Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - WERTY

Strony: [1] 2 3 ... 31
1
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:50:34 »
No w³a¶nie... Wszystko mo¿na darowaæ, odpu¶ciæ, przeboleæ ale nie to ¿e mnie nie ma teraz tam gdzie byc powinienem :( ¯ycie ¿yciem ale w Polsce za 1100z³ nie da siê rodziny utrzymaæ :( Tu te¿ nie sprowadze choæby nawet z powodu s³abej znajomo¶ci jêzyka. Logistycznie ciê¿ko by by³o.

Pozdrawiam
Piotrek

2
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:30:51 »
Dziêkuje za ¿yczenia. W Polsce rodzinka tylko jest w komplecie. W Danii tylko arbajt.. Remontuje nie dla siebie :P Znaj±c duñskie realia to ten domek pewnie pare milionów kosztowa³ a mnie nie staæ na taki :P

Pozdrawiam
Piotrek

3
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:11:53 »
Rozstania ciê¿kie wiadomo :( . Ale od dzi¶ remontuje taki ma³y/du¿y domek nad "morzem" :D Do niedzieli daleko, ale niedziela bêdzie moja :P :D Z okna widze statki, promy itp. Wojskowe okrêty widzia³em jad±c to tam napewno zajrze :P (dobrze ¿e rower zabra³em) A takie jak tu s± kebaby to w ca³ej Polsce i Danii nie ma :P Pyszne :D Nie ¿ebym smaka robi³ ale......... :P

Pozdrawiam
Piotrek

4
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Czerwiec 02, 2013, 22:51:52 »
Po d³ugiej chwili zapomnienia
Has³a co siê samo nie zmienia :evil:
Po setkach dni ciszy
Zgad³em has³o i kto¶ mnie us³yszy :P :D

Wena ju¿ nie ta co w 2008 roku
A dni zlecia³y jak kamienie po górskim stoku
Szczerze!?
Mia³em do³a ma³ego
I zarazem okropnego
Jestem z dala od ¿ony mej najukochañszej
I córki najwspanialszej

Tak mnie nasz³o po logowaniu udanym
Aby temat ten odwiedziæ
Wymiany s³owne mnie rozweseli³y
I na nowo troche obudzi³y
Co by w temacie by³o
I mo¿e komu¶ co¶ umili³o

Do sklepiku dorzuce
Trzy okrêty na p³yci¼nie
I kto co z kila cytryn soku wyci¶nie

W temacie tyle
No! Chyba ¿e kto¶ da
Schyliæ siê szybko po jab³ka dwa :P
Pot³uk³y siê spadaj±c
I na pod³odze odpoczywaj±c
Pomy¶la³y sobie
Kto nas jutro oskrobie :P

Pozdrawiam
Piotrek

5
Hyde Park / Nasze Hobby
« dnia: Czerwiec 28, 2012, 22:02:45 »
Cytat: "jarek"
Podra¿ni³e¶ WERTY moje ego  :D .Sklejka,lite?Czym wycinasz i szlifujesz?


Zwyk³a sklejka z marketu. Zrobi³em sobie ma³e CNC i sobie wycinam a pó¼niej sk³adam. Papierem ¶ciernym czyszcze i sk³adam :P Szkoda ¿e czasu nie ma na to bo cieszy jak siê samemu od pocz±tku robi :P


Pozdrawiam
Piotrek

6
Hyde Park / Nasze Hobby
« dnia: Czerwiec 28, 2012, 18:31:07 »
Jak jestem w Polsce to takie co¶ mnie poch³ania jak ju¿ mam czas :) A ¿e czasu niewiele wiêc du¿o tego nie ma :(


Pozdrawiam
Piotrek

7
Pół żartem, pół serio / SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Luty 14, 2008, 23:38:44 »
Hmmm od¶wie¿am :D Narazie  "formy" brak....ale co¶ nieco¶ jest :) Jakby nie by³o 1 kwietnia siê zbli¿a :D :D :D


Hmmmm no nie wiem...
Co jest grane
Czekamy na ¶niadanie?
Na ³akocie i porann± po¿ywke?
Na rann± od¿ywke?
Na ¶niadanie z rana pyszne?
Kanapki swietnie zmy¶lne?

Czekaæ d³ugo nie bêdziecie
Sklepik czynny jak w lecie
Od samiu¶kiego rana
Oderwa³o mnie to nawet od ¶niadania
Do pó¼nej pó³nocy
Fakt to ju¿  pó³ nocy

W tej chwili mam na pilnym zbyciu
Profesora, ponoæ tytu³ by³ w ukryciu
Ramke na obraz muzyki Baha
¦mieszke co robi haha

Ko³a grubo¶cienne
Narty szybkowymienne
Takie w pó³ skoku
Hmm a mo¿e sa wymienne na dole zeskoku

Na specjalne zamówienie ko³o wieczora
Mam na zbyciu szczê¶cia pó³ wora
T± rado¶ci± jestem ja:P
No i z rana witam Was hahaha


Pozdrawiam:
Piotrek

8
Moj± ulubion± ostatnio muzyk± jest HUNTER :) :) :) Polecam bardzo ka¿demu :) Jak siê uda to nied³ugo na koncercik pojade :)
Filmiki nagrane przez moj± siostre :) :)Koncert Wieliczka WO¦P 14.01.2007

Ps. W czwartek koncert D¿emu :) Mo¿e bêde :) :) :) :)


Pozdrawiam:
Piotrek

9
Balsam Dla Duszy / Cytaty, sentencje ...............
« dnia: Grudzień 07, 2006, 21:06:10 »
Od¶wie¿e temat :D :D :D :D :D


