Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - JAjola

Strony: [1] 2 3 ... 6
1
Hyde Park / Freestyle libre w aptece
« dnia: Lipiec 25, 2017, 10:57:06 »
Mam pytanie do Was kochani ,czy ktoś już może kupował sensory freestyle libre w aptece ? czy we Wrocławiu  można już kupić w jakiejś aptece ?

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 14, 2009, 17:14:23 »
rosea, no suuuper hemoglobinka  :) tak jest dobrze  dla dzieciaczka i dla Ciebie :wink:

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 29, 2008, 15:35:53 »
mamablizniaczek, rewelacyjnie ,wyrównana cukrzyca  :)

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 22, 2008, 19:38:52 »
dziêki dziewczyny  :588:

 iwa2,te¿ gratulujê  :wink:  ³adny wynik  :)

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 22, 2008, 11:27:42 »
jeju ,nasze pierwsze HbA1c na pompie 5,7  :)

6
Między nami nastolatkami :) / Alkohol i inne u¿ywki
« dnia: Październik 19, 2008, 16:01:43 »
Eeeee,nie tak to siê chyba nie da  :D ,
nie da siê tak naje¶æ jak dzika ¶winia bez ¿adnych konsekwencji  ,no chyba,¿e to bêdzie impreza ca³onocna  i wszystkie te kalorie nadprogramowe zostan± spo¿ytkowane
poprzez nadprogramowy ruch  :D

qba, a jak wypijesz kilka piw to bêdziesz w stanie upojenia alkoholowego i ciekawe czy bêdzie Ciê wtedy interesowa³ poziom cukru  :D

7
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Październik 13, 2008, 17:46:31 »
heh,a ja my¶la³am,¿e w ubikacji to siê robi siusiu albo kupê a tu siê okazuje,¿e nie tylko :D

8
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 11, 2008, 19:51:41 »
Bia³a,  je¶li to by³ Twój pierwszy kontakt z kierownic± to sobie wyobra¿am  ,¿e ulice wydaj± siê za w±skie,ruch na nich za du¿y ,auto za szybko je¼dzi i jeszcze Ci piesi  :grin: spoko ,bêdzie ok  :wink: z ka¿d± kolejn± jazd± bêdzie lepiej  :wink:
I jeszcze taki humorystyczny akcent :D   Kiedy¶ moja ciocia uczy³a siê  je¼dziæ na takim podówczas modnym komarku ,brama szeroka na 6m a ona i tak siê nie zmie¶ci³a w bramê ,wjecha³a w p³ot  :D a jednak opanowa³a tê sztukê a potem inne pojazdy mechaniczne te¿ oswaja³a  :)

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Wrzesień 06, 2008, 12:03:04 »
To wszystko jest dla mnie  dziwne ,bo szko³a to jest instytucja kszta³c±ca ,ale i kszta³tuj±ca pewne zachowania a w takim wypadku co siê propaguje ? znieczulicê spo³eczn± ?
Mam tylko nadziejê ,¿e jednak gdyby dosz³o do sytuacji ,w której potrzebna by by³a pomoc nauczyciela,to zwyciê¿y³by zdrowy rozs±dek i jednak udzieli³by tej pomocy .
A mo¿e ja jestem fantastka bo  wci±¿ wierzê ,¿e w ludziach jest dobro ,tylko skutecznie to ukrywaj± ,podpieraj±c siê ustawami i paragrafami .

10
Urzędy / Renta na cukiereczka
« dnia: Sierpień 29, 2008, 08:06:42 »
je¶li dziecko ma  orzeczenie o niepe³nosprawno¶ci to zasi³ek pielêgnacyjny nale¿y siê bez wzglêdu na wysoko¶æ dochodów  :) a ca³a reszta zasi³ków(rodzinny i ¶wiadczenie pielêgnacyjne) uwarunkowana jest kryterium dochodowym .

11
Mamo,co dzisiaj na obiad? / pycha cukinia
« dnia: Sierpień 26, 2008, 11:10:32 »
doroniuñka, no  i jak ten Alibaba jad³ tê cukiniê  :?: ,powiedz co¶ wiêcej na temat :wink:

12
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Sierpień 04, 2008, 22:09:16 »
Moni¶ ,tylko tak z uczuciem tê nogê co to na gazie ,pamiêtaj lekki but,lekka noga  :wink:

13
Pompy insulinowe / Jak namówiæ cukierka na zmianê miejsca wk³uæ ?
« dnia: Sierpień 02, 2008, 22:46:11 »
no w³a¶nie ,te¿ przekupujê komputerem  :D wiem to nie wychowawczo ,ale póki co najskuteczniej i naj³atwiej  :wink:

14
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 28, 2008, 22:31:09 »
ojo jojo :shock:  typek rozpu¶ci³e¶ siê jak dziadowski ...we¼ siê za siebie  :evil:

15
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Czerwiec 26, 2008, 20:29:08 »
no szkoda ,ale postaram siê wpa¶æ do Wrocka na wakacjach tak relaksacyjnie i wtedy mam nadziejê ,¿e siê spotkamy na kawie ,przypomnê siê  :wink:

Strony: [1] 2 3 ... 6