Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - kala

Strony: [1]
1
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Lipiec 24, 2015, 22:04:23 »
Dziêki za odpowied¼. USG  wysz³o ok, inne badania podobno te¿. Wiem, ¿e jest ryzyko Hashimoto, ale s³ysza³am ¿e mo¿na podawaæ selen, który poprawia prace tarczycy - tylko czy jest to stosowane przez s³odziaki? Mam nadziejê, ¿e mo¿e to z powodu wieku, bo  k³opoty z tarczyc± maj± te¿ jego zdrowi koledzy. Pozdrawiam

2
Sposób na cukrzycę / Badania kontrolne cd
« dnia: Lipiec 24, 2015, 12:23:04 »
Mojemu synowi podczas badañ wysz³y nieznacznie podwy¿szone przeciwcia³a tarczycy. Czy mo¿e kto¶ mia³ taki problem, czy mo¿e byæ to zwi±zane z wiekiem 16 lat?

3
Sposób na cukrzycę / Coraz g³o¶niej o cukrzycy w TV
« dnia: Luty 01, 2015, 17:44:17 »
Nie jestem przekonana, ¿e ludzie wiedz± coraz wiêcej o tej chorobie - przyk³ad z dzisiejszego materia³u na TVN24, gdzie chorego na cukrzycê zawieziono na izbê wytrze¼wieñ i mimo i¿ mia³ opaskê, prosi³ o pomoc w podaniu glukagonu nikt mu nie pomóg³ (Za to badany by³ dwukrotnie alkomatem :evil:  :evil: ). Ma³o tego przys³ano mu rachunek na 280 z³, za 3 godzinny pobyt w izbie. Szlag mnie trafia jak widzê takie absurdy. A z drugiej strony bojê siê, ¿e mo¿e co¶ takiego spotkaæ mojego syna. :(

4
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Październik 25, 2012, 22:03:00 »
Cytat: EVITA
Staram siê raz na miesi±c. Wa¿enie, mierzenie, Pani doktor dziecko os³ucha, popatrzy w gard³o, pogadankê strzeli  ;)  recepty wypisze.

Szymek choruje prawie trzy lata, a nasze wizyty co 3,5 miesi±ca.  :evil:  :evil: Koszmar. Leczymy siê na Dzia³dowskiej i tam na wizytê jednego dnia od 9 do 15 z przerw± lekarza na szkolenie "nowych" zapisanych jest po 40 i wiêcej osób. To ile siedzi pacjent raz na kilka miesiêcy??? Zazdroszczê wiêc Evicie takiej opieki. Zastanawiam siê czy sytuacja u nas kiedy¶ znormalnieje czy ... bêdzie jeszcze gorzej. :sad:

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 17, 2012, 13:49:30 »
Szymka wczorajsza 6.1. A licytowali¶my pod gabinetem czy bêdzie 7,5 czy wy¿ej. Ale mam w±tpliwo¶ci czy to jest adekwatne do stanu z glukometru - u Szymka s± cukry i 300, i 37. Wieczory i noce to z regu³y powy¿ej 200. W ci±gu dnia spadki. To chyba nie najlepiej ¶wiadczy o wyrównaniu cukrzycy w naszym przypadku :sad:

6
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Październik 16, 2012, 20:32:56 »
Cytat: "EVITA"
[Moim dzieciom zawsze powtarzam, ¿e w domu najwa¿niejsi s± rodzice a w szkole najwa¿niejsza jest Pani.

Jak ja bym chcia³a mieæ do czynienia z takimi Rodzicami (¶wiadomie z wielkiej litery). :D  Nie twierdzê, ¿e nie pope³niamy jako nauczyciele b³êdów, ale nie  powinno  byæ sytuacji absurdalnych - ani w jedn±, ani w drug± stonê.

7
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Październik 16, 2012, 18:59:13 »
[quote="karioka Nie idzie ku lepszemu, niestety

 Zgadzam siê z Tob± . Z roku na rok mam wra¿enie, ¿e wa¿niejsze s± inne warto¶ci. A nauka? Ja zawsze mówiê rodzicom, ¿e nauczyciel jest po to by pomaga³ nauczyæ siê i zrozumieæ. A je¶li chodzi o priorytety dzieci to w tym wieku s± inne. Rodzic + nauczyciel to para, która stosuje "demokratyczny nacisk" ;) na to, by nam kiedy¶ dzieci nie powiedzia³y, ¿e  przez nasze zaniedbanie s± za przeproszeniem g³±bami.

8
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Wrzesień 24, 2012, 18:29:15 »
U mojego mê¿a w szkole dzisiaj pierwszy raz przysz³a dziewczynka ze "¶wie¿±" cukrzyc±. I ona ma szczê¶cie, bo m±¿ zabra³ j± od razu na rozmowê, zaofiarowa³ pomoc jako rodzic cukiereczka i ju¿ pisze ,materia³y na szkolenie dla nauczycieli. W mojej szkole  by³y dwa s³odkie dzieciaki (zosta³ jeden), a moje kole¿anki nie chcia³y s³yszeæ o szkoleniu bo "sobie radz±" i jak co¶ siê dzieje to reagujê dora¼nie.  Ale u mnie rodzice nie chc± mówiæ o chorobie dziecka, bo siê jej wstydz± :evil: Szlag mnie trafia i czujê siê bezsilna, bo to przenosi siê na dziecko.

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 07, 2012, 22:29:22 »
Brawo Pansa, i oczywi¶cie brawo Jasiek :grin:

10
Słodkie przepisy na różne okazje / Wielkanoc ju¿ blisko!!!!
« dnia: Kwiecień 07, 2012, 21:55:54 »
To wszystko czyta siê "pysznie". ¯yczê udanych i spokojnych ¦wi±t Wielkanocnych

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Marzec 07, 2012, 16:37:14 »
A u Szymka 5,9.  :grin:

Strony: [1]