Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - doroniuñka

Strony: [1] 2 3
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Październik 04, 2012, 12:52:49 »
Dawek wróci³ wczoraj ze szko³y zastanawiaj±c siê czy mo¿na kupiæ jeden obiad na próbê,bo czasami  :D w sto³ówce co¶ ³adnie pachnie  :D a w koñcu stwierdzi³,¿e ja gotujê najlepiej. :D

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 02, 2012, 18:48:43 »
Gratulujê,zazdroszczê i cieszê siê z Dawkowej 6,9  
My¶la³am,¿e bêdzie gorzej.

3
Hyde Park / sezon rowerowy!
« dnia: Lipiec 11, 2012, 18:20:54 »
Wczoraj wybrali¶my siê na rowery. Wyprawa trwa³a 1.5 godz.Wcze¶niej zjad³ 5 ww,a insulinê da³ na 2ww. Nie zmienia³am bazy. Cukry by³y w granicach 112-115. Najbardziej cieszê siê z tego, ¿e Dadzi  zacz±³ wiêcej ruszaæ siê.Dzi¶ z wyprawy nici,bo co chwilê pada :(

4
Pół żartem, pół serio / z zycia wziete....
« dnia: Czerwiec 04, 2012, 16:49:15 »
Dawek mówi "kurde,dobry jest!".
Podoba³o nam siê! Bardzo! :)

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 20, 2012, 20:40:31 »
¦wietny wynik! Brawo!

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 10, 2012, 12:41:58 »
Gratulujê Wam i Dzieciakom rewelacyjnych wyników i trochê zazdroszczê.
Pewnie o Dawka wyniku dowiem siê w sierpniu,gdy po³o¿± Go na oddzia³. Jako¶ ostatnio kiepsko ze skierowaniem na badania Hb

7
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Kwiecień 11, 2012, 12:50:01 »
:D  :D  :D

8
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 29, 2012, 18:35:27 »
Dawek pisze sprawdzian w tym roku :) Jestem dobrej my¶li. :)

9
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 21, 2012, 21:38:01 »
karioka jest ¿ywym przyk³adem mojej wiary :) dobroci i ¿yczliwo¶ci :)

10
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 21, 2012, 21:32:30 »
Na niski poziom nie dajê cukierków.Ma sok i cukier w kostkach, takie s± synusia preferencje.¯el brudzi rêce przy otwieraniu saszetki,dextro za twarda.

Niejednokrotnie zostawi³am otwarty samochód,nieprzypiêty rower.Nie s± to gruchoty,a by³y na miejscu.Widaæ taka bezpieczna okolica i wiara w cz³owieka :)

11
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 21, 2012, 17:17:47 »
Nie kuszê swojego dziecka.Dajê mu co¶ s³odkiego na 1 ww do drugiego ¶niadania,bo "mamo inni maj±".Gdy Dawid nie ma s³odyczy nie przeszukuje cudzych plecaków.
Zabieranie cudzej w³asno¶ci-dla mnie to kradzie¿. Nie wa¿ne co zabrano,czy sok czy d³ugopis.Zasady obowi±zuj± wszêdzie i dotycz± tak¿e dzieci.
Czy je¶li kto¶ ukradnie za³ó¿my rower i powie "skusi³em siê strasznie mi siê podoba³",to jest usprawiedliwiony?

12
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 20, 2012, 13:04:49 »
W naszej maleñkiej szkole tez mia³a miejsce podobna sytuacja.Dawkowi kto¶ zjad³ cukierki  :evil: by³am w¶ciek³a,bo M³ody jest ju¿ w szóstej klasie i dzieci wiedz± dobrze o co chodzi. Pogawêdki by³y nie raz.Panie oczywi¶cie przeprowadzi³y rozmowy w swoich klasach. Teraz zapobiegliwie utykam co¶ na hipo w ró¿nych miejscach: w kieszeniach kurtki,spodni,torbie.Czasami proszê Pani± Wo¼n± aby co¶ przechowa³a na wypadek niedocukrzenia w czasie przerwy.

13
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Luty 17, 2012, 12:50:44 »
Wczoraj dosta³am z firmy Abbot smsa z informacj±,¿e paski do Xido bêd± refundowane od 1 marca.Jednak Dawek zamierza pozostaæ przy Glucocardzie.

14
Glukometry / Wymiana glukometrów...
« dnia: Styczeń 29, 2012, 20:15:21 »
Mia³am taki sam problem z Xido.A historiê wyników mo¿esz przegl±daæ?
Nie mia³am k³opotu wielkiego,bo w domu le¿a³ zapasowy egzemplarz.

15
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Wrzesień 29, 2011, 21:10:56 »
Badanie cukru na prawo jazdy :?:  Nic takiego mi nie robili :shock:

Strony: [1] 2 3