jak! Nawet nie by³o czasu ¿eby zdjêcia pstrykaæ! Grill codziennie, karkóweczka, boczek, paróweczki z serem, piwo, piêkna pogoda, w nocy burza ;) , wódka yy tzn ³ódk±.. tylko k±pieli brakowa³o ale woda za simnai nie przekwitniêta jeszcze. Nastêpnym razem podjedziemy tam na ognisko - miejsce jest, drewno jest. Bêdzie git!

Pozdrawiam

2
Hyde Park / Grillowanie
« dnia: Maj 25, 2007, 15:04:34 »
Sezon grilowy w tym roku zaczêli¶my ze znajomymi ponad miesi±c temu. Tylko pierwszy cieplejszy wieczorek i jazda :) . Dzisiaj jedziemy wypocz±æ na weekend pod domek - miêsiwo ju¿ wczoraj zakupili¶my (karkówka, boczek, piersi z kurczaka, pa³ki z kurczaka, kie³baski). Ognisko ju¿ te¿ w tym roku robili¶my, jednak bez kie³basek na patyku. Co prawda pieczenie kie³basek to frajda, zje¶æ tak± kie³baske to ogromna przyjemnosæ, ale gdy nasza kie³baska wpadnie do ognia to rozgoryczenie jest tak du¿e, ¿e nastêpna kie³baska piecze sie ju¿ na grilu :) Jestem ogromnym maniakiem jedzenia miêska z grila, w baga¿niku w samochodzie zawsze mam grill i wêgiel/brykiet . Uwielbiam grilowaæ!

Wracaj±c do ognisk, to nawet bez kie³basek samo ognisko to wspania³a atrakcja. Ogieñ tworzy tak mi³y klimat ¿e mo¿na by siedzieæ przy nim ca³± noc.. A do tego jeszcze jakie¶ piwko, gitara, przy¶piewki.. Doskona³y sposób na oderwanie sie od szarej rzeczywisto¶ci...
 
Pozdrawiam wszystkich mi³o¶ników grill-piknikowania ;) oraz ogniskowania ;)

3
Urzędy / Renta na cukiereczka
« dnia: Czerwiec 21, 2006, 16:31:25 »
Renta z tytu³u niezdolno¶ci do pracy przys³uguje ju¿ przy czê¶ciowej niezdolno¶ci do pracy. Renta socjalna przy ca³kowitej. Ca³kowitej niezdolno¶ci ZUS w ¿yciu Wam nie przyzna, musieliby¶cie przyj¶æ z g³ow± pod pach± i sie u¶miechn±æ brzuchem, podnie¶æ rêke i ich obsikaæ.......
Mi ZUS stwierdzi³, ¿e jestem ZDOLNY do pracy, ka¿dy lekarz, czy to diabetolog, czy medycyny pracy czy te¿ zwyk³y ogólny jest zaskoczony tak± decyzj±.
Ponadto dochodzi jeszcze problem starzu pracy - ja w wieku 21 lat musze mieæ 2 lata przepracowane. Niestety mam tylko nieco ponad rok.
By³em ju¿ u lekarza orzecznika ZUS, na komisji lekarskiej ZUS, teraz nie wiem czy odwo³aæ sie do s±du. Prawo ZUSu znam na tyle dobrze, ¿e wiem co oni mog±... a raczej wiem ¿e oni mog± wszystko a ja tak naprawdê to gówno.
Czy jest sens marnowaæ sobie nerwy na s±dzenie sie z nimi? hm...

4
Hyde Park / Humalog :)
« dnia: Wrzesień 21, 2005, 23:12:37 »
Cytat: "emh"
Pomys³ zabawny i oryginalny. Tylko kto siê podejmie "budowy"? Na jaki adres przesy³aæ fiolki? :D :D  :D :D :D

Dzieñ dobry! Technik budownictwa k³aniam sie nisko ;) hihi

PS. Insulina nie ¶mierdzi tylko pachnie :P , z reszt± ja ju¿ i tak tego zapachu nie czujê :D

5
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Wrzesień 21, 2005, 08:32:59 »
no bardzo ³adnie! gratuluje!

6
Między nami nastolatkami :) / U¿ywki i doro¶li
« dnia: Wrzesień 20, 2005, 22:03:38 »
Ogólnie mam s³abo¶æ do alkoholi...
Uwielbiam piwo. Prawie codziennie chocia¿ jedno piwko sobie po pracy wypijê.
Wina raczej nie pijam chyba ¿e jaki¶ dobry swojaczek.
Drinki w ¿adnym wypadku - poprostu nie lubie.
Wódke czyst± jeszcze do soboty mog³em piæ, ale od niedzieli mam ogromny wstrêt. Poprostu przedobrzy³em i to konkretnie - na tyle konkretnie ze nie wiem ile wypi³em (a podobno bardzo du¿o).. Pozatym odbi³o sie to na mojej urodzie :P (rysy na twarzy po straceniu równowagi i po tym jak ze schodów spad³em...) tak ¿e jestem najlepszym przyk³adem na to ¿e alkohol nie tylko po¶rednio ale równiez bezpo¶rednio w nadmiarze jest bardzo szkodliwy!

