Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - matimartyna

Strony: [1] 2 3 ... 7
1
Sposób na cukrzycę / Odp: HbA1c
« dnia: Czerwiec 15, 2017, 23:54:01 »
Mnie tu dawno nie było ale HbA1c się pochwalę 5,4.

2
Sposób na cukrzycę / Odp: HbA1c
« dnia: Marzec 03, 2016, 22:43:44 »
Monika gratulacje, piękny wynik HbA1c i pięknie wyglądasz. Może po świętach  zrobimy spotkanie?

3
Sposób na cukrzycę / Odp: HbA1c
« dnia: Luty 24, 2016, 13:13:01 »
Misioza dziękuję i pozdrawiam :)

4
Zapytaj dietetyka / Odp: Mania - nasz dietetyk
« dnia: Luty 22, 2016, 13:48:38 »
Z głównym  posiłkiem jako dodatek.

5
Sposób na cukrzycę / Odp: HbA1c
« dnia: Luty 14, 2016, 21:23:02 »
Kangoo dziękuję  i życzę pięknych  cukrów.

6
Sposób na cukrzycę / Odp: HbA1c
« dnia: Luty 06, 2016, 13:17:27 »
Mój wynik jak zwykle 6. Pinczerka może warto zmienić bazę w godzinach nocnych? Ja od 24:00 mam systematyczny wzrost bazy, a w godzinach od 5:00 baza to ok 1j. Cała baza obecnie u mnie to 15,95.

7
Komunikaty / Odp: Zmiany
« dnia: Listopad 25, 2015, 12:42:03 »
Dobrze, że już można pisać, bo jakoś wolę forum od fejsa.

8
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Luty 22, 2015, 14:39:39 »
Gawor sporadycznie siê odzywam ale tym razem zabiorê g³os, bo od dawna jak jeste¶ na forum masz problemy z cukrami i to bardzo wysokimi. Zawsze jakie¶ wyt³umaczenie w stylu, bo s± problemy. Byæ mo¿e moje pisanie nic nie da ale zapytaj w szpitalu dla dzieci i m³odzie¿y ile jest przypadków m³odych ludzi, którzy "za pó¼no" zabrali siê za swoje cukry, dzisiaj ju¿ nie ¿yj±, bo robili dok³adnie to co Ty robisz. Na youtube te¿ jest trochê przyk³adów. Wysokie cukry mog± siê zdarzaæ ale tylko i wy³±cznie z powodu choroby, problemów z dojrzewaniem itp. Takie problemy s± w sumie krótkotrwa³e i nie powoduj± takich wyników hemoglobiny. Moim zdaniem d±¿ysz do tych, których ju¿ nie ma z nami na w³asne ¿yczenie. W zale¿no¶ci od genów jakie masz takie postêpowanie spowoduje powik³ania lub ju¿ je spowodowa³o i za chwilê nie bêdzie odwrotu. To Ty musisz chcieæ by by³o inaczej, a nie wszyscy wokó³ Ciebie.

9
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 20, 2014, 14:12:43 »
Mój wynik HbA1c z pi±tku 5,8%.

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 01, 2014, 13:36:20 »
Z moich obserwacji wynika, ¿e HbA1c z palca jest zawsze wy¿sze ni¿ z ¿y³y i to nawet o kilka dziesiêtnych.

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 13, 2013, 21:43:27 »
U mnie HbA1c wynosi 6,0 i pokrywa siê z danymi z glukometru.

12
Cukrzyca a inne choroby / Kolczyki u cukiereczka
« dnia: Grudzień 03, 2013, 11:33:06 »
Cytat: "paulina95429"
tylko po prostu wszelkie rany u osób z cukrzyc± goj± siê d³u¿ej.

To nie jest prawda, bo gojenie siê wszelakich ran zale¿y przede wszystkim od wyrównania cukrzycy.

13
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Sierpień 02, 2013, 22:46:39 »
Cytat: "slodka_cykada"
Nie potrafie sie odniesc do tego, ze cukier 50-60 to cukier zdrowego czlowieka..

Masz ksi±¿kê Ragnara-Hanasa "Cukrzyca typu 1 u dzieci, m³odzie¿y i doros³ych? Ragnar-Hanas podaje normy cukru zdrowego cz³owieka od 72 mg/dl do 126 mg/dl.

14
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 24, 2013, 19:01:14 »
Cytat: "Mawgosia"
Tak wiêc czasem te 7 mo¿e byæ lepsze od 6 innej osoby

Zgadza siê normy s± ró¿ne i zale¿± od laboratorium. U dzieci za¶ s± nieco inne problemy z cukrami ni¿ u doros³ych. Ka¿dy z nas musi pamiêtaæ, ¿e z³e wyniki mog± w przysz³o¶ci spowodowaæ powik³ania, a ich wyst±pienie zale¿y nie tylko od tego czy latami mamy paskudne wyniki cukrów. Lepiej jednak pilnowaæ siê, bo chcemy przecie¿ ¿yæ w zdrowiu przez d³ugie lata. Moim zdaniem chodzenie latami z cukrem powy¿ej 200 mg/dl nie jest dobre. Je¶li moje HbA1c wynios³o 7,1 przy normie do 7 to znaczy, ¿e ja musia³am poprawiæ wynik i go poprawi³am ze wzglêdu na d³ugoletni sta¿ z cukrzyc±. Nie mogê ryzykowaæ, ¿e nagle nerki si±d± albo te¿ dostanê zawa³u, bo bêdê uwa¿aæ, ¿e jako¶ to bêdzie. Samo nic siê nie zrobi, a ¿e cukrzyca paskuda, która nie zachowuje siê tak samo mimo, ¿e jemy i robimy to samo to trzeba ci±gle sprawdzaæ cukry i dzia³aæ by "gagatka" sprowadziæ do parteru.

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 15, 2013, 09:31:38 »
Mo¿e Laura z nadmiaru insuliny jest ci±gle g³odna i dlatego dojada? Stosujecie kalkulator bolusa?

Strony: [1] 2 3 ... 7