"Jest ciê¿ar do d¼wigania i droga do przebycia, jest ciê¿ar do d¼wigania i cel, co nam umyka. Jest ciê¿ar do d¼wigania wolno go z³o¿yæ nam. Ten ciê¿ar, to my sami, st±d tam, st±d tu, st±d tam."
Dean R. Koontz

---------------------

"Mi³o¶æ jest tre¶ci± naszego istnienia. Je¶li siê jej wyrzekniemy, umrzemy z g³odu pod drzewem ¿ycia, nie maj±c ¶mia³o¶ci, by zerwaæ jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Mi³o¶ci - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi."
Paulo Coelho

---------------------

"Je¶li mi³o¶æ jest o¿ywczym s³oñcem ludzkiej natury, jak¿e nie³askawie rozdzieli³a ona swe promienie miêdzy mnie i tê, któr± kocham! J± oz³oci³a ca³ym ¶wiat³em swoim i blaskiem, a moj± istotê przenika tylko niewidzialnymi promieniami ¿aru. Ona ja¶nieje, jest ch³odna jak tropikalny ¶wietlik. Ja, ciemny, nieurodziwy, podobny jestem ¶wierszczowi w gor±cym popiele."
Samuel Coleridge

-----------------------

"Mi³o¶æ polega na tym, ¿e dwie samotno¶ci ochraniaj± siê, dotykaj± i pozdrawiaj±. Mi³o¶æ to dwie samotno¶ci, które spotykaj± siê i wzajem wspieraj±."
Rainer Maria Rilke

------------------------

"Mi³o¶æ nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyra¿a wolê i odpowiedzialn± decyzjê zwi±zania siê ca³kowicie „na dobre i na z³e".
Jan Pawe³ IIPozdrawiam:
Piotrek

10
Balsam Dla Duszy / To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« dnia: Grudzień 06, 2006, 00:08:39 »
Hmmmmmm co¶ temacik ucich³ :( :( :( Od¶wie¿e kolejnymi moimi "bazgro³ami"


Jej u¶miech g³êboki
Jej wzrok szeroki
Jej spojrzenie
Tam widze upojenie

Jej gesty
Jej ruchy
Jej spojrzenie
Tam widze upojenie

Jej s³owo
Jej my¶li
Jej zdanie
Ona jest poma³u moje Kochanie

Jej m±dro¶æ
Jej patrzenie
Jej pojmowanie
Ona jest poma³u moje Kochanie

Jej uroda
Jej piêkno¶æ
Jej skromno¶æ

Jest ona nieopodal
Jest tu ale i tam*
Jest tu, nadal jest
Idzie do serca mego

Jej oczy moimi siê rodz±
Jej s³owo szaleje po bezkresach my¶li
Jej u¶miech ekstaz± dla mych oczu

...................


ps. To "co¶" co jest wy¿ej jest ju¿ "stare" :D Aktualne :D :D :D :D ale s± nowsze :D :P: :D :P Ale narazie nie wrzuce dopóki Ona nie zobaczy :D :D :D Mo¿e kiedy¶ :D mo¿e :P


*-tam-hmm nieaktualne :D Jest "tutaj" :D Jest obok mnie :D :D :D


ps2. Czy pisa³em ¿e jestem najszczê¶liwszym cz³owiekiem :?: :?: Wybaczcie pytanie podchwytliwe :!:


Pozdrawiam:
Piotrek

11
Hyde Park / Nasze Ulubione Piosenki
« dnia: Październik 17, 2006, 20:20:38 »
Tak mi siê przypomnia³o: Hehe "List do M" "¶piewa³em" na weselu siostry :!: Masakra wysz³a  :lol:  :lol:  :lol: Obieca³em ¿e ta piosenka bêdzie (ich piosenka) ale nie by³o w orkiestrze chêtnego do za¶piewania (podobno za trudna). Pod koniec wesela po paru g³êbszych "za¶piewa³em" :?: To by³o 4,5 roku temu a dalej siê ze mnie nabijaj± jak sobie przypomn± :!: :!: :!: Ale obietnice spe³ni³em :D :D :D  8)  :twisted:


Pozdrawiam:
Piotrek

12
Hyde Park / Nasze Ulubione Piosenki
« dnia: Październik 17, 2006, 19:47:01 »
Ulubione piosenki hmmm  :roll:  :roll: Generalnie to ca³y repertuar D¿emu :D :D :D Wymieniaæ po kolei wszystkie pioseniki to by troszke potrwa³o :D


Pozdrawiam:
Piotrek

13
Hyde Park / 1000
« dnia: Październik 17, 2006, 19:39:54 »
KRUPCZATKA gratulujê 1000 postów :D :D :D :D Ty na³ogu :D :D :D :P


Pozdrawiam:
Piotrek

14
Hyde Park / Re: Nasze Ulubione Piosenki
« dnia: Październik 17, 2006, 19:21:42 »
Cytat: "Kucka"
Tak sobie przejrza³am Hyde Park i nie znalaz³am takiego tematu :D choæ wiem ze kiedys by³ jaki¶ temat o muzyce ale nie moge go znale¶æ :)


Czy chodzi Ci o ten temat:
http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=444
Nie szuka³a¶ w tym dziale co trzeba :P :P :P


Pozdrawiam:
Piotrek

15
Balsam Dla Duszy / To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« dnia: Październik 13, 2006, 15:25:00 »
¦wietne Stasiu :D :D :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek

Strony: [1] 2 3 ... 31