7
Nasze "cukiereczki" / Jak wspominacie swój pierwszy dzieñ z cukrzyc±?
« dnia: Wrzesień 13, 2005, 23:57:39 »
Ja 5 dni spa³em, ca³kiem pozytywnie ;) Przynajmniej sie wyspa³em :D :D :D  (od pi±tku do ¶rody)
Mój lekarz rodzinny postawi³ diagnozê "alergia"... brak s³ów. Przez przypadek skierowa³ mnie na badanie OB i glikemie...
Moja siostra laborantka nie podejrzewaj±c cukrzycy chciala mi krzy¿ówkê robiæ (zapewne orientujecie sie co to za badanie...) lecz widz±c ¿e ja ledwo na nogach sta³em podarowa³a sobie to badanie dziêki czemu wcia¿ ¿yjê...
 Pó¼niej szpital - po tygodniu na internie w Tczewie w ciê¿kim stanie (o czym równie¿ dowiedzia³em sie po fakcie) trafi³em do Akademii Medycznej w Gdañsku. Tam to by³ luzik i po tygodniu z u¶miechem na twarzy by³em ju¿ w domu.

Ca³e szczê¶cie wtedy nie zdawa³em sobie do koñca sprawy o co w tym wszystkicm chodzi. Wszystko przyj±³em jak to sie mówi "na miêkko"... Dopiero teraz wszystko wychodzi. Wychodz± te problemy, trudno¶ci... dobra nie bede smuci³ :P

8
Między nami nastolatkami :) / serducho :D
« dnia: Wrzesień 12, 2005, 12:45:10 »
u mnie te¿ w rodzinie ¿adko kiedy rozmawiam na temat mojej choroby bo to przecie¿ moja sprawa... wiadomo ¿e z rodzin± nie mówi sie skrótami heheh ale t1 i t2 to akurat ³atwo sie domy¶leæ :P
a co do podawania insuliny to moi znajomi zawsze muwili: "znowu sie szprycujesz?: :P oczywi¶cie to by³o w formie ¿artów i sam niejednokrotnie pó¼niej ju¿ mówi³em "musze sobie walnaæ szpryce" :P

A teraz troche na temat (koniec offtop) ;)
Ostatnio pozna³em pewn± dziewczynê. Rzecz jasna ¿e nie chwali³em sie ¿e jestem na cokolwiek chory na pierwszym spotkaniu (bo po co :P) ale po kilku spotkaniach jako¶ tak wysz³o ¿e napomkn±³em jej ¿e jestem chory... Nie zrobi³o to na niej wiêkszego wra¿enia, a wiecie czemu? hehe bo zapewne nie wie na czym ta choroba polega :P Nie widzia³a mnie jeszcze ¿ebym sie "szprycowa³" :P b±d¼ mierzy³ poziom cukru. Je¶li bêdzie okazja to sie nie bede kry³ ale wtedy zapewne zacznie sie dyskusja na temat tej choroby... Ale tak realnie my¶l±c to w±tpie czy ona zd±rzy sie dowiedzieæ co¶ wiêcej bo za ¿adko sie z ni± spotykam hehehhe i rokowania co do czêstotliwo¶ci spotkañ d±¿± do zera hehehehe

9
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 12, 2005, 12:34:03 »
Dlaczego zwolnienie z WF? Bo mój WFista nie rozumie tego, ¿e czasem trzeba podczas lekcji co¶ przek±siæ (przecie¿ nie wolno je¶æ na sali gimnastycznej!). Nie rozumia³ tego, ¿e mogê sie gorzej poczuæ i na chwile odpocz±æ, ¿e czasem wcale nie mogê mieæ intensywnego wysi³ku (np podczas du¿ej hiperglikemii przecie¿ nie mo¿na, bo cukier mo¿e sie jeszcze bardziej podnie¶æ... albo po d³u¿szej hipo jest du¿a tendencja do podownego spadku i wysi³ek jest nie wskazany - przynajmniej tak mnie uczyli lekarze i to sie sprawdzalo). Poprostu mia³em delikatnie mówi±c po....... nauczyciela który mnie nie cierpia³ i vice versa...

10
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 10, 2005, 23:17:37 »
wbrew pozorom pi³k± tenisow± nie jest tak ³atwo trafiæ :P
a co do WF-u
ja te¿ musia³em siedzieæ przez 2h ale oczywi¶cie nie siedzia³em bo po co i za ka¿dym razem mia³em 2 godziny nieobecne nieusprawiedliwione... i tak na koniec wszystko by³o usprawiedliwione :) wporzo wychowawce mia³em :)

11
Między nami nastolatkami :) / serducho :D
« dnia: Wrzesień 10, 2005, 15:47:16 »
Cytat: "kicia"
emh, ale odzywiajac sie zdrowo, uprawiajac sport, nie pijac i nie palac, wyd³uzamy je o kolejne godziny :wink:

czyli jedz±c fasf-food, je¿d¿±c wszêdzie samochodem, pij±c alkohol i pal±c tytoñ raczej sobie nie pomagam? hm... w takim razie nie bierzcie ze mnie przyk³adu :P

12
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 10, 2005, 15:44:15 »
dlatego ja wolalem wcale nie æwiczyæ na szkolnym WF zeby nie mieæ nieprzyjemnych sytuacji. Przynajmniej mia³em ¶wiêty spokój a jak chcialem sobie w pi³e pokopaæ to zawsze mo¿na by³o z qmplami wyskoczyæ na boisko albo na hale. pobiegaæ te¿ mo¿na sobie wokól miasta.

13
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Wrzesień 09, 2005, 19:30:01 »
z egzaminatorami nie warto zadzieraæ. oni WSZYSTKO notuj± i WSZYSTKO wiedz±. Wiedz± w jakiej szkole mieli¶my kurs (to s± ¶ciemy jak sie pytaj± gdzie sie uczy³o je¼dziæ), wiedz± z kim je¼dzili¶my, wiedz± jakie b³êdy pope³nili¶my na poprzednich egzaminach...
£apówkê cie¿ko daæ bo boj± sie braæ. I dobrze w sumie. Ja zda³em za 3-cim razem. Badania mam bezterminowo (po co sie chwaliæ lekarzowi ¿e ma sie cukrzycê?). Aktualnie pracuje jako kierowca (wiem wiem ¿e nie powinienem ale kocham je¼dziæ :) ) i planuje zmieniæ prace te¿ na kierowce ale w innej firmie :) Odponad 2 lat bezkolizyjnie (no coosh - nie bêde ukrywa³ ¿e trza by³o 2 st³uczki spowodowaæ aby sie nauczyæ je¼dziæ :P )
W okresie wakacyjnym dziennie robi³em oko³o 300km tak ¿e my¶le ¿e sporo, zdarza³o sie ¿e 800 ;).
co jeszcze mogê powiedzieæ - mogê jedynie ¿yczyæ powodzenia tym co maj± ten egzamin przed sob±... ja sie przyznam, ¿e bardziej sie stresowa³em przez egzaminem na prawko ni¿ przed matur± hehehe
i jedno i drugie jest zaliczone :P (to tak na marginesie :) )

14
Między nami nastolatkami :) / Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
« dnia: Wrzesień 09, 2005, 19:07:49 »
jak ja trafi³em do szpitala to kompletnie nic nie wiedzia³em, moze dla tego ¶miaæ mi sie ze wszystkiego chcia³o :P jak sobie przyspiesza³em tempo podawania kroplówki (bo nudzi³o mnie te powolne kapanie :P ), jak nie potrafi³em trzymac pena w rêku a co dopiero zrobiæ zastrzyk :P
tak ¿e sie nie dziwiê ¿e ludzie ktorzy poprostu nie maj± styczno¶ci z osobami chorymi na cukrzycê wierz± w takie ploty ¿e cukrzyca jest od s³odyczy albo od alkoholu.....
a to ¿e nie powinienem piæ piwa to prawie od ka¿dego s³yszê.. to mnie dopiero wkurza! hehehe

15
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Wrzesień 09, 2005, 18:28:40 »
ahhahahha
to sobie wyobra¼cie sytuacje, jak jakie¶ 4 lata temu na dworcu g³ównym w gdañsku (w tunelu) kupi³em sobie hot-doga i jak to powinno byæ przed jedzeniem podalem sobie insulinê :D normalnie w tunelu dworca kolejowego w Gdañsku g³ównym... Co sobie pomy¶leli przechodnie widz±cy t± scene? :D :D :D :D
Znajomi co byli ze mn± mieli ubaw po pachy, ja z reszt± te¿ :D
No ale wtedy to jako¶ tak inaczej na wszystko patrzy³em.. teraz bym raczej tego nie powtórzy³... chocia¿ kto wie? :D

Strony: [1] 2 3